Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 27/01/2020 ΑΔΑ: Ψ9ΝΙΩ1Μ-ΓΝΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 610
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 23/01/2020 ΑΔΑ: 6ΦΗΝΩ1Μ-ΛΛΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 550
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 23/01/2020 ΑΔΑ: Ψ105Ω1Μ-ΡΞΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 520
+

Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00€ υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2020.

Ημερομηνία: 22/01/2020 ΑΔΑ: 6ΧΧΒΩ1Μ-ΟΝ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 481
+

Έγκριση σύναψης σύμβασης «συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των διοικητικό – οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Ημερομηνία: 22/01/2020 ΑΔΑ: 6ΙΙ5Ω1Μ-ΣΛΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 476
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπές συνδρομές.

Ημερομηνία: 22/01/2020 ΑΔΑ: 63ΔΜΩ1Μ-55Η Αρ. Πρωτοκόλλου: 463
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.

Ημερομηνία: 21/01/2020 ΑΔΑ: Ψ8ΚΕΩ1Μ-ΥΞ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 441
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω άγονου διαγωνισμού (λόγω μη υποβολής προσφορών για τα λοιπά είδη)

Ημερομηνία: 21/01/2020 ΑΔΑ: 6ΤΖΤΩ1Μ-2ΙΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 425
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την διεξαγωγή δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του (Μη.Μ.Ε.Δ) για την επιλογή των μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για το έτος 2020.

Ημερομηνία: 21/01/2020 ΑΔΑ: ΩΝ0ΗΩ1Μ-Β5Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 428
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω άγονου διαγωνισμού (λόγω μη υποβολής προσφορών για τα λοιπά είδη)

Ημερομηνία: 21/01/2020 ΑΔΑ: 6ΤΦ7Ω1Μ-Φ3Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 424
+

Περί εγκρίσεως πρακτικού 2 επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.

Ημερομηνία: 27/12/2019 ΑΔΑ: ΩΘ2ΛΩ1Μ-5ΞΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 15099
+

Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση το ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 24/12/2019 ΑΔΑ: ΨΠ57Ω1Μ-Υ2Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14974
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενός (1) θέματος ως κατεπείγον με τίτλο: Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων».

Ημερομηνία: 23/12/2019 ΑΔΑ: ΩΦΝΡΩ1Μ-ΧΩΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14958
+

Έγκριση της αριθμ.54/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 23/12/2019 ΑΔΑ: ΩΚ15Ω1Μ-512 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14947
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 23/12/2019 ΑΔΑ: ΩΣΡΖΩ1Μ-059 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14944
+

Έγκριση της αριθμ.18/2019 που αφορά την Εισηγητική Έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτος 2020.

Ημερομηνία: 20/12/2019 ΑΔΑ: ΩΡΡΣΩ1Μ-ΕΕ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14828
+

Έγκριση της αριθμ.16/2019 που αφορά ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων, οικονομικού έτους 2020.

Ημερομηνία: 19/12/2019 ΑΔΑ: ΨΝΡΑΩ1Μ-Φ3Η Αρ. Πρωτοκόλλου: 14784
+

Έγκριση της αριθμ.19/2019 που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 (απολογισμός, ισολογισμός- χρημματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2018 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2018 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 19/12/2019 ΑΔΑ: 60ΝΜΩ1Μ-ΩΥ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14761
+

Έγκριση της αριθμ.17/2019 που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ οικονομικού έτους 2020.

Ημερομηνία: 19/12/2019 ΑΔΑ: Ψ9ΛΨΩ1Μ-ΛΜΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14748
+

Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.

Ημερομηνία: 18/12/2019 ΑΔΑ: ΩΙΕΚΩ1Μ-ΒΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14703
+

1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Ημερομηνία: 21/1/2020

Παρακαλούμε όπως την 21η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 1η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για λοιπές συνδρομές.
 3. Έγκριση σύναψης σύμβασης «συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των διοικητικό – οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια, «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό».
 5. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00€ υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2020.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τον Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω άγονου διαγωνισμού (λόγω μη υποβολής προσφορών για τα λοιπά είδη) .
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τον Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  λόγω άγονου διαγωνισμού (λόγω μη υποβολής προσφορών για τα λοιπά είδη) .
 8. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τον Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020» και «Προμήθεια ειδών καθαριότητας  για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020».
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€ με ΦΠΑ.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού ΙΙ κατακυρώσεις του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού ΙΙ κατακυρώσεις του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ με ΦΠΑ.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την διεξαγωγή δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του (Μη.Μ.Ε.Δ)  για την επιλογή των μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για το έτος 2020.
+

27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 23/12/2019

Παρακαλούμε όπως την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 27η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση της αριθμ.54/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.
 3. Περί εγκρίσεως πρακτικού 2 επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.
+

26η  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 18/12/2019

Παρακαλούμε όπως την 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Tετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 26η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
 2. Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
 3. Περί εγκρίσεως πρακτικού 2 επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.
 4. Έγκριση της αριθμ.17/2019 που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ οικονομικού έτους 2020.
 5. Έγκριση της αριθμ.19/2019 που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 (απολογισμός, ισολογισμός- χρημματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2018 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2018 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.
 6. Έγκριση της αριθμ.16/2019 που αφορά ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων, οικονομικού έτους 2020.
 7. Έγκριση της αριθμ.18/2019 που αφορά την Εισηγητική Έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτος 2020.
+

