Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ

Ημερομηνία: 21/05/2018 ΑΔΑ: 7ΣΗ9Ω1Μ-ΤΗ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6581
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων Δ.Ε. Άρνης».

Ημερομηνία: 16/05/2018 ΑΔΑ: ΨΝ7ΠΩ1Μ-Π8Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 6379
+

Ορισμός Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: ΨΑΜΨΩ1Μ-31Φ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6334
+

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 798/2017 Απόφασης Δημάρχου Σοφάδων περί ¨Ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων¨

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: 61ΟΙΩ1Μ-ΟΗΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6333
+

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 799/2017 Απόφασης Δημάρχου Σοφάδων περί ¨Ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων¨

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: 6ΦΡΞΩ1Μ-Κ0Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 6332
+

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 159/2017 Απόφασης Δημάρχου Σοφάδων περί ¨Ορισμού Αντιδημάρχου¨

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: ΨΕΩΔΩ1Μ-Φ75 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6331
+

ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: 6ΝΕ8Ω1Μ-4ΚΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5927
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: 6Ο1ΕΩ1Μ-42Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5923
+

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 530/2018

Ημερομηνία: 14/05/2018 ΑΔΑ: ΩΡ76Ω1Μ-1ΥΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5904
+

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Β΄ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 11/05/2018 ΑΔΑ: 75ΞΓΩ1Μ-3Η1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5827
+

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ

Ημερομηνία: 09/05/2018 ΑΔΑ: ΩΛΝ6Ω1Μ-Ω7Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 5737
+

Μισθολογική κατάταξη της υπαλλήλου ΚΕΠ του Δήμου Σοφάδων Αθανασίας Φραγγίδη του Χρήστου, λόγω αναγνώρισης πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας

Ημερομηνία: 09/05/2018 ΑΔΑ: ΩΙ18Ω1Μ-17Υ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5727
+

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ημερομηνία: 09/05/2018 ΑΔΑ: ΩΖΑΙΩ1Μ-ΙΓΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5653
+

Προμήθεια φωτοτυπικών μέσων

Ημερομηνία: 09/05/2018 ΑΔΑ: ΩΦΙΚΩ1Μ-ΓΡ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5641
+

Ορισμός Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ημερομηνία: 08/05/2018 ΑΔΑ: ΩΠΕΨΩ1Μ-ΥΕΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5626
+

Αποδοχή Παραίτησης Αντιδημάρχου

Ημερομηνία: 08/05/2018 ΑΔΑ: Ω9ΑΘΩ1Μ-Η69 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5605
+

Πρόσληψη δώδεκα (12) υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αρδευτική περίοδο έτους 2018

Ημερομηνία: 07/05/2018 ΑΔΑ: 69ΣΡΩ1Μ-ΤΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5499
+

Αποδοχή Παραίτησης Αντιδημάρχου

Ημερομηνία: 04/05/2018 ΑΔΑ: 6ΥΝΜΩ1Μ-ΨΗ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: 68ΝΧΩ1Μ-Υ6Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 5327
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: ΨΜΞΤΩ1Μ-ΦΟ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5327