Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 257.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 02/2022).

Ημερομηνία: 27/03/2023 ΑΔΑ: 6ΑΛΨΩ1Μ-71Χ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3135
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.

Ημερομηνία: 23/03/2023 ΑΔΑ: 6ΦΑΜΩ1Μ-ΖΗΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3064
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για το έτος 2023.

Ημερομηνία: 23/03/2023 ΑΔΑ: ΨΕΝ7Ω1Μ-81Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 3048
+

Συζήτηση και λήψη περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 04/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού 37.200,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 22/03/2023 ΑΔΑ: 9ΑΚΙΩ1Μ-Υ0Υ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2981
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής υπ΄αριθμ.03/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ» , προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 22/03/2023 ΑΔΑ: 9ΞΗ2Ω1Μ-45Ι Αρ. Πρωτοκόλλου: 2975
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 02/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 65.720,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 22/03/2023 ΑΔΑ: 9ΓΚΝΩ1Μ-2ΥΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2960
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ.01/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 22/03/2023 ΑΔΑ: Ψ573Ω1Μ-47Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 2945
+

Περί εγκρίσεως διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.

Ημερομηνία: 22/03/2023 ΑΔΑ: 6Σ2ΑΩ1Μ-ΞΑΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2933
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενός (1) θέματος ως κατεπείγον με τίτλο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.

Ημερομηνία: 17/03/2023 ΑΔΑ: 6ΚΣ8Ω1Μ-9ΕΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2704
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.

Ημερομηνία: 17/03/2023 ΑΔΑ: ΨΩΕ1Ω1Μ-ΤΘΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2677
+

Τροποποίηση της αριθμ.21/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ημερομηνία: 15/03/2023 ΑΔΑ: 998ΣΩ1Μ-0Ν3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2522
+

Τροποποίηση της αριθμ.10/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 08/03/2023 ΑΔΑ: 9Τ1ΠΩ1Μ-ΖΞΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2170
+

Τροποποίηση της αριθμ.12/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 07/03/2023 ΑΔΑ: 6ΦΒΛΩ1Μ-Α6Η Αρ. Πρωτοκόλλου: 2093
+

Περί έγκρισής κίνησης εκτός ορίων υπηρεσιακού οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 6640 φορτηγό στην Λάρισα την 14.02.2023.

Ημερομηνία: 07/03/2023 ΑΔΑ: ΩΖΗΡΩ1Μ-Δ1Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2052
+

Αποδοχή δωρεάς ως προς τη σύνταξη της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Θραψιμίου περιόδου 2022-2031.

Ημερομηνία: 03/03/2023 ΑΔΑ: 9ΡΙΧΩ1Μ-Α1Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1983
+

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2023.

Ημερομηνία: 03/03/2023 ΑΔΑ: 9ΚΛΟΩ1Μ-ΟΤΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1948
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.

Ημερομηνία: 28/02/2023 ΑΔΑ: 6ΜΒΘΩ1Μ-Ν3Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 1832
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ημερομηνία: 28/02/2023 ΑΔΑ: Ψ0ΟΛΩ1Μ-ΡΟΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1826
+

Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2022(Δ΄ Τριμήνου).

Ημερομηνία: 28/02/2023 ΑΔΑ: Ψ4Π8Ω1Μ-6Τ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1822
+

Έγκριση κατ΄ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Σοφάδων από δημότη μας.

Ημερομηνία: 10/02/2023 ΑΔΑ: ΨΑΛΥΩ1Μ-ΔΕΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1243
+

4η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 22/3/2023

Καλείστε όπως την 22η  Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 4η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Περί εγκρίσεως διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ.01/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 02/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 65.720,00€ με ΦΠΑ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής υπ΄αριθμ.03/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ» , προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
 5. Συζήτηση και λήψη περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 04/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού 37.200,00€ με ΦΠΑ.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για το έτος 2023.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 257.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 02/2022).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για παροχή νομικής συνδρομής σε υπάλληλους του Δήμου Σοφάδων.

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

3η (έκτακτη) συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 17/3/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 3η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 17-03-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.

