Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων».

Ημερομηνία: 14/04/2021 ΑΔΑ: 9ΒΨΟΩ1Μ-ΒΒΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3694
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σοφάδων».

Ημερομηνία: 12/04/2021 ΑΔΑ: ΨΚΡ4Ω1Μ-Π2Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3528
+

Ανάκληση της αριθμ. 315/2021 απόφασης Δημάρχου.

Ημερομηνία: 08/04/2021 ΑΔΑ: ΩΙΕΖΩ1Μ-3Ο1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3424
+

Ανάκληση της αριθμ. 314/2021 απόφασης Δημάρχου

Ημερομηνία: 08/04/2021 ΑΔΑ: ΩΖΕ4Ω1Μ-ΣΘΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3422
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Tαμασίου».

Ημερομηνία: 07/04/2021 ΑΔΑ: Ω09ΩΩ1Μ-ΕΗΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3393
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ρεντίνας».

Ημερομηνία: 02/04/2021 ΑΔΑ: 6ΝΧΤΩ1Μ-ΞΜΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3149
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μενελαϊδας».

Ημερομηνία: 02/04/2021 ΑΔΑ: 65ΚΛΩ1Μ-ΦΥΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3148
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Άρνης »

Ημερομηνία: 02/04/2021 ΑΔΑ: 6ΙΑΞΩ1Μ-Μ48 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3146
+

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Ημερομηνία: 30/03/2021 ΑΔΑ: 6ΣΟΔΩ1Μ-ΨΝΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3000
+

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (www.4412.gr).

Ημερομηνία: 26/03/2021 ΑΔΑ: ΩΘΒΝΩ1Μ-30Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2917
+

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (www.dimosnet.gr).

Ημερομηνία: 26/03/2021 ΑΔΑ: Ω3ΔΡΩ1Μ-ΘΟ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2916
+

Ορισμός ενός (1) υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας ως μέλος, γραμματέας και συγκρότηση επιτροπών εκτίμησης αξίας εκποίησης δημοτικών ακινήτων (άρθρο 186 του Ν. 3463/06, εκτίμησης αξίας ακινήτων που αγοράζει ο Δήμος (άρθρο 191 του Ν. 3463/06, εκτίμησης αξίας εκμισθωμένων δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας ανταλλαγής ακινήτων του Δήμου με άλλα (άρθρο 190 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος (άρθρο 194 του Ν.3463/06).»

Ημερομηνία: 24/03/2021 ΑΔΑ: Ω0ΕΝΩ1Μ-ΘΓ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2888
+

Ανάθεση προμήθειας στεφάνων κατάθεσης στα πλαίσια της εκδήλωσης εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ημερομηνία: 23/03/2021 ΑΔΑ: 6Ω2ΘΩ1Μ-92Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 2836
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σοφάδων της διαχειριστικής χρήσης 2020».

Ημερομηνία: 18/03/2021 ΑΔΑ: 9ΙΟ3Ω1Μ-ΞΚΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2552
+

Εντολή και πληρεξουσιότητα στον επί πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο.

Ημερομηνία: 18/03/2021 ΑΔΑ: 6ΗΡΩΩ1Μ-9ΡΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2544
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οθονών

Ημερομηνία: 16/03/2021 ΑΔΑ: ΨΓ9ΩΩ1Μ-ΦΧ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2486
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οθονών

Ημερομηνία: 16/03/2021 ΑΔΑ: 6Ρ01Ω1Μ-ΛΨΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2485
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οθονών

Ημερομηνία: 16/03/2021 ΑΔΑ: ΩΓΞΞΩ1Μ-8Χ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2484
+

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 05/03/2021 ΑΔΑ: ΩΑ5ΩΩ1Μ-ΤΟΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2126
+

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Ημερομηνία: 04/03/2021 ΑΔΑ: 6Ο2ΣΩ1Μ-ΜΤΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2071