Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ.142/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 27/12/2023 ΑΔΑ: ΨΒ11Ω1Μ-ΞΟ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14096
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 18η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ημερομηνία: 27/12/2023 ΑΔΑ: 9Ρ0ΔΩ1Μ-ΦΛΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14073
+

Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων, έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.138/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ,

Ημερομηνία: 19/12/2023 ΑΔΑ: 9ΟΟ2Ω1Μ-ΤΜ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13722
+

Έκτακτη σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 19/12/2023 ΑΔΑ: 6ΡΩ6Ω1Μ-1ΝΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13705
+

Έγκριση πρακτικών της δημόσιας επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ημερομηνία: 13/12/2023 ΑΔΑ: 9ΦΘΘΩ1Μ-Φ58 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13485
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024.

Ημερομηνία: 13/12/2023 ΑΔΑ: 9ΛΟΓΩ1Μ-Χ5Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13337
+

Αποδοχή ή μη δωρεάς για την Τ.Κ. Κέδρου.

Ημερομηνία: 12/12/2023 ΑΔΑ: 6Ω1ΠΩ1Μ-ΚΔΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13312
+

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων έτους 2023.

Ημερομηνία: 12/12/2023 ΑΔΑ: Ψ0ΚΨΩ1Μ-0ΛΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13301
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 12/12/2023 ΑΔΑ: 9Ξ41Ω1Μ-4ΟΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13297
+

Εξειδίκευση πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6731.03 με τίτλο «Προαιρετική (έκτακτη) επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού & περιβάλλοντος Σοφάδων».

Ημερομηνία: 12/12/2023 ΑΔΑ: 6Α2ΤΩ1Μ-7ΗΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13287
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ -ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (Daniel)» με κωδικό ΟΠΣ 5221684 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» πρ/σμού δαπάνης 1.150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Ημερομηνία: 06/12/2023 ΑΔΑ: 9Ο4ΙΩ1Μ-ΤΦΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13123
+

Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.

Ημερομηνία: 06/12/2023 ΑΔΑ: ΨΠΗ4Ω1Μ-ΩΧΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13117
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ημερομηνία: 06/12/2023 ΑΔΑ: ΨΗΖΓΩ1Μ-ΠΦ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13115
+

Εξειδίκευση πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6731.03 με τίτλο «Προαιρετική (έκτακτη) επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού & περιβάλλοντος Σοφάδων».

Ημερομηνία: 24/11/2023 ΑΔΑ: 92Φ5Ω1Μ-Κ20 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12741
+

Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ημερομηνία: 24/11/2023 ΑΔΑ: 6ΤΒ1Ω1Μ-ΗΞ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12739
+

Αποδοχή ή μη δωρεάς για την Τ.Κ. Κυψέλης.

Ημερομηνία: 22/11/2023 ΑΔΑ: 6ΠΜΑΩ1Μ-8ΑΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12621
+

Αποδέσμευση υπόλογου του έργου: «Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού επί της δημοτικής οδού, στο πλαίσιο οικισμού Αθιγγάνων της Δ.Ε. Σοφάδων», μετά την ολοκλήρωση του.

Ημερομηνία: 22/11/2023 ΑΔΑ: 6ΟΑΓΩ1Μ-Η2Η Αρ. Πρωτοκόλλου: 12615
+

Αποδέσμευση υπόλογού του έργου :”Μείωσης ισχύος από ΜΤ σε 250KVA της παροχής με αριθ. 41606707-01 στη διεύθυνση 1ο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ “ , μετά την ολοκλήρωση του.

Ημερομηνία: 22/11/2023 ΑΔΑ: ΨΒΣΛΩ1Μ-ΟΦ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12608
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (DANIEL) ΔHMOY ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 200.000,00€, που διενεργήθηκε με τη διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν.4412/2016.

Ημερομηνία: 22/11/2023 ΑΔΑ: 6929Ω1Μ-Ξ79 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12593
+

Αποδέσμευση υπόλογου του έργου : «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25 KVA με αριθμό 41605928-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του αντλιοστασίου – παρόχθιου στη διεύθυνση Αγ. Βησσαρίου», μετά την ολοκλήρωση του.

