Σημαντικα Νεα
  • ...

Προμήθειες-Υπηρεσίες

Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτών της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», προϋπολογισμού δαπάνης 54.736,23 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή 24% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη). Κωδικοί CPV: 39222100-5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή  διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης εκάστου είδους κάθε τμήματος του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και για τα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων» για τις ανάγκες του Δήμου Σοφάδων,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. 24_2018 ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων Έτους 2019

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή  διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης εκάστου είδους κάθε τμήματος του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για είδη τροφίμων

Ο Δήμος Σοφάδων θα προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης και τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθ. 2473/27-2-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 18PROC002726687) για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων για όσες ομάδες κηρύχτηκαν άγονες (καθώς δεν κατατέθηκαν προσφορές) στις διαδικασίες που προηγήθηκαν στον σχετικό διαγωνισμό. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Για μέρος της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμ. 74/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Σοφάδων, Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2473/27-2-2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018». Τα από 12-3-2018 & 04-04-2018 πρακτικά διενέργειας και αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών αντίστοιχα του ανωτέρω διαγωνισμού Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 32 & 106. Την υπ΄αριθμ.

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2018

Μελέτη προμήθειας ειδών καθαριότητας Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης