Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2019, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Ημερομηνία: 12/12/2018 ΑΔΑ: 613ΡΩ1Μ-ΥΘ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15063
+

Περί επιβολής προστίμου σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χωρών.

Ημερομηνία: 12/12/2018 ΑΔΑ: 64ΔΒΩ1Μ-Υ48 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15060
+

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ Ερμητσίου.

Ημερομηνία: 12/12/2018 ΑΔΑ: ΩΚΖ6Ω1Μ-ΣΔΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 15045
+

Έγκριση πρακτικού εκτίμησης της επιτροπής για αγορά οικοπέδου.

Ημερομηνία: 12/12/2018 ΑΔΑ: Ω7ΙΑΩ1Μ-ΡΟΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 15023
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 29η και 30η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 12/12/2018 ΑΔΑ: 7ΑΡΓΩ1Μ-ΣΜΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 15022
+

Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 12/12/2018 ΑΔΑ: ΩΨΤΔΩ1Μ-ΕΧ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15021
+

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 10/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 03/12/2018 ΑΔΑ: ΩΣΞ9Ω1Μ-9Α1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14604
+

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ημερομηνία: 30/11/2018 ΑΔΑ: ΨΙ8ΛΩ1Μ-9Τ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14566
+

Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος στην Λάρισα.

Ημερομηνία: 29/11/2018 ΑΔΑ: ΨΤΚΑΩ1Μ-Α7Ρ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14522
+

«Περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 410.301,03€».

Ημερομηνία: 27/11/2018 ΑΔΑ: ΩΡΟΡΩ1Μ-ΣΒΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14435
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης, για ορισμό μονάδας ανά τ.μ για ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ-ΕΚΤΑΣΗΣ (σύνταξη συμβολαίων), στην ιδιοκτησία Ροδίτη Αλεξάνδρου στο ΟΤ 200 οικόπεδο 010815 (δυτική επέκταση).

Ημερομηνία: 27/11/2018 ΑΔΑ: ΩΘ7ΓΩ1Μ-ΣΝ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14434
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 28η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 27/11/2018 ΑΔΑ: Ω51ΓΩ1Μ-Α8Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 14425
+

Παραλαβή μελέτης «Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Διακατεχόμενου Δάσους Βαθυλάκκου ΔΕ Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2015-2024».

Ημερομηνία: 01/11/2018 ΑΔΑ: ΩΝ1ΜΩ1Μ-ΔΟΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13338
+

Παραλαβή μελέτης «Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Διακατεχόμενου Δάσους Αηδονοχωρίου ΔΕ Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2023».

Ημερομηνία: 01/11/2018 ΑΔΑ: 72ΑΚΩ1Μ-Χ9Υ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13337
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατακυρώσεως της διαδικασίας με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018.

Ημερομηνία: 01/11/2018 ΑΔΑ: ΩΒΡΡΩ1Μ-6ΥΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13316
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δικηγόρο Ευάγγελο Καραζάχο του Κωνσταντίνου.

Ημερομηνία: 01/11/2018 ΑΔΑ: ΩΖΤΑΩ1Μ-8ΜΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13306
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας.

Ημερομηνία: 31/10/2018 ΑΔΑ: 6ΖΩΤΩ1Μ-85Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13291
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 27η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 25/10/2018 ΑΔΑ: Ω8ΟΕΩ1Μ-ΖΛΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13034
+

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 25/10/2018 ΑΔΑ: ΩΧΝΣΩ1Μ-ΘΜΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13033
+

Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ημερομηνία: 19/10/2018 ΑΔΑ: 7ΔΖΑΩ1Μ-ΨΛΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12788
+

33η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 11/12/2018

Παρακαλούμε όπως την 11η  Δεκεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 33η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του Δήμου Σοφάδων.
 2. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2019, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 3. Περί επιβολής προστίμου σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χωρών.
 4. Περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.000,00€.
 5. Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής κλήρωση μελών Επιτροπών Διαγωνισμού από το Μη.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2018.
 6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού  καταστήματος στην ΤΚ Ερμητσίου.
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό  Συμβούλιο σχετικά με την 28η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 8. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης της επιτροπής για αγορά οικοπέδου.

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

32η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 27/11/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 27η  Νοεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 32η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. «Περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: προμήθεια καυσίμων έτους 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 410.301,03€».
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης, για ορισμό μονάδας ανά τ.μ για ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ-ΕΚΤΑΣΗΣ (σύνταξη συμβολαίων), στην ιδιοκτησία Ροδίτη Αλεξάνδρου στο ΟΤ 200 οικόπεδο 010815 (δυτική επέκταση).
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 28η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος στην Λάρισα.
 5. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 10/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

32η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 7/11/2018

Παρακαλούμε όπως την 7η  Νοεμβρίου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 32η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. «Περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: προμήθεια καυσίμων έτους 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 410.301,03€».

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

31η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 31/10/2018

Παρακαλούμε όπως την 31η  Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 31η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Παραλαβή μελέτης «Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Διακατεχόμενου Δάσους Αηδονοχωρίου ΔΕ Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2023».
 2. Παραλαβή μελέτης «Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Διακατεχόμενου Δάσους Βαθυλάκκου ΔΕ Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2015-2024».
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δικηγόρο Ευάγγελο Καραζάχο του Κωνσταντίνου.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατακυρώσεως της διαδικασίας με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

30η (έκτακτη) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 25/10/2018

Παρακαλούμε όπως την 25η  Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 30η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 27η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, λόγω εκπνοής  της προθεσμίας αποπληρωμής – εξόφλησης των δανειστών του Δήμου Ροδίτη Χασιώτη  και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

30η (έκτακτη) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 23/10/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 23η  Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 30η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 27η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, λόγω εκπνοής  της προθεσμίας αποπληρωμής – εξόφλησης των δανειστών του Δήμου Ροδίτη Χασιώτη  και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

29η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 16/10/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 16η  Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 29η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 2. Ανάκληση της αριθμ. 201/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Ανάκληση της αριθμ. 205/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς ή μη των 894 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΠΑ.ΔΥΘ. Α.Ε. από την ΠΕΔ Θεσσαλίας.

