Σημαντικα Νεα
 • ...

Δημοτική Επιτροπή

 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

5η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 16/2/2024

Καλείστε όπως την 16η  Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2024 και ώρα 10.00 πμ για την 5η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Γραμματειακή Υποστήριξη των συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Σοφάδων.
 2. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου «Φυσικός Έλεγχος – Περιορισμός των επιβλαβών τρωκτικών για τη γεωργία μέσω της διαχείρισης αρπακτικών πτηνών».
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2023 Δ΄Τριμήνου).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση παράταση της προγραμματικής σύμβασης ΔΗΜΟΥ -ΔΥΠΑ για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή  ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για το Δήμο Σοφάδων.
 5. Συζήτηση και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙIΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 05/2023 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης, κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης  του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ:ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» προϋπολογισμού 114.000,00€ με Φ.Π.Α.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 7/2021).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής   του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ¨ΙΑΝΟΣ¨ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ & Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ», με Α.Μ. 6/2017.
 10. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2024.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

4η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 30/1/2024

Καλείστε όπως την 30η  Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2024 και ώρα 11.00 πμ για την 4η έκτακτη  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 5/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Σοφάδων.

 

 Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να συναφθεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. προκειμένου να αρχίσει η αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δήμο Σοφάδων και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία των δημοτών.

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.                                                       

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

3η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 23/1/2024

Καλείστε όπως την 23η  Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00 πμ για την 3η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες (άρθρο 221 Ν 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 108 του Ν 4782/2021).
 2. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2024.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης και ανάθεσης των συμβάσεων για την εκτέλεση των υπηρεσιών: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού» Δήμου Σοφάδων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμών έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για το έτος 2024.
 5. Συζήτηση και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ.
 6. Έγκριση του αριθμ. 2/2023 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

2η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 12/1/2024

Καλείστε όπως την 12η  Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2024 και ώρα 10.00 πμ για την 2η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2024.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» (Α.Μ. 4/2019).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)». (Α.Μ. 10/2023).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ»  (Α.Μ. 7/2023).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 6/2021).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

1η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 9/1/2024

Καλείστε όπως την 9η  Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00 πμ για την 1η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Εκλογή αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων.
 2. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ιδία μέσα και έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών κτηρίων με δημόσια σύμβαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