 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, το ανωτέρω θέμα είναι επείγον να συζητηθεί διότι έγκειται στο γεγονός ότι οι εκδηλώσεις για εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου είναι στις 25 Μαρτίου καθώς και 2ης Απριλίου στην ΤΚ Ανωγείου (στη μνήμη του αγωνιστή Σάλτα) και δεν υπάρχει εξειδίκευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις δαπάνες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, έτσι ώστε να είμαστε σύννομοι στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

2η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 28/2/2023

Καλείστε όπως την 28η  Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 11.00 μεσημβρινή για την 2η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2022 (Δ Τριμήνου).
 4. Έγκριση της επείγουσας μετακίνησης του ΚΗΗ 6640 φορτηγό στην Λάρισα την 14/2/2023.
 5. Αποδοχή δωρεάς ως προς τη σύνταξη της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Θραψιμίου περιόδου 2022-2031.
 6. Τροποποίηση της αριθμ.12/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Τροποποίηση της αριθ.10/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 8. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2023.
+

1η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 17/1/2023

Καλείστε όπως την 17η  Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 13.00 μεσημβρινή για την 1η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2023.
 3. Περί συνάψεως σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης και ανάθεσης των συμβάσεων για την εκτέλεση των υπηρεσιών: ”Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού”, Δήμου Σοφάδων.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της σύμβασης προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) & Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ», (Α.Μ. 09/21).
 6. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2023.
 7. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2022.
 8. Απαλλαγή υπόλογών Πάγιας Προκαταβολής των Τ.Κ.
 9. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 10. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών για το έτος 2023.
 11. Συγκρότηση επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής προμήθειας καυσίμων για το έτος 2023.
 12. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών & παροχής υπηρεσίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για το έτος 2023.
 13. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασία σύναψης δημοσίων Συμβάσεων για το έτος 2023 σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 14. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2023.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών & αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2023.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας.

 

 

 

+

30η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 21/12/2022

Καλείστε όπως την 21η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 30η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καταβολής επιχορήγησης Γυμναστικού Συλλόγου.

 

 

+

29η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 20/12/2022

Καλείστε όπως την 20η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 29η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Αποδέσμευση υπόλογού του έργου :”Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 55 kVA με αριθμό παροχής 41605626-01 για τη σύνδεση στο Δίκτυο μέσης τάσης / Χαμηλής Τάσης του αντλιοστασίου – Παρόχθιου στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευή”, μετά την ολοκλήρωση του.
 3. Αποδέσμευση υπόλογου του έργου :”Ηλεκτροδότηση ΠΙΛΛΑΡ παροχής ισχύος 15 KVA με αριθμό 41606081-01 στη διεύθυνση Μ. Χατζή – Αλβανομάχων της Δ.Κ. Σοφάδων”, μετά την ολοκλήρωση του.
 4. Αποδέσμευση υπόλογού του έργου : “Eπαύξηση ισχύος 8 KVA της παροχής με αριθμό 41536049-01 στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευή.
 5. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ (Α.Μ:2-2019).
 7. Έγκριση της αριθμ.74/2022 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, την Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικονομικού έτους 2023, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.61/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και ψήφιση του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.
 9. Έγκρισή των αναθεωρημένων μελετών :1. «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου Σοφάδων», 2. «Βιολογικός καθαρισμός ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ ,Δήμου Σοφάδων και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων».
 10. Έγκρισή των αναθεωρημένων μελετών :1. «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ Δήμου Σοφάδων», 2. «Βιολογικός καθαρισμός ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, Δήμου Σοφάδων και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων».
 11. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων έτους 2022.