Ημερομηνία: 21/11/2023 ΑΔΑ: ΨΛΓΩΩ1Μ-Μ7Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12587
+

29η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 27/12/2023

Καλείστε όπως την 27η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 29η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 18η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ.142/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

28η (έκτακτη) συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 19/12/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 28η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 19-12-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων, έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.138/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ,

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Σοφάδων εκδόθηκε τη Παρασκευή 15-12-2023 μετά τις εργάσιμες ώρες με παρατηρήσεις οπότε θα πρέπει να προβούμε στην λήψη απόφασής καθώς το χρονικό περιθώριο είναι πολύ περιορισμένο. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

27η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 12/12/2023

Καλείστε όπως την 12η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 27η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 202
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00€ με ΦΠΑ.
 3. Αποδοχή ή μη δωρεάς για την Τ.Κ. Κέδρου.
 4. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 5. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων έτους 2023.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑ  00-6731.03 με τίτλο «Προαιρετική (έκτακτη) επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού & περιβάλλοντος  Σοφάδων».
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης τεχνικού δελτίου της πράξης: Δήμος Σοφάδων – καθαρισμοί και πρώτες αποκαταστάσεις ζημίων από την πλημμυρά – κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμυράς (daniel).
+

26η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 6/12/2023

Καλείστε όπως την 6η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 26η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ -ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (Daniel)» με κωδικό ΟΠΣ 5221684 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» πρ/σμού δαπάνης 1.150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης τεχνικού δελτίου της πράξης: Δήμος Σοφάδων – καθαρισμοί και πρώτες αποκαταστάσεις ζημίων από την πλημμυρά – κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμυράς (daniel).
+

25η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 24/11/2023

Καλείστε όπως την 24η  Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 25η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑ  00-6731.03 με τίτλο «Προαιρετική (έκτακτη) επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού & περιβάλλοντος  Σοφάδων».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

24η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 21/11/2023

Καλείστε όπως την 21η  Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 24η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 3. Συζήτηση και λήψη έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου:” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (DANIEL)ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ” προϋπολογισμού 200.000,00€, που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν.4412/2016.
 4. Αποδέσμευση υπόλογου του έργου : «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25 KVA με αριθμό 41605928-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του αντλιοστασίου – παρόχθιου στη διεύθυνση Αγ. Βησσαρίου», μετά την ολοκλήρωση του.
 5. Αποδέσμευση υπόλογού του έργου :”Μείωσης ισχύος από ΜΤ σε 250KVA της παροχής με αριθ. 41606707-01 στη διεύθυνση 1ο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ “ , μετά την ολοκλήρωση του.
 6. Αποδέσμευση υπόλογου του έργου: «Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού επί της δημοτικής οδού, στο πλαίσιο οικισμού Αθιγγάνων της Δ.Ε. Σοφάδων», μετά την ολοκλήρωση του.
 7. Αποδοχή ή μη δωρεάς για την Τ.Κ. Κυψέλης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

23η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 31/10/2023

Καλείστε όπως την 31η  Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 23η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 6000402 στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» συνολικού ποσού χρηματοδότησης 529.959,14 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, αποδοχής των όρων της ένταξης, αποδοχής ποσού και αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. Έτους 2023.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με την εξειδίκευση πίστωση για λοιπό εξοπλισμό.

 

+

22η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 17/10/2023

Καλείστε όπως την 17η  Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 22η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού III του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 257.000,00€ με ΦΠΑ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ/Χ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ με ΦΠΑ.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού προσφορών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», που αποκλίνουν από το μέσο όρο και κλήση των οικονομικών φορέων για εξηγήσεις.
 4. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2023 Γ΄Τριμήνου).
 5. Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής και προέγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (ισολογισμός, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα).
 6. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Σοφάδων.
 7. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : «Μείωσης ισχύος από ΜΤ σε 250KVA της παροχής με αριθ. 41606707-01 στη διεύθυνση 1ο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ».
 8. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

21η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 3/10/2023

Καλείστε όπως την 3η  Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 21η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού Ελέγχου Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΚΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00€ με ΦΠΑ.

 

+

20η (έκτακτη) συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 22/9/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 20η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 22-09-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

 

 

    Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι αφορά την 13η αναμόρφωση σχετικά με την μισθοδοσία του προσωπικού καθώς και δαπάνες που προέκυψαν κατά την διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων DANIEL  την 5-8/9/2023.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

19η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 5/9/2023

Καλείστε όπως την 5η  Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 19η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ/Χ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ με ΦΠΑ.
 4. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
 5. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου:» Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού επί της δημοτικής οδού, στο πλαίσιο οικισμού Αθιγγάνων της Δ.Ε Σοφάδων».
+

18η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 3/8/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 18η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 03-08-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 πμ με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑ  00-6731.03 με τίτλο «Προαιρετική (έκτακτη) επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού & περιβάλλοντος  Σοφάδων».

