Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας θραυστού υλικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τη θεομηνία (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. Ταμασίου

Ημερομηνία: 22/06/2021 ΑΔΑ: 9ΚΨ0Ω1Μ-ΡΗ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6691
+

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ημερομηνία: 22/06/2021 ΑΔΑ: 6ΛΞ3Ω1Μ-Κ1Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 6707
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας θραυστού υλικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τη θεομηνία (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. Άρνης

Ημερομηνία: 22/06/2021 ΑΔΑ: 9ΚΒΙΩ1Μ-Ε70 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6688
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας θραυστού υλικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τη θεομηνία (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. Μενελαΐδας

Ημερομηνία: 22/06/2021 ΑΔΑ: 630ΔΩ1Μ-ΟΕΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6689
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας θραυστού υλικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τη θεομηνία (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. Σοφάδων

Ημερομηνία: 22/06/2021 ΑΔΑ: 9Β8ΒΩ1Μ-87Λ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6690
+

Διόρθωση της υπ’ αρ. 726/2021 απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμός ενός (1) υπαλλήλου της οικονομικής υπηρεσίας ως υπεύθυνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.»

Ημερομηνία: 18/06/2021 ΑΔΑ: 9Β2ΕΩ1Μ-ΥΑΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6627
+

Ανάκληση της αριθμ. 678/2021 απόφασης Δημάρχου

Ημερομηνία: 16/06/2021 ΑΔΑ: ΨΤ72Ω1Μ-ΡΞΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6534
+

Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος».

Ημερομηνία: 15/06/2021 ΑΔΑ: Ψ1ΕΓΩ1Μ-ΝΘ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6473
+

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Ημερομηνία: 09/06/2021 ΑΔΑ: ΨΒΜ5Ω1Μ-2ΓΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6241
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 08/06/2021 ΑΔΑ: ΨΗΕΙΩ1Μ-8ΗΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6169
+

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ημερομηνία: 08/06/2021 ΑΔΑ: ΩΑΔ0Ω1Μ-Ο0Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 6168
+

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ι.Δ.Α.Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ημερομηνία: 08/06/2021 ΑΔΑ: Ψ0Θ1Ω1Μ-0Ψ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6162
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία: 08/06/2021 ΑΔΑ: 69Τ6Ω1Μ-ΩΧΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6149
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία: 08/06/2021 ΑΔΑ: ΨΨΒΝΩ1Μ-7ΝΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6143
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία: 08/06/2021 ΑΔΑ: 6Μ6ΓΩ1Μ-07Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6147
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία: 08/06/2021 ΑΔΑ: 6Ζ9ΘΩ1Μ-9Ε1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6151
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία: 08/06/2021 ΑΔΑ: ΨΕΦΗΩ1Μ-ΣΓΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6148
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία: 08/06/2021 ΑΔΑ: ΨΛΖ2Ω1Μ-Β7Ψ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6142
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία: 08/06/2021 ΑΔΑ: 6323Ω1Μ-ΣΛΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6145
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία: 08/06/2021 ΑΔΑ: Ω2ΔΖΩ1Μ-ΖΛΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6144