Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 03/04/2020 ΑΔΑ: 6Δ50Ω1Μ-ΕΝΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3705
+

Έγκριση της υπ’ αριθμ.339/2020 απόφαση Δήμαρχου.

Ημερομηνία: 02/04/2020 ΑΔΑ: Ψ4ΒΣΩ1Μ-Δ55 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3641
+

Έγκριση μετακίνησής του Δημάρχου Σοφάδων στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 05-03-2020 έως 06-03-2020.

Ημερομηνία: 30/03/2020 ΑΔΑ: 9459Ω1Μ-ΝΨΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3524
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.

Ημερομηνία: 30/03/2020 ΑΔΑ: ΨΖΤΠΩ1Μ-2Η7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3522
+

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 347/2020 απόφασης Δήμαρχου

Ημερομηνία: 30/03/2020 ΑΔΑ: Ω6ΗΝΩ1Μ-1ΤΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3504
+

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 342/2020 απόφασης Δήμαρχου

Ημερομηνία: 30/03/2020 ΑΔΑ: Ω22ΠΩ1Μ-78Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 3503
+

Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία πρασίνου, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Σοφάδων κατά το έτος 2020 για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού.

Ημερομηνία: 27/03/2020 ΑΔΑ: Ψ8Ω3Ω1Μ-ΧΛΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3467
+

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2020.

Ημερομηνία: 27/03/2020 ΑΔΑ: ΨΚΘΗΩ1Μ-ΔΑ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3461
+

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τετράμηνης διάρκειας αντιμετώπισης κατεπειγουσών εποχικών η πρόσκαιρων αναγκών περιορισμού της διασποράς κορωνοϊού covid-19.

Ημερομηνία: 27/03/2020 ΑΔΑ: ΩΖΦΩΩ1Μ-Γ3Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3452
+

Έγκριση της αριθμ. 18/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 2η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2020.

Ημερομηνία: 26/03/2020 ΑΔΑ: Ψ8ΞΣΩ1Μ-ΣΙΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3444
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Ημερομηνία: 26/03/2020 ΑΔΑ: 6ΜΡΨΩ1Μ-5ΣΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3440
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Ημερομηνία: 26/03/2020 ΑΔΑ: ΨΘΡΣΩ1Μ-ΑΨΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3435
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Ημερομηνία: 26/03/2020 ΑΔΑ: Ω6Α4Ω1Μ-ΤΛΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3431
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Ημερομηνία: 26/03/2020 ΑΔΑ: ΩΚΔΥΩ1Μ-3ΝΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3426
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ημερομηνία: 11/03/2020 ΑΔΑ: ΨΥΝΤΩ1Μ-ΓΩ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2737
+

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 11/03/2020 ΑΔΑ: 6ΧΣ8Ω1Μ-8ΘΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2721
+

Περί εγκρίσεως του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους Φορείς του έτους 2020».

Ημερομηνία: 10/03/2020 ΑΔΑ: 6ΘΦΖΩ1Μ-ΒΩΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2598
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020».

Ημερομηνία: 06/03/2020 ΑΔΑ: 65ΡΗΩ1Μ-ΕΨΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2507
+

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ημερομηνία: 06/03/2020 ΑΔΑ: Ψ6Λ9Ω1Μ-Ε76 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2490
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 394.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 27/02/2020 ΑΔΑ: 96ΕΖΩ1Μ-ΧΗΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2228
+

9η  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 2/4/2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε έκτακτη δια περιφοράς για την 9η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει σήμερα 02-04-2020, ημέρα Πέμπτη με μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 1. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: ”Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020».

 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι πρέπει να συζητήσουμε το εν λόγω θέμα και να προβούμε στη λήψη απόφασης για κατακύρωση του διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020», λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης του Δήμου και νομικών του προσώπων για την κάλυψη των αναγκών τους, την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο: 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

 

 

 

Η δήλωση της παρουσίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και η σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί του θέματος θα πρέπει να παρασχεθεί σήμερα 02-04-2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στη διεύθυνση ptsipra@sofades.gr

 

+

8η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 24/3/2020

Παρακαλούμε όπως την 24η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 8η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (τακτική δια περιφοράς) για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
 5. Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία πρασίνου, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Σοφάδων κατά το έτος 2020 για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού.
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2020.
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ.342/2020 απόφαση Δήμαρχου.
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ.347/2020 απόφαση Δημάρχου.
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ.399/2020 απόφαση Δημάρχου.
 10. Έγκριση της αριθμ. 18/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 2η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2020.
 11. Έγκριση μετακίνησής του Δημάρχου Σοφάδων στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 05-03-2020 έως 06-03-2020.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.
 13. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τετράμηνης διάρκειας αντιμετώπισης κατεπειγουσών εποχικών η πρόσκαιρων αναγκών περιορισμού της διασποράς κορωνοϊού covid-19.

