Σημαντικα Νεα
 • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

 • Video Συνεδρίασης
 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/08/2017
+

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 21/07/2017

 

 

+

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/07/2017
+

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 20/06/2017
+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Β”)

+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Α”)

+

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων.

Ημερομηνία: 05/07/2018 ΑΔΑ: ΩΗΓΘΩ1Μ-8Θ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8692
+

Γνωστοποίηση ή μη ενδιαφέροντος για αγορά οικοπέδου στην Τ.Κ. Ρεντίνας.

Ημερομηνία: 04/07/2018 ΑΔΑ: ΩΑ4ΝΩ1Μ-ΤΘΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8604
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί δύο (2) θεμάτων ως κατεπείγων με τίτλο: α) Εκδήλωση ή μη ενδιαφέροντος για αγορά οικοπέδου στην Τ.Κ. Ρεντίνας και β) Συμπλήρωση της αριθμ. 113/2018 απόφασης του Δ.Σ.

Ημερομηνία: 04/07/2018 ΑΔΑ: 6ΡΠΖΩ1Μ-ΞΓΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8595
+

Περί κατακυρώσεως της διαδικασίας με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018».

Ημερομηνία: 02/07/2018 ΑΔΑ: Ψ12ΥΩ1Μ-ΣΩΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8387
+

Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 29/06/2018 ΑΔΑ: 9Ρ68Ω1Μ-0ΔΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8464
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως εξώδικου συμβιβασμού για τον το Χασιώτη του Ιωάννη.

Ημερομηνία: 29/06/2018 ΑΔΑ: Ω1Ο0Ω1Μ-Φ18 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8463
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως εξώδικου συμβιβασμού για τον Αλκιβιάδη Ροδίτη του Αλεξάνδρου.

Ημερομηνία: 29/06/2018 ΑΔΑ: 6ΣΞΦΩ1Μ-937 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8457
+

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού σε αγροτεμάχιο για ανέγερση αγροτικής αποθήκης.

Ημερομηνία: 29/06/2018 ΑΔΑ: ΨΨΟ8Ω1Μ-11Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 8439
+

Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ερμητσίου.

Ημερομηνία: 29/06/2018 ΑΔΑ: 6ΠΠΒΩ1Μ-ΗΕΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8423
+

Έγκριση της αριθμ. 55/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Α΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 28/06/2018 ΑΔΑ: 759ΣΩ1Μ-Θ9Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8399
+

Έγκριση του αριθμ. 1/2018 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Ημερομηνία: 28/06/2018 ΑΔΑ: 6ΔΥΙΩ1Μ-Δ3Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 8391
+

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3777/2-5-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Ημερομηνία: 28/06/2018 ΑΔΑ: 6ΕΥΙΩ1Μ-53Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8382
+

Συμπλήρωση της αριθμ. 113/2018 απόφασης του Δ.Σ.

Ημερομηνία: 28/06/2018 ΑΔΑ: ΩΩ8ΛΩ1Μ-21Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 8356
+

Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 27/06/2018 ΑΔΑ: ΨΠΛΟΩ1Μ-ΖΜΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8305
+

Έκδοση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Ελευθερίου Παναγιώτα του Βασιλείου.

Ημερομηνία: 27/06/2018 ΑΔΑ: ΨΦ36Ω1Μ-ΘΘΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8300
+

Έγκριση της αριθμ. 56/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 27/06/2018 ΑΔΑ: ΨΦΗΙΩ1Μ-6ΨΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8290
+

Έγκριση 9ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Ημερομηνία: 27/06/2018 ΑΔΑ: ΨΣΩΧΩ1Μ-04Η Αρ. Πρωτοκόλλου: 8281
+

Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Ημερομηνία: 27/06/2018 ΑΔΑ: ΩΓΜΧΩ1Μ-ΞΗΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8275
+

Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Ημερομηνία: 27/06/2018 ΑΔΑ: ΩΥ79Ω1Μ-8ΑΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8271
+

12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 27/06/2018 ΑΔΑ: 636ΣΩ1Μ-ΝΧΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8252
+

18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 9/10/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 9η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 21η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Αποδοχή ποσού 200.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ., έγκριση 22ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ» Δ. Σοφάδων, πρ/σμού δαπάνης 330.000,00 € με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0006111045 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αποδοχή των όρων της ένταξης , αποδοχή ποσού, έγκριση της 23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και έγκριση τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΡΝΗΣ» Δ. Σοφάδων, πρ/σμού δαπάνης 394.000,00 € με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0006110642 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αποδοχή των όρων της ένταξης , αποδοχή ποσού, έγκριση της 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και έγκριση τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. 25η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση της 26ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και έγκριση τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018.

