Σημαντικα Νεα
  • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

  • Video Συνεδρίασης
  • Αποφάσεις
  • Ημερήσιες Διατάξεις
+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/08/2017
+

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 21/07/2017

 

 

+

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/07/2017
+

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 20/06/2017
+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Β’)

+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Α’)

+

Περί παράτασης ή μη μίσθωσης αγροτικού ακινήτου Τ.Κ. Ανάβρας.

Ημερομηνία: 23/03/2023 ΑΔΑ: Ψ30ΙΩ1Μ-8ΘΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3080
+

Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 104/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 23/03/2023 ΑΔΑ: Ρ9ΖΨΩ1Μ-ΥΞΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3076
+

Ορισμός μηχανικού για τη σύνταξη φακέλου ταυτότητας ακινήτου για την ολοκλήρωση των Συμβολαίων Κληροδοσίας Αλεξίου της Τ.Κ. Ρεντίνας.

Ημερομηνία: 23/03/2023 ΑΔΑ: Ψ2ΠΖΩ1Μ-9ΒΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3067
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ» (ΑΜ 08/2021).

Ημερομηνία: 23/03/2023 ΑΔΑ: 6Ζ9ΖΩ1Μ-ΤΑ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3062
+

Ανάκληση της αριθμ. 28/2023 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη εκ νέου απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 94.410,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2023).

Ημερομηνία: 23/03/2023 ΑΔΑ: 66ΣΖΩ1Μ-ΘΩΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3058
+

Έγκριση της αριθμ. 11/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ημερομηνία: 23/03/2023 ΑΔΑ: 6ΚΛ9Ω1Μ-11Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3045
+

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων έτους 2023.

Ημερομηνία: 22/03/2023 ΑΔΑ: 9ΥΕΖΩ1Μ-4ΣΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2979
+

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2023.

Ημερομηνία: 22/03/2023 ΑΔΑ: ΨΔ3ΙΩ1Μ-ΨΗ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2976
+

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2023.

Ημερομηνία: 22/03/2023 ΑΔΑ: ΨΠΘΡΩ1Μ-Μ9Ρ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2956
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμμετοχής στην υπό σύσταση Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα με την Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΥΝ Π.Ε.

Ημερομηνία: 22/03/2023 ΑΔΑ: 912ΛΩ1Μ-ΞΒ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2944
+

Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2023, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Ημερομηνία: 07/03/2023 ΑΔΑ: Ψ9ΘΑΩ1Μ-Ι5Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 2115
+

Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2022, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Ημερομηνία: 07/03/2023 ΑΔΑ: 6ΚΤ0Ω1Μ-ΝΝΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2112
+

Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 06/03/2023 ΑΔΑ: 6Υ85Ω1Μ-1ΨΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2012
+

Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του συνδημότη μας Αναστάσιου Κουτσόπουλου.

Ημερομηνία: 06/03/2023 ΑΔΑ: 6Ψ6ΥΩ1Μ-ΟΩΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2006
+

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 03/03/2023 ΑΔΑ: 6Μ9ΥΩ1Μ-3ΥΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1960
+

Έγκριση της αριθμ. 4/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και την αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.

Ημερομηνία: 03/03/2023 ΑΔΑ: 9ΛΩΦΩ1Μ-ΞΗΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1951
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» του Δήμου Σοφάδων για τη χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου.

Ημερομηνία: 02/03/2023 ΑΔΑ: 60ΗΥΩ1Μ-ΕΝ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1926
+

Έγκριση κατ΄εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Σοφάδων από δημότη μας.

Ημερομηνία: 02/03/2023 ΑΔΑ: 9Η9ΠΩ1Μ-ΨΗ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1923
+

Έγκριση κατ΄εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Γεφυρίων από δημότη μας.

Ημερομηνία: 02/03/2023 ΑΔΑ: Ρ1ΦΖΩ1Μ-0ΣΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1922
+

Έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δήμο Σοφάδων έτους 2023.

