Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 27/09/2022 ΑΔΑ: 6ΑΔΕΩ1Μ-8ΞΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10978
+

Έγκριση της αριθμ.46/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2022.

Ημερομηνία: 27/09/2022 ΑΔΑ: Ψ1ΡΑΩ1Μ-Κ5Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 10970
+

Έγκριση της αριθμ.45/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2022.

Ημερομηνία: 27/09/2022 ΑΔΑ: ΨΕ81Ω1Μ-ΧΘ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10968
+

Έγκριση της αριθμ.38/2022 που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (απολογισμός, ισολογισμός- χρημματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2021 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2021 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 27/09/2022 ΑΔΑ: 65ΛΛΩ1Μ-09Ζ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10964
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ» (Α.Μ. 21/2011).

Ημερομηνία: 26/09/2022 ΑΔΑ: ΩΖ2ΟΩ1Μ-ΠΗ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10934
+

Έγκριση της αριθμ.37/2022 που αφορά την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, για το οικονομικό έτος 2022.

Ημερομηνία: 26/09/2022 ΑΔΑ: ΨΒ7ΔΩ1Μ-Ξ79 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10930
+

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2023.

Ημερομηνία: 26/09/2022 ΑΔΑ: 6Τ8ΟΩ1Μ-ΥΥΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10921
+

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.

Ημερομηνία: 26/09/2022 ΑΔΑ: 6ΤΨΨΩ1Μ-Α0Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 10910
+

Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου :Ηλεκτροδότηση ΠΙΛΛΑΡ παροχής ισχύος 15 KVA της παροχής με αριθμό 41606081-01 για τη σύνδεση στο δίκτυό χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Μ. Χατζή – Αλβανομάχων της Δ.Κ Σοφάδων.

Ημερομηνία: 26/09/2022 ΑΔΑ: 9ΕΤΘΩ1Μ-3ΥΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10908
+

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2022.

Ημερομηνία: 26/09/2022 ΑΔΑ: 6Δ0ΝΩ1Μ-ΚΓ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10903
+

Απαλλαγή υπόλογου Πάγιας Προκαταβολής των Τ.Κ.

Ημερομηνία: 26/09/2022 ΑΔΑ: ΨΧΖΟΩ1Μ-ΞΩ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10900
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος αιρετού για παροχή νομικής υποστήριξης από το Δήμο.

Ημερομηνία: 08/09/2022 ΑΔΑ: 63Γ0Ω1Μ-3ΩΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10183
+

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ KΕΠ 0422

Ημερομηνία: 07/09/2022 ΑΔΑ: 6ΩΒΦΩ1Μ-Τ64 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10123
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ. 3/2022).

Ημερομηνία: 07/09/2022 ΑΔΑ: ΨΘ6ΓΩ1Μ-ΛΑΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10108
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ.04/2022 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 06/09/2022 ΑΔΑ: 9Ρ9ΘΩ1Μ-Ξ4Ν Αρ. Πρωτοκόλλου: 10086
+

Τροποποίηση της αριθμ. 147/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 02/09/2022 ΑΔΑ: ΩΣΙΑΩ1Μ-ΛΣΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9872
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση (αύξηση τιμής) της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3026/28-03-2022 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της εταιρείας «Γαϊτανίδης Κωνσταντίνος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Ημερομηνία: 30/08/2022 ΑΔΑ: 68ΔΠΩ1Μ-ΒΥΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9746
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Ημερομηνία: 30/08/2022 ΑΔΑ: Ψ7ΦΚΩ1Μ-ΛΤΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9750
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την υλοποίηση του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» το οποίο εντάχθηκε στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ημερομηνία: 30/08/2022 ΑΔΑ: 6ΦΦ1Ω1Μ-Δ2Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 9738
+

Έγκριση της αριθμ.35/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2022.

