Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 01/06/2023 ΑΔΑ: 9ΣΤΘΩ1Μ-Ι62 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5548
+

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη Ειδικών Σχεδίων για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Ημερομηνία: 01/06/2023 ΑΔΑ: ΨΝ7ΗΩ1Μ-ΕΟΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5424
+

Ορισμός υπαλλήλων της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. του Δήμου Σοφάδων ως χρήστες στις πλατφόρμες του προγράμματος του ΟΠΕΚΑ: «Ανασφάλιστοι Υπερήλικες Ελληνικής Μειονότητας Αλβανίας»

Ημερομηνία: 30/05/2023 ΑΔΑ: 6Ψ3ΕΩ1Μ-Σ2Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 5403
+

Συντήρηση-επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων Δ.Ε. Σοφάδων

Ημερομηνία: 25/05/2023 ΑΔΑ: 6ΔΙΑΩ1Μ-ΑΜΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5282
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων

Ημερομηνία: 25/05/2023 ΑΔΑ: 673ΒΩ1Μ-Ξ3Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 5263
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων

Ημερομηνία: 25/05/2023 ΑΔΑ: 6Ν08Ω1Μ-ΤΜΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5262
+

Αμοιβή συμβούλου για την έκδοση αδειών δόμησης

Ημερομηνία: 25/05/2023 ΑΔΑ: 9Π66Ω1Μ-83Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5251
+

Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Μισθολογική Προώθηση του υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων Νικόλαου Τζιωρτζιώτη, βάσει των διατάξεων του Ν.4354/2015-

Ημερομηνία: 24/05/2023 ΑΔΑ: 6ΟΜΔΩ1Μ-Ι5Ρ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5200
+

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Μισθολογική Προώθηση της υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων Πασχαλιάς Γκανάτσα, βάσει των διατάξεων του Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 24/05/2023 ΑΔΑ: Ψ86ΡΩ1Μ-ΝΩ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5198
+

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ημερομηνία: 19/05/2023 ΑΔΑ: 9Ο0ΗΩ1Μ-ΔΜΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5052
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 18/05/2023 ΑΔΑ: 929ΩΩ1Μ-60Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5006
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων».

Ημερομηνία: 15/05/2023 ΑΔΑ: ΨΡΓΔΩ1Μ-Ε0Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4896
+

Αντιστοίχιση κλάδων και ειδικοτήτων νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων του Δήμου Σοφάδων με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες

Ημερομηνία: 15/05/2023 ΑΔΑ: ΨΘΘΔΩ1Μ-2Β0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2494
+

ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4Κ/2020»

Ημερομηνία: 10/05/2023 ΑΔΑ: ΨΟΓ9Ω1Μ-2ΝΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4710
+

Πράξη τοποθέτησης υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.

Ημερομηνία: 10/05/2023 ΑΔΑ: 6Υ1ΒΩ1Μ-Π9Ι Αρ. Πρωτοκόλλου: 4704
+

Διαπιστωτική πράξη κατάταξης υπάλληλων ΙΔΟΧ στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 10/05/2023 ΑΔΑ: ΩΧΒ1Ω1Μ-4ΛΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4703
+

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 10/05/2023 ΑΔΑ: 6ΒΒΖΩ1Μ-ΟΝΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4685
+

ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 08/05/2023 ΑΔΑ: Ω8ΗΕΩ1Μ-ΕΕΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4609
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 08/05/2023 ΑΔΑ: Ψ8ΡΘΩ1Μ-1ΓΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4607
+

«Πρόσληψη ένδεκα (11) υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αρδευτική περίοδο έτους 2023

Ημερομηνία: 05/05/2023 ΑΔΑ: 6ΨΠΡΩ1Μ-5ΦΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4534