Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Χορήγηση ανώτερων Μισθολογικών Κλιμακίων

Ημερομηνία: 30/11/2021 ΑΔΑ: 96Ι6Ω1Μ-ΣΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13200
+

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ

Ημερομηνία: 29/11/2021 ΑΔΑ: Ψ006Ω1Μ-ΩΘΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13007
+

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1858-2021(ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΕ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ-ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ- ΔΕ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Ημερομηνία: 26/11/2021 ΑΔΑ: 6Ρ14Ω1Μ-6ΘΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12962
+

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEBEX CISCO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Ημερομηνία: 26/11/2021 ΑΔΑ: 6Υ5ΕΩ1Μ-ΩΦΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13040
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, UPS)

Ημερομηνία: 24/11/2021 ΑΔΑ: 9Ψ1ΙΩ1Μ-ΡΕΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12973
+

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ημερομηνία: 24/11/2021 ΑΔΑ: 65ΙΦΩ1Μ-6ΨΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12948
+

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΕ ΑΡΝΗΣ

Ημερομηνία: 23/11/2021 ΑΔΑ: 69ΤΘΩ1Μ-ΞΞΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12715/19-11-2021
+

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 23/11/2021 ΑΔΑ: ΨΣΔΔΩ1Μ-Ω24 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12714/19-11-2021
+

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ι.Δ.Α.Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ημερομηνία: 22/11/2021 ΑΔΑ: Ω3ΑΡΩ1Μ-12Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12793
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ι.Δ.Α.Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ημερομηνία: 18/11/2021 ΑΔΑ: Ψ1ΠΓΩ1Μ-8ΑΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8185
+

Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος».

Ημερομηνία: 18/11/2021 ΑΔΑ: 653ΨΩ1Μ-ΓΝΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12647
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης».

Ημερομηνία: 11/11/2021 ΑΔΑ: Ψ5ΖΜΩ1Μ-30Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12370
+

Προμήθεια Hλεκτρονικών υπολογιστών

Ημερομηνία: 10/11/2021 ΑΔΑ: ΨΑΕΟΩ1Μ-ΔΕΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12270
+

Προμήθεια Hλεκτρονικών υπολογιστών

Ημερομηνία: 10/11/2021 ΑΔΑ: ΩΖΗΤΩ1Μ-2ΩΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12269
+

Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στην υπάλληλο του Δήμου Σοφάδων Χρυσάνθης Διαμαντή του Κων/νου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων.

Ημερομηνία: 05/11/2021 ΑΔΑ: 6Λ1ΣΩ1Μ-9Μ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12134
+

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Ημερομηνία: 03/11/2021 ΑΔΑ: 9ΕΞΖΩ1Μ-ΛΨΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1734
+

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Ημερομηνία: 02/11/2021 ΑΔΑ: 9Γ8ΤΩ1Μ-5Ι2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11998
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Αναγόμωση πυροσβεστήρων».

Ημερομηνία: 02/11/2021 ΑΔΑ: 6ΣΓΗΩ1Μ-ΩΛΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11986
+

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια παροχών ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

Ημερομηνία: 01/11/2021 ΑΔΑ: 9478Ω1Μ-ΜΑΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11946
+

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια παροχών ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

Ημερομηνία: 01/11/2021 ΑΔΑ: ΩΦΦΟΩ1Μ-ΘΕ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11946