Σημαντικα Νεα
  • ...

Οικονομική Επιτροπή

+

Επικαιροποίηση της αριθμ.55/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 225/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 19/2017 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» και καθορίστηκαν οι όροι της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.

Ημερομηνία: 14/10/2019 ΑΔΑ: ΩΚΛΩΩ1Μ-ΝΥΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11992
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 14/10/2019 ΑΔΑ: 6ΒΨΝΩ1Μ-ΞΡΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11964
+

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 225/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 19/2017 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» και καθορίστηκαν οι όροι της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, ως προς το σκέλος του καθορισμού των όρων διακήρυξης και επανακαθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκ νέου διεξαγωγή του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.

Ημερομηνία: 26/09/2019 ΑΔΑ: ΩΞΓΞΩ1Μ-Α63 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11083
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κλήρωσης το έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ (Α.Μ. 2/2019 ) προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία: 25/09/2019 ΑΔΑ: ΩΒΨ7Ω1Μ-Χ38 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11055
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΑΦΔΩΝ ΙΙ (Α.Μ. 2/2019) προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία: 25/09/2019 ΑΔΑ: 7Μ8ΖΩ1Μ-Κ1Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11052
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων σύναψης Δανείου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αυτών.

Ημερομηνία: 24/09/2019 ΑΔΑ: Ψ6Θ3Ω1Μ-0Ω8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11025
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου».

Ημερομηνία: 23/09/2019 ΑΔΑ: 6ΣΚ4Ω1Μ-ΠΤΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10970
+

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο του Δήμου προς εμφάνιση του στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων για υποβολή αιτήματος αναβολή συζήτησης σχετικά με την από 28.12.2017 προσφυγής του Πολυχρόνη Ρίζου.

Ημερομηνία: 23/09/2019 ΑΔΑ: ΨΡΑ7Ω1Μ-ΥΟΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10958
+

Περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.000,00€.

Ημερομηνία: 19/09/2019 ΑΔΑ: 6ΥΛΘΩ1Μ-ΧΟΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10808
+

Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ημερομηνία: 19/09/2019 ΑΔΑ: 6Α32Ω1Μ-6Λ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10727
+

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 18/09/2019 ΑΔΑ: ΨΗΤΧΩ1Μ-ΔΓΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10584
+

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1276/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του κ. Δημητρίου Δεληγιάννη , Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων.

Ημερομηνία: 18/09/2019 ΑΔΑ: 97ΧΟΩ1Μ-ΥΤΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10671
+

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1270/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του κ. Δημητρίου Δεληγιάννη , Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων.

Ημερομηνία: 18/09/2019 ΑΔΑ: 6658Ω1Μ-9ΥΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10668
+

Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Β΄ Τριμήνου).

Ημερομηνία: 17/09/2019 ΑΔΑ: 66ΡΕΩ1Μ-ΡΨΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10604
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 17/09/2019 ΑΔΑ: ΨΑΕ7Ω1Μ-ΧΥΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10600