Σημαντικα Νεα
 • ...

Εκτελεστική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.

Ημερομηνία: 21/01/2020 ΑΔΑ: 6ΗΛΞΩ1Μ-ΤΤΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 400
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Ημερομηνία: 25/11/2019 ΑΔΑ: Ψ26ΖΩ1Μ-20Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13522
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 25/11/2019 ΑΔΑ: ΨΟΒ7Ω1Μ-Θ50 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13513
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 25/11/2019 ΑΔΑ: ΩΤΟΨΩ1Μ-ΑΗΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13507
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 15/10/2019 ΑΔΑ: ΨΚΗΓΩ1Μ-ΒΒ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12021
+

Γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 17/09/2019 ΑΔΑ: ΩΝ24Ω1Μ-5Φ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10558
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 17/09/2019 ΑΔΑ: 609ΗΩ1Μ-2ΨΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10553
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 10/07/2019 ΑΔΑ: Ω0ΩΞΩ1Μ-9ΩΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8513
+

Εισήγηση περί 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 16/04/2019 ΑΔΑ: ΩΦΔΗΩ1Μ-8ΘΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5056
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Ημερομηνία: 25/01/2019 ΑΔΑ: Ω4ΛΣΩ1Μ-7Η8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 767
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 06/12/2018 ΑΔΑ: 630ΣΩ1Μ-5ΓΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14743
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 06/12/2018 ΑΔΑ: ΨΠΜΣΩ1Μ-ΜΑ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14742
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 6ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 09/10/2018 ΑΔΑ: ΩΧΠΤΩ1Μ-ΜΘ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12221
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 25/09/2018 ΑΔΑ: 6Β7ΙΩ1Μ-Β8Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 11435
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 14/09/2018 ΑΔΑ: 7ΣΞΧΩ1Μ-Γ5Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10962
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 24/04/2018 ΑΔΑ: ΩΩΙ0Ω1Μ-ΣΨΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5061
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 20/02/2018 ΑΔΑ: 6ΜΗΟΩ1Μ-1ΞΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2204
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 16/01/2018 ΑΔΑ: 62ΛΣΩ1Μ-Ι9Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 765
+

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως εμφανίζεται στα συνημμένα έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ημερομηνία: 10/10/2017 ΑΔΑ: ΨΞΚΟΩ1Μ-ΜΕΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18761
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/10/2017 ΑΔΑ: Ω2ΧΑΩ1Μ-ΖΡΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18756
+

1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 21/1/2020

Την 21η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.

 Εισηγητής: Δήμαρχος.

+

6η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 25/11/2019

Την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, θα λάβει χώρα η 6η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

 Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

+

3η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 10/7/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

2η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 16/4/2019

Την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 09:00, καλείστε να παρευρεθείτε στην 2ηΣυνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 25/1/2019

Την 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

8η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 21/12/2018

Την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, καλείστε να παρευρεθείτε στην 8η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση περί 7ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδριαση Εκτελεστικης Επιτροπης 2018

Ημερομηνία: 5/12/2018

Την 5η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 1. Περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

+

6η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 8/10/2018

Την 8η  Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. περί 6ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

5η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 25/9/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 25η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. περί 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. περί της μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

4η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 18/6/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 18η  Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. περί της μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

3η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 24/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 24η  Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. περί της 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

2η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 20/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 20η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. περί της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 16/1/2018

Την   16η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. περί της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

4η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 15/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την   15η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

3η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (2017)

Ημερομηνία: 10/10/2017
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ/νση    : Κιερίου 49

Τ.Κ.       : 43 300 – Σοφάδες

Πληροφ.: Ζαχαροπούλου Ευαγγελία

Τηλ.      : 2443353216

FAX       : 2443353263

 

 

 

 

Σοφάδες 06-10-2017

Αριθ. Πρωτ.: -18383-

ΠΡΟΣ:

 

Τα τακτικά μέλη του Εκτελεστική Επιτροπής

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την   10η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 , καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

2η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 22/02/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 22α  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του στρατηγικού Επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

 Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

+

1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 06/02/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 6η  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 84 παρ.9 Ν.3852/10)».

 Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

+

1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2016

Ημερομηνία: 24/10/2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 24η  Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων (άρθρο 63γ του Ν. 3852/2010).

 Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2015

Ημερομηνία: 16/10/2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 16η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων (άρθρο 63γ του Ν. 3852/2010).
Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στη Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