Σημαντικα Νεα
 • ...

Δημοτική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί τεσσάρων (4) θεμάτων ως κατεπείγον με τίτλο: α) Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 (ισολογισμός – αποτελεσμάτων χρήσης ) του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΠΣ, β) Έγκριση του απολογισμού του καταργηθέντος ΔΟΠΑΠΣ, οικ. έτους 2023 γ) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων και δ) Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη αντιρρήσεων σχετικά με την Μ.Π.Ε. με τίτλο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΙΣΧΥΟΣ 72,45MW ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ‘’ΛΥΚΟΜΝΗΜΑΤΑ-ΡΕΛΙΑ-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ’’ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ, Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».

Ημερομηνία: 16/07/2024 ΑΔΑ: 9ΣΣ9Ω1Μ-5ΑΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8494
+

Έγκριση απολογισμού του καταργηθέντος Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ, οικ. έτους 2023.

Ημερομηνία: 16/07/2024 ΑΔΑ: 6ΤΒΞΩ1Μ-ΟΜ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8485
+

Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 (ισολογισμός – αποτελεσμάτων χρήσης ) του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΠΣ.

Ημερομηνία: 16/07/2024 ΑΔΑ: 69ΓΒΩ1Μ-Ν14 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8453
+

Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη αντιρρήσεων σχετικά με την Μ.Π.Ε. με τίτλο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΙΣΧΥΟΣ 72,45MW ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ‘’ΛΥΚΟΜΝΗΜΑΤΑ-ΡΕΛΙΑ-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ’’ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ, Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».

Ημερομηνία: 11/07/2024 ΑΔΑ: ΨΖΕΦΩ1Μ-ΖΟΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8302
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση επίτοιχου ιστού για μικροκυματική ραδιοζεύξη στο Δημαρχείο Ρεντίνας για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Ημερομηνία: 10/07/2024 ΑΔΑ: ΨΗΙ9Ω1Μ-ΧΟΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8235
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί «Σύναψη Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σοφάδων και Δήμου Παλαμά για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων του Δήμου Παλαμά».

Ημερομηνία: 10/07/2024 ΑΔΑ: ΡΚΝΣΩ1Μ-Φ9Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8230
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00 € με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 10/07/2024 ΑΔΑ: ΨΚ6ΝΩ1Μ-ΥΡΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8222
+

Γνωμοδότηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/07/2024 ΑΔΑ: 990ΜΩ1Μ-Μ0Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 8216
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΓΠΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ».

Ημερομηνία: 09/07/2024 ΑΔΑ: 6ΝΙΝΩ1Μ-ΥΚ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8180
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

Ημερομηνία: 09/07/2024 ΑΔΑ: ΨΨΔΡΩ1Μ-ΚΦ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8176
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.

Ημερομηνία: 09/07/2024 ΑΔΑ: ΨΙΟΥΩ1Μ-3ΓΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8170
+

Καθορισμός αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ μερικής/ή και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων διδ. Έτους 2024-2025.

Ημερομηνία: 09/07/2024 ΑΔΑ: 9ΛΙΙΩ1Μ-ΙΑ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8165
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 και την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2024.

Ημερομηνία: 09/07/2024 ΑΔΑ: 60ΣΔΩ1Μ-ΓΝΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8164
+

Αποδοχή χορηγίας από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Ημερομηνία: 26/06/2024 ΑΔΑ: ΨΝ0ΛΩ1Μ-ΜΡΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7589
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενός θέματος ως κατεπείγον με τίτλο: α) Αποδοχή χορηγίας από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Ημερομηνία: 26/06/2024 ΑΔΑ: 9Τ91Ω1Μ-Ξ3Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7588
+

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν σε δημότες.

Ημερομηνία: 21/06/2024 ΑΔΑ: Ρ6ΨΧΩ1Μ-ΕΥΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7479
+

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.

Ημερομηνία: 21/06/2024 ΑΔΑ: 6ΕΕΑΩ1Μ-0ΗΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7478
+

Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 135 KVA με αριθμό 41606945-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του παρόχθιου στη διεύθυνση Καρποχωρίου».

Ημερομηνία: 21/06/2024 ΑΔΑ: ΡΣΛ9Ω1Μ-ΔΥ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7477
+

Έγκριση κατ’ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Καρποχωρίου από δημότισσά μας.

Ημερομηνία: 18/06/2024 ΑΔΑ: ΨΤΗΔΩ1Μ-2Μ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7206
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», προϋπολογισμού δαπάνης 114.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 18/06/2024 ΑΔΑ: Ψ467Ω1Μ-ΝΓΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7208
+

20η συνεδρίαση  Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 19/07/2024

 

Καλείστε την 19η Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 20η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης για  το έτος 2025.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στη Δ.Κ. Σοφάδων.

