Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής χρηματοκιβωτίου του Δήμου.

Ημερομηνία: 14/06/2019 ΑΔΑ: ΨΗ0ΝΩ1Μ-ΟΘΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7391
+

Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 111/2018 και 248/2018 αποφάσεων δημάρχου Σοφάδων περί α) αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και β) μισθολογικής κατάταξης της υπαλλήλου ΚΕΠ του Δήμου Σοφάδων Κωνσταντίας Δημουλά του Χρήστου

Ημερομηνία: 14/06/2019 ΑΔΑ: 6ΔΔΖΩ1Μ-ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7415
+

Περί ανακλήσεως της αριθ. 412/2018 Απόφασης του Δημάρχου Σοφάδων και ορισμός νέου εκπροσώπου για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 36 του Ν.4508/2017»

Ημερομηνία: 12/06/2019 ΑΔΑ: Ω53ΓΩ1Μ-ΝΞΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7332
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «Υπηρεσίες έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης δημοτικού κτιρίου»

Ημερομηνία: 10/06/2019 ΑΔΑ: Ω47ΝΩ1Μ-Ψ7Ι Αρ. Πρωτοκόλλου: 7176
+

Βεβαίωση παροχής πρόσθετης εκλογικής εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Σοφάδων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019Βεβαίωση παροχής πρόσθετης εκλογικής εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Σοφάδων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019

Ημερομηνία: 07/06/2019 ΑΔΑ: ΨΥ56Ω1Μ-ΝΧ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7171
+

Απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής χρηματοκιβωτίου του Δήμου.

Ημερομηνία: 23/05/2019 ΑΔΑ: ΨΓΥ5Ω1Μ-ΞΜΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6689
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού

Ημερομηνία: 22/05/2019 ΑΔΑ: ΩΚ7ΤΩ1Μ-ΖΚ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6649
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού

Ημερομηνία: 22/05/2019 ΑΔΑ: ΨΟ7ΥΩ1Μ-43Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 6648
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού

Ημερομηνία: 22/05/2019 ΑΔΑ: 62ΣΡΩ1Μ-ΤΛΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6647
+

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων του Δήμου.(ACS)

Ημερομηνία: 20/05/2019 ΑΔΑ: ΨΙΥΚΩ1Μ-ΞΔ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6556
+

Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019

Ημερομηνία: 17/05/2019 ΑΔΑ: 6ΟΞΛΩ1Μ-ΙΙ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6538
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση-επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων Δ.Ε. Σοφάδων».

Ημερομηνία: 16/05/2019 ΑΔΑ: 6ΡΥΧΩ1Μ-5ΙΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6388
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 14/05/2019 ΑΔΑ: ΩΠΓΨΩ1Μ-ΨΘΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6255
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 14/05/2019 ΑΔΑ: Ω6ΠΥΩ1Μ-ΦΔΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6256
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 14/05/2019 ΑΔΑ: 61ΠΣΩ1Μ-ΜΒΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6257
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΑΡΝΗΣ

Ημερομηνία: 14/05/2019 ΑΔΑ: ΩΚ9ΘΩ1Μ-83Ψ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6258
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ

Ημερομηνία: 14/05/2019 ΑΔΑ: Ω9ΑΒΩ1Μ-Φ5Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 6259
+

Προμήθεια φωτοτυπικών μέσων

Ημερομηνία: 14/05/2019 ΑΔΑ: ΩΒΖ7Ω1Μ-ΨΣ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6260
+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ημερομηνία: 13/05/2019 ΑΔΑ: ΨΙΚΘΩ1Μ-8ΒΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6239
+

Ανάκληση υπ΄αριθμ. 337/2019 Απόφασης Δημάρχου Σοφάδων – Τοποθέτηση Υπαλλήλου σε Οργανική Μονάδα του Δήμου Σοφάδων – Ορισμός Αρμόδιου Επίβλεψης

Ημερομηνία: 10/05/2019 ΑΔΑ: ΨΝ0ΦΩ1Μ-9ΙΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6208