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο: 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

+

7η (έκτακτη) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 11/3/2020

Παρακαλούμε όπως την 11η  Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 7η (έκτακτη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι αναμέναμε την σχετική ΚΥΑ που αφορά την επιβολή μέτρων προσωρινής απαγόρευσης παρουσίας κοινού σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους λόγω προληπτικών μέτρων υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 8-3-2020 και αναρτήθηκε στις 9-3-2020, η οποία απαγορεύει μόνο τη συγκέντρωση σε αθλητικές εκδηλώσεις, στη λειτουργία χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και στη λειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Στις 15-3-2020, έχουμε προγραμματίσει εκδήλωση εορτασμού στη μνήμη του αγωνιστή Σάλτα στην Τ.Κ. Ανωγείου για την οποία θα πρέπει να εξειδικεύσουμε τη πίστωση, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε την εν λόγω εκδήλωση.

Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

+

6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 03/03/2020

Παρακαλούμε όπως την 3η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 6η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020».
 2. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 3. Περί εγκρίσεως του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους Φορείς του έτους 2020».

 

+

5η  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 25/2/2020

Παρακαλούμε όπως την 25η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 394.000,00€ με ΦΠΑ.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η   κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Δ΄ Τριμήνου).
 4. Έγκριση της αριθμ. 9/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2020 και αναπροσαρμογή του Ο.Π.Δ.
 5. Έγκριση της αριθμ.1/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2019 (Δ΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 6. Έγκριση της αριθμ.7/2020 απόφαση της ΔΗΚΟΙΕΔΣ που αφορά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΟΙΕΔΣ οικ. έτους 2020.
 7. Υποκατάσταση αναδόχου μελέτης «Οριοθέτηση Ρεμάτων στην Τ.Κ Ρεντίνας».
+

4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 18/2/2020

Παρακαλούμε όπως την 18η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ προσέλθετε για την 4η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€ με ΦΠΑ.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.
+

3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 11/2/2020

Παρακαλούμε όπως την 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 3η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 90.000,00€ με ΦΠΑ 24%(Α.Μ. 4/2019).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 90.000,00€ με ΦΠΑ 24%(ΑΜ 4/2019).
 4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης και την έγκριση μετακίνησης μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 18-02-2020 έως 19-02-2020 και μετακίνησης προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων στο Βελιγράδι για το χρονικό διάστημα από 19-02-2020 έως 23-02-2020
 5. Υποκατάσταση αναδόχου μελέτης «Οριοθέτηση Ρεμάτων στην Τ.Κ Ρεντίνας».
+

2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 4/2/2020

Παρακαλούμε όπως την 4η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 2η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2020.
 2. Περί εγκρίσεως του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση μέρους του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020».
 3. Περί εγκρίσεως του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020».
 4. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 5. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 6. Έγκριση ανάθεση υπηρεσίας «Συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων των διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων έτους 2020» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έγκριση του από 30-01-2020 πρακτικού της εν λόγω επιτροπής διαπραγμάτευσης, ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντίκρουση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Θωμά Μπαντή του Γεωργίου και Αριστείδη Μπαντή του Θωμά κατά του Δήμου Σοφάδων.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση απολογισμού σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2018.
 10. Έγκριση απολογισμού σχολικής Επιτροπής Β΄ βαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2018.

 

+

2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 4/2/2020

Παρακαλούμε όπως την 4η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 2η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2020.
 2. Περί εγκρίσεως του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση μέρους του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020».
 3. Περί εγκρίσεως του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020».
 4. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 5. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 6. Έγκριση ανάθεση υπηρεσίας «Συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων των διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων έτους 2020» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έγκριση του από 30-01-2020 πρακτικού της εν λόγω επιτροπής διαπραγμάτευσης, ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντίκρουση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Θωμά Μπαντή του Γεωργίου και Αριστείδη Μπαντή του Θωμά κατά του Δήμου Σοφάδων.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση απολογισμού σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2018.
 10. Έγκριση απολογισμού σχολικής Επιτροπής Β΄ βαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2018.