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως προκειμένου να εγκριθεί η έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ από το Δήμο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων κατά την περίοδο του Αυγούστου. Οι ανωτέρω εκδηλώσεις προγραμματίζονται και διοργανώνονται από την Περιφέρεια με τη συμμετοχή του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ. Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η δαπάνη των εκδηλώσεων αυτών έγκαιρα από το Ν.Π. Καθίσταται επομένως επιτακτική η έκτακτη σύγκλιση της Ο.Ε. προκειμένου να επιχορηγηθεί το Ν.Π. και να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις του Αυγούστου δεδομένου ότι απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα  για την προετοιμασία και ολοκλήρωσή τους.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

17η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 01/08/2023

Καλείστε όπως την 1η  Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 17η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2023 (B’ Τριμήνου).
 3. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ Αγίου Βησσαρίου.
 4. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ Πασχαλίτσας.
 5. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 12,1β,25,18(μέρος) και 19α (μέρος) του διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2023.
 6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 9α του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2023.
 7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 1γ(μέρος),2β(μέρος) και 11β (μέρος) του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2023.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 257.000,00€ με ΦΠΑ.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 210.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 09/2023).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού Ελέγχου Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής για το διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ/Χ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ με ΦΠΑ.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

16η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 7/7/2023

Καλείστε όπως την 7η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 16η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

15η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 4/7/2023

Καλείστε όπως την 4η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 15η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Αντικατάσταση του αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου «Φυσικός Έλεγχος – Περιορισμός των επιβλαβών τρωκτικών για τη γεωργία μέσω της διαχείρισης αρπακτικών πτηνών».

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

14η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 27/6/2023

Καλείστε όπως την 27η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινή για την 14η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 1. Ανάκληση της αριθμ. 54/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων περί έγκρισης της δασοτεχνικής μελέτης (προϊόν δωρεάς) με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» .
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της δασοτεχνικής μελέτης (προϊόν δωρεάς) με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».
 4. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προς ένταξη για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023, την 1η Τροποποίηση αυτής με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/21303/516/28-02-2023 και την 2η  Τροποποίηση αυτής με αριθμό πρωτοκόλλου: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/47868/1196 – 02/05/2023 στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», του Άξονα: «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Δράσης: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» με τίτλο: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» και κωδικό έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260, προκειμένου να ενταχθεί στο έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5190260) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

 

+

13η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 26/6/2023

Καλείστε όπως την 26η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2023 και ώρα 13.30 μεσημβρινή για την 13η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 07/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 08/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού 64.400,00€ με ΦΠΑ.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 06/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΤΑ) Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 10/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 09/2023 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 210.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 6. ‘Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
 7. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου :”Χορήγησης νέας παροχής ισχύος 25 ΚVA με αριθμό 41605928-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του αντλιοστασίου-παρόχθιου στην διεύθυνση ΑΓ. Βησσαρίου”.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.
 1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης υπαγωγής της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προς ένταξη για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023, της 1η Τροποποίησης αυτής με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/21303/516/28-02-2023 και της 2η; και της 2ης Τροποποίησης αυτής με αριθμό πρωτοκόλλου: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/47868/1196/02-05-2023, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», του Άξονα: «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Δράσης: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» με τίτλο: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» και κωδικό έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260, προκειμένου να ενταχθεί στο έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5190260) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

 

+

12η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 6/6/2023

Καλείστε όπως την 6η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 12η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής η μη δωρεάς οικοπέδου στην ΔΚ Μασχολουρίου.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού προσφορών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», που αποκλίνουν από το μέσο όρο και κλήση των οικονομικών φορέων για εξηγήσεις.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ/Χ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ.05/2022).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

11η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 30/5/2023

Καλείστε όπως την 30η  Μαΐου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 11η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 05/2022 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ/Χ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδήλωσης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

10η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 23/5/2023

Καλείστε όπως την 23η  Μαΐου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 10η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 1γ (μέρος), 2β (μέρος), 11β (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2023.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 12, 1β, 25, 18 (μέρος), 19α (μέρος), του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2023.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 9α του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2023.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού δαπάνης 257.000,00€ με ΦΠΑ.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ Δήμου Σοφάδων».
 6. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού του διαγωνισμού της προμήθειας Προμήθεια καυσίμων έτους 2023 που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