Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 08/08/2019 ΑΔΑ: Ψ3ΙΧΩ1Μ-ΠΧΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9303
+

Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων».

Ημερομηνία: 31/07/2019 ΑΔΑ: Ω0Θ6Ω1Μ-4Υ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9041
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή και έγκριση της μελέτης, «Μελέτη αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Πασχαλίτσας Δήμου Σοφάδων».

Ημερομηνία: 30/07/2019 ΑΔΑ: Ψ7ΓΚΩ1Μ-9ΝΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9010
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση κατά της υπ΄αρ.382/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου.

Ημερομηνία: 30/07/2019 ΑΔΑ: Ω8ΤΝΩ1Μ-ΟΜΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8999
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7α, 7β, 9β, 4 και 26 του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2019.

Ημερομηνία: 25/07/2019 ΑΔΑ: 6ΑΑΑΩ1Μ-Γ91 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8946
+

Παραχώρηση χώρου έναντι αντιτίμου στην Κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής Σοφάδων για εγκατάσταση μέσων ψυχαγωγίας (λούνα πάρκ).

Ημερομηνία: 24/07/2019 ΑΔΑ: Ω9Κ3Ω1Μ-7Κ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8918
+

Συγκρότηση Επιτροπών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.

Ημερομηνία: 24/07/2019 ΑΔΑ: ΩΖΡΚΩ1Μ-ΧΜ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8913
+

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου προς υποστήριξη αιρετού σε προκαταρκτική εξέταση.

Ημερομηνία: 15/07/2019 ΑΔΑ: Ω70ΗΩ1Μ-ΟΚ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8643
+

Έγκριση ή μη πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας.

Ημερομηνία: 11/07/2019 ΑΔΑ: 6799Ω1Μ-8ΞΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8567
+

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 913/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του Δημητρίου Καρπούζα, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/07/2019 ΑΔΑ: Ψ25ΩΩ1Μ-Χ6Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8524
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 10/07/2019 ΑΔΑ: ΨΕ3ΙΩ1Μ-ΧΔΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8515
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ».

Ημερομηνία: 26/06/2019 ΑΔΑ: ΩΨΩΟΩ1Μ-Κ7Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7884
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο για την άμεση ανάγκη κατάθεσης αίτησης αναθεώρησης της υπ’ αρ. 829/2019 πράξης του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ημερομηνία: 25/06/2019 ΑΔΑ: 63Ω2Ω1Μ-ΡΑΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7859
+

«Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού».

Ημερομηνία: 21/06/2019 ΑΔΑ: 78Ω0Ω1Μ-ΦΥ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7652
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού σύμφωνα με τα άρθρα 110-117 του Ν.4611/2019.

Ημερομηνία: 18/06/2019 ΑΔΑ: Ψ9Ι1Ω1Μ-Ε71 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7471
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 18/06/2019 ΑΔΑ: 6ΑΘ4Ω1Μ-ΞΑΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7467
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 18/06/2019 ΑΔΑ: 7Μ99Ω1Μ-Ρ98 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7466
+

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε εξωτερική δικηγόρο για υπόθεση του Δήμου Σοφάδων .

Ημερομηνία: 29/05/2019 ΑΔΑ: ΩΖΓΒΩ1Μ-ΛΦΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6819
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων σύναψης Δανείου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αυτών.

Ημερομηνία: 21/05/2019 ΑΔΑ: ΩΝΔΞΩ1Μ-Ψ3Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6603
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο για την άμεση ανάγκη κατάθεσης αίτησης ανάκλησης της υπ’ αρ. 086/2019 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ημερομηνία: 15/05/2019 ΑΔΑ: Ω06ΟΩ1Μ-ΙΑΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6350
+

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 8/8/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 8η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 15η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

14η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 29/7/2019

Παρακαλούμε όπως την 29η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μμ προσέλθετε για την 14η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση κατά της υπ΄αρ.382/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου.
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο, «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων».
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή και έγκριση της μελέτης, «Μελέτη αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Πασχαλίτσας Δήμου Σοφάδων».

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 24/7/2019

Παρακαλούμε όπως την 24η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 πμ προσέλθετε για την 13η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
 2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7α, 7β, 9β, 4 και 26 του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2019.
 3. Παραχώρηση χώρου έναντι αντιτίμου στην πλατεία Αγίας Παρασκευής Σοφάδων για εγκατάσταση μέσων ψυχαγωγίας (λούνα πάρκ).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 10/7/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 12η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 913/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του Δημητρίου Καρπούζα, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Σοφάδων.
 4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου προς υποστήριξη αιρετού σε προκαταρκτική εξέταση.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

11η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 25/6/2019

Παρακαλούμε όπως την 25η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 11η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο για την άμεση ανάγκη κατάθεσης αίτησης αναθεώρησης της υπ’ αρ. 829/2019 πράξης του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ».