Ημερομηνία: 30/08/2022 ΑΔΑ: ΨΥ21Ω1Μ-ΞΝΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9730
+

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2022

Ημερομηνία: 23/9/2022

Καλείστε όπως την 23η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 21η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Απαλλαγή υπόλογου Πάγιας Προκαταβολής των Τ.Κ.
 2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2022.
 3. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου :Ηλεκτροδότηση ΠΙΛΛΑΡ παροχής ισχύος 15 KVA της παροχής με αριθμό 41606081-01 για τη σύνδεση στο δίκτυό χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Μ. Χατζή – Αλβανομάχων  της Δ.Κ Σοφάδων.
 4. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2023.
 6. Έγκριση της αριθμ.37/2022 που αφορά την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, για το οικονομικό έτος 2022.
 7. Έγκριση της αριθμ.38/2022 που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (απολογισμός, ισολογισμός- χρημματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2018 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2021 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.
 8. Έγκριση της αριθμ.45/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 5η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 9. Έγκριση της αριθμ.46/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 6η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ» (Α.Μ. 21/2011).
 11. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Σοφάδων.

 

 

 

+

20η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 6/9/2022

Καλείστε όπως την 6η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 20η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος αιρετού για παροχή νομικής υποστήριξης από το Δήμο.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ.04/2022 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ. 3/2022).

 

 

 

+

19η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 29/8/2022

Καλείστε όπως την 29η  Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 19η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 2/μήνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας με την ειδικότητα ΥΕ εργατών πυρασφάλειας πυροπροστασίας.
 3. Έγκριση της αριθμ.35/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 4η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση (αύξηση τιμής) της υπ΄αριθμ. Πρωτ.3026/28-03-2022 σύμβασης μεταξύ του δήμου Σοφάδων και της εταιρείας «Γαϊτανίδης Κωνσταντίνος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου : “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ”, ( A.M. 05/2021).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την υλοποίηση του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» το οποίο εντάχθηκε στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
 8. Τροποποίηση της αριθμ.147/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

+

18η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 01/08/2022

Καλείστε όπως την 1η  Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 18η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Καθορισμός των όρων διακήρυξης διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΕΠ 0422 του Δήμου Σοφάδων.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» του Δήμου Σοφάδων για τη χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου.
 4. Καθορισμός αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ μερικής/ή και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων διδ. Έτους 2022-2023.
 5. Άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά του Φαλούτσα Δημητρίου και χορήγηση εντολή και πληρεξουσιότητα στον έμμισθο Δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων Γκατζιώνη Κωνσταντίνο.

 

+

17η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 15/07/2022

Καλείστε όπως την 15η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 17η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.
+

16η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 12/7/2022

Καλείστε όπως την 12η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 16η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Έγκριση της αριθμ.29/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 3η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 3. Έγκριση της αριθμ.25/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2022 (A΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» του Δήμου Σοφάδων για τη χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ»,(Α.Μ. 5/2019).
+

15η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 05/07/2022

Καλείστε όπως την 05η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 15η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 6ε, 6β, 14γ, 11δ (μέρος), 9δ (μέρος), 1γ (μέρος), 11δ (μέρος) και 13β του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2022.
 2. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 23α, 23β, 13β, 17α (μέρους), 19β (μέρους), 9α, 9β, 13α, 17α (μέρους), 19β (μέρους), του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2022.
 3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 3, 10α και 27 (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2022.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε του έργου :”ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ”, (A.M 1/2020).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου :”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ”, (Α.Μ 6/2019).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του φακέλου δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο :”Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης”, την έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες μελετητές και καθορισμού των όρων ανάθεσης της σύμβασης, προϋπολογισμού 35.594,92€ με Φ.Π.Α.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου :”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ”, (A.M. 06/2017).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», (Α.Μ. 07/2017).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση έως 31-12-2022 του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών για τον Τσίπρα Ματθαίο του Αποστόλου.
 10. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σοφάδων έτους 2023.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.
+

14η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 21/6/2022

Καλείστε όπως την 21η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 14η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Έγκριση της αριθμ.18/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 2η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης ξυλείας ελάτης, λόγω έκτακτης κάρπωσης, από τις συστάδες 9β, 10α και 10β του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Φ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ»,  πρ/σμού δαπάνης 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, περί αποδοχής των όρων της ένταξης και αποδοχής ποσού και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 5. Έγκριση της αριθμ.22/2022 που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, για το οικονομικό έτος 2022.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιαματικών Λουτρών – Δρανίστας Καϊτσας σύμφωνα με την αριθμ.2/2022 απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ», (Α.Μ:03/2020).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ», (Α.Μ:01/2020).
 9. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
 10. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : Επαύξηση ισχύος 8 KVA της παροχής με αριθμό 41536049-01 στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευή
+

