Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Καθαρισμός κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.

Ημερομηνία: 14/10/2021 ΑΔΑ: ΨΙΤ8Ω1Μ-9ΔΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11329
+

Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Ημερομηνία: 14/10/2021 ΑΔΑ: 64ΝΙΩ1Μ-Ι4Ζ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11322
+

Έγκριση της αριθμ.38/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 14/10/2021 ΑΔΑ: ΩΝ24Ω1Μ-ΙΩΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11315
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 06/2017).

Ημερομηνία: 14/10/2021 ΑΔΑ: 6Υ75Ω1Μ-9ΕΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11305
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 07/2017).

Ημερομηνία: 13/10/2021 ΑΔΑ: 6ΞΦΚΩ1Μ-29Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11257
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Ημερομηνία: 13/10/2021 ΑΔΑ: ΨΩ81Ω1Μ-ΒΧΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11255
+

Έγκριση της αριθμ.35/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2021 (B΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.

Ημερομηνία: 13/10/2021 ΑΔΑ: ΩΗΥ2Ω1Μ-ΒΣΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11237
+

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Συμβάσης για το Έργο: «Φυσικός Έλεγχος – Περιορισμός ων επιβλαβών τρωκτικών για τη γεωργία μέσω της διαχείρισης αρπακτικών πτηνών».

Ημερομηνία: 13/10/2021 ΑΔΑ: 6ΧΚΛΩ1Μ-9ΙΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11240
+

Έγκριση της αριθμ.36/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2021.

Ημερομηνία: 13/10/2021 ΑΔΑ: 6ΚΒ8Ω1Μ-ΔΛΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11231
+

Περί καταβολής χρηματικής ενίσχυσης σε λογαριασμό της ΠΕΔ Θεσσαλίας υπερ. Πυρόπληκτων.

Ημερομηνία: 13/10/2021 ΑΔΑ: 6ΦΛ1Ω1Μ-ΡΕ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11222
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ – ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Ημερομηνία: 13/10/2021 ΑΔΑ: 67Ψ9Ω1Μ-Λ9Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11213
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπό εξοπλισμό.

Ημερομηνία: 13/10/2021 ΑΔΑ: 6088Ω1Μ-Α25 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11208
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Ημερομηνία: 12/10/2021 ΑΔΑ: 9ΞΟΚΩ1Μ-Ω6Φ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11184
+

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα στέγασης και εργασία για τους αστέγους.

Ημερομηνία: 29/09/2021 ΑΔΑ: ΨΓΔΦΩ1Μ-0ΨΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10538
+

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 29/09/2021 ΑΔΑ: 6ΥΥΧΩ1Μ-Ο7Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 10483
+

Έγκριση παράτασης της διάρκειας έντεκα συμβάσεων (11) συμβάσεων ΙΔΟΧ, για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 έως 31.12.2021)

Ημερομηνία: 29/09/2021 ΑΔΑ: 6ΨΖ2Ω1Μ-ΡΑΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10478
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του κληροδοτήματος Αλεξίου Γεωργίου του Δημητρίου.

Ημερομηνία: 27/09/2021 ΑΔΑ: 9ΕΔΧΩ1Μ-7ΞΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10396
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 27/09/2021 ΑΔΑ: 634ΕΩ1Μ-ΦΞΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10390
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Ημερομηνία: 27/09/2021 ΑΔΑ: 6ΟΥ3Ω1Μ-03Υ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10380
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εντολής και πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Κολοβό του Νικολάου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.

Ημερομηνία: 21/09/2021 ΑΔΑ: ΩΖΙ9Ω1Μ-8ΜΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10151
+

28η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 19/10/2021

Καλείστε όπως την 19η  Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 28η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 60400/2021 ΦΕΚ 4557/03-10-2021 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ”.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος Μιλτιάδης Λάμπρου του Νικολάου.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του κληροδοτήματος Μιλτιάδης Λάμπρου του Νικολάου.
 6. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ αξιολόγησής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00€ με ΦΠΑ.

