Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Ανάκληση της αριθμ. 201/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 17/10/2018 ΑΔΑ: Ω5ΚΣΩ1Μ-ΔΣ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12645
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς ή μη των 894 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΠΑ.ΔΥΘ. Α.Ε. από την ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Ημερομηνία: 17/10/2018 ΑΔΑ: ΩΩΜΧΩ1Μ-ΠΝΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12640
+

Έγκριση πρακτικού ΙΙ επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.

Ημερομηνία: 12/10/2018 ΑΔΑ: 6Δ0ΤΩ1Μ-ΥΛΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12433
+

Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΤΣΚΑΣ».

Ημερομηνία: 11/10/2018 ΑΔΑ: 7ΔΑΩΩ1Μ-Α0Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 12350
+

Περί εγκρίσεως του πρακτικού IΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00 € με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 10/10/2018 ΑΔΑ: ΩΖ45Ω1Μ-Ξ0Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 12313
+

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ.4/2018) προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία: 10/10/2018 ΑΔΑ: 6ΒΠ7Ω1Μ-ΧΜΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12281
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. 2018.

Ημερομηνία: 09/10/2018 ΑΔΑ: Ω2ΙΔΩ1Μ-Χ11 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12270
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 26η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 09/10/2018 ΑΔΑ: 6365Ω1Μ-ΟΙΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12255
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 25η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 09/10/2018 ΑΔΑ: 6Κ28Ω1Μ-Α52 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12250
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 24η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 09/10/2018 ΑΔΑ: 6Λ4ΣΩ1Μ-0ΣΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12248
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 23η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 09/10/2018 ΑΔΑ: ΩΕΠΝΩ1Μ-ΦΝΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1243
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 22η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 09/10/2018 ΑΔΑ: ΩΔΜΓΩ1Μ-ΛΞΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12238
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 21η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 09/10/2018 ΑΔΑ: ΨΟΙΓΩ1Μ-ΗΙΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12236
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 28/09/2018 ΑΔΑ: Ω5ΕΦΩ1Μ-ΧΧΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10972
+

Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ερμητσίου.

Ημερομηνία: 21/09/2018 ΑΔΑ: 75ΠΗΩ1Μ-1ΑΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11282
+

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 1,00 στρεμ. σε εκτός σχεδίου περιοχής, του οικισμού Γραμματικού του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 18/09/2018 ΑΔΑ: ΩΓΧΙΩ1Μ-Μ4Λ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11127
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αγωγής ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με Αρ. Κλήσης ΚΛ1593/4-9-2018.

Ημερομηνία: 14/09/2018 ΑΔΑ: ΨΨΛΞΩ1Μ-8Υ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11019
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς σύνταξη μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ»

Ημερομηνία: 14/09/2018 ΑΔΑ: 6ΜΚΒΩ1Μ-Ψ6Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11014
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί δύο (2) θεμάτων ως κατεπείγοντα με τίτλο: α) Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς σύνταξη μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ». β) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αγωγής ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με Αρ. Κλήσης ΚΛ1593/4-9-2018.

Ημερομηνία: 14/09/2018 ΑΔΑ: 7ΥΡ3Ω1Μ-4Ε9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11012
+

Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση του Πρίτσα Κωνσταντίνου του Ηλία ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.

Ημερομηνία: 14/09/2018 ΑΔΑ: 60ΟΝΩ1Μ-ΨΒΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10986
+

29η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 16/10/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 16η  Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 29η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 2. Ανάκληση της αριθμ. 201/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Ανάκληση της αριθμ. 205/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς ή μη των 894 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΠΑ.ΔΥΘ. Α.Ε. από την ΠΕΔ Θεσσαλίας.

 

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

28η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 9/10/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 9η  Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 28η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 4/2018) προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του φπα 24%.
 2. Διαβίβαση του πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόxου για την κατασκευή του έργου: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00€ με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.
 4. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΤΣΚΑΣ».
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 21η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. 2018.
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 22η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 23η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 24η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 25η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 26η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

28η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 25/9/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 25η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 28η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 4/2018) προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του φπα 24%.
 2. Διαβίβαση του πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόxου για την κατασκευή του έργου: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00€ με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.
 4. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΤΣΚΑΣ».
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 21η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. 2018.
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 22η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 14/9/2018

Παρακαλούμε όπως την 14η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 27η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 18η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 19η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Έγκριση της αρ. 1128/2018 απόφασης Δημάρχου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 20η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 7. Διόρθωση εν μέρει της αριθμ. 109/2018 απόφασης του Ο.Ε. ως προς την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού περ. 3.
 8. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 1,0 τ.μ. σε εκτός σχεδίου περιοχής, του οικισμού Γραμματικού του Δήμου Σοφάδων.
 9. Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ερμητσίου.
 10. Έγκριση της αριθμ.1129/2018 απόφαση Δημάρχου, που αφορά εντολή και πληρεξουσιότητα στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμο Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο.
 11.  Παραλαβή και έγκριση   της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών στα ρέματα ΤΚ Ρεντίνας».
 12. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση αγωγής του Πρίτσα Κωνσταντίνου του Ηλία ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.