 

 

+

28η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 9/12/2022

Καλείστε όπως την 9η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 28η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδιά μέσα του Δήμου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023.
 3. Έγκριση της αριθμ.68/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2022.
 4. Έγκριση της αριθμ.67/2022 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, τις οικονομικές κατάστασης χρήσης 2019 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΕ. ΑΡΝΗΣ (Α.Μ. 3/2021).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ -ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 8/2017).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησής Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :»ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ»(Α.Μ. 04/2019).
+

27η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 29/11/2022

Καλείστε όπως την 29η  Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 27η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Έγκριση της αριθμ.63/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2022 (Β΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 07/2021).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ» (Α.Μ. 08/2021).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση δημότισσάς για χρηματική βοήθεια.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Σοφάδων στην Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
+

26η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 25/11/2022

Καλείστε όπως την 25η  Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 26η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ιδιά μέσα και έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών κτηρίων με δημόσια σύμβαση.
 2. Ορισμός συμβολαιογράφου και καθορισμός αμοιβής για την κατάτμηση του υπ’ αρ.132 αγροτεμαχίου (αναδασμού Πασχαλίτσας 1969).
 3. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Σοφάδων στην Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
+

25η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 17/11/2022

Καλείστε όπως την 17η Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 25η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 

 1. Έγκριση της αριθμ.64/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2022.
 2. Έγκριση της αριθμ.62/2022 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, τις οικονομικές κατάστασης χρήσης 2018 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.
 3. Έγκριση της αριθμ.63/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2022 (Γ΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφαση περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (A.M. 4/2022).
 6. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της μειοδοτικής δημοπρασίας ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ 0422 Δήμου Σοφάδων.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ – ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ. 08/2017).

 

+

24η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 31/10/2022

Καλείστε όπως την 31η Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 24η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού της οικονομικής Επιτροπής και προέγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (ισολογισμός, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως).
 2. Λήψη απόφασης για υλοποίηση της δράσης και αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση παράταση της προγραμματικής σύμβασης ΔΗΜΟΥ -ΔΥΠΑ για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή  ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για το Δήμο Σοφάδων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων & Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σοφάδων, για την πράξη: « Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Τ.Κ. Ματαράγκας Δήμου Σοφάδων».
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων & Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σοφάδων, για την πράξη: « Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Τ.Κ. Καρποχωρίου Δήμου Σοφάδων».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων & Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου για τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σοφάδων στην εκπόνηση των μελετών: «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων τκ Ματαράγκας Δήμου Σοφάδων & μελέτη βιολογικού καθαρισμού τκ Ματαράγκας Δήμου Σοφάδων και αγωγού μεταφοράς & διάθεσης λυμάτων».
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων & Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου για τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σοφάδων στην εκπόνηση των μελετών: «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων τκ Καρποχωρίου Δήμου Σοφάδων & μελέτη βιολογικού καθαρισμού τκ Καρποχωρίου Δήμου Σοφάδων και αγωγού μεταφοράς & διάθεσης λυμάτων».
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ. 4/2018) προϋπολογισμού.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ», (Α.Μ. 2/2019) προϋπολογισμού.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΕ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ & ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ», (Α.Μ. 4/2021) προϋπολογισμού 350.000,00€11
 11. Έγκριση της αριθμ.41/2022 που αφορά την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, για το οικονομικό έτος 2022
 12. Έγκριση της αριθμ.40/2022 απόφασης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ που αφορά στην 1η Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
 13. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2021(Δ΄ Τριμήνου).
 14. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2022 (Α΄ Τριμήνου)
 15. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2022 (Β΄ Τριμήνου).
 16. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2022 (Γ΄ Τριμήνου).
 17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

 

+

23η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 12/10/2022

Καλείστε την 12-10-2022, ημέρα Τετάρτη σε Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το Ν.4954/22 (Άρθρο 78 του ν.4954/2022 – ΦΕΚ 136/9-7-2022 τ.Α΄  με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

Η δήλωση της παρουσίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και η σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί των θέματών θα πρέπει να παρασχεθεί την 12-10-2022, ήτοι 10.00΄και ώρα λήξης αυτής 12.00΄ με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptsipra@sofades.gr.

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.

