Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «BEΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: 75Λ8Ω1Μ-7ΣΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5914
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης υπαλλήλου του Δήμου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης.

Ημερομηνία: 14/05/2018 ΑΔΑ: 7ΣΕΚΩ1Μ-ΜΒΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5889
+

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς παράσταση του επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Αλκιβιάδη Ροδίτη του Αλεξάνδρου.

Ημερομηνία: 14/05/2018 ΑΔΑ: 7ΜΝΞΩ1Μ-ΕΙΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5888
+

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς παράσταση του επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Χρήστου Χασιώτη του Ιωάννη.

Ημερομηνία: 14/05/2018 ΑΔΑ: ΩΝΝΦΩ1Μ-Ν5Φ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5886
+

Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 14/05/2018 ΑΔΑ: 6ΑΑ3Ω1Μ-Θ5Υ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5883
+

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Ημερομηνία: 14/05/2018 ΑΔΑ: 6ΕΔΥΩ1Μ-ΙΕ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5882
+

Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας κενωθέντος περιπτέρου.

Ημερομηνία: 04/05/2018 ΑΔΑ: ΨΤΣΒΩ1Μ-0ΩΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5482
+

Εντολή και πληρεξουσιότητα στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Κων/νο Γκατζιώνη.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: ΩΣ30Ω1Μ-7Η1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5255
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: 75ΡΕΩ1Μ-405 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5319
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραίτησης τόκων.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: 6ΩΦΑΩ1Μ-ΠΣΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5317
+

Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: Ω8ΦΓΩ1Μ-ΞΣ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5308
+

Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 34/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: ΨΟΜ1Ω1Μ-Μ25 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5307
+

Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-7323.10.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: ΩΣ91Ω1Μ-ΡΒΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5306
+

Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 70-7413.03.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: 6Γ5ΔΩ1Μ-Φ9Η Αρ. Πρωτοκόλλου: 5305
+

Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 8/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6232.01.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: 648ΒΩ1Μ-112 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5304
+

Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: ΩΣ1ΘΩ1Μ-4ΛΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5302
+

Τροποποίηση της αρ. 33/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: ΨΩΝΙΩ1Μ-ΒΛΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5301
+

Τροποποίηση της αρ. 18/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-7323.10.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: 6ΠΡΙΩ1Μ-ΕΛ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5300
+

Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 70-7413.03.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: 64ΔΡΩ1Μ-ΚΧΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5299
+

Τροποποίηση της αρ. 7/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6232.01.

Ημερομηνία: 30/04/2018 ΑΔΑ: 73ΞΞΩ1Μ-2ΝΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5295
+

21η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 24/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 24η  Μαΐου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 21η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για μέρος της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 218/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 22/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 22η  Μαΐου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Τροποποίηση της αριθμ.18/2018 απόφαση της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 25-7412.01.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 25-7412.01.
 5. Ανάκληση εν μέρει της 95/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου του Δήμου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης.
 8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό της 28ης Δεκεμβρίου 2017 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών δωμάτων τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» (Αρ. Διακήρυξης 24386/28-12-2017) με αριθμό συστήματος 51671.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

   ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 14/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 14η  Μαΐου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «BEΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€ με ΦΠΑ.
 4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς παράσταση του επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Χρήστου Χασιώτη του Ιωάννη.
 5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς παράσταση του επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Αλκιβιάδη Ροδίτη του Αλεξάνδρου.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης υπαλλήλου του Δήμου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 18η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 7/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6232.01.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 8/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6232.01.
 3. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 70-7413.03.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 70-7413.03.
 5. Τροποποίηση της αρ. 18/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-7323.10.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-7323.10.
 7. Τροποποίηση της αρ. 33/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 8. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 34/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 9. Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 10. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραίτησης τόκων.
 13. Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας κενωθέντος περιπτέρου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

17η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 24/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 24η  Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-8111.01.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-8111.01.
 3. Τροποποίηση της αρ. 4/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 5/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 5. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-8116.01.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-8116.01.
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 8. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 16/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 16η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 16η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Δ΄ Τριμήνου).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 15η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 18/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-8112.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-8112.00.
 3. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-8111.00.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-8111.00.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση εργολαβικής αγωγής στο ΔΕΦ ΛΑΡΙΣΑΣ.
 7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 4,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (Pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στην ΤΚ Καρποχωρίου.
 8. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΤΣΙΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ», (Α.Μ.5/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 9. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και έλεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2018».
 10. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :»ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΑΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€ με ΦΠΑ.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

14η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 13/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 13η  Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 14η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση ή μη του από 09-03-2018 πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του από 12-03-2018 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας:» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018″ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 9/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 09η  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 13η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 27/2/2018

Παρακαλούμε όπως την 27η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 πμ προσέλθετε για την 12η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της προμήθειας «προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 52.730,77 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της προμήθειας «προμήθειας ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 52992,78 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

10η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 13/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 13η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 10η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αντίκρουση προσφυγής της Παναγιούλας χας Θωμά Αρχοντή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, και ορισμός δικηγόρου.

 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, η οποία είναι η 15η   Φεβρουαρίου και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 7/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 7η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 9η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

8η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 6/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 6η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 8η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 26/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τους Κ.Α. 00-8111.00, 00-8115.00, 10-8117.01, 70-8115.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αρ. 27/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 00-8111.00, 00-8115.00, 10-8117.01, 70-8115.00.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου μας λόγω παραγραφής τους.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη παραίτηση τόκων από την αρ. 232/2017 διαταγή πληρωμής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 2/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 2η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μμ προσέλθετε για την 7η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2018 , ενδεικτικού προϋπολογισμού 407.941,42€ και στον καθορισμό των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 2/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 2η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 6η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ.7/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τους Κ.Α. 35-6162.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αρ. 8/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 35-6162.00.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ»,(Α.Μ.9/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 4. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4,0τ.μ., για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 606 στην Τ.Κ Καρποχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 25/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 25η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 4η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ.2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τους Κ.Α. 64-7322.02 και 64-7322.05.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 64-7322.02 και 64-7322.05.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 16/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 16η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 2η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση αγωγής αδικοπραξίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προς επίκλησης του Δήμου Σοφάδων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 8/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 1η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2017.
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών σταθερών και διαρκών αναγκών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών σταθερών και διαρκών αναγκών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

33η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Ημερομηνία: 29/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 29η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 33η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