 

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

28η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 9/10/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 9η  Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 28η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 4/2018) προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του φπα 24%.
 2. Διαβίβαση του πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόxου για την κατασκευή του έργου: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00€ με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.
 4. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΤΣΚΑΣ».
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 21η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. 2018.
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 22η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 23η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 24η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 25η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 26η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

28η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 25/9/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 25η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 28η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 4/2018) προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του φπα 24%.
 2. Διαβίβαση του πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόxου για την κατασκευή του έργου: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00€ με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.
 4. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΤΣΚΑΣ».
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 21η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. 2018.
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 22η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 14/9/2018

Παρακαλούμε όπως την 14η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 27η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 18η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 19η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Έγκριση της αρ. 1128/2018 απόφασης Δημάρχου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 20η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 7. Διόρθωση εν μέρει της αριθμ. 109/2018 απόφασης του Ο.Ε. ως προς την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού περ. 3.
 8. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 1,0 τ.μ. σε εκτός σχεδίου περιοχής, του οικισμού Γραμματικού του Δήμου Σοφάδων.
 9. Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ερμητσίου.
 10. Έγκριση της αριθμ.1129/2018 απόφαση Δημάρχου, που αφορά εντολή και πληρεξουσιότητα στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμο Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο.
 11.  Παραλαβή και έγκριση   της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών στα ρέματα ΤΚ Ρεντίνας».
 12. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση αγωγής του Πρίτσα Κωνσταντίνου του Ηλία ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.

 

 

 

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

26η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 24/7/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6232.02.
2 Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ.44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6232.02.
3 Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6232.03.
4 Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ.44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6232.03.
5 Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.06.
6 Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ.44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.06.
7 Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
8 Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
9 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
10 Περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00 € με ΦΠΑ.
11 Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ (Α.Μ. 3/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
12 Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ».
13 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων, νομικής στήριξης αιρετού, κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας.
14 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων, νομικής στήριξης αιρετού, κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας.
15 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».
16 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί ενδοδικαστικού ή μη συμβιβασμού επίλυσης της διαφοράς από αγωγή του ΕΔΕ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
17 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί ενδοδικαστικού ή μη συμβιβασμού επίλυσης τις διαφοράς από αγωγή του ΕΔΕ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.
18 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς αντίκρουση της κ ας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΟΦΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

+

25η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 27/6/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 27η  Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 25η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 33/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 70-8113.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 34/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 70-8113.00.
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6263.01.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6263.01.
 5. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.
 7. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6263.01.
 8. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6263.01.
 9. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6263.02.
 10. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6263.02.
 11. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.01.
 12. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.01.
 13. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.02.
 14. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.02.
 15. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.03.
 16. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.03.
 17. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.04.
 18. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.04.
 19. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.05.
 20. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.05.
 21. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 35-6264.02.
 22. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 35-6264.02.
 23. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 35-6264.03.
 24. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 35-6264.03.
 25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 26. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (11Η ΚΑΙ 12Η)
 27. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
 29. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2018 (Α΄ Τριμήνου).

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

23η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 15/6/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 15η  Ιουνίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 23η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατακυρώσεως της διαδικασίας με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

   ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

22η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 30η  Μαΐου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 22η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Τροποποίηση της αριθμ.4/2018 απόφαση της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 5/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Τροποποίηση της αριθμ. 218/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση εργολαβικής αγωγής στο ΔΕΦ ΛΑΡΙΣΑΣ.
 8. Έγκριση της αριθμ.455/2018 απόφαση Δημάρχου, που αφορά εντολή και πληρεξουσιότητα στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμο Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

21η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 24/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 24η  Μαΐου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 21η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για μέρος της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 218/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 22/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 22η  Μαΐου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Τροποποίηση της αριθμ.18/2018 απόφαση της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 25-7412.01.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 25-7412.01.
 5. Ανάκληση εν μέρει της 95/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου του Δήμου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης.
 8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό της 28ης Δεκεμβρίου 2017 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών δωμάτων τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» (Αρ. Διακήρυξης 24386/28-12-2017) με αριθμό συστήματος 51671.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

   ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 14/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 14η  Μαΐου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «BEΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€ με ΦΠΑ.
 4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς παράσταση του επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Χρήστου Χασιώτη του Ιωάννη.
 5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς παράσταση του επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Αλκιβιάδη Ροδίτη του Αλεξάνδρου.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης υπαλλήλου του Δήμου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 18η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 7/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6232.01.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 8/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6232.01.
 3. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 70-7413.03.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 70-7413.03.
 5. Τροποποίηση της αρ. 18/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-7323.10.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-7323.10.
 7. Τροποποίηση της αρ. 33/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 8. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 34/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 9. Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 10. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραίτησης τόκων.
 13. Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας κενωθέντος περιπτέρου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

17η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 24/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 24η  Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-8111.01.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-8111.01.
 3. Τροποποίηση της αρ. 4/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 5/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 5. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-8116.01.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-8116.01.
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 8. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 16/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 16η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 16η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Δ΄ Τριμήνου).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