 

+

22η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 11/10/2022

Καλείστε όπως την 11η Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 22η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης της διαδικασίας σύμβασης στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 92821 για τη επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου 1:  «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 1,400.000,00€ (Α.Μ:08/2018) με τίτλο, ««ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011475842 και επανάληψη αυτού.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ 5/2019) προϋπολογισμού 580.000,00€.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 1/2020) προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου    Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 5/2021).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου   Α.Π.Ε. του έργου:  «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 3/2020).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου :”ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ”, (A.M. 01/2021).
 8. Έγκριση της αριθμ.51/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.
 9. Έγκριση της αριθμ.54/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 7η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

 

+

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2022

Ημερομηνία: 23/9/2022

Καλείστε όπως την 23η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 21η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Απαλλαγή υπόλογου Πάγιας Προκαταβολής των Τ.Κ.
 2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2022.
 3. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου :Ηλεκτροδότηση ΠΙΛΛΑΡ παροχής ισχύος 15 KVA της παροχής με αριθμό 41606081-01 για τη σύνδεση στο δίκτυό χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Μ. Χατζή – Αλβανομάχων  της Δ.Κ Σοφάδων.
 4. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2023.
 6. Έγκριση της αριθμ.37/2022 που αφορά την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, για το οικονομικό έτος 2022.
 7. Έγκριση της αριθμ.38/2022 που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (απολογισμός, ισολογισμός- χρημματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2018 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2021 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.
 8. Έγκριση της αριθμ.45/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 5η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 9. Έγκριση της αριθμ.46/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 6η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ» (Α.Μ. 21/2011).
 11. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Σοφάδων.

 

 

 

+

20η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 6/9/2022

Καλείστε όπως την 6η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 20η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος αιρετού για παροχή νομικής υποστήριξης από το Δήμο.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ.04/2022 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ. 3/2022).

 

 

 

+

19η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 29/8/2022

Καλείστε όπως την 29η  Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 19η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 2/μήνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας με την ειδικότητα ΥΕ εργατών πυρασφάλειας πυροπροστασίας.
 3. Έγκριση της αριθμ.35/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 4η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση (αύξηση τιμής) της υπ΄αριθμ. Πρωτ.3026/28-03-2022 σύμβασης μεταξύ του δήμου Σοφάδων και της εταιρείας «Γαϊτανίδης Κωνσταντίνος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου : “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ”, ( A.M. 05/2021).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την υλοποίηση του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» το οποίο εντάχθηκε στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
 8. Τροποποίηση της αριθμ.147/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

+

18η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 01/08/2022

Καλείστε όπως την 1η  Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 18η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Καθορισμός των όρων διακήρυξης διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΕΠ 0422 του Δήμου Σοφάδων.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» του Δήμου Σοφάδων για τη χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου.
 4. Καθορισμός αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ μερικής/ή και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων διδ. Έτους 2022-2023.
 5. Άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά του Φαλούτσα Δημητρίου και χορήγηση εντολή και πληρεξουσιότητα στον έμμισθο Δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων Γκατζιώνη Κωνσταντίνο.

 

+

17η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 15/07/2022

Καλείστε όπως την 15η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 17η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.
+

16η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 12/7/2022

Καλείστε όπως την 12η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 16η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Έγκριση της αριθμ.29/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 3η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 3. Έγκριση της αριθμ.25/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2022 (A΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» του Δήμου Σοφάδων για τη χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ»,(Α.Μ. 5/2019).
+

15η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 05/07/2022

Καλείστε όπως την 05η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 15η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 6ε, 6β, 14γ, 11δ (μέρος), 9δ (μέρος), 1γ (μέρος), 11δ (μέρος) και 13β του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2022.
 2. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 23α, 23β, 13β, 17α (μέρους), 19β (μέρους), 9α, 9β, 13α, 17α (μέρους), 19β (μέρους), του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2022.
 3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 3, 10α και 27 (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2022.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε του έργου :”ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ”, (A.M 1/2020).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου :”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ”, (Α.Μ 6/2019).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του φακέλου δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο :”Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης”, την έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες μελετητές και καθορισμού των όρων ανάθεσης της σύμβασης, προϋπολογισμού 35.594,92€ με Φ.Π.Α.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου :”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ”, (A.M. 06/2017).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», (Α.Μ. 07/2017).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση έως 31-12-2022 του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών για τον Τσίπρα Ματθαίο του Αποστόλου.
 10. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σοφάδων έτους 2023.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.