Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Διαπιστωτική Πράξη Βαθμολογικής Κατάταξης Υπαλλήλων Δήμου Σοφάδων (Ν.4369/2016)

Ημερομηνία: 15/02/2019 ΑΔΑ: ΩΩΦΖΩ1Μ-Β6Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: Διαπιστωτική Πράξη Βαθμολογικής Κατάταξης Υπαλλήλων Δήμου Σοφάδων (Ν.4369/2016)
+

Βαθμολογική Προαγωγή υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων λόγω κτήσης ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters)

Ημερομηνία: 15/02/2019 ΑΔΑ: 63ΜΓΩ1Μ-ΠΔΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1559
+

Βαθμολογική Προαγωγή υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων λόγω κτήσης ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters)

Ημερομηνία: 15/02/2019 ΑΔΑ: Ψ00ΒΩ1Μ-Θ27 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1556
+

Βαθμολογική Προαγωγή υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων λόγω κτήσης ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters)

Ημερομηνία: 15/02/2019 ΑΔΑ: Ψ2ΕΦΩ1Μ-9ΦΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1553
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων».

Ημερομηνία: 14/02/2019 ΑΔΑ: Ω0ΠΝΩ1Μ-31Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1518
+

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 171 ΤΟΥ Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.05.2016)

Ημερομηνία: 12/02/2019 ΑΔΑ: ΩΟΒ9Ω1Μ-Ρ1Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1416
+

Παροχή εξουσιοδότησης σε υπάλληλο του Δήμου Σοφάδων για το άνοιγμα ειδικών τραπεζικών λογαριασμών

Ημερομηνία: 11/02/2019 ΑΔΑ: Ω63ΔΩ1Μ-ΣΕ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1341
+

ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ημερομηνία: 11/02/2019 ΑΔΑ: ΩΥ9ΓΩ1Μ-Η0Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 1315
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 11/02/2019 ΑΔΑ: ΩΘΝΚΩ1Μ-Υ21 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1314
+

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ημερομηνία: 08/02/2019 ΑΔΑ: 7ΖΞΔΩ1Μ-264 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1250
+

Μερική Ανάκληση Αποφάσεων Δημάρχου Σοφάδων-Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση νέων αρμοδιοτήτων

Ημερομηνία: 06/02/2019 ΑΔΑ: ΩΩΓΨΩ1Μ-3ΤΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1187
+

ΑΡΙΘΜ. 134/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 31/01/2019 ΑΔΑ: 6ΓΦΑΩ1Μ-Ι2Ι Αρ. Πρωτοκόλλου: 974
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων».

Ημερομηνία: 31/01/2019 ΑΔΑ: ΩΡΜ4Ω1Μ-Γ2Υ Αρ. Πρωτοκόλλου: 907
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων».

Ημερομηνία: 30/01/2019 ΑΔΑ: ΩΩΔ4Ω1Μ-01Ν Αρ. Πρωτοκόλλου: 905
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων».

Ημερομηνία: 30/01/2019 ΑΔΑ: ΩΖΓΔΩ1Μ-Ζ0Λ Αρ. Πρωτοκόλλου: 903
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων».

Ημερομηνία: 30/01/2019 ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ1Μ-ΡΞΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 901
+

Τοποθέτηση – Μετακίνηση υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων στο Γραφείο Τεχνικών Έργων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Ημερομηνία: 25/01/2019 ΑΔΑ: Ω8ΔΨΩ1Μ-3ΡΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 747
+

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Ημερομηνία: 21/01/2019 ΑΔΑ: ΩΞ2ΕΩ1Μ-Ξ0Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 537
+

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία: 17/01/2019 ΑΔΑ: ΨΔΑΜΩ1Μ-ΗΞΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 469
+

Εντολή και πληρεξουσιότητα στον επί πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο.

Ημερομηνία: 15/01/2019 ΑΔΑ: ΨΟ5ΜΩ1Μ-ΥΦ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 409