 

+

27η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, 2021

Ημερομηνία: 12/10/2021

Καλείστε όπως την 12η  Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 27η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ.643/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ-ΟΡ5) με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργεία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Συμβάσης για το Έργο: «Φυσικός Έλεγχος – Περιορισμός ων επιβλαβών τρωκτικών για τη γεωργία μέσω της διαχείρισης αρπακτικών πτηνών».
 3. Περί καταβολής χρηματικής ενίσχυσης σε λογαριασμό της ΠΕΔ Θεσσαλίας υπερ. Πυρόπληκτων.
 4. Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Καθαρισμός κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :”ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ – ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ”.
 6. Έγκριση της αριθμ.36/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2021.
 7. Έγκριση της αριθμ.35/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2021 (B΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 8. Έγκριση της αριθμ.38/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 07/2017).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 06/2017).
 11. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπό εξοπλισμό.

 

 

+

26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 29/9/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε έκτακτη δια περιφοράς  για την 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 29-09-2021, ημέρα Τετάρτη με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

Η δήλωση της παρουσίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και η σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί του θέματος θα πρέπει να παρασχεθεί την 29-09-2021, ήτοι 8.00΄και ώρα λήξης αυτής 9.00΄ με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptsipra@sofades.gr.

 

 1. Έγκριση παράτασης της διάρκειας έντεκα συμβάσεων (11) συμβάσεων ΙΔΟΧ, για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 έως 31.12.2021)
 2. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα στέγασης και εργασία για τους αστέγους.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, όσον αφορά το 1. Θέμα οι συμβάσεις του έκτακτου προσωπικού λήγουν στις 30-9-2021 πρέπει να ληφθεί η παρούσα απόφαση ούτος ώστε  να υπάρχουν ενεργές συμβάσεις τον εργαζομένων.2 Θέμα υπάρχει καταληκτική ημερομηνία έως στις 30-9-02021.

Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο:

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 Επισημαίνεται επίσης ότι αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων   των δήμων ισχύει και η αριθμ. 163/29.05.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

    

 

+

25η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 28/9/2021

Καλείστε όπως την 28η  Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 25η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Β΄4054/04.09.2021 με θέμα: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα στέγασης και εργασία για τους αστέγους.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Συμβάσης για το Έργο: «Φυσικός Έλεγχος – Περιορισμός ων επιβλαβών τρωκτικών για τη γεωργία μέσω της διαχείρισης αρπακτικών πτηνών».
 3. Περί καταβολής χρηματικής ενίσχυσης σε λογαριασμό της ΠΕΔ Θεσσαλίας υπερ. Πυρόπληκτων.
 4. Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Καθαρισμός κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.
 5. Έγκριση παράτασης της διάρκειας έντεκα συμβάσεων (11) συμβάσεων ΙΔΟΧ, για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 έως 31.12.2021)

 

 

+

4η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 27-9-2021

Καλείστε όπως την 27η  Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 24η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Β΄4054/04.09.2021 με θέμα: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00€ με ΦΠΑ.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του κληροδοτήματος Αλεξίου Γεωργίου του Δημητρίου.
+

23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 21/9/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε έκτακτη δια περιφοράς  για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 21-09-2021, ημέρα Τρίτη με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 

Η δήλωση της παρουσίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και η σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί του θέματος θα πρέπει να παρασχεθεί την 21-09-2021, ήτοι 9.00΄και ώρα λήξης αυτής 10.00΄ με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptsipra@sofades.gr.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εντολής και πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Κολοβό του Νικολάου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι έχει ορισθεί δικάσιμος ύστερα από αναβολή στις 21-09-2021 μαζί με τους πρόσθετους λόγους της έφεσης που φαίνονται στο ίδιο δικόγραφο και πρέπει να παραστεί ο εν λόγο δικηγόρος.

Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο:

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 Επισημαίνεται επίσης ότι αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων   των δήμων ισχύει και η αριθμ. 163/29.05.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

    

 

 

+

22η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 17/9/2021

Καλείστε όπως την 17η  Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 22η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Β΄4054/04.09.2021 με θέμα: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00€ με ΦΠΑ.
 3. Περί εγκρίσεως διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τίτλο: Προμήθεια απορριμματοφόρου, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.
+

21η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 7/9/2021

Παρακαλούμε όπως την 7η  Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 21η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 30 Αυγούστου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση παράτασης της διάρκειας έντεκα συμβάσεων (11) συμβάσεων ΙΔΟΧ, για την αντιμετώπιση του covid-19 έως 30.09.2021 σύμφωνα με το Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α΄134).

