Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαγωνισμοί

Ανοικτος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 198793 Μπορείτε να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο με τα απαραίτητα έγγραφα από εδώ..

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για «Προμήθεια καυσίμων έτους 2023» για τις ανάγκες του Δήμου Σοφάδων

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης εκάστου είδους κάθε τμήματος του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΚ ΣΟΦΑΔΩΝ

11.1 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε[i] 163.306,45 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: 120.283,10€ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 21.650,96€ Απρόβλεπτα (ποσοστού ….. επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.290,11€ που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 82,28€ σύμφωνα με το άρθρο

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ-ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε[i]  443.548,39 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: 323.895,00€ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 58.301,10€ Απρόβλεπτα[ii] 57.329,42€ Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 522,87€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 και απολογιστικά 3.500,00€. Τόπος εκτέλεσης του έργου Δ.Κ. Σοφάδων, οικισμός Αθιγγάνων-Ρομά Δήμου, Σοφάδων ΠΕ Καρδίτσας Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Πρόκειται να γίνουν εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικής προστασίας μέσα στον οριοθετημένο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 € (πλέον Φ.Π.Α.). Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 182614   Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43 300, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Αραμπατζής Ευάγγελος, τηλ.: 2443-353229, e-mail: earampatzis@sofades.gr Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο: «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για επιλογή αναδόχου της πράξης ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43300, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2443353200 Fax: 2443353203, email: info@sofades.gr, url: www.sofades.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ευάγγελος Αραμπατζής, τηλ.: 2443353229, fax: 24433-53234, e-mail: erampatzis@sofades.gr Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο: «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.sofades.gr -> Δήμος -> Διαφάνεια -> Διαγωνισμοί. Τύπος αναθέτουσας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου της πράξης: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43300, Κωδικός NUTS: EL611, Τηλέφωνο: 2443353200 Fax: 2443353203, email: info@sofades.gr, url: www.sofades.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ευάγγελος Αραμπατζής, τηλ.: 2443353229, fax: 24433-53234, e-mail:earampatzis@sofades.gr Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο: «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.sofades.gr -> Δήμος -> Διαφάνεια -> Διαγωνισμοί. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος