Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 03/2022 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 25/05/2022 ΑΔΑ: 69ΚΧΩ1Μ-4Ψ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5154
+

Περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών περιοχής Διεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας – Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Ημερομηνία: 25/05/2022 ΑΔΑ: 6ΩΕ3Ω1Μ-Δ04 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5139
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Ημερομηνία: 25/05/2022 ΑΔΑ: 64ΦΔΩ1Μ-65Η Αρ. Πρωτοκόλλου: 5124
+

πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.

Ημερομηνία: 25/05/2022 ΑΔΑ: ΩΥΟΑΩ1Μ-ΣΘΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5108
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή στο φορέα διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ως τουριστικού προορισμού.

Ημερομηνία: 24/05/2022 ΑΔΑ: ΨΤΥ7Ω1Μ-3ΦΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5094
+

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής αποθήκης έκτασης 420τμ στην ΤΚ Πασχαλίτσας σε οικόπεδο έκτασης 2.027τμ.

Ημερομηνία: 24/05/2022 ΑΔΑ: 900ΖΩ1Μ-8ΣΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5076
+

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής για την υπόθεση κληροδότημα Αλέξιου ΤΚ Ρεντίνας.

Ημερομηνία: 17/05/2022 ΑΔΑ: 6ΠΦΓΩ1Μ-705 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4800
+

Έγκριση της αριθμ.15/2022 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, τις οικονομικές κατάστασης χρήσης 2017 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Ημερομηνία: 16/05/2022 ΑΔΑ: 997ΗΩ1Μ-ΙΓΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4739
+

Περί ανακλήσεως της αριθ.22/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Σοφάδων και συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2022.

Ημερομηνία: 12/05/2022 ΑΔΑ: 91ΒΠΩ1Μ-ΟΒΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4669
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Ημερομηνία: 12/05/2022 ΑΔΑ: 9ΩΑΝΩ1Μ-Β5Ρ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4658
+

Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ερμητσίου.

Ημερομηνία: 12/05/2022 ΑΔΑ: ΨΝΤΔΩ1Μ-ΥΡΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4638
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 02/2022 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 257.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 12/05/2022 ΑΔΑ: Ψ345Ω1Μ-ΥΨΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4626
+

Συζήτηση και λήψη απόφαση περί έγκρισης 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪ Α Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ.6/2017).

Ημερομηνία: 11/05/2022 ΑΔΑ: ΩΥ8ΖΩ1Μ-97Ι Αρ. Πρωτοκόλλου: 4600
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών τμημάτων-συστάδων 3, 10α και 27 (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2022.

Ημερομηνία: 11/05/2022 ΑΔΑ: ΨΓΕ3Ω1Μ-Σ0Ζ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4596
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 23α, 23β, 13β, 17α (μέρους), 19β (μέρους), 9α, 9β, 13α, 17α (μέρους), 19β (μέρους), του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2022.

Ημερομηνία: 11/05/2022 ΑΔΑ: Ψ6Ξ0Ω1Μ-ΤΞΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4592
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 6ε, 6β, 14γ, 11δ (μέρος), 9δ (μέρος), 1γ (μέρος), 11δ (μέρος) και 13β του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2022.

Ημερομηνία: 11/05/2022 ΑΔΑ: ΨΒΒΩΩ1Μ-1ΣΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4574
+

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Μαυραχάδων.

Ημερομηνία: 11/05/2022 ΑΔΑ: Ω5Ξ2Ω1Μ-3Ω2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4564
+

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σοφάδων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Ημερομηνία: 10/05/2022 ΑΔΑ: 9ΙΘΧΩ1Μ-Φ96 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4553
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Συντήρηση – καθαρισμός δασικών δρόμων.

Ημερομηνία: 10/05/2022 ΑΔΑ: 9ΡΘΘΩ1Μ-ΨΝΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4549
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Καθαρισμός κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.

