Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Αλλαγή ώρας προσέλευσης στα σχολεία του Δήμου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ημερομηνία: 18/01/2021 ΑΔΑ: Ψ9Η8Ω1Μ-Ο3Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 397
+

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων

Ημερομηνία: 15/01/2021 ΑΔΑ: Ψ7Δ9Ω1Μ-ΕΙΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 386
+

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία: 14/01/2021 ΑΔΑ: 6Ψ65Ω1Μ-ΦΗ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 303
+

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία: 14/01/2021 ΑΔΑ: 664ΡΩ1Μ-ΙΕΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 37
+

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 14/01/2021 ΑΔΑ: 96ΑΣΩ1Μ-0ΚΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 42
+

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ημερομηνία: 14/01/2021 ΑΔΑ: 9ΛΤΨΩ1Μ-4ΧΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 307
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ασφάλισης οχήματος».

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: Ψ61ΩΩ1Μ-103 Αρ. Πρωτοκόλλου: 305
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: 959ΑΩ1Μ-Β9Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 237
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: ΩΥΝΓΩ1Μ-Δ1Χ Αρ. Πρωτοκόλλου: 236
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: ΨΡΗΔΩ1Μ-ΚΒ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 235
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: 697ΨΩ1Μ-ΑΞΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 234
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: 6ΑΒ3Ω1Μ-Τ0Ρ Αρ. Πρωτοκόλλου: 233
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: ΩΘ08Ω1Μ-9ΔΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 231
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: 615ΖΩ1Μ-ΗΨΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 230
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: ΩΙΦ5Ω1Μ-Ω1Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 229
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: 6ΓΡ5Ω1Μ-ΩΙΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 228
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: 65ΤΜΩ1Μ-ΜΞΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 227
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: 6ΦΔΝΩ1Μ-ΔΟ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 226
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: ΩΥΕΗΩ1Μ-ΑΘΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 225
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία: 13/01/2021 ΑΔΑ: 6ΟΕΩΩ1Μ-ΑΑΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 224