Ημερομηνία: 02/03/2023 ΑΔΑ: ΨΙΟΩΩ1Μ-Ε2Ν Αρ. Πρωτοκόλλου: 1930
+

4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 21/3/2023

Την 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περι συμμετοχής στην υπό σύσταση Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα με την Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΥΝ Π.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 104/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση της αριθμ. 11/2023 απόφασης  του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην 2η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

8. Ορισμός μηχανικού για τη σύνταξη φακέλου ταυτότητας ακινήτου για την ολοκλήρωση των Συμβολαίων Κληροδοσίας Αλεξίου της Τ.Κ. Ρεντίνας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Περί παράτασης ή μη μίσθωσης αγροτικού ακινήτου Τ.Κ. Ανάβρας.

Εισηγητής:Δήμαρχος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη χρήση έτοιμης μελέτης που διαθέτει ο Δήμος για βιολογικό καθαρισμό Τ.Κ. Καρποχωρίου και ανάθεση νέας μελέτης στην εταιρία «ΠΙΝΔΟΣ» με κόστος 130.000,00 €.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

+

3η κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 6/3/2023

Καλείστε να συμμετέχετε, την  6η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 9.00΄  και ώρα λήξης 9.30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018), στην  3η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του συνδημότη μας Αναστάσιου Κουτσόπουλου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη και οδύνη  και τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του συνδημότη μας Αναστάσιου Κουτσόπουλου που τόσο ξαφνικά και άδικα έφυγε από κοντά μας στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

 

+

2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 28/2/2023

Την 28η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, αναπροσαρμογή του ΟΠΔ και 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα της προμήθειας: «Προμήθεια  απορριμματοφόρου» του Δήμου Σοφάδων για τη χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σαμαράς Αθανάσιος.

4. Έγκριση της αριθμ. 4/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και την αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2023, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

6. Έγκριση κατ΄εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Γεφυρίων από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

7. Έγκριση κατ΄εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Σοφάδων από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

8. Έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δήμο Σοφάδων έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππάς Αθανάσιος.

9. Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2022, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

10. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2023, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

11. Αποδοχή και κατανομή ποσού 94.410,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2023).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

12. Ορθή επανάληψη της αριθμ.13/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση Θωμαή.

13. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

+

1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 31/1/2023

Την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Αντικατάσταση Τεχνικού υπαλλήλου στην Επιτροπή Διενέργειας Αποτερματισμού και Οριοθέτησης μεταξύ του Διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου και του Διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

5. Περί γνωμοδότησης σχετικά με την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού ύψους 80,00 μέτρων στη θέση Λεπούχι στην Τ.Κ. Αηδονοχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά στη κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση Θωμαή.

7. Έγκριση της αριθμ. 2/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά στην έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση Θωμαή.

8. Έγκριση της αριθμ. 3/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά στη ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων, οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση Θωμαή.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 2ου  Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 01/2020).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:  «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Α.Μ. 01/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ.: 06/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

12. Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2022 (Δ΄τρίμηνο).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

+

21η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 20/12/2022

Την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

+

20η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 20/12/2022

Την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 20η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 6β και 10α του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 23α, 23β, 13β, 9α, 9β και 13α του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 9δ και 6γ του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

5. Αποδοχή και κατανομή ποσού 62.940,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2022).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

6. Έγκριση της αριθμ. 40/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά την 1η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση – Δεδιλιάρη Θωμαή.

7. Περί παραχώρησης αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Λουτροπηγής στο Σύστημα Ομάδας Ναυτοπροσκόπων Διονύσου & στο Σύστημα Ομάδας Αεροπροσκόπων Νίκαιας.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Φραγκόπουλος Δημήτριος.