25η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 10/12/2019

Παρακαλούμε όπως την 10η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 25η (έκτακτη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων, έτος 2020, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.85/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σοφάδων εκδόθηκε τη Παρασκευή 6-12-2019 μετά τις εργάσιμες ώρες με παρατηρήσεις και προκειμένου να συζητηθεί το θέμα : Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και Ο.Π.Δ. στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή το αργότερο τη Τρίτη το πρωϊ. Το χρονικό περιθώριο είναι πολύ περιορισμένο. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

+

24η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 13/12/2019

Παρακαλούμε όπως την 13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 24η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση της αριθμ.65/2019 του Νομικού Πρόσωπου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, την Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικονομικού έτους 2020, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.55/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων οικ. Έτους 2020.
 3. Έγκριση της αριθμ.60/2019 του Νομικού Πρόσωπου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 5. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2020, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 6. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2020, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 7. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 442.618,00€.
+

23η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 4/12/2019

Παρακαλούμε όπως την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 23η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» (Αρ. Διακήρυξης 12071/15-10-2019) με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 81011,2.
 3. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :»ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.
 5. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου.
+

22η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 29/11/2019

Παρακαλούμε όπως την 29η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ προσέλθετε για την 22η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020.
+

21η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 25/11/2019

Παρακαλούμε όπως την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 21η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβουλίου σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σοφάδων έτους 2020.
 4. Διαβίβαση πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για κατασκευή του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης, του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 6/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 6/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης, του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 7/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 394.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 7/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 394.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
+

20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 11/11/2019

Παρακαλούμε όπως την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Σοφάδων στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 31-10-2019 έως 02-11-2019 και στις 06-11-2019.
 3. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7α-7β-4-26-9β του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου στο διακατεχόμενο δάσους.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 25/10/2019

Παρακαλούμε όπως την 25η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
 3. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Σοφάδων στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 17-10-2019 έως 18-10-2019.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 3/2019).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: » ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 3/2019).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 10/2017).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ» , προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 10/2017).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 14/10/2019

Παρακαλούμε όπως την 14η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 18η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Γ΄ Τριμήνου).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 4/2018).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 4/2018).
 5. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού της προμήθειας «προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού» και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 6. Επικαιροποίηση της αριθμ.55/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση της υπ΄αριθμ.225/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ.19/2017 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο :»ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ «, και καθορίστηκαν οι όροι της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.
 7. Επικύρωση της αριθμ.214/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δικηγόρο Ευάγγελο Καραζάχο του Κωνσταντίνου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

17η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 24/9/2019

Παρακαλούμε όπως την 24η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.225/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικέ προδιαγραφές της αριθμ.19/2017 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο :»ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ «, και καθορίστηκαν οι όροι της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση  των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης το έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ (Α.Μ. 2/2019 ) προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΑΦΔΩΝ ΙΙ (Α.Μ. 2/2019) προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων σύναψης Δανείου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αυτών.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 17/9/2019

Παρακαλούμε όπως την 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 16η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Β΄ Τριμήνου).
 4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της Προμήθειας: Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.000,00€.
 5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο του Δήμου προς εμφάνιση του στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων για υποβολή αιτήματος αναβολή συζήτησης σχετικά με την από 28.12.2017 προσφυγής του Πολυχρόνη Ρίζου.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου».
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1270/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του κ. Δημητρίου Δεληγιάννη , Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων.
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1276/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του κ. Δημητρίου Δεληγιάννη, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

+

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 8/8/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 8η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 15η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

14η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 29/7/2019

Παρακαλούμε όπως την 29η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μμ προσέλθετε για την 14η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση κατά της υπ΄αρ.382/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου.
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο, «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων».
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή και έγκριση της μελέτης, «Μελέτη αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Πασχαλίτσας Δήμου Σοφάδων».

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 24/7/2019

Παρακαλούμε όπως την 24η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 πμ προσέλθετε για την 13η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
 2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7α, 7β, 9β, 4 και 26 του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2019.
 3. Παραχώρηση χώρου έναντι αντιτίμου στην πλατεία Αγίας Παρασκευής Σοφάδων για εγκατάσταση μέσων ψυχαγωγίας (λούνα πάρκ).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 10/7/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 12η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 913/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του Δημητρίου Καρπούζα, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Σοφάδων.
 4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου προς υποστήριξη αιρετού σε προκαταρκτική εξέταση.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

11η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 25/6/2019

Παρακαλούμε όπως την 25η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 11η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο για την άμεση ανάγκη κατάθεσης αίτησης αναθεώρησης της υπ’ αρ. 829/2019 πράξης του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ».

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

10η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 18/6/2019

Παρακαλούμε όπως την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 10η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού σύμφωνα με τα άρθρα 110-117 του Ν.4611/2019.
 4. «Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού».

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 21/5/2019

Παρακαλούμε όπως την 21η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 9η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων σύναψης Δανείου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αυτών.
 2. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε εξωτερικό δικηγόρο για υπόθεση του Δήμου Σοφάδων .

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