 

+

1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 21/1/2020

Παρακαλούμε όπως την 21η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 1η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπές συνδρομές.
 3. Έγκριση σύναψης σύμβασης «συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των διοικητικό – οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια, «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό».
 5. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00€ υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2020.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τον Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω άγονου διαγωνισμού (λόγω μη υποβολής προσφορών για τα λοιπά είδη) .
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τον Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  λόγω άγονου διαγωνισμού (λόγω μη υποβολής προσφορών για τα λοιπά είδη) .
 8. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τον Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020» και «Προμήθεια ειδών καθαριότητας  για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020».
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€ με ΦΠΑ.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού ΙΙ κατακυρώσεις του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού ΙΙ κατακυρώσεις του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ με ΦΠΑ.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την διεξαγωγή δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του (Μη.Μ.Ε.Δ)  για την επιλογή των μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για το έτος 2020.
+

27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 23/12/2019

Παρακαλούμε όπως την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 27η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση της αριθμ.54/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.
 3. Περί εγκρίσεως πρακτικού 2 επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.
+

26η  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 18/12/2019

Παρακαλούμε όπως την 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Tετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 26η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
 2. Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
 3. Περί εγκρίσεως πρακτικού 2 επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.
 4. Έγκριση της αριθμ.17/2019 που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ οικονομικού έτους 2020.
 5. Έγκριση της αριθμ.19/2019 που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 (απολογισμός, ισολογισμός- χρημματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2018 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2018 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.
 6. Έγκριση της αριθμ.16/2019 που αφορά ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων, οικονομικού έτους 2020.
 7. Έγκριση της αριθμ.18/2019 που αφορά την Εισηγητική Έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτος 2020.
+

25η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 10/12/2019

Παρακαλούμε όπως την 10η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 25η (έκτακτη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων, έτος 2020, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.85/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σοφάδων εκδόθηκε τη Παρασκευή 6-12-2019 μετά τις εργάσιμες ώρες με παρατηρήσεις και προκειμένου να συζητηθεί το θέμα : Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και Ο.Π.Δ. στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή το αργότερο τη Τρίτη το πρωϊ. Το χρονικό περιθώριο είναι πολύ περιορισμένο. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

+

24η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 13/12/2019

Παρακαλούμε όπως την 13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 24η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση της αριθμ.65/2019 του Νομικού Πρόσωπου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, την Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικονομικού έτους 2020, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.55/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων οικ. Έτους 2020.
 3. Έγκριση της αριθμ.60/2019 του Νομικού Πρόσωπου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 5. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2020, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 6. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2020, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 7. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 442.618,00€.
+

23η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 4/12/2019

Παρακαλούμε όπως την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 23η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» (Αρ. Διακήρυξης 12071/15-10-2019) με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 81011,2.
 3. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :»ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.
 5. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου.
+

22η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 29/11/2019

Παρακαλούμε όπως την 29η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 22η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020.
+

21η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 25/11/2019

Παρακαλούμε όπως την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 21η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβουλίου σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σοφάδων έτους 2020.
 4. Διαβίβαση πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για κατασκευή του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης, του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 6/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 6/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης, του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 7/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 394.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 7/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 394.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
+

20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 11/11/2019

Παρακαλούμε όπως την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Σοφάδων στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 31-10-2019 έως 02-11-2019 και στις 06-11-2019.
 3. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7α-7β-4-26-9β του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου στο διακατεχόμενο δάσους.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 25/10/2019

Παρακαλούμε όπως την 25η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
 3. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Σοφάδων στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 17-10-2019 έως 18-10-2019.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 3/2019).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: » ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 3/2019).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 10/2017).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ» , προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 10/2017).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 14/10/2019

Παρακαλούμε όπως την 14η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 18η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Γ΄ Τριμήνου).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 4/2018).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 4/2018).
 5. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού της προμήθειας «προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού» και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 6. Επικαιροποίηση της αριθμ.55/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση της υπ΄αριθμ.225/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ.19/2017 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο :»ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ «, και καθορίστηκαν οι όροι της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.
 7. Επικύρωση της αριθμ.214/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δικηγόρο Ευάγγελο Καραζάχο του Κωνσταντίνου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