Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Επιμήκυνση απασχόλησης ενός (1) ωφελούμενου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών), στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας¨ και τοποθετήσή του σε οργανική μονάδα του Δήμου

Ημερομηνία: 23/08/2019 ΑΔΑ: ΩΞΓ0Ω1Μ-ΖΟΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9684
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

Ημερομηνία: 22/08/2019 ΑΔΑ: Ω53ΤΩ1Μ-ΞΣ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9676
+

Απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Συντήρηση – Καθαρισμός δασικών δρόμων Δ.Ε. Ρεντίνας».

Ημερομηνία: 05/08/2019 ΑΔΑ: 6Ο4ΜΩ1Μ-8ΑΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9190
+

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 05/08/2019 ΑΔΑ: ΩΤΧ5Ω1Μ-8Ε8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9188
+

Τοποθέτηση ωφελούμενης της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας¨ και ορισμός αρμοδίου για την επίβλεψή της

Ημερομηνία: 05/08/2019 ΑΔΑ: Ω2ΩΔΩ1Μ-ΕΒΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9668
+

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής νομικής πληροφόρησης από διαδικτυακή βάση πληροφοριών

Ημερομηνία: 01/08/2019 ΑΔΑ: ΨΑΖ8Ω1Μ-1ΚΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9104
+

Επιμήκυνση απασχόλησης ωφελούμενης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας¨

Ημερομηνία: 01/08/2019 ΑΔΑ: ΩΞ70Ω1Μ-49Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9082
+

Επιμήκυνση απασχόλησης ωφελούμενης στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας¨

Ημερομηνία: 01/08/2019 ΑΔΑ: 63ΛΥΩ1Μ-Ρ5Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9075
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σοφάδων της διαχειριστικής χρήσης 2018».

Ημερομηνία: 01/08/2019 ΑΔΑ: ΩΚΖΔΩ1Μ-Δ15 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9072
+

Τοποθέτηση σε Οργανικές Μονάδες του Δήμου Σοφάδων των ωφελούμενων της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας¨ και ορισμός αρμοδίων για την επίβλεψή τους, λόγω 4/μηνης παράτασης

Ημερομηνία: 30/07/2019 ΑΔΑ: 6ΨΛΕΩ1Μ-ΣΧΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9026
+

Επιμήκυνση απασχόλησης εννέα (9) ωφελούμενων για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών), στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας¨

Ημερομηνία: 29/07/2019 ΑΔΑ: 6Π6ΙΩ1Μ-Π4Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 8961
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Λοιπός εξοπλισμός (πολυμηχάνημα, switch)

Ημερομηνία: 25/07/2019 ΑΔΑ: Ω60ΔΩ1Μ-Ψ2Χ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8948
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: Ένταξη του Δήμου στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων

Ημερομηνία: 24/07/2019 ΑΔΑ: 67Ξ6Ω1Μ-ΕΙΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8905
+

Ανάθεση υπηρεσιών στα πλαίσια του εορτασμού της τοπικής εορτής Αγ. Παρασκευής την 26η Ιουλίου στην Δ.Κ. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 23/07/2019 ΑΔΑ: 6Υ45Ω1Μ-6ΞΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8895
+

Επιμήκυνση απασχόλησης ενός (1) ωφελούμενου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών), στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας¨ και τοποθετήσή του σε οργανική μονάδα του Δήμου

Ημερομηνία: 17/07/2019 ΑΔΑ: 6ΛΙ6Ω1Μ-09Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8704
+

ΘΕΜΑ: Διαπιστωτική απόφαση μεταβίβασης κινητής και ακίνητης σχολικής περιουσίας του Γυμνασίου – Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κέδρου στο Δήμο Σοφάδων.

Ημερομηνία: 16/07/2019 ΑΔΑ: 6ΒΨΒΩ1Μ-ΨΩΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8678
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: αναβάθμιση και συντήρηση των γεωδαιτικών GPS

Ημερομηνία: 16/07/2019 ΑΔΑ: ΨΕΛΓΩ1Μ-9ΨΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8669
+

Παράταση μετακίνησης του Υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων Γεωργίου Γρίβα του Δημητρίου στο Δήμο Σοφάδων

Ημερομηνία: 16/07/2019 ΑΔΑ: ΩΩ2ΨΩ1Μ-Σ77 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8671
+

ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ

Ημερομηνία: 16/07/2019 ΑΔΑ: 7Ν0ΔΩ1Μ-6ΧΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8665
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 16/07/2019 ΑΔΑ: Ω7ΚΗΩ1Μ-Η8Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 8662