Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 7β, του Δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2021.

Ημερομηνία: 29/07/2021 ΑΔΑ: 61ΡΛΩ1Μ-ΣΡΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8310
+

Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5α, 5β, 2β, 6α, 6β, και του τμήματος 19 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου το διαχειριστικό έτος 2021.

Ημερομηνία: 29/07/2021 ΑΔΑ: ΨΙ74Ω1Μ-ΙΒΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8295
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙI διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» με συστημικό αριθμό Α/A 9300 προϋπολογισμό δαπάνης 315.000,00€.

Ημερομηνία: 28/07/2021 ΑΔΑ: ΨΡΟΡΩ1Μ-Β02 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8262
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης, του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 4/2018).

Ημερομηνία: 28/07/2021 ΑΔΑ: 6ΞΚΗΩ1Μ-9ΒΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8257
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης, του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ II» (Α.Μ. 2/2019).

Ημερομηνία: 28/07/2021 ΑΔΑ: 6ΗΒ4Ω1Μ-5ΜΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8254
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης, του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 3/2019).

Ημερομηνία: 28/07/2021 ΑΔΑ: ΨΓ25Ω1Μ-Ι26 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8245
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής τα υπ΄αριθ. 01/2020 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: ”ΑΣΦΑΛΤΩΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 60.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 16/07/2021 ΑΔΑ: ΨΙ7ΗΩ1Μ-Μ9Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 7910
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αριθ. 02/2020 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: ”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού 202.500,00€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 16/07/2021 ΑΔΑ: 6ΣΡ1Ω1Μ-Ι2Λ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7904
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 01/2021 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 250.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 16/07/2021 ΑΔΑ: ΨΓΤΧΩ1Μ-ΧΙΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7893
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙV διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ”ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ”.

Ημερομηνία: 16/07/2021 ΑΔΑ: 6ΡΞ1Ω1Μ-ΠΤΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7892
+

Έγκριση της αριθμ.18/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2021 (A΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.

Ημερομηνία: 15/07/2021 ΑΔΑ: ΨΤ8ΦΩ1Μ-Ψ1Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7839
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για το έτος 2021.

Ημερομηνία: 14/07/2021 ΑΔΑ: ΨΦΖ9Ω1Μ-ΙΩΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7822
+

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 206 παρ 1 του ν. 3584/07).

Ημερομηνία: 14/07/2021 ΑΔΑ: 6Π2ΚΩ1Μ-Ε2Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7764
+

Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων».

Ημερομηνία: 14/07/2021 ΑΔΑ: ΨΒΓΒΩ1Μ-ΒΤ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7758
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπές συνδρομές.

Ημερομηνία: 13/07/2021 ΑΔΑ: 97Φ2Ω1Μ-7ΛΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7735
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Ημερομηνία: 13/07/2021 ΑΔΑ: Ω39ΔΩ1Μ-1ΝΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7717
+

Αποστολή απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020.

Ημερομηνία: 30/06/2021 ΑΔΑ: 6Λ2ΗΩ1Μ-ΤΙΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7075
+

Έγκριση παράτασης της διάρκειας της μιας (1) εργαζόμενης ΙΔΟΧ που έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν. 4745/2020 και 175 του Ν. 4764/2020 για την αντιμετώπιση του covid-19 μέχρι την συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Ημερομηνία: 23/06/2021 ΑΔΑ: ΩΣ0ΔΩ1Μ-ΣΣ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6767
+

Έγκριση παράτασης της διάρκειας των δώδεκα (12) συμβάσεων ΙΔΟΧ, που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020 για την αντιμετώπιση του covid-19 μέχρι την συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Ημερομηνία: 23/06/2021 ΑΔΑ: ΩΖΣΣΩ1Μ-ΔΚΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6760
+

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

Ημερομηνία: 23/06/2021 ΑΔΑ: 6ΩΨΛΩ1Μ-4Ε0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6733
+

18η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 27/7/2021

Παρακαλούμε όπως την 27η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 18η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5α, 5β, 2β, 6α, 6β, και του τμήματος 19 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου το διαχειριστικό έτος 2021.
 2. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 7β, του Δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2021.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙI διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» με συστημικό αριθμό Α/A 9300 προϋπολογισμό δαπάνης 315.000,00€.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης, του 1ου Α.Π.Ε.  και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 4/2018).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης, του 1ου Α.Π.Ε.  και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ II» (Α.Μ. 2/2019).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης, του 1ου Α.Π.Ε.  του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 3/2019).
+

17η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 13/7/2021

Παρακαλούμε όπως την 13η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 17η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 206 παρ 1 του ν. 3584/07).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙV διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ”ΕΡΓΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ”.
 4. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων».
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπές συνδρομές.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για το έτος 2021.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 01/2021 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 250.000,00€ με Φ.Π.Α.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αριθ. 02/2020 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: ”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού 202.500,00€ με Φ.Π.Α.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής τα υπ΄αριθ. 01/2020 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: ”ΑΣΦΑΛΤΩΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 60.000,00€ με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση της αριθμ.18/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2021 (Α΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.