Ημερομηνία: 10/05/2022 ΑΔΑ: 9Γ7ΦΩ1Μ-Ζ1Ψ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4547
+

11η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 24/5/2022

Καλείστε όπως την 24η  Μάϊου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 11η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 27397/2022 ΦΕΚ 2369/14-05-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση 0απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών περιοχής Διεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας – Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
 3. πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή στο φορέα διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ως τουριστικού προορισμού.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 03/2022 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής αποθήκης έκτασης 420τμ στην ΤΚ Πασχαλίτσας σε οικόπεδο έκτασης 2.027τμ.
+

10η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 10/5/2022

Καλείστε όπως την 10η  Μάϊου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 10η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 23983/2022 ΦΕΚ 2137/30-04-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση 0απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σοφάδων», πρ/σμού δαπάνης 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, περί αποδοχής των όρων της ένταξης, αποδοχής ποσού και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων».
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Συντήρηση – καθαρισμός δασικών δρόμων.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Καθαρισμός κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.
 6. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ιδία μέσα και έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικού κτηρίου με δημόσια σύμβαση.
 7. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σοφάδων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 8. Έγκριση της αριθμ.15/2022 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, τις οικονομικές κατάστασης χρήσης 2017 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.
 9. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής αποθήκης έκτασης 520τμ στην ΤΚ Μαυραχάδων σε οικόπεδο έκτασης 2.750τμ.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 6ε, 6β, 14γ, 11δ (μέρος), 9δ (μέρος), 1γ (μέρος), 11δ (μέρος) και 13β του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2022.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 23α, 23β, 13β, 17α (μέρους), 19β (μέρους), 9α, 9β, 13α, 17α (μέρους), 19β (μέρους), του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2022.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών τμημάτων-συστάδων 3, 10α και 27 (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2022.
 13. Περί ανακλήσεως της αριθ.22/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Σοφάδων και συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2022.
 14. Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ερμητσίου.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 02/2022 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 257.000,00€ με Φ.Π.Α.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφαση περί έγκρισης 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪ Α Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ.6/2017).
 17. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής για την υπόθεση «κληροδότημα Αλέξιου ΤΚ Ρεντίνας».

 

 

+

9η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 12/4/2022

Καλείστε όπως την 12η  Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 9η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 17567/2022 ΦΕΚ 1454/25-03-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση 0απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού, του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της υπηρεσίας.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 01/2020).
 4. Έγκριση της αριθμ.15/2022 απόφαση της ΔΗΚΟΙΕΔΣ περί αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 5. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2022.
 6. Έγκριση της 2η αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
+

8η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 5/4/2022

Καλείστε όπως την 5η  Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 8η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 17567/2022 ΦΕΚ 1454/25-03-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση 0απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2022».
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης περιόδου 18/1 έως 9/2/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 4412/2016 – Αυτοδίκαιη Παραλαβή.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 223/2021 (Α.Δ.Α.: 6Β66Ω1Μ-Η5Θ) ως προς το ορθό.
 4. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Σοφάδων έτους 2022.
+

7η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 29/3/2022

Καλείστε όπως την 29η  Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 7η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 16506/2022 ΦΕΚ 1302/18-03-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση 0απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.
 3. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
 4. Έγκριση της αριθμ.416/2022 απόφασης Δημάρχου.
 5. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 55 KVA με αριθμό 41605626-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του αντλιοστασίου – παρόχθιου στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευή»
 6. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ Πασχαλίτσας.
 7. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ Μαυραχάδων.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙΙ, ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΝΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ-ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» που διεξήχθη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Σ.Α. 182634, προϋπολογισμού δαπάνης 550.000,00€ με ΦΠΑ.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 07/2017)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» (Α.Μ.: 04/2019).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙΙ, ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» που διεξήχθη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Σ.Α. 182667, προϋπολογισμού δαπάνης 202.500,00€ με ΦΠΑ.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ.: 02/2021).

 

+

6η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 22/3/2022

Καλείστε όπως την 22η  Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 6η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 14709/2022 ΦΕΚ 1099/11-03-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού, του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2022 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.