13η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 7/6/2022

Καλείστε όπως την 7η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 13η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Έγκριση της αριθμ.21/2022 που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, για το οικονομικό έτος 2022.
 3. Έγκριση της αριθμ.22/2022 που αφορά την τροποποίηση και ψήφιση αναθεωρημένου ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, για το οικονομικό έτος 2022.
 4. Έγκριση της αριθμ.23/2022 την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, οικονομικού έτους 2022.
 5. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 65/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50 % ή απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τριτέκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – Κ/Χ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ»(Α.Μ 1/2022).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
 8. Τροποποίηση της αριθ. 89/2022 απόφασης της Ο.Ε.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου στην ΤΚ Ρεντίνας.

 

+

12η (έκτακτη) συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 1/6/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 12η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 01-06-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.

 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, καθώς έγκειται στο γεγονός ότι οι εκδηλώσεις για τη μνήμη του ήρωα Λοχαγού Κ. Ι. Ισχόμαχου, Γενικού Αρχηγού της Θεσσαλικής Επανάστασης του 1878,  είναι στις 12 Ιουνίου και δεν υπάρχει εξειδίκευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για δαπάνες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, έτσι ώστε να είμαστε σύννομοι στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

+

11η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 24/5/2022

Καλείστε όπως την 24η  Μάϊου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 11η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 27397/2022 ΦΕΚ 2369/14-05-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση 0απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών περιοχής Διεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας – Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
 3. πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή στο φορέα διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ως τουριστικού προορισμού.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 03/2022 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής αποθήκης έκτασης 420τμ στην ΤΚ Πασχαλίτσας σε οικόπεδο έκτασης 2.027τμ.
+

10η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 10/5/2022

Καλείστε όπως την 10η  Μάϊου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 10η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 23983/2022 ΦΕΚ 2137/30-04-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση 0απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σοφάδων», πρ/σμού δαπάνης 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, περί αποδοχής των όρων της ένταξης, αποδοχής ποσού και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων».
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Συντήρηση – καθαρισμός δασικών δρόμων.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Καθαρισμός κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.
 6. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ιδία μέσα και έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικού κτηρίου με δημόσια σύμβαση.
 7. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σοφάδων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 8. Έγκριση της αριθμ.15/2022 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, τις οικονομικές κατάστασης χρήσης 2017 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.
 9. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής αποθήκης έκτασης 520τμ στην ΤΚ Μαυραχάδων σε οικόπεδο έκτασης 2.750τμ.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 6ε, 6β, 14γ, 11δ (μέρος), 9δ (μέρος), 1γ (μέρος), 11δ (μέρος) και 13β του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2022.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 23α, 23β, 13β, 17α (μέρους), 19β (μέρους), 9α, 9β, 13α, 17α (μέρους), 19β (μέρους), του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2022.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών τμημάτων-συστάδων 3, 10α και 27 (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2022.
 13. Περί ανακλήσεως της αριθ.22/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Σοφάδων και συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2022.
 14. Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ερμητσίου.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 02/2022 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 257.000,00€ με Φ.Π.Α.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφαση περί έγκρισης 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪ Α Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ.6/2017).
 17. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής για την υπόθεση «κληροδότημα Αλέξιου ΤΚ Ρεντίνας».

 

 

+

9η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 12/4/2022

Καλείστε όπως την 12η  Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 9η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 17567/2022 ΦΕΚ 1454/25-03-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση 0απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού, του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της υπηρεσίας.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 01/2020).
 4. Έγκριση της αριθμ.15/2022 απόφαση της ΔΗΚΟΙΕΔΣ περί αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 5. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2022.
 6. Έγκριση της 2η αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
+

8η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 5/4/2022

Καλείστε όπως την 5η  Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 8η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 17567/2022 ΦΕΚ 1454/25-03-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση 0απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2022».
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης περιόδου 18/1 έως 9/2/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 4412/2016 – Αυτοδίκαιη Παραλαβή.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 223/2021 (Α.Δ.Α.: 6Β66Ω1Μ-Η5Θ) ως προς το ορθό.
 4. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Σοφάδων έτους 2022.
+

7η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 29/3/2022

Καλείστε όπως την 29η  Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 7η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 16506/2022 ΦΕΚ 1302/18-03-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση 0απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.
 3. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
 4. Έγκριση της αριθμ.416/2022 απόφασης Δημάρχου.
 5. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 55 KVA με αριθμό 41605626-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του αντλιοστασίου – παρόχθιου στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευή»
 6. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ Πασχαλίτσας.
 7. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ Μαυραχάδων.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙΙ, ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΝΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ-ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» που διεξήχθη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Σ.Α. 182634, προϋπολογισμού δαπάνης 550.000,00€ με ΦΠΑ.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 07/2017)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» (Α.Μ.: 04/2019).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙΙ, ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» που διεξήχθη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Σ.Α. 182667, προϋπολογισμού δαπάνης 202.500,00€ με ΦΠΑ.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ.: 02/2021).

 

+

6η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 22/3/2022

Καλείστε όπως την 22η  Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 6η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 14709/2022 ΦΕΚ 1099/11-03-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού, του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2022 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.

 

+

5η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 15-3-2022

Καλείστε όπως την 15η  Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 5η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 11974/2022 ΦΕΚ 891/08-03-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπό εξοπλισμό.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο του Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
 5. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 202/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον μισθωτή και εγγυητή για τα υπ΄αριθμ. 57α και 21α αγροτεμάχια.
 6. Επικύρωση και συμπλήρωση της αριθμ.190/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

 

+

3η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 1/3/2022

Καλείστε όπως την 1η  Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 3η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 10343/2022 ΦΕΚ 766/28-02-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για το έτος 2022.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 05/2019).
 4. Έγκριση της αριθμ.2/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 1η υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
 5. Έγκριση της αριθμ.3/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2021 (Δ΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2022.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί :α) Έγκρισης του Οδικού χάρτη για τη Σύσταση & Λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στη Δυτική Θεσσαλία (Μελάτη Βιωσιμότητα).β) Έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού του Οργανισμού, γ)Συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Οργανισμού και Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.
+

2η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής,2022

Ημερομηνία: 15/2/2022

Καλείστε όπως την 15η  Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 2η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 4761/2022 ΦΕΚ 290/21-01-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ & Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμό 300.000,00€, που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν.4412/2016.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού 580.000,00€, που διενεργήθηκε με τη διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν.4412/2016.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 285.000,00€, που διενεργήθηκε με τη διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν.4412/2016.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ», προϋπολογισμού 357.120,00€ που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν. 4412/2016.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών ΙΙ διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00€ με ΦΠΑ(Αριθμός συστήματος 92821).

 

 

 

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ.01/2022 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

                            

+

1η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 8/2/2022

Καλείστε όπως την 8η  Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 1η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 3608/2022 ΦΕΚ 155/21-01-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2021.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ», (Α.Μ.:1/2021).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ»,(Α.Μ.:04/2019).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», (Α.Μ:06/2019).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ, αξιολόγησης διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ-ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΑΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 550.000,00€ με Φ.Π.Α. (Σ.Α:182634).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 06/2017).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Αρδευτικό Αντλιοστάσιο Μελισσοχωρίου Δήμου Σοφάδων» με Αριθμό Συστήματος 92821.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΚ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 202.500,00 ευρώ. (Αριθμός Συστήματος 182667).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ.: 03/2021).
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης και ανάθεσης των συμβάσεων για την εκτέλεση των υπηρεσιών: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού» Δήμου Σοφάδων.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 5/2019).
 14. Έγκριση της αριθμ.22/2021 που αφορά την Εισηγητική Έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτος 2022.
 15. Έγκριση της αριθμ.19/2021 που αφορά ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων, οικονομικού έτους 2022.
 16. Έγκριση της αριθμ.21/2021 που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ οικονομικού έτους 2022.
 17. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και του ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ για την χρονική περίοδο από 01-01-2022 έως και 31-12-202
 18. Περί συγκροτήσεως της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2022.
 19. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2022, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 20. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2022, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 21. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2022.
 22. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2022.
 23. Περί συνάψεως σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων.
 24. Έγκριση της αριθμ.2030/2021 απόφασης Δημάρχου.
 25. Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2022».
 26. Έγκριση της αριθμ.116/2022 απόφασης Δημάρχου.
 27. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00€ υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2022.
 28. Άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά του φαλούτσα Δημητρίου και χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο Δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων Γκατζιώνη Κωνσταντίνο.
 29. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.