 

 

 

+

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 29/6/2021

Παρακαλούμε όπως την 29η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 16η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Αποστολή απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 

+

15η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 22/6/2021

Παρακαλούμε όπως την 22η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 15η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 14 Ιουνίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Έγκριση παράτασης της διάρκειας των δώδεκα (12) συμβάσεων ΙΔΟΧ, που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020 για την αντιμετώπιση του covid-19 μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
 3. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Αρδευτικό Αντλιοστάσιο Μελισσοχωρίου Δήμου Σοφάδων» με Αριθμό Συστήματος 92821.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στην πλατεία Τ.Κ. Ανάβρας» με Αριθμό Συστήματος 93000.
 6. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της μιας (1) εργαζομένης ΙΔΟΧ, που έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020 για την αντιμετώπιση του covid-19 μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

 

 

+

14η τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 11/6/2021

Παρακαλούμε όπως την 11η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 14η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 31 Μάϊου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου :”ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ “ (A.M. 04/18).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου :”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ» (Α.Μ. 02/2019).
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της υπηρεσίας.
 5. Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθμ. 107/2021 απόφαση Ο.Ε. περί Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ9.
 6. Περί εγκρίσεως του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους Φορείς του έτους 2021».
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απαλλαγή εκ του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού και των αναλογούντων τελών κοινόχρηστων χώρων, των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω έκτακτων μέτρων αποτροπής της διασποράς της νόσου COVID-19.

 

 

+

13η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 28/5/2021

Παρακαλούμε όπως την 28η Μάϊου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 13η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μάϊου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μάϊου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Ανάκληση της αριθμ.76/2021 απόφασης της Ο.Ε. συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 7β του Δημοτικού δάσους Θραψιμίου για το διαχειριστικό έτος 2021.
 3. Ανάκληση της αριθμ.75/2021 απόφασης της Ο.Ε. συζήτηση λήψη απόφασης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5α, 5β, 2β, 6α, 6β, και του τμήματος 19 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου το διαχειριστικό έτος 2021.
 4. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Αμεα, ΣΤΟΝ Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
 5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την  χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΑΜΕΑ, ΣΤΟΝ Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης  ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
 6. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ8 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό- τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊου Covid-19» για το έργο που αφορά σε δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας.
 7. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ8.
 8. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ9.
 9. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΝΕΕΓΥΛ) και ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΕΚ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ7.
 10. Ανάκληση της αριθμ. 84/2021 απόφασης της Ο.Ε. και έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2021 της ΔΗΚΟΙΕΔΣ που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (απολογισμός, ισολογισμός- χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2019 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2019 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.
+

12η τακτική  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 18/5/2021

Παρακαλούμε όπως την 18η Μάϊου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 12η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Δευτέρα, 10 Μάϊου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Παρασκευή, 14 Μάϊου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»
 3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11.
 4. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ8 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19» για το έργο που αφορά σε δράσεις και μέτρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ8.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ». Α.Μ. 7/2018 προϋπολογισμό δαπάνης 315.000,00€.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2021» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 8. Τροποποίηση της αριθ. 70/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνο του Δημάρχου & πρόταση για πάροχο κινητής στους Αντιδημάρχους.
 10. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος στη Λάρισα.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου :” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού 350.000.0€ (AM:2/2021).
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου :” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ”, προϋπολογισμού 300.000.0€ (AM:3/2021).
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου :” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ & Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ”, προϋπολογισμού 350.000.0€ (AM:4/2021).
 14. Έγκριση πρακτικών της δημοσίας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Σοφάδων.
 15. Άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά του Φαλούτσα Δημητρίου και χορήγηση εντολή και πληρεξουσιότητα στον έμμισθο Δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων Γκατζιώνη Κωνσταντίνου.