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

     ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

19η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 9/7/2024

Καλείστε την 9η Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 19η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 και την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2024.
 2. Καθορισμός αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ μερικής/ή και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων διδ. Έτους 2024-2025.
 3. Γνωμοδότηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Σοφάδων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου  Παραλαβής   του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΓΠΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί «Σύναψη Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σοφάδων και Δήμου Παλαμά για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων του Δήμου Παλαμά».
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση επίτοιχου ιστού για μικροκυματική ραδιοζεύξη στο Δημαρχείο Ρεντίνας για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

18η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 19/6/2024

Καλείστε την 19η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 18η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 135 KVA με αριθμό 41606945-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του παρόχθιου στη διεύθυνση Καρποχωρίου».
 2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
 3. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν σε δημότες.

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

17η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 17/6/2024

Καλείστε την 17η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 17η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 και την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2024.
 2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων λόγω κατάργησης Νομικών Προσώπων.
 3. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Καρποχωρίου από δημότη μας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (DANIEL)” (Α.Μ. 11/2023).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», προϋπολογισμού δαπάνης 114.000,00€ με ΦΠΑ.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.
 7. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Ερμητσίου από δημότη μας.

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

16η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 7/6/2024

Καλείστε την 7η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 16η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 2. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2024».
 3. Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00 € με ΦΠΑ. (Α.Μ.8/2018), με Σ.Α.:206959.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΤΑ) Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 6/2023).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Παραλαβής   του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής   του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καταβολής επιχορήγησης Γυμναστικού Συλλόγου.

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

15η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 22/5/2024

Καλείστε την 22a Μαϊου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 15η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 2. Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Συντήρηση – καθαρισμός δασικών δρόμων.
 3. Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Καθαρισμός κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.
 4. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου, των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, καθώς και των πρανών αυτών αρμοδιότητας του Δήμου Σοφάδων με ιδία μέσα του Δήμου.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Παραλαβής   του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής   του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου  Παραλαβής   του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ».

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

14η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 13/5/2024

Καλείστε  σήμερα 13η Μαϊου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή στην 14η έκτακτη  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 73 & 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2024».

 

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση  και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας καυσίμων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

13η τακτική  συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 30/4/2024

Καλείστε την 30η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00π.μ.  στην 13η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 και συμπλήρωση της αριθμ. 54/2024 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής.
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2024 (Α΄Τριμήνου).
 3. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 3/μηνης διάρκειας για ανάγκες πυροπροστασίας – πυρασφάλειας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ-ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» (Α.Μ.:6/2019).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL)» με κωδικό ΟΠΣ 5221684 ΣΤΟ «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», προϋπολογισμού δαπάνης 114.000,00€ με Φ.Π.Α.
 7. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2024.
 8. Τροποποίηση της αριθμ. 33/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία επικαιροποίηθηκε η αριθμ. 157/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», το οποίο εντάχθηκε στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με την πρόσθεση του όρου 8 περί Τόκων Υπερημερίας.
 9. Άσκηση προσφυγής ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού μελών των κάτωθι επιτροπών: εκτίμησης αξίας εκποίησης δημοτικών ακινήτων (άρθρο 186 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας ακινήτων που αγοράζει ο Δήμος (άρθρο 191 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας εκμισθωμένων δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας ανταλλαγής ακινήτων του Δήμου με άλλα (άρθρο 190 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος (άρθρο 194 του Ν. 3463/06).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταφοράς υπολοίπων λογαριασμών των Νομικών Προσώπων που καταργήθηκαν.
 12. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού και του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της υπηρεσίας.

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

 

+

12η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 24/4/2024

Καλείστε  σήμερα 24η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 14.30 π.μ. στην 12η έκτακτη  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 73 & 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.

 

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση  και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάθεση των υπηρεσιών α) για τον εορτασμό του Ισχόμαχου β)για τον εορτασμό της συνθήκης Ταμασίου και γ) για τον εορτασμό της Ανάστασης  .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

11η τακτική  συνεδρίαση  Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 9/4/2024

Καλείστε την 9η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00π.μ.  στην 11η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2024, ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 2. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν σε πρώην υπάλληλο του Δήμου Σοφάδων.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κλεισίματος λογαριασμών των Νομικών Προσώπων που καταργήθηκαν.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στην κοινότητα Καρποχωρίου.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής   του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ¨ΙΑΝΟΣ¨ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ», με Α.Μ. 3/2021.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής επαναδημοπράτησης  του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 8/2018) προϋπολογισμού 1.400.000,00€ με Φ.Π.Α.
 7. Αποζημίωση εισφοράς σε χρήμα.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 2/2020).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΚ ΑΝΑΒΡΑΣ» (Α.Μ. 7/2018).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» προϋπολογισμού δαπάνης 114.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 12. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2024.
 13. Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου στην Αθήνα την στις 12/4/2024.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

10η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 22-3-2024

Καλείστε την 22α Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2024 και ώρα 10.30π.μ.  στην 10η  έκτακτη  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τα έτη 2025 – 2028 (Ν.4590/2019).
 2. Περί εγκρίσεως διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.