 

 

+

20η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 6/9/2021

Παρακαλούμε όπως την 6η  Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 20η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 30 Αυγούστου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 05/2021 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «Διαμόρφωση Παιδικής Χαράς  Δ.Ε. Ρεντίνας» προϋπολογισμού 45.000,00€ με ΦΠΑ.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 03/2020 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «Πλακοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ρεντίνας» προϋπολογισμού 29.912,00€ με ΦΠΑ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ»( Α.Μ:03/2021).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ»( Α.Μ:02/2021).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ & Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ»( Α.Μ:04/2021).

 

+

9η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 10/8/2021

Παρακαλούμε όπως την 10η  Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 19η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 26 Ιουλίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2021 (Β’ Τριμήνου).
 3. Καθορισμός αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις ΙΔΟΧ μερικής / ή και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.
 4. Έγκριση της αριθμ.24/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2021.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης  του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  προϋπολογισμού 250.000,00 €   με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 01/2021).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης  του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ»  προϋπολογισμού 202.500,00 €   με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 02/2020).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης  του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ-ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ»  προϋπολογισμού 550.000,00 €   με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 08/2017).
+

18η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 27/7/2021

Παρακαλούμε όπως την 27η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 18η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5α, 5β, 2β, 6α, 6β, και του τμήματος 19 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου το διαχειριστικό έτος 2021.
 2. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 7β, του Δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2021.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙI διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» με συστημικό αριθμό Α/A 9300 προϋπολογισμό δαπάνης 315.000,00€.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης, του 1ου Α.Π.Ε.  και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 4/2018).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης, του 1ου Α.Π.Ε.  και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ II» (Α.Μ. 2/2019).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης, του 1ου Α.Π.Ε.  του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 3/2019).
+

17η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 13/7/2021

Παρακαλούμε όπως την 13η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 17η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 206 παρ 1 του ν. 3584/07).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙV διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ”ΕΡΓΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ”.
 4. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων».
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπές συνδρομές.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για το έτος 2021.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 01/2021 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 250.000,00€ με Φ.Π.Α.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αριθ. 02/2020 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: ”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού 202.500,00€ με Φ.Π.Α.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής τα υπ΄αριθ. 01/2020 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: ”ΑΣΦΑΛΤΩΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 60.000,00€ με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση της αριθμ.18/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2021 (Α΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.

 

 

 

+

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 29/6/2021

Παρακαλούμε όπως την 29η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 16η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Αποστολή απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 

+

15η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 22/6/2021

Παρακαλούμε όπως την 22η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 15η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 14 Ιουνίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Έγκριση παράτασης της διάρκειας των δώδεκα (12) συμβάσεων ΙΔΟΧ, που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020 για την αντιμετώπιση του covid-19 μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
 3. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Αρδευτικό Αντλιοστάσιο Μελισσοχωρίου Δήμου Σοφάδων» με Αριθμό Συστήματος 92821.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στην πλατεία Τ.Κ. Ανάβρας» με Αριθμό Συστήματος 93000.
 6. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της μιας (1) εργαζομένης ΙΔΟΧ, που έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020 για την αντιμετώπιση του covid-19 μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

 

 

+

14η τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 11/6/2021

Παρακαλούμε όπως την 11η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 14η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 31 Μάϊου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου :”ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ “ (A.M. 04/18).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου :”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ» (Α.Μ. 02/2019).
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της υπηρεσίας.
 5. Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθμ. 107/2021 απόφαση Ο.Ε. περί Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ9.
 6. Περί εγκρίσεως του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους Φορείς του έτους 2021».
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απαλλαγή εκ του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού και των αναλογούντων τελών κοινόχρηστων χώρων, των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω έκτακτων μέτρων αποτροπής της διασποράς της νόσου COVID-19.

 

 

+

13η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 28/5/2021

Παρακαλούμε όπως την 28η Μάϊου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 13η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μάϊου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μάϊου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Ανάκληση της αριθμ.76/2021 απόφασης της Ο.Ε. συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 7β του Δημοτικού δάσους Θραψιμίου για το διαχειριστικό έτος 2021.
 3. Ανάκληση της αριθμ.75/2021 απόφασης της Ο.Ε. συζήτηση λήψη απόφασης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5α, 5β, 2β, 6α, 6β, και του τμήματος 19 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου το διαχειριστικό έτος 2021.
 4. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Αμεα, ΣΤΟΝ Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
 5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την  χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΑΜΕΑ, ΣΤΟΝ Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης  ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
 6. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ8 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό- τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊου Covid-19» για το έργο που αφορά σε δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας.
 7. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ8.
 8. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ9.
 9. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΝΕΕΓΥΛ) και ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΕΚ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ7.
 10. Ανάκληση της αριθμ. 84/2021 απόφασης της Ο.Ε. και έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2021 της ΔΗΚΟΙΕΔΣ που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (απολογισμός, ισολογισμός- χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2019 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2019 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.
+

12η τακτική  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 18/5/2021

Παρακαλούμε όπως την 18η Μάϊου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 12η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Δευτέρα, 10 Μάϊου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Παρασκευή, 14 Μάϊου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»
 3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11.
 4. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ8 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19» για το έργο που αφορά σε δράσεις και μέτρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ8.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ». Α.Μ. 7/2018 προϋπολογισμό δαπάνης 315.000,00€.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2021» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 8. Τροποποίηση της αριθ. 70/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνο του Δημάρχου & πρόταση για πάροχο κινητής στους Αντιδημάρχους.
 10. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος στη Λάρισα.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου :” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού 350.000.0€ (AM:2/2021).
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου :” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ”, προϋπολογισμού 300.000.0€ (AM:3/2021).
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου :” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ & Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ”, προϋπολογισμού 350.000.0€ (AM:4/2021).
 14. Έγκριση πρακτικών της δημοσίας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Σοφάδων.
 15. Άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά του Φαλούτσα Δημητρίου και χορήγηση εντολή και πληρεξουσιότητα στον έμμισθο Δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων Γκατζιώνη Κωνσταντίνου.

 

+

11η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 20/4/2021

Παρακαλούμε όπως την 20η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Tρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 11η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2021 (Α’ Τριμήνου).
 3. Έγκριση της αριθμ.23/2020 που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (απολογισμός, ισολογισμός-χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2019 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2019 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.
 4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου.
+

10η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 13/4/2021

Παρακαλούμε όπως την 13η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Tρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 10η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Διόρθωση της υπ΄ αρ.43/2021 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ”Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
 4. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» και στην πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» με τίτλο πράξης: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Σοφάδων».
 5. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κατάργηση της αριθμ.95/2019 απόφαση του Δ.Σ. Σοφάδων (ΑΔΑ:Ω7ΤΧΩ1Μ-7Χ6) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021 και εφεξής.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2021», ματαίωση της διαδικασίας προμήθειας και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω άγονου διαγωνισμού.
 8. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο : “Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2021”.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτική δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β, 2β, 6α, 6β, και 19 του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου το διαχειριστικό έτος 2021.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2021.
 11. Περί παρατάσεως για την υπογραφή του συμφωνητικού της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2021.
 12. Περί εγκρίσεως διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: Eργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίες και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ» με αριθμό Συστήματος 90355.
 14. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος στη Λάρισα.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ”Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ”Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».

 

+

9η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 23/3/2021

Παρακαλούμε όπως την 23η Mαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Tρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 9η τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής (Cisco Webex Meetings)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. «Δημόσιες υπηρεσίες», της  υπ΄ Αριθμ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021) τεύχος Β΄): ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού (ΠΝΠ), του Ν.4684/Α΄/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε  η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπό εξοπλισμό.
 4. Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2021», εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
 5. Έγκριση της υπ΄αριθμ.296/2021 απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό πληρεξούσιου Δικηγόρου.
 6. Έγκριση της αριθμ.6/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2020 (Δ΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 7. Έγκριση της αριθμ.5/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2021 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ», ΑΜ 5/2017.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: ”ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ”, με Αριθμό Συστήματος 90355.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο, ”ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ” (Συστημικός αριθμός:92821).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΑΝΑΒΡΑΣ», (Συστημικός αριθμός:93000).
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού 580.000.00€(ΑΜ:05/19).
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.
 14. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00€ υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2021.
 15. Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης του Δήμου Σοφάδων σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στα πλαίσια της 1ης τροποποίησης Δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017.
 16. Απαλλαγή υπόλογού Πάγιας  Προκαταβολής των Τ.Κ.
 17. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2021.