 

+

5η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 15-3-2022

Καλείστε όπως την 15η  Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 5η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 11974/2022 ΦΕΚ 891/08-03-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπό εξοπλισμό.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο του Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
 5. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 202/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον μισθωτή και εγγυητή για τα υπ΄αριθμ. 57α και 21α αγροτεμάχια.
 6. Επικύρωση και συμπλήρωση της αριθμ.190/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

 

+

3η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 1/3/2022

Καλείστε όπως την 1η  Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 3η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 10343/2022 ΦΕΚ 766/28-02-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για το έτος 2022.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 05/2019).
 4. Έγκριση της αριθμ.2/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 1η υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
 5. Έγκριση της αριθμ.3/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2021 (Δ΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2022.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί :α) Έγκρισης του Οδικού χάρτη για τη Σύσταση & Λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στη Δυτική Θεσσαλία (Μελάτη Βιωσιμότητα).β) Έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού του Οργανισμού, γ)Συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Οργανισμού και Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.
+

2η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής,2022

Ημερομηνία: 15/2/2022

Καλείστε όπως την 15η  Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 2η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 4761/2022 ΦΕΚ 290/21-01-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ & Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμό 300.000,00€, που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν.4412/2016.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού 580.000,00€, που διενεργήθηκε με τη διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν.4412/2016.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 285.000,00€, που διενεργήθηκε με τη διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν.4412/2016.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ», προϋπολογισμού 357.120,00€ που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν. 4412/2016.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών ΙΙ διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00€ με ΦΠΑ(Αριθμός συστήματος 92821).

 

 

 

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ.01/2022 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

                            

+

1η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 8/2/2022

Καλείστε όπως την 8η  Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 1η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 3608/2022 ΦΕΚ 155/21-01-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2021.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ», (Α.Μ.:1/2021).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ»,(Α.Μ.:04/2019).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», (Α.Μ:06/2019).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ, αξιολόγησης διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ-ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΑΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 550.000,00€ με Φ.Π.Α. (Σ.Α:182634).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 06/2017).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Αρδευτικό Αντλιοστάσιο Μελισσοχωρίου Δήμου Σοφάδων» με Αριθμό Συστήματος 92821.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΚ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 202.500,00 ευρώ. (Αριθμός Συστήματος 182667).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ.: 03/2021).
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης και ανάθεσης των συμβάσεων για την εκτέλεση των υπηρεσιών: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού» Δήμου Σοφάδων.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 5/2019).
 14. Έγκριση της αριθμ.22/2021 που αφορά την Εισηγητική Έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτος 2022.
 15. Έγκριση της αριθμ.19/2021 που αφορά ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων, οικονομικού έτους 2022.
 16. Έγκριση της αριθμ.21/2021 που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ οικονομικού έτους 2022.
 17. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και του ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ για την χρονική περίοδο από 01-01-2022 έως και 31-12-202
 18. Περί συγκροτήσεως της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2022.
 19. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2022, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 20. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2022, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 21. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2022.
 22. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2022.
 23. Περί συνάψεως σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων.
 24. Έγκριση της αριθμ.2030/2021 απόφασης Δημάρχου.
 25. Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2022».
 26. Έγκριση της αριθμ.116/2022 απόφασης Δημάρχου.
 27. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00€ υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2022.
 28. Άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά του φαλούτσα Δημητρίου και χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο Δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων Γκατζιώνη Κωνσταντίνο.
 29. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

 

+

35η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 21/12/2021

Καλείστε όπως την 21η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 35η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 75414/2021 ΦΕΚ 5673/04-12-2021 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το δήμο σοφάδων και τους φορείς του έτους 2021.
 2. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου».
 3. Έγκριση της αριθμ.49/2021 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, την Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικονομικού έτους 2022, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.41/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων οικ. Έτους 2022.
 4. Έγκριση της αριθμ.48/2021 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, την συμπλήρωση της αριθμ.43/2021.
 5. Έγκριση της αριθμ.44/2021 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, τις οικονομικές κατάστασης χρήσης 2015 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.
 6. Έγκριση της αριθμ.45/2021 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, τις οικονομικές κατάστασης χρήσης 2016 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