8. Έγκριση προαιρετικής οικονομικής επιχορήγησης στο Γυμναστικό Σύλλογο Σοφάδων ποσού 13.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

 

+

19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 8/12/2022

Την 8η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σοφάδων, έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 10ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση κατ’ εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Θραψιμίου από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κέδρου στον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΚΕΔΡΟΣ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Περί αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. «ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Εκίζογλου Σπυρίδωνος στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Τροποποίηση της αριθμ. 177/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

+

18η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 8/12/2022

Την 8η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (ισολογισμός, κατάσταση  αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

+

17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 6/12/2022

Καλείστε να συμμετέχετε, την  6η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9.00΄  και ώρα λήξης 11.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018) ,στην 17η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1. Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

 

 

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 

 

+

16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 17/11/2022

Την 17η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 9ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2021 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Α’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Β’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Γ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Τροποποίηση της αριθμ. 73/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

+

15η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 11/10/2022

Την 11η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), δημοτικής έκτασης (μέρος του δημοτικού αγρού 1211/1974 Σοφάδων), με σκοπό την εγκατάσταση συστήματος Περιβαλλοντικού Αυτόματου Μετεωρολογικού (ΠΑΜΣ), και άρση παραχώρησης του υπάρχοντος συστήματος στον αγρό αρ. 708.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

2. Περί κοπής δέντρων στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

3. Περί κοπής δύο (2) δέντρων (πλατάνων) μπροστά από ιδιοκτησία Χαράλαμπου Κολοβού του Δημητρίου στην Τοπική Κοινότητα Κέδρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

4. Περί κοπής δέντρων στο νεκροταφείο Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

5. Έγκριση κατ΄εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Σοφάδων από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Έγκριση κατ’ εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Θραψιμίου από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

7. Τροποποίηση της αριθμ. 145/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

8. Τροποποίηση της αριθμ. 149/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

9. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 8ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος

10. Αποδοχή και κατανομή ποσού 62.940,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2022).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

11. Αποδοχή και κατανομή ποσού 51.700,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σοφάδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

12. Αποδοχή και κατανομή ποσού 31.470,00€ ως συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης  των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

+

14η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 6/9/2022

Καλείστε να συμμετέχετε, την  6η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9.00΄  και ώρα λήξης 11.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018) ,στην 14η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1. Περί ανάκλησης της υπ΄ αρίθμ. 83/2022 απόφασης του Δ.Σ. Σοφάδων και συζήτηση και λήψη νέας απόφασης περί απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  για την ηλεκτροδότηση ΠΙΛΛΑΡ   παροχής ισχύος 15kva με αριθμό  41606081-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Μ. Χατζή-Αλβανομάχων,  της Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

 

 

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 

+

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 29/8/2022

Την 29η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 7ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  για την ηλεκτροδότηση ΠΙΛΛΑΡ   παροχής ισχύος 15kva με αριθμό  41606081-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Μ. Χατζή-Αλβανομάχων,  της Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας της δασικής συστάδας 2β – Ελάτης του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

4. Έγκριση της αριθμ. 38/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Εκίζογλου Σπυρίδων.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στο Σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER με τη Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας Βαϊοπούλου Ζωής του Ιωάννη.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σταμούλης Ιωάννης.

 

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 03/08/2022

Καλείστε να συμμετέχετε, την  3η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 9.00΄  και ώρα λήξης 11.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018) ,στην 12η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα  ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση κατ΄εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Σοφάδων από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

+

11η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 12/7/2022

Την 12η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

 
+

10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 5/7/2022

Την 5η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 6ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Κατάρτισης του Ετήσιου Μητρώου Αρρένων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππάς Αθανάσιος.

4. Περί κατάτμησης αυτοτελούς τμήματος του υπ’ αριθμ.132 αγροτεμαχίου (Αναδασμού Πασχαλίτσας 1969), στην Κοινότητα Πασχαλίτσας για τις ανάγκες έκδοσης άδειας δόμησης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 200MW, στη θέση Σοφάδες και νέου κέντρου υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ) 33/400KV, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΜΠΑΛΑΓΙΑ ΙΚΕ, Δ.Ε. Σοφάδων, Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 
+

9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 7/6/2022

Την 7η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 5ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την επαύξηση ισχύος παροχής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

3. Αύξηση του ωραρίου εργασίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4483/2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππάς Αθανάσιος.

4. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50 % ή απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τριτέκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου «Λουτρά Σμοκόβου» του Δήμου Σοφάδων και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Ένταξη του Δήμου Σοφάδων  στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας του σχολικού έτους  2022-2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

8. Περί σύστασης επιτροπής καταστροφής αντικειμένων του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Τροποποίηση – συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Φραγκόπουλος Δημήτριος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των  δασικών συστάδων  και  6β του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2022.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

 

 
+

8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 17/5/2022

Την 17η Μαϊου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 4ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συμπλήρωση της αριθμ. 25/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής μετά την υλοτομία της δασικής συστάδας 3α του Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Θραψιμίου για το διαχειριστικό έτος 2022.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

4. Περί υποβολής αιτήματος στο Δασαρχείο Καρδίτσας για οριοθέτηση μεταξύ των διακατεχόμενων δασών Τ.Κ. Αηδονοχωρίου και Τ.Κ. Λουτροπηγής.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

5. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2/2022 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.530,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2022).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

 

+

7η κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 11/5/2022

Καλείστε να συμμετέχετε, την  11η Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 9.00΄  και ώρα λήξης 10.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018), στην κατεπείγουσα, 7η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης: 

 

 

«Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2022.»

 

Εισηγητής θέματος: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης

 

Για την εκλογή (επιλογή) των υδρονομέων άρδευσης αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης πριν την έναρξη της αρδευτικής Περιόδου, ήτοι 15 Μαΐου 2022, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέξει στην σημερινή συνεδρίαση τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης.

Κατόπιν των ανωτέρω η παρούσα συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως.

Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

 

 
 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
β)είτε 
με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών
γ)είτε 
διαζώσης
δ) είτε 
δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

 

Τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν και για το χρονικό διάστημα έως 16.05.2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.04.2022 (ΦΕΚ 2137/30.04.2022 τεύχος Β’).

 

Εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα, η συνεδρίαση του οργάνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11.02.2021)

 

Σε περίπτωση που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά, είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11.02.2021)

Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με  φυσική παρουσία είναι δυνατή και χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου.

 

 

 

+

6η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 19/4/2022

Την 19η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Ανάκληση της αριθμ. 128/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση κατ’ εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου 5,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 362 Γραμματικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης είσοδο – έξοδο, στο αγροτεμάχιο αρ. 163 αναδασμού Μασχολουρίου 1969.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

4. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2022 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2021 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

6. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης ακινήτου που πρόκειται να μισθωθεί για την στέγαση του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Φραγκόπουλος Δημήτριος.

7. Μερική τροποποίηση – συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Φραγκόπουλος Δημήτριος.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 6ε, 6β, 14γ, 11δ(μέρος), 9δ, 1γ(μέρος), 11δ(μέρος), 13β και  10δ  του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας  το διαχειριστικό έτος 2022.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 23α, 23β, 13β, 17α(μέρος), 19β(μέρος), 9α, 9β, 13α, 17α(μέρος) και  19β(μέρος)  του διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής   το διαχειριστικό έτος 2022.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 3, 10α και 27 (μέρος)   του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου το διαχειριστικό έτος 2022.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

 

 
 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
β)είτε 
με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών
γ)είτε 
διαζώσης
δ) είτε 
δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

 

Τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν και για το χρονικό διάστημα έως 18.04.2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’).

 

 

Εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα, η συνεδρίαση του οργάνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11.02.2021)

 

Σε περίπτωση που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά, είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών. (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11.02.2021)

Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με  φυσική παρουσία είναι δυνατή και χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου.