Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ» , προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 10/2017).

Ημερομηνία: 31/10/2019 ΑΔΑ: Ω137Ω1Μ-ΟΗΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12702
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 10/2017).

Ημερομηνία: 31/10/2019 ΑΔΑ: Ψ9ΤΓΩ1Μ-ΚΡΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12699
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: » ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 3/2019).

Ημερομηνία: 31/10/2019 ΑΔΑ: Ω480Ω1Μ-ΟΒΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12695
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 3/2019).

Ημερομηνία: 31/10/2019 ΑΔΑ: Ψ468Ω1Μ-8Η6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12692
+

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Σοφάδων στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 17-10-2019 έως 18-10-2019.

Ημερομηνία: 25/10/2019 ΑΔΑ: 78ΧΩΩ1Μ-ΜΗΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12557
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 25/10/2019 ΑΔΑ: 6ΒΒ3Ω1Μ-1ΛΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12555
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ημερομηνία: 25/10/2019 ΑΔΑ: 7ΜΗ5Ω1Μ-256 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12554
+

Επικύρωση της αριθμ.214/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δικηγόρο Ευάγγελο Καραζάχο του Κωνσταντίνου.

Ημερομηνία: 16/10/2019 ΑΔΑ: ΨΠ6ΥΩ1Μ-0ΚΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12094
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 4/2018).

Ημερομηνία: 16/10/2019 ΑΔΑ: 6ΧΧ8Ω1Μ-89Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12090
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 4/2018).

Ημερομηνία: 16/10/2019 ΑΔΑ: ΩΓΗΙΩ1Μ-ΗΞΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12083
+

Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού της προμήθειας «προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού» και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Ημερομηνία: 16/10/2019 ΑΔΑ: ΩΨ06Ω1Μ-ΟΑΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12077
+

Επικαιροποίηση της αριθμ.55/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 225/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 19/2017 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» και καθορίστηκαν οι όροι της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.

Ημερομηνία: 14/10/2019 ΑΔΑ: ΩΚΛΩΩ1Μ-ΝΥΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11992
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 14/10/2019 ΑΔΑ: 6ΒΨΝΩ1Μ-ΞΡΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11964
+

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 225/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 19/2017 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» και καθορίστηκαν οι όροι της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.

Ημερομηνία: 26/09/2019 ΑΔΑ: ΩΞΓΞΩ1Μ-Α63 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11083
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης το έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ (Α.Μ. 2/2019 ) προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία: 25/09/2019 ΑΔΑ: ΩΒΨ7Ω1Μ-Χ38 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11055
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΑΦΔΩΝ ΙΙ (Α.Μ. 2/2019) προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία: 25/09/2019 ΑΔΑ: 7Μ8ΖΩ1Μ-Κ1Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11052
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων σύναψης Δανείου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αυτών.

Ημερομηνία: 24/09/2019 ΑΔΑ: Ψ6Θ3Ω1Μ-0Ω8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11025
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου».

Ημερομηνία: 23/09/2019 ΑΔΑ: 6ΣΚ4Ω1Μ-ΠΤΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10970
+

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο του Δήμου προς εμφάνιση του στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων για υποβολή αιτήματος αναβολή συζήτησης σχετικά με την από 28.12.2017 προσφυγής του Πολυχρόνη Ρίζου.

Ημερομηνία: 23/09/2019 ΑΔΑ: ΨΡΑ7Ω1Μ-ΥΟΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10958
+

Περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.000,00€.

Ημερομηνία: 19/09/2019 ΑΔΑ: 6ΥΛΘΩ1Μ-ΧΟΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10808
+

20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 11/11/2019

Παρακαλούμε όπως την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Σοφάδων στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 31-10-2019 έως 02-11-2019 και στις 06-11-2019.
 3. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7α-7β-4-26-9β του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου στο διακατεχόμενο δάσους.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 25/10/2019

Παρακαλούμε όπως την 25η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
 3. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Σοφάδων στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 17-10-2019 έως 18-10-2019.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 3/2019).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: » ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 3/2019).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 10/2017).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ» , προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 10/2017).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 14/10/2019

Παρακαλούμε όπως την 14η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 18η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Γ΄ Τριμήνου).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 4/2018).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 4/2018).
 5. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού της προμήθειας «προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού» και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 6. Επικαιροποίηση της αριθμ.55/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση της υπ΄αριθμ.225/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ.19/2017 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο :»ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ «, και καθορίστηκαν οι όροι της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.
 7. Επικύρωση της αριθμ.214/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δικηγόρο Ευάγγελο Καραζάχο του Κωνσταντίνου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

17η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 24/9/2019

Παρακαλούμε όπως την 24η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.225/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικέ προδιαγραφές της αριθμ.19/2017 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο :»ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ «, και καθορίστηκαν οι όροι της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση  των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης το έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ (Α.Μ. 2/2019 ) προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΑΦΔΩΝ ΙΙ (Α.Μ. 2/2019) προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων σύναψης Δανείου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αυτών.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 17/9/2019