 

 

+

34η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 17/12/2021

Καλείστε όπως την 17η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 34η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 75414/2021 ΦΕΚ 5673/04-12-2021 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 21ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου :”ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ”, προϋπολογισμού 465.000.00€ (ΑΜ: 21/2011).
 3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2022.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», πρ/σμού δαπάνης 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, περί αποδοχής των όρων της ένταξης και αποδοχής ποσού και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί: α) Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης, β) Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 7/2021 μελέτης του έργου, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 285.000,00€, γ) Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης, δ) Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων, ε) Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί: α) Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης, β) Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 6/2021 μελέτης του έργου, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού 580.000,00€, γ) Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης, δ) Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων, ε) Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί: α) Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης, β) Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 9/2021 μελέτης του έργου, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ & Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 300.000,00€, γ) Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης, δ) Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων, ε) Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί: α) Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης, β) Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 8/2021 μελέτης του έργου, «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ» προϋπολογισμού 357.120,00€, γ) Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης, δ) Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων, ε) Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ.: 06/2017).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ & Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ», (ΑΜ. 4/2021).
+

9η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 7/12/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε Τακτική δια περιφοράς  για την 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 7-12-2021, ημέρα Τρίτη με   θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Η δήλωση της παρουσίας των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως και η σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί του θέματος θα πρέπει να παρασχεθεί την 6-12-2021, ήτοι 10.00΄και ώρα λήξης αυτής 12.00΄ με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptsipra@sofades.gr.

 1. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Θραψιμίου από δημότη μας.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
β)είτε 
με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών
γ)είτε 
διαζώσης
δ) είτε 
δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

 Τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν και για το χρονικό διάστημα έως 22.11.2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β’)

 Εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα, η συνεδρίαση του οργάνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11.02.2021)

 Σε περίπτωση που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά, είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11.02.2021)

Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με  φυσική παρουσία είναι δυνατή και χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου.

+

33η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 7/12/2021

Καλείστε όπως την 7η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 33η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 72486/2021 ΦΕΚ 5401/20-11-2021 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 20ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022.
 3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 5,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (Pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στην ΤΚ Γραμματικού.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00€ με ΦΠΑ.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», (Α.Μ:03/2021).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ:02/2021).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ & Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ», (Α.Μ:04/2021).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», (Α.Μ:07/2017).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί έγκρισης του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Εναρμόνιση Χρήσεων Γης του ισχύοντος ΓΠΣ Σοφάδων στα εγκεκριμένα Ρυμοτομικά σχέδια των οικισμών Σοφάδων-Μασχολουρίου» και καθορισμού των όρων ανάθεσης, προϋπολογισμού 36931,17 € με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση της αριθμ.18/2021 που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 (απολογισμός, ισολογισμός- χρημματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2020 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2020 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.

 

+

32η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 30/11/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε έκτακτη δια περιφοράς  για την 32η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 30-11-2021, ημέρα Τρίτη με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

Η δήλωση της παρουσίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και η σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί του θέματος θα πρέπει να παρασχεθεί την 30-11-2021, ήτοι 11.00΄και ώρα λήξης αυτής 12.30΄ με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptsipra@sofades.gr.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της εταιρείας «ΤΡΙΚΑΤ ΑΒΑΤΕ» για πενθήμερη παράταση για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι θα πρέπει εντός 5 ημερών να απαντήσουμε στην αίτηση της ΤΡΙΚΑΤ. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο:

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 Επισημαίνεται επίσης ότι αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων   των δήμων ισχύει και η αριθμ. 163/29.05.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

