Σημαντικα Νεα
  • ...

Προμήθειες

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για είδη τροφίμων

Ο Δήμος Σοφάδων θα προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης και τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθ. 2473/27-2-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 18PROC002726687) για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων για όσες ομάδες κηρύχτηκαν άγονες (καθώς δεν κατατέθηκαν προσφορές) στις διαδικασίες που προηγήθηκαν στον σχετικό διαγωνισμό. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Για μέρος της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμ. 74/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Σοφάδων, Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2473/27-2-2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018». Τα από 12-3-2018 & 04-04-2018 πρακτικά διενέργειας και αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών αντίστοιχα του ανωτέρω διαγωνισμού Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 32 & 106. Την υπ΄αριθμ.

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2018

Μελέτη προμήθειας ειδών καθαριότητας Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή  διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους κάθε τμήματος του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια

Διακήρυξη Προμήθειας – εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων led και προμήθειας λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας

Ο Δήμαρχος Σοφάδων διακηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ” ΚΩΔΙΚΟΙ CPV : 34993000-4, 34991000-0, 31518600-6, 31531000-7, 31532800-2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 1.438.052,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερομένους

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών στη ΔΕΥΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΣΟΦΑΔΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)    Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 26 – T.K.43300- Σοφάδες Τηλ.: 24430-23603 Fax:  24430-23623 e-mail: deyasof@otenet.gr Πληροφορίες: Καραγεώργου Μαρία    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                                                                                     <<Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1069/80. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3919/2011. 3.Την υπ’ αριθμό 167/12/29 -11-2016 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων   Προβαίνει σε