Παρακαλούμε όπως την 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 16η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Β΄ Τριμήνου).
 4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της Προμήθειας: Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.000,00€.
 5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο του Δήμου προς εμφάνιση του στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων για υποβολή αιτήματος αναβολή συζήτησης σχετικά με την από 28.12.2017 προσφυγής του Πολυχρόνη Ρίζου.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου».
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1270/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του κ. Δημητρίου Δεληγιάννη , Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων.
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1276/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του κ. Δημητρίου Δεληγιάννη, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

+

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 8/8/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 8η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 15η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

14η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 29/7/2019

Παρακαλούμε όπως την 29η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μμ προσέλθετε για την 14η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση κατά της υπ΄αρ.382/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου.
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο, «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων».
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή και έγκριση της μελέτης, «Μελέτη αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Πασχαλίτσας Δήμου Σοφάδων».

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 24/7/2019

Παρακαλούμε όπως την 24η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 πμ προσέλθετε για την 13η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
 2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7α, 7β, 9β, 4 και 26 του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2019.
 3. Παραχώρηση χώρου έναντι αντιτίμου στην πλατεία Αγίας Παρασκευής Σοφάδων για εγκατάσταση μέσων ψυχαγωγίας (λούνα πάρκ).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 10/7/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 12η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 913/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του Δημητρίου Καρπούζα, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Σοφάδων.
 4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου προς υποστήριξη αιρετού σε προκαταρκτική εξέταση.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

11η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 25/6/2019

Παρακαλούμε όπως την 25η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 11η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο για την άμεση ανάγκη κατάθεσης αίτησης αναθεώρησης της υπ’ αρ. 829/2019 πράξης του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ».

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

10η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 18/6/2019

Παρακαλούμε όπως την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 10η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού σύμφωνα με τα άρθρα 110-117 του Ν.4611/2019.
 4. «Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού».

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 21/5/2019

Παρακαλούμε όπως την 21η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 9η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων σύναψης Δανείου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αυτών.
 2. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε εξωτερικό δικηγόρο για υπόθεση του Δήμου Σοφάδων .

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

8η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 15/5/2019

Παρακαλούμε όπως την 15η  Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 πμ προσέλθετε για την 8η (έκτακτη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο για την άμεση ανάγκη κατάθεσης αίτησης ανάκλησης της υπ’ αρ. 086/2019 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου για την αίτηση ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο απαιτεί στο φάκελο να υφίσταται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει την αρ. 502/2019 απόφαση Δημάρχου. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 16/4/2019

Παρακαλούμε όπως την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 7η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Α΄ Τριμήνου).
 4. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την διαδικασία διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας «Συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων».
 5. Εισήγηση για ανάκληση της αριθμ.256/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων (Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και εφεξής.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης το ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78382) του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»(Α.Μ.04/18).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79304) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»(Α.Μ.10/17).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 9/4/2019

Παρακαλούμε όπως την 09η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 7η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση για ανάκληση της αριθμ.256/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων (Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και εφεξής.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης το ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78382) του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»(Α.Μ.04/18).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79304) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»(Α.Μ.10/17).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

6η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 28/3/2019

Παρακαλούμε όπως την 28η  Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 6η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ένδικων μέσων για την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της αριθμ.267/2019 απόφασης του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής του, τα οποία θα εισηγηθεί ο επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, για την σύνταξη και κατάθεση των εγγράφων που απαιτούνται ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής για την αναστολή εκτέλεσης και ακύρωση της αριθμ.267/2019 απόφασης του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 19/3/2019

Παρακαλούμε όπως την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Εισήγηση για ανάκληση της αριθμ.256/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων (Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και εφεξής.
 4. Συμμόρφωση με την υπ΄αριθμ.267/2019 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ και λήψη απόφασης για συνέχιση ή μη της διαδικασίας για ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου στο ΣΤ’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ  του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

4η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 15/3/2019

Παρακαλούμε όπως την 15η  Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 πμ προσέλθετε για την 4η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2019».

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, για την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης των δημοτικών κτηρίων, και κίνησης  των οχημάτων του Δήμου μας και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 19/2/2019

Παρακαλούμε όπως την 19η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 3η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2018 (Β΄ Τριμήνου).
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2018 (Γ΄ Τριμήνου).
 4. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2018 (Δ΄ Τριμήνου).
 5. Επανακαθορισμός ή μη τελών άρδευσης έτους 2019 και εφεξής και επιβολή νέων τελών.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων, της νομικής στήριξης αιρετού.
 7. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση του Αντωνόπουλου Αθανάσιο του Ανδρέα ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 5/2/2019

Παρακαλούμε όπως την 5η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 2η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων   συμβάσεων για το έτος 2019, σύμφωνα με το ν.4412/2016.
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 224/2018 απόφαση της Ο.Ε.
 3. Έγκριση των υπ΄αριθμ. 6,9,10,11,12,32,33,34 και 35/2019 αποφάσεων Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση εργασιών εκχιονισμού.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