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

10η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 18/6/2019

Παρακαλούμε όπως την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 10η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού σύμφωνα με τα άρθρα 110-117 του Ν.4611/2019.
 4. «Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού».

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 21/5/2019

Παρακαλούμε όπως την 21η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 9η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων σύναψης Δανείου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αυτών.
 2. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε εξωτερικό δικηγόρο για υπόθεση του Δήμου Σοφάδων .

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

8η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 15/5/2019

Παρακαλούμε όπως την 15η  Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 πμ προσέλθετε για την 8η (έκτακτη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο για την άμεση ανάγκη κατάθεσης αίτησης ανάκλησης της υπ’ αρ. 086/2019 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου για την αίτηση ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο απαιτεί στο φάκελο να υφίσταται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει την αρ. 502/2019 απόφαση Δημάρχου. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 16/4/2019

Παρακαλούμε όπως την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 7η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Α΄ Τριμήνου).
 4. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την διαδικασία διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας «Συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων».
 5. Εισήγηση για ανάκληση της αριθμ.256/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων (Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και εφεξής.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης το ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78382) του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»(Α.Μ.04/18).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79304) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»(Α.Μ.10/17).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 9/4/2019

Παρακαλούμε όπως την 09η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 7η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση για ανάκληση της αριθμ.256/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων (Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και εφεξής.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης το ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78382) του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»(Α.Μ.04/18).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79304) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»(Α.Μ.10/17).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

6η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 28/3/2019

Παρακαλούμε όπως την 28η  Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 6η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ένδικων μέσων για την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της αριθμ.267/2019 απόφασης του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής του, τα οποία θα εισηγηθεί ο επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, για την σύνταξη και κατάθεση των εγγράφων που απαιτούνται ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής για την αναστολή εκτέλεσης και ακύρωση της αριθμ.267/2019 απόφασης του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 19/3/2019

Παρακαλούμε όπως την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Εισήγηση για ανάκληση της αριθμ.256/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων (Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και εφεξής.
 4. Συμμόρφωση με την υπ΄αριθμ.267/2019 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ και λήψη απόφασης για συνέχιση ή μη της διαδικασίας για ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου στο ΣΤ’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ  του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

4η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 15/3/2019

Παρακαλούμε όπως την 15η  Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 πμ προσέλθετε για την 4η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2019».

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, για την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης των δημοτικών κτηρίων, και κίνησης  των οχημάτων του Δήμου μας και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 19/2/2019

Παρακαλούμε όπως την 19η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 3η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2018 (Β΄ Τριμήνου).
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2018 (Γ΄ Τριμήνου).
 4. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2018 (Δ΄ Τριμήνου).
 5. Επανακαθορισμός ή μη τελών άρδευσης έτους 2019 και εφεξής και επιβολή νέων τελών.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων, της νομικής στήριξης αιρετού.
 7. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση του Αντωνόπουλου Αθανάσιο του Ανδρέα ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 5/2/2019

Παρακαλούμε όπως την 5η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 2η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων   συμβάσεων για το έτος 2019, σύμφωνα με το ν.4412/2016.
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 224/2018 απόφαση της Ο.Ε.
 3. Έγκριση των υπ΄αριθμ. 6,9,10,11,12,32,33,34 και 35/2019 αποφάσεων Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση εργασιών εκχιονισμού.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 15/1/2019

Παρακαλούμε όπως την 15η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 1η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς αντίκρουση των Σωτηρίου Αντωνόπουλου κλπ(+2), στρεφόμενη κατά του Δήμου Σοφάδων.
 2. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

35η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 28/12/2018

Παρακαλούμε όπως την 28η  Δεκεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 35η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 32η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

 1. ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 2. ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 3. ΓΟΥΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 4. ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 5. ΚΟΥΛΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 6. ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 7. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
+

34η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 21/12/2018

Παρακαλούμε όπως την 21η  Δεκεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 34η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2019.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 31η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

33η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 11/12/2018

Παρακαλούμε όπως την 11η  Δεκεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 33η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του Δήμου Σοφάδων.
 2. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2019, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 3. Περί επιβολής προστίμου σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χωρών.
 4. Περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.000,00€.
 5. Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής κλήρωση μελών Επιτροπών Διαγωνισμού από το Μη.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2018.
 6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού  καταστήματος στην ΤΚ Ερμητσίου.
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό  Συμβούλιο σχετικά με την 28η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 8. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης της επιτροπής για αγορά οικοπέδου.

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

32η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 27/11/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 27η  Νοεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 32η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. «Περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: προμήθεια καυσίμων έτους 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 410.301,03€».
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης, για ορισμό μονάδας ανά τ.μ για ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ-ΕΚΤΑΣΗΣ (σύνταξη συμβολαίων), στην ιδιοκτησία Ροδίτη Αλεξάνδρου στο ΟΤ 200 οικόπεδο 010815 (δυτική επέκταση).
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 28η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος στην Λάρισα.
 5. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 10/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