 

+

11η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 20/4/2021

Παρακαλούμε όπως την 20η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Tρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 11η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2021 (Α’ Τριμήνου).
 3. Έγκριση της αριθμ.23/2020 που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (απολογισμός, ισολογισμός-χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2019 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2019 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.
 4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου.
+

10η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 13/4/2021

Παρακαλούμε όπως την 13η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Tρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 10η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Διόρθωση της υπ΄ αρ.43/2021 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ”Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
 4. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» και στην πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» με τίτλο πράξης: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Σοφάδων».
 5. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κατάργηση της αριθμ.95/2019 απόφαση του Δ.Σ. Σοφάδων (ΑΔΑ:Ω7ΤΧΩ1Μ-7Χ6) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021 και εφεξής.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2021», ματαίωση της διαδικασίας προμήθειας και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω άγονου διαγωνισμού.
 8. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο : “Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2021”.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτική δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β, 2β, 6α, 6β, και 19 του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου το διαχειριστικό έτος 2021.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2021.
 11. Περί παρατάσεως για την υπογραφή του συμφωνητικού της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2021.
 12. Περί εγκρίσεως διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: Eργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίες και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ» με αριθμό Συστήματος 90355.
 14. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος στη Λάρισα.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ”Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ”Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».

 

+

9η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 23/3/2021

Παρακαλούμε όπως την 23η Mαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Tρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 9η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπό εξοπλισμό.
 4. Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2021», εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
 5. Έγκριση της υπ΄αριθμ.296/2021 απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό πληρεξούσιου Δικηγόρου.
 6. Έγκριση της αριθμ.6/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2020 (Δ΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 7. Έγκριση της αριθμ.5/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2021 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ», ΑΜ 5/2017.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: ”ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ”, με Αριθμό Συστήματος 90355.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο, ”ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ” (Συστημικός αριθμός:92821).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΑΝΑΒΡΑΣ», (Συστημικός αριθμός:93000).
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού 580.000.00€(ΑΜ:05/19).
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.
 14. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00€ υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2021.
 15. Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης του Δήμου Σοφάδων σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στα πλαίσια της 1ης τροποποίησης Δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017.
 16. Απαλλαγή υπόλογού Πάγιας  Προκαταβολής των Τ.Κ.
 17. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2021.

 

+

8η τακτική  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 12/3/2021

Παρακαλούμε όπως την 12η Mαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 8η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Περί συγκροτήσεως της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2021.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου, ”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού 300.000,00 €, που διενεργήθηκε με τι διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν.4412/2016.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου, ”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 350.000,00€, που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2γ & 32 Α του Ν.4412/2016.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού του διαγωνισμού ου έργου, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ & Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 350.000,00€ , που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν.4412/2016.

 

 

 

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 2/3/2021

Παρακαλούμε όπως την 2η Mαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 7η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συμφωνά με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης, β) Έγκριση και παραλαβή της υπ΄αριθμ. 3/2021 μελέτης του έργου, γ) Καθορισμό των όρων και των τευχών της πρόσκλησης  για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για  την επιλογή αναδόχου της σύμβασης, δ) Καθορισμό των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων και ε) Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ )ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε ΑΡΝΗΣ».
 2. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συμφωνά με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης, β) Έγκριση και παραλαβή της υπ΄αριθμ. 2/2021 μελέτης του έργου, γ) Καθορισμό των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για  την επιλογή αναδόχου της σύμβασης, δ) Καθορισμό των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων και ε) Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ )ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ».
 3. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συμφωνά με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης, β) Έγκριση και παραλαβή της υπ΄αριθμ. 4/2021 μελέτης του έργου, γ) Καθορισμό των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για  την επιλογή αναδόχου της σύμβασης, δ) Καθορισμό των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων και ε) Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ )ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ & Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ».

 

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης, του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 10/2017).
 2. Παροχή εντολή και πληρεξουσιότητα σε Δικηγόρο για την αντίκρουση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Λεωνίδα Καρακίτσιου και Άρσης ΑΕ. στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.
 3. Έγκριση της αριθμ.29/2020 που αφορά την Εισηγητική Έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτος 2021.
 4. Έγκριση της αριθμ.27/2020 που αφορά ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων, οικονομικού έτους 2021.
 5. Έγκριση της αριθμ.28/2020 που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ οικονομικού έτους 2021.

 

 

+

6η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 25/2/2021

Παρακαλούμε όπως την 25η Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 6η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2021».
 2. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας :”Προμήθεια καυσίμων έτους 2021”.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 146/2021 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση εργασιών εκχιονισμού.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 5. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2020 (Γ’ Τριμήνου).
 6. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2020 (Δ’ Τριμήνου).
 7. Έγκριση της αριθμ.29/2020 που αφορά την Εισηγητική Έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτος 2021.
 8. Έγκριση της αριθμ.27/2020 που αφορά ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων, οικονομικού έτους 2021.
 9. Έγκριση της αριθμ.28/2020 που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ οικονομικού έτους 2021.
 10.  Eγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Σοφάδων έτους 2021.
+

5η τακτική Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 15/2/2021

Παρακαλούμε όπως την 15η Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 5η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας «Συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των διοικητικοιοκονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων έτους 2021» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έγκριση από 9-2-2021 πρακτικού της εν λόγω επιτροπής διαπραγμάτευσης, ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
 2. Προγραμματισμός πρόσληψης δέκα (10) ατόμων ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κα συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.
 3. Περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή της πράξης στην πρόσκληση ΑΤ12 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» (Α.Μ.:6/2019) προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΑΦΔΩΝ ΙΙ» (Α.Μ.:02/2019).

 

+

4η τακτική  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 9/2/2021

Παρακαλούμε όπως την 9η Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 4η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με  τους ορισμούς των άρθρων 73,74 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
 2. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019 και κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού της οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων”.
 4. Έγκριση της αριθμ.4/2021 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, την Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικονομικού έτους 2021, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.70/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. Έτους 2021.
+

3η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 26/1/2021

Παρακαλούμε όπως την 26η Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με  τους ορισμούς των άρθρων 73,74 και 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού διαπραγμάτευσης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 12.991,54€ με ΦΠΑ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ “ Α.Μ. 4/2019 προϋπολογισμό δαπάνης 90.000,00€.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ”ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ “ A.M. 4/2017.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη εξειδίκευση πίστωσης για λοιπές συνδρομές.
 5. Έγκριση σύναψης σύμβασης «Συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων των διοικητικό-οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.

 

 

            Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020,
 2. Την ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ.: 76629 – ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020,
 3. Την ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ.: 78363 – ΦΕΚ 5350/Β/28-11-2020: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020,
 4. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486): με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 »,

στις  οποίες επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής επιδημιολογικής κρίσης  οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

 

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας.

    

+

2η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (Έκτακτη δια περιφοράς) 2021

Ημερομηνία: 08-01-2021

Παρακαλούμε όπως την 8η Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2021 και ώρα έναρξης της συνεδρίασης, ήτοι 12.00’ και ώρα λήξης αυτής 13.00’ σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (Έκτακτη δια περιφοράς), σύμφωνα με  τους ορισμούς των άρθρων 73,74 και 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων επί της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε» κατά της υπ΄αριθμ.187/2020 απόφασης της Ο.Ε., στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥ» με Σ.Α. ΕΣΗΔΗΣ:90355.

 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι θα πρέπει να διαβαστεί στην ΑΕΠΠ μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού  το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και ιδίως τις απόψεις σας επί της προσφυγής

Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο:

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 Επισημαίνεται επίσης ότι αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων   των δήμων ισχύει και η αριθμ. 163/29.05.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

    

 

+

1η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 12-01-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 12η Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με  τους ορισμούς των άρθρων 73,74 και 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Έγκριση απολογισμού σχολικής Επιτροπής Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2019.
 3. Έγκριση απολογισμού σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2019.

 

 

            Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020,
 2. Την ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ.: 76629 – ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020,
 3. Την ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ.: 78363 – ΦΕΚ 5350/Β/28-11-2020: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020,
 4. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486): με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 »,

στις  οποίες επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής επιδημιολογικής κρίσης  οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας.

    

 

+

29η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 29/12/2020

Παρακαλούμε όπως την 29η Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2020 και ώρα 10.00 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με  τους ορισμούς των άρθρων 73,74 και 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της σύβασης μελέτης  με τίτλο «Διάνοιξη δασικού δρόμου στην κοινότητα Βαθυλάκκου» – Έγκριση του τεύχους τεχνικών δεδομένων της μελέτης- καθορισμός των όρων και των τευχών πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης – Καθορισμός των προσκαλούμενων  οικονομικών φορέων – Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών.
 2. Έγκριση της αριθμ.71/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 21η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 4. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν που από πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων έτους 2020.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για τον εξής λόγο: 

Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής επιδημιολογικής κρίσης επισημαίνεται ότι οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας.

+

28η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 23/12/2020

Παρακαλούμε όπως την 23η Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2020 και ώρα 10.00 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με  τους ορισμούς των άρθρων 73,74 και 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ – ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€ με ΦΠΑ.
 2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2021.
 3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2021.
 4. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2021 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2021, σύμφωνα με το 4412/2016.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων» για τη χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος ανοικτού τύπου με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα ΟΜΑΔΑ Α.
 7. Παράταση σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματο δίκτυο – Υλοποίηση της δράσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)- WiFi4EU.

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για τον εξής λόγο: 

Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής επιδημιολογικής κρίσης επισημαίνεται ότι οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας.