Σημαντικα Νεα
  • ...

Διακηρύξεις

Διακήρυξη ενοικίασης δικαιώματος υλοτομίας συστάδων διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας

Έχοντας υπόψη Την αριθμ. 48/2022 απόφαση του ΔΣ Δήμου Σοφάδων με την οποία συμφωνεί περί της διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των συστάδων 6ε, 6β, 14γ, 11δ (μέρος), 9δ (μέρος), 1γ (μέρος), 11δ (μέρος) και 13β του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2022 Την αριθμ. 94/2022 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Σοφάδων περί καθορισμού των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των

Διακήρυξη ενοικίασης δικαιώματος υλοτομίας συστάδων διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των  συστάδων του διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής για το διαχειριστικό έτος 2022: 1) Συστάδα 23α -Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Παλιόρογγα, Γκέκας κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 350,00 Χ.Κ.Μ. ή 175,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός. 2) Συστάδα 23β -Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Βρωμάμπλας, Καραούλια κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 317,00 Χ.Κ.Μ. ή 158,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός. 3) Συστάδα 13β -Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Καλαμάκι, Παπαγιάννη, Παλιοφτελιά κλπ.), με

Διακήρυξη ενοικίασης δικαιώματος υλοτομίας συστάδων διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των  συστάδων του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το διαχειριστικό έτος 2022: Τμήμα 3 -Ελάτης (Θέσεις Ροϊδόβρυση, Πράσσου, Κωσταρά, Μέγα Ίσιωμα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 134,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 149,00 Χ.Κ.Μ. ή 74,50 τόνοι καυσόξυλων ελάτης Συστάδα 10α -Ελάτης (Θέσεις Ζυγορόγρεκο, Στίγκα, Σουρβάλα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 157,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτη και 176,00 Χ.Κ.Μ. ή 88,00 τόνοι καυσόξυλων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αποθήκης του Δήμου έκτασης 420 τμ στην ΤΚ Πασχαλίτσας, η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 11-05-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30-11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215.  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ T.K. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αποθήκης του Δήμου έκτασης 520 τμ στην ΤΚ Μαυραχάδων η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 20-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00-11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215. ΜΠΟΡΕΙΤΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή) για τις «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων», με ενδεικτικό προϋπολογισμό: 119.999,38€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΟΝΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 5,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (Pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στην ΤΚ Γραμματικού η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 30-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30-11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΕ ΑΡΝΗΣ & ΤΑΜΑΣΙΟΥ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών  αγροτεμαχίων Δημοτικής Ενότητας Άρνης και Ταμασίου η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 09-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-13:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215.