+

31η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 23/11/2021

Καλείστε όπως την 23η  Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 31η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 69136/2021 ΦΕΚ 5138/05-11-2021 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού, του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια απορριμματοφόρου και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.
 3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων.
 4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Άρνης Ταμασίου.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού προσφορών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ», που αποκλίνουν από το μέσο όρο και κλήση των οικονομικών φορέων για εξηγήσεις.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΑΝΑΒΡΑΣ», προϋπολογισμού 315.000,00€(ΑΜ:07/2018).
 7. Έγκριση ή μη Ποινικής υποστήριξης αιρετού (Βασιλείου Κούτρα), ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας στις 26-11-2021.
 8. Έγκριση της αριθμ.43/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2021.
 9. Έγκριση της αριθμ.42/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2021 (Γ΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.

 

 

 

+

30η τακτική  συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 10/11/2021

Καλείστε όπως την 10η  Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 30η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 66436/2021 ΦΕΚ 4919/24-10-2021 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπές δαπάνες.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00€ με ΦΠΑ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού προσφορών του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ – ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», που αποκλίνουν από το μέσο όρο και κλήση των οικονομικών φορέων για εξηγήσεις.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής αντισταθμιστικών οφειλών από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε στην Τ.Κ Ανάβρας του Δήμου Σοφάδων.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ».
 7. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.
 8. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 5,0 τ.μ., για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 362 στην Τ.Κ Γραμματικού του Δήμου Σοφάδων.
 9. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2021 (Γ’ Τριμήνου).
 10. Έγκριση απολογισμού σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2020.
 11. Έγκριση απολογισμού σχολικής Επιτροπής Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Σοφάδων για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 05/2019).

 

 

 

+

28η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 19/10/2021

Καλείστε όπως την 19η  Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 28η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 60400/2021 ΦΕΚ 4557/03-10-2021 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ”.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος Μιλτιάδης Λάμπρου του Νικολάου.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του κληροδοτήματος Μιλτιάδης Λάμπρου του Νικολάου.
 6. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ αξιολόγησής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00€ με ΦΠΑ.

 

+

27η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, 2021

Ημερομηνία: 12/10/2021

Καλείστε όπως την 12η  Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2021 και ώρα 10.00 π.μ για την 27η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ.643/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ-ΟΡ5) με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργεία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Συμβάσης για το Έργο: «Φυσικός Έλεγχος – Περιορισμός ων επιβλαβών τρωκτικών για τη γεωργία μέσω της διαχείρισης αρπακτικών πτηνών».
 3. Περί καταβολής χρηματικής ενίσχυσης σε λογαριασμό της ΠΕΔ Θεσσαλίας υπερ. Πυρόπληκτων.
 4. Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Καθαρισμός κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :”ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ – ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ”.
 6. Έγκριση της αριθμ.36/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2021.
 7. Έγκριση της αριθμ.35/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2021 (B΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 8. Έγκριση της αριθμ.38/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 07/2017).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 06/2017).
 11. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπό εξοπλισμό.

 

 

+

26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2021

Ημερομηνία: 29/9/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε έκτακτη δια περιφοράς  για την 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 29-09-2021, ημέρα Τετάρτη με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

Η δήλωση της παρουσίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και η σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί του θέματος θα πρέπει να παρασχεθεί την 29-09-2021, ήτοι 8.00΄και ώρα λήξης αυτής 9.00΄ με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptsipra@sofades.gr.

 

 1. Έγκριση παράτασης της διάρκειας έντεκα συμβάσεων (11) συμβάσεων ΙΔΟΧ, για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 έως 31.12.2021)
 2. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα στέγασης και εργασία για τους αστέγους.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, όσον αφορά το 1. Θέμα οι συμβάσεις του έκτακτου προσωπικού λήγουν στις 30-9-2021 πρέπει να ληφθεί η παρούσα απόφαση ούτος ώστε  να υπάρχουν ενεργές συμβάσεις τον εργαζομένων.2 Θέμα υπάρχει καταληκτική ημερομηνία έως στις 30-9-02021.

Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο:

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 Επισημαίνεται επίσης ότι αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων   των δήμων ισχύει και η αριθμ. 163/29.05.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.