Σημαντικα Νεα
  • ...

Οικονομική Επιτροπή

+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 08/08/2019 ΑΔΑ: Ψ3ΙΧΩ1Μ-ΠΧΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9303
+

Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων».

Ημερομηνία: 31/07/2019 ΑΔΑ: Ω0Θ6Ω1Μ-4Υ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9041
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή και έγκριση της μελέτης, «Μελέτη αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Πασχαλίτσας Δήμου Σοφάδων».

Ημερομηνία: 30/07/2019 ΑΔΑ: Ψ7ΓΚΩ1Μ-9ΝΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9010
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση κατά της υπ΄αρ.382/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου.

Ημερομηνία: 30/07/2019 ΑΔΑ: Ω8ΤΝΩ1Μ-ΟΜΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8999
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7α, 7β, 9β, 4 και 26 του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2019.

Ημερομηνία: 25/07/2019 ΑΔΑ: 6ΑΑΑΩ1Μ-Γ91 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8946
+

Παραχώρηση χώρου έναντι αντιτίμου στην Κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής Σοφάδων για εγκατάσταση μέσων ψυχαγωγίας (λούνα πάρκ).

Ημερομηνία: 24/07/2019 ΑΔΑ: Ω9Κ3Ω1Μ-7Κ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8918
+

Συγκρότηση Επιτροπών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.

Ημερομηνία: 24/07/2019 ΑΔΑ: ΩΖΡΚΩ1Μ-ΧΜ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8913
+

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου προς υποστήριξη αιρετού σε προκαταρκτική εξέταση.

Ημερομηνία: 15/07/2019 ΑΔΑ: Ω70ΗΩ1Μ-ΟΚ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8643
+

Έγκριση ή μη πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας.

Ημερομηνία: 11/07/2019 ΑΔΑ: 6799Ω1Μ-8ΞΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8567
+

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 913/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του Δημητρίου Καρπούζα, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/07/2019 ΑΔΑ: Ψ25ΩΩ1Μ-Χ6Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8524
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 10/07/2019 ΑΔΑ: ΨΕ3ΙΩ1Μ-ΧΔΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8515
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ».

Ημερομηνία: 26/06/2019 ΑΔΑ: ΩΨΩΟΩ1Μ-Κ7Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7884
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο για την άμεση ανάγκη κατάθεσης αίτησης αναθεώρησης της υπ’ αρ. 829/2019 πράξης του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ημερομηνία: 25/06/2019 ΑΔΑ: 63Ω2Ω1Μ-ΡΑΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7859
+

«Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού».

Ημερομηνία: 21/06/2019 ΑΔΑ: 78Ω0Ω1Μ-ΦΥ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7652
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού σύμφωνα με τα άρθρα 110-117 του Ν.4611/2019.

Ημερομηνία: 18/06/2019 ΑΔΑ: Ψ9Ι1Ω1Μ-Ε71 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7471