Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ημερομηνία: 30/07/2018 ΑΔΑ: ΩΤΟΦΩ1Μ-ΘΛ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9459
+

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – Β ΦΑΣΗ» (Α.Μ.3/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία: 25/07/2018 ΑΔΑ: ΩΖΤΚΩ1Μ-359 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9358
+

Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ».

Ημερομηνία: 25/07/2018 ΑΔΑ: ΨΓΠΗΩ1Μ-ΩΨ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9356
+

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς αντίκρουση της κ ας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΟΦΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Ημερομηνία: 25/07/2018 ΑΔΑ: ΨΠΒΡΩ1Μ-0ΩΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9350
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων, της νομικής στήριξης αιρετού, κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας.

Ημερομηνία: 25/07/2018 ΑΔΑ: ΩΛΧΛΩ1Μ-ΘΒΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9347
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων, της νομικής στήριξης αιρετού, κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας.

Ημερομηνία: 25/07/2018 ΑΔΑ: ΩΠΟΠΩ1Μ-ΛΟ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9345
+

Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 24/07/2018 ΑΔΑ: Ω627Ω1Μ-Ν93 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9323
+

Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.06.

Ημερομηνία: 24/07/2018 ΑΔΑ: Ψ1ΘΕΩ1Μ-8Δ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9321
+

Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6263.03.

Ημερομηνία: 24/07/2018 ΑΔΑ: 7ΔΥ8Ω1Μ-ΖΗ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9320
+

Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 35-6264.01.

Ημερομηνία: 24/07/2018 ΑΔΑ: ΨΚΦ4Ω1Μ-ΓΓΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9319
+

«Περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00 € με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 24/07/2018 ΑΔΑ: 7565Ω1Μ-ΖΦΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9315
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 24/07/2018 ΑΔΑ: ΩΡΥΝΩ1Μ-Τ8Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 9310
+

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Ημερομηνία: 24/07/2018 ΑΔΑ: 64Θ6Ω1Μ-ΨΓ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9308
+

Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6263.03.

Ημερομηνία: 24/07/2018 ΑΔΑ: ΩΘΜΒΩ1Μ-ΡΜΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9305
+

Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.06.

Ημερομηνία: 24/07/2018 ΑΔΑ: ΨΞΘΩΩ1Μ-1Σ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9303
+

Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 35-6264.01.

Ημερομηνία: 24/07/2018 ΑΔΑ: ΨΟΩΑΩ1Μ-ΩΦ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9301
+

Υποβολή κλήσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας για επαναφορά συζήτησης αίτησης του Δήμου προς απόδοση ρυμοτομηθέντων ακινήτων και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 29/06/2018 ΑΔΑ: ΨΦΝΦΩ1Μ-Α4Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8455
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 28/06/2018 ΑΔΑ: ΩΕΓΙΩ1Μ-6Μ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8400
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενός (1) θέματος ως κατεπείγον με τίτλο: α) Υποβολή κλήσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας για επαναφορά συζήτησης αίτησης του Δήμου προς απόδοση ρυμοτομηθέντων ακινήτων και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 28/06/2018 ΑΔΑ: 6Μ42Ω1Μ-ΡΘΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8398
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Ημερομηνία: 28/06/2018 ΑΔΑ: 67ΜΙΩ1Μ-8ΒΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8322
+

26η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 24/7/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6232.02.
2 Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ.44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6232.02.
3 Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6232.03.
4 Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ.44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6232.03.
5 Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.06.
6 Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ.44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.06.
7 Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
8 Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
9 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
10 Περί εγκρίσεως του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00 € με ΦΠΑ.
11 Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ (Α.Μ. 3/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
12 Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ».
13 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων, νομικής στήριξης αιρετού, κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας.
14 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων, νομικής στήριξης αιρετού, κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας.
15 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».
16 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί ενδοδικαστικού ή μη συμβιβασμού επίλυσης της διαφοράς από αγωγή του ΕΔΕ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
17 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί ενδοδικαστικού ή μη συμβιβασμού επίλυσης τις διαφοράς από αγωγή του ΕΔΕ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.
18 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς αντίκρουση της κ ας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΟΦΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

+

25η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 27/6/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 27η  Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 25η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 33/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 70-8113.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 34/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 70-8113.00.
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6263.01.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6263.01.
 5. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.
 7. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6263.01.
 8. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6263.01.
 9. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6263.02.
 10. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6263.02.
 11. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.01.
 12. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.01.
 13. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.02.
 14. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.02.
 15. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.03.
 16. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.03.
 17. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.04.
 18. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.04.
 19. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-6264.05.
 20. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-6264.05.
 21. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 35-6264.02.
 22. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 35-6264.02.
 23. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 35-6264.03.
 24. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 35-6264.03.
 25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 26. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (11Η ΚΑΙ 12Η)
 27. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
 29. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2018 (Α΄ Τριμήνου).