 

 

 

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

26η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 24/7/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6232.02.
2 Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ.44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6232.02.
3 Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6232.03.
4 Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ.44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6232.03.
5 Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.06.
6 Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ.44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.06.
7 Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
8 Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
9 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
10 Περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00 € με ΦΠΑ.
11 Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ (Α.Μ. 3/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
12 Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ».
13 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων, νομικής στήριξης αιρετού, κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας.
14 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων, νομικής στήριξης αιρετού, κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας.
15 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».
16 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί ενδοδικαστικού ή μη συμβιβασμού επίλυσης της διαφοράς από αγωγή του ΕΔΕ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
17 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί ενδοδικαστικού ή μη συμβιβασμού επίλυσης τις διαφοράς από αγωγή του ΕΔΕ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.
18 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς αντίκρουση της κ ας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΟΦΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

+

25η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 27/6/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 27η  Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 25η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 33/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 70-8113.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 34/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 70-8113.00.
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6263.01.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6263.01.
 5. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.
 7. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6263.01.
 8. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6263.01.
 9. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6263.02.
 10. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6263.02.
 11. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.01.
 12. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.01.
 13. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.02.
 14. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.02.
 15. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.03.
 16. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.03.
 17. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.04.
 18. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.04.
 19. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.05.
 20. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.05.
 21. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 35-6264.02.
 22. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 35-6264.02.
 23. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 35-6264.03.
 24. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 35-6264.03.
 25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 26. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (11Η ΚΑΙ 12Η)
 27. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
 29. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2018 (Α΄ Τριμήνου).

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

23η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 15/6/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 15η  Ιουνίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 23η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατακυρώσεως της διαδικασίας με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

   ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

22η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 30η  Μαΐου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 22η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Τροποποίηση της αριθμ.4/2018 απόφαση της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 5/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Τροποποίηση της αριθμ. 218/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση εργολαβικής αγωγής στο ΔΕΦ ΛΑΡΙΣΑΣ.
 8. Έγκριση της αριθμ.455/2018 απόφαση Δημάρχου, που αφορά εντολή και πληρεξουσιότητα στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμο Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

21η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 24/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 24η  Μαΐου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 21η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για μέρος της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 218/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 22/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 22η  Μαΐου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Τροποποίηση της αριθμ.18/2018 απόφαση της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 25-7412.01.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 25-7412.01.
 5. Ανάκληση εν μέρει της 95/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου του Δήμου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης.
 8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό της 28ης Δεκεμβρίου 2017 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών δωμάτων τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» (Αρ. Διακήρυξης 24386/28-12-2017) με αριθμό συστήματος 51671.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

   ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 14/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 14η  Μαΐου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «BEΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€ με ΦΠΑ.
 4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς παράσταση του επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Χρήστου Χασιώτη του Ιωάννη.
 5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς παράσταση του επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Αλκιβιάδη Ροδίτη του Αλεξάνδρου.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης υπαλλήλου του Δήμου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 18η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 7/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6232.01.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 8/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6232.01.
 3. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 70-7413.03.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 70-7413.03.
 5. Τροποποίηση της αρ. 18/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-7323.10.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-7323.10.
 7. Τροποποίηση της αρ. 33/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 8. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 34/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 9. Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 10. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραίτησης τόκων.
 13. Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας κενωθέντος περιπτέρου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

17η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 24/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 24η  Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-8111.01.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-8111.01.
 3. Τροποποίηση της αρ. 4/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 5/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 5. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-8116.01.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-8116.01.
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 8. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 16/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 16η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 16η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Δ΄ Τριμήνου).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 15η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 18/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-8112.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-8112.00.
 3. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-8111.00.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-8111.00.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση εργολαβικής αγωγής στο ΔΕΦ ΛΑΡΙΣΑΣ.
 7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 4,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (Pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στην ΤΚ Καρποχωρίου.
 8. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΤΣΙΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ», (Α.Μ.5/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 9. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και έλεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2018».
 10. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :»ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΑΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€ με ΦΠΑ.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

14η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 13/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 13η  Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 14η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση ή μη του από 09-03-2018 πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του από 12-03-2018 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας:» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018″ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 9/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 09η  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 13η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 27/2/2018

Παρακαλούμε όπως την 27η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 πμ προσέλθετε για την 12η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της προμήθειας «προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 52.730,77 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της προμήθειας «προμήθειας ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 52992,78 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

10η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 13/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 13η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 10η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αντίκρουση προσφυγής της Παναγιούλας χας Θωμά Αρχοντή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, και ορισμός δικηγόρου.

 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, η οποία είναι η 15η   Φεβρουαρίου και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 7/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 7η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 9η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