Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη σε πρόγραμμα ενίσχυσης των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων που επλήγησαν οι οικίες τους, που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σοφάδων, από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 18ης Σεπτεμβρίου 2020

Ημερομηνία: 28/09/2020 ΑΔΑ: ΩΣ53Ω1Μ-3ΨΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10188
+

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Ημερομηνία: 28/09/2020 ΑΔΑ: ΩΦ92Ω1Μ-2ΗΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10247
+

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Ημερομηνία: 28/09/2020 ΑΔΑ: 6Ι8ΧΩ1Μ-ΚΦ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10247
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΑΛΙΣΙΩΒΑ ΜΑΡΙΑΣ

Ημερομηνία: 25/09/2020 ΑΔΑ: 9ΨΛ4Ω1Μ-ΦΓΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9887
+

Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη σε πρόγραμμα ενίσχυσης των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων που επλήγησαν οι οικίες τους, που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σοφάδων, από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 18ης Σεπτεμβρίου 2020

Ημερομηνία: 25/09/2020 ΑΔΑ: 64Ξ2Ω1Μ-Χ35 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10165
+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 25/09/2020 ΑΔΑ: ΨΓΛ0Ω1Μ-ΞΧΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10121
+

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Ημερομηνία: 24/09/2020 ΑΔΑ: 6ΠΖ7Ω1Μ-3Σ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10107
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 24/09/2020 ΑΔΑ: ΨΤ0ΡΩ1Μ-Θ56 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10027
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 24/09/2020 ΑΔΑ: 6ΝΥΦΩ1Μ-Α32 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10026
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 24/09/2020 ΑΔΑ: 6ΔΘΗΩ1Μ-Σ7Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 10025
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 24/09/2020 ΑΔΑ: 6ΜΣΘΩ1Μ-ΡΙΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10023
+

Απευθείας ανάθεση για εργασίες σύνδεσης σωληνώσεων και λοιπών υλικών αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Άρνης

Ημερομηνία: 23/09/2020 ΑΔΑ: ΩΧ3ΦΩ1Μ-ΦΡΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9971
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Ημερομηνία: 22/09/2020 ΑΔΑ: 6Ο4ΔΩ1Μ-Ι4Ψ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9887
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Ημερομηνία: 22/09/2020 ΑΔΑ: Ω85ΩΩ1Μ-093 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9877
+

Απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Εργασίες καθαρισμού κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά στη Δ.Ε. Άρνης» του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 18/09/2020 ΑΔΑ: 61Ι5Ω1Μ-ΖΥ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9789
+

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού για πυροπροστασία

Ημερομηνία: 17/09/2020 ΑΔΑ: 6ΕΣΧΩ1Μ-Ω55 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9767
+

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού για πυροπροστασία

Ημερομηνία: 17/09/2020 ΑΔΑ: 6ΛΗΠΩ1Μ-5Δ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9765
+

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.

Ημερομηνία: 17/09/2020 ΑΔΑ: Ψ0ΚΥΩ1Μ-Ψ27 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9747
+

Ανάκληση της αριθμ. 1037/2020 απόφασης Δημάρχου

Ημερομηνία: 17/09/2020 ΑΔΑ: 6Κ0ΤΩ1Μ-ΙΜ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9757
+

Απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Εργασίες καθαρισμού κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά στη Δ.Ε. Σοφάδων» του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 16/09/2020 ΑΔΑ: ΨΨ0ΗΩ1Μ-ΦΛΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9726