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΚΑΡΛΟΣ

+

23η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 15/6/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 15η  Ιουνίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 23η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατακυρώσεως της διαδικασίας με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

   ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

22η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 30η  Μαΐου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 22η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Τροποποίηση της αριθμ.4/2018 απόφαση της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 5/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Τροποποίηση της αριθμ. 218/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση εργολαβικής αγωγής στο ΔΕΦ ΛΑΡΙΣΑΣ.
 8. Έγκριση της αριθμ.455/2018 απόφαση Δημάρχου, που αφορά εντολή και πληρεξουσιότητα στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμο Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

21η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 24/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 24η  Μαΐου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 21η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για μέρος της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 218/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 22/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 22η  Μαΐου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Τροποποίηση της αριθμ.18/2018 απόφαση της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 25-7412.01.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 25-7412.01.
 5. Ανάκληση εν μέρει της 95/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου του Δήμου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης.
 8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό της 28ης Δεκεμβρίου 2017 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών δωμάτων τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» (Αρ. Διακήρυξης 24386/28-12-2017) με αριθμό συστήματος 51671.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

   ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 14/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 14η  Μαΐου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «BEΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€ με ΦΠΑ.
 4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς παράσταση του επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Χρήστου Χασιώτη του Ιωάννη.
 5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο προς παράσταση του επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Αλκιβιάδη Ροδίτη του Αλεξάνδρου.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης υπαλλήλου του Δήμου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 18η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 7/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 10-6232.01.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 8/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 10-6232.01.
 3. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 70-7413.03.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 70-7413.03.
 5. Τροποποίηση της αρ. 18/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-7323.10.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-7323.10.
 7. Τροποποίηση της αρ. 33/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 8. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 34/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 9. Τροποποίηση της αρ. 43/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 10. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 44/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
 11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραίτησης τόκων.
 13. Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας κενωθέντος περιπτέρου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

17η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 24/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 24η  Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-8111.01.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-8111.01.
 3. Τροποποίηση της αρ. 4/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 5/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6211.00.
 5. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 30-8116.01.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 30-8116.01.
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 8. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 16/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 16η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 16η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Δ΄ Τριμήνου).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 15η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 18/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-8112.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-8112.00.
 3. Τροποποίηση της αρ. 2/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-8111.00.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 3/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-8111.00.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση εργολαβικής αγωγής στο ΔΕΦ ΛΑΡΙΣΑΣ.
 7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 4,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (Pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στην ΤΚ Καρποχωρίου.
 8. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΤΣΙΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ», (Α.Μ.5/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 9. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και έλεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2018».
 10. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι διαγωνισμού με συνοπτική ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :»ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΑΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€ με ΦΠΑ.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

14η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 13/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 13η  Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 14η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση ή μη του από 09-03-2018 πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του από 12-03-2018 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας:» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018″ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 9/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 09η  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 13η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 27/2/2018

Παρακαλούμε όπως την 27η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 πμ προσέλθετε για την 12η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της προμήθειας «προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 52.730,77 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της προμήθειας «προμήθειας ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 52992,78 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

10η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 13/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 13η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 10η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αντίκρουση προσφυγής της Παναγιούλας χας Θωμά Αρχοντή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, και ορισμός δικηγόρου.

 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, η οποία είναι η 15η   Φεβρουαρίου και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 7/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 7η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 9η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

8η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 6/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 6η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 8η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αρ. 26/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τους Κ.Α. 00-8111.00, 00-8115.00, 10-8117.01, 70-8115.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αρ. 27/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 00-8111.00, 00-8115.00, 10-8117.01, 70-8115.00.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου μας λόγω παραγραφής τους.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη παραίτηση τόκων από την αρ. 232/2017 διαταγή πληρωμής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 2/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 2η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μμ προσέλθετε για την 7η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2018 , ενδεικτικού προϋπολογισμού 407.941,42€ και στον καθορισμό των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 2/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 2η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 6η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ.7/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τους Κ.Α. 35-6162.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αρ. 8/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 35-6162.00.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2018

Ημερομηνία: 30/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ»,(Α.Μ.9/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 4. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4,0τ.μ., για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 606 στην Τ.Κ Καρποχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