 

    Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση  και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι για το μεν  πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των σχεδίων προγραμματισμού προσλήψεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η 22-03-2024 και για το δε δεύτερο θέμα διότι  πρέπει το συντομότερο δυνατό να γίνει ο διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου  του Δήμου Σοφάδων προκειμένου να αρχίσει η συντήρηση του πρασίνου, δέντρων και θάμνων πλατειών, πάρκων, οδών, νησίδων και κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών Ενοτήτων Σοφάδων, Άρνης, Μενελαϊδας, Ταμασίου και Ρεντίνας του Δήμου, έτσι ώστε οι χώροι να πληρούν τους λόγους για τους οποίους διαμορφώθηκαν, να δίνονται προς χρήση στους δημότες καθαροί και ασφαλείς και να διασφαλιστεί η αντιπυρική προστασία των οικισμών.

 

   Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

9η τακτική  συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 12/3/2024

Καλείστε την 12η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00π.μ.  στην 9η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.
 2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2024.

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

 

+

8η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 6/3/2024

Καλείστε  την 6η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2024 και ώρα 14.00  στην 8η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής των Τ.Κ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

7η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 1/3/2024

Καλείστε  σήμερα 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 14.00 πμ στην 7η έκτακτη  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 73 & 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.

 

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση  και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάθεση των υπηρεσιών, για ενοικίαση μικροφωνικής εγκατάστασης, εξέδρας και παροχή υπηρεσιών ορχήστρας για τις ανάγκες διεξαγωγής της συναυλίας με  τους KINGS την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

6η τακτική  συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 4/3/2024

Καλείστε όπως την 4η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2024 και ώρα 10.00 πμ για την 6η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Επικαιροποίηση της αριθμ. 157/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», το οποίο εντάχθηκε στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 , τροποποίησης Ο.Π.Δ. και 1ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2024.
 3. Περί συνάψεως σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων.
 4. Έγκριση του αριθμ. 1/2024 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

5η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 16/2/2024

Καλείστε όπως την 16η  Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2024 και ώρα 10.00 πμ για την 5η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Γραμματειακή Υποστήριξη των συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Σοφάδων.
 2. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου «Φυσικός Έλεγχος – Περιορισμός των επιβλαβών τρωκτικών για τη γεωργία μέσω της διαχείρισης αρπακτικών πτηνών».
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2023 Δ΄Τριμήνου).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση παράταση της προγραμματικής σύμβασης ΔΗΜΟΥ -ΔΥΠΑ για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή  ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για το Δήμο Σοφάδων.
 5. Συζήτηση και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙIΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 05/2023 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης, κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης  του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ:ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» προϋπολογισμού 114.000,00€ με Φ.Π.Α.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 7/2021).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής   του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ¨ΙΑΝΟΣ¨ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ & Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ», με Α.Μ. 6/2017.
 10. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2024.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

4η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 30/1/2024

Καλείστε όπως την 30η  Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2024 και ώρα 11.00 πμ για την 4η έκτακτη  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 5/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Σοφάδων.

 

 Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να συναφθεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. προκειμένου να αρχίσει η αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δήμο Σοφάδων και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία των δημοτών.

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.                                                       

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

3η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 23/1/2024

Καλείστε όπως την 23η  Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00 πμ για την 3η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες (άρθρο 221 Ν 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 108 του Ν 4782/2021).
 2. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2024.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης και ανάθεσης των συμβάσεων για την εκτέλεση των υπηρεσιών: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού» Δήμου Σοφάδων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμών έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για το έτος 2024.
 5. Συζήτηση και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ.
 6. Έγκριση του αριθμ. 2/2023 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

2η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 12/1/2024

Καλείστε όπως την 12η  Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2024 και ώρα 10.00 πμ για την 2η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2024.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» (Α.Μ. 4/2019).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)». (Α.Μ. 10/2023).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ»  (Α.Μ. 7/2023).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 6/2021).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

1η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 9/1/2024

Καλείστε όπως την 9η  Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00 πμ για την 1η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Εκλογή αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων.
 2. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ιδία μέσα και έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών κτηρίων με δημόσια σύμβαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