Σημαντικα Νεα
  • ...

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 2023

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών  αγροτεμαχίων η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 03-11-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-12:00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215. Μπορείτε να κατεβάσετε τη διακήρυξη της εκμίσθωσης αγροτεμαχίων

Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας δασικών συστάδων του διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής 2023

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των  κάτωθι δασικών συστάδων του διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής για το διαχειριστικό έτος 2023: 1) Συστάδα 12 – Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Τσαπαλού, Γκορτσιά, Σπηλιά, Βυθίσματα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 415,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 689,00 Χ.Κ.Μ. ή 344,50 τόνοι καυσόξυλων δρυός, 2) Συστάδα 1β – Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Κριθαρόλακκα, Φροσκλόρεμα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 68,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 113,00 Χ.Κ.Μ.

Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας δασικών συστάδων του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας 2023

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των κάτωθι δασικών συστάδων του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας για το διαχειριστικό έτος 2023: 1) Συστάδα 1γ (μέρος) – Δρυός αποψιλωτικής (Θέσεις Κρύα βρύση, Ρ. Ντάλλας, Γιόξη κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 381,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 632,00 Χ.Κ.Μ. ή 316,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός, 2) Συστάδα 2β (μέρος) – Δρυός αναγωγικής (Θέσεις ΡΕΝΤΙΝΑ, Παλιόκαστρο, Κρι  κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 446,00 κ.μ. ξυλώδους

Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας δασικής συστάδας του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου 2023

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας της  κάτωθι δασικής συστάδας του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το διαχειριστικό έτος 2023: Συστάδα 9α -Ελάτης (Θέσεις Βουλγάρα, Πατήματα, Τσουκάλι, Σημείο, Άνεμος, Πλύστρες, Κεφαλόβρυσο κλπ.) με ενδεικτικό λήμμα 360,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 240,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ή 398,00 Χ.Κ.Μ. ή 199,00 τόνοι καυσόξυλων ελάτης, σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκου, περιόδου 2015-2024 και τους

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για “Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων”

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή) για τις «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων», με ενδεικτικό προϋπολογισμό: 199.999,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών  αγροτεμαχίων η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 11-01-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215. Μπορείτε να κατεβάσετε τη διακήρυξη από εδώ.

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών  αγροτεμαχίων η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 14-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-12:00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215. Μπορείτε να κατεβάσετε τη διακήρυξη από εδώ.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκ νέου μίσθωση του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. Ματαράγκας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.   Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Ματαράγκας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25/10/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων εντός του Δημοτικού καταστήματος  Δήμου Σοφάδων. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εκατό (100,00€) ευρώ. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση