Οικονομική Επιτροπή

+

Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της υπηρεσίας.

Ημερομηνία: 23/06/2020 ΑΔΑ: 9ΙΓΒΩ1Μ-4Ο4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6092
+

Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ Αμπέλου.

Ημερομηνία: 23/06/2020 ΑΔΑ: 9ΩΨΡΩ1Μ-57Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6215
+

Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Γεφυρίων.

Ημερομηνία: 23/06/2020 ΑΔΑ: ΩΗΛ9Ω1Μ-Μ02 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6214
+

Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ Ματαράγκας.

Ημερομηνία: 23/06/2020 ΑΔΑ: Ψ65ΥΩ1Μ-ΠΘΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6208
+

Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ Ασημοχωρίου.

Ημερομηνία: 23/06/2020 ΑΔΑ: ΨΠΟΗΩ1Μ-Η04 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6202
+

Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεονταρίου για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού έργου ΜΥΗΕ Σμοκόβου ΙΙ(3,2 MW).

Ημερομηνία: 19/06/2020 ΑΔΑ: ΩΨΠ6Ω1Μ-10Ν Αρ. Πρωτοκόλλου: 6092
+

Έγκριση της υπ΄αριθμ.762/2020 απόφασης Δημάρχου

Ημερομηνία: 18/06/2020 ΑΔΑ: 6531Ω1Μ-4ΙΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6007
+

Έγκριση της υπ΄αριθμ.708/2020 απόφασης Δημάρχου

Ημερομηνία: 18/06/2020 ΑΔΑ: 69Ζ6Ω1Μ-65Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 6006
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 17/06/2020 ΑΔΑ: ΨΛ1ΛΩ1Μ-ΙΝ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5987
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ “, προϋπολογισμού δαπάνης 394.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 17/06/2020 ΑΔΑ: 6ΔΚ5Ω1Μ-ΟΛΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5982
+

Έγκριση της αριθμ.24/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2020 (Α΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.

Ημερομηνία: 17/06/2020 ΑΔΑ: 6ΡΞ6Ω1Μ-Ε5Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5938
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Ημερομηνία: 16/06/2020 ΑΔΑ: ΨΛΔΓΩ1Μ-9ΙΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5915
+

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.

Ημερομηνία: 19/05/2020 ΑΔΑ: 6ΓΤΝΩ1Μ-ΖΥ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4956
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου :”ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ “, προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 19/05/2020 ΑΔΑ: ΩΣΘ1Ω1Μ-ΓΥ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4938
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€.

Ημερομηνία: 08/05/2020 ΑΔΑ: ΨΣΝ7Ω1Μ-ΡΘΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4565