Εισηγητής: Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9.  Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

12. Εκποίηση καταπατηθεισών ιδιωτικών εκτάσεων του Δήμου Σοφάδων εντός της Τ.Κ. Ανάβρας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

17η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2018 – 25/9/2018

Ημερομηνία: 25/9/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 25η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 17η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» (Α.Μ. 2/2017).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση του 1ο   Α.Π.Ε   και το 1ο    Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ»

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Έγκριση του 3ου  Α.Π.Ε  και του 3ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Έγκριση 10ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Έγκριση του 3ο   Α.Π.Ε   του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Έγκριση 10ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Έγκριση της αριθμ. 98/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 6η αναμόρφωση ΔΟΠΑΠΣ προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

8.  Έγκριση της αριθμ. 102/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

9. Έγκριση της αριθμ. 110/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την καταβολή ή μη τροφείων και τον καθορισμό του ποσού για τα νήπια που θα φιλοξενηθούν από 1-9-2018 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 200.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. για Προμήθεια μηχανημάτων έργου , οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού και 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2018″.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

11. Περί εγκρίσεως προμήθειας ενός (1) καινούργιου φορτηγού οχήματος ανοικτού τύπου με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα από το ελεύθερο εμπόριο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

12. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

13. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

15. Αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού αυτού, μελών των Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» (Α.Μ. 11/2013) προϋπολογισμού 36.600,00 € και «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 37/2012) προϋπολογισμού 12.416,21 €.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.600,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2018).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

17. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

18. Έγκριση της αριθμ. 111/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 7η αναμόρφωση ΔΟΠΑΠΣ προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

19. Έγκριση της αριθμ. 109/2018 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αφορά τη διαμόρφωση ειδικών τιμολογίων για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σκρέτα Αικατερίνη.

20. 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

21. 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

22. 18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

23. 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

24. 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

25. Διόρθωση εν μέρει της αριθμ. 131/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού περ.3.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

26. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότες μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

27. Α. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και του ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Σοφάδων για το χρονικό διάστημα ενός έτους, από 01-04-2018 έως 31-03-2019 και Β. Επικύρωση – έγκριση της εν τοις πράγμασι ανωτέρω λειτουργούσας προγραμματικής σύμβασης της περιόδου από 01-04-2017 έως τις 31-03-2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

28. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου; «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 01/17).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

29. Έγκριση των πράξεων εκκαθάρισης, αποδοχή της περιουσίας (καθαρής θέσης) της  «Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Σοφάδων» (ΑΝ.Δ.Ε.Σ.) για ενσωμάτωσή της στον Δήμο, και ανάληψη των αναφερόμενων υποχρεώσεων στη έκθεση εκκαθάρισης των Εκκαθαριστών.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

30. Έγκριση των πράξεων εκκαθάρισης, αποδοχή της περιουσίας (καθαρής θέσης) της Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών Κατασκευών Ανάπτυξης και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Σοφάδων» (Δ.Ε.Μ.Κ.ΑΝ.Α.Ε.Σ.) για ενσωμάτωσή της στον Δήμο, και ανάληψη των αναφερόμενων υποχρεώσεων στην έκθεση εκκαθάρισης των Εκκαθαριστών.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαχείριση καυσόξυλων ατομικών αναγκών των κατοίκων του Δήμου.

Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

32. Περί συμμετοχής στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Δυτικής Θεσσαλίας (παράγρ.4, άρθρου 245, Ν.4555/2018 «Κλεισθένης».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

33. Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο του υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδ. Καβαλάρη Ηλία επί της οδού Αθηνών, Δ.Κ. Σοφάδων, Δήμου Σοφάδων (εντός σχεδίου).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης στις τράπεζες ΕΤΕ – Πειραιώς και ΕΛΤΑ στους Σοφάδες (χρηματαποστολή και ΑΜΕΑ).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

35. Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων στη θέση «Σταυρός» που βρίσκεται εκτός του οικισμού Λουτροπηγής για έκδοση άδειας δόμησης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

36. Παράταση της υλοτομίας της συστάδας 5β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

37. 21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Κοντοβάς Δημήτριος.

38. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

39. Αποδοχή ποσού 200.000,00 € από ΥΠ. ΕΣ., έγκριση 22ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

40. Εκποίηση καταπατηθεισών ιδιωτικών εκτάσεων του Δήμου Σοφάδων εντός της Τ.Κ. Ανάβρας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 18/9/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 18η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 17η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» (Α.Μ. 2/2017).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση του 1ο   Α.Π.Ε   και το 1ο    Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ»

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Έγκριση του 3ου  Α.Π.Ε  και του 3ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Έγκριση 10ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Έγκριση του 3ο   Α.Π.Ε   του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Έγκριση 10ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Έγκριση της αριθμ. 98/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 6η αναμόρφωση ΔΟΠΑΠΣ προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

8.  Έγκριση της αριθμ. 102/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

9. Έγκριση της αριθμ. 110/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την καταβολή ή μη τροφείων και τον καθορισμό του ποσού για τα νήπια που θα φιλοξενηθούν από 1-9-2018 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 200.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. για Προμήθεια μηχανημάτων έργου , οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού και 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2018″.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

11. Περί εγκρίσεως προμήθειας ενός (1) καινούργιου φορτηγού οχήματος ανοικτού τύπου με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα από το ελεύθερο εμπόριο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

12. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

13. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

15. Αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού αυτού, μελών των Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» (Α.Μ. 11/2013) προϋπολογισμού 36.600,00 € και «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 37/2012) προϋπολογισμού 12.416,21 €.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.600,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2018).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

17. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

18. Έγκριση της αριθμ. 111/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 7η αναμόρφωση ΔΟΠΑΠΣ προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

19. Έγκριση της αριθμ. 109/2018 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αφορά τη διαμόρφωση ειδικών τιμολογίων για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σκρέτα Αικατερίνη.

20. 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

21. 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

22. 18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

23. 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

24. 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

25. Διόρθωση εν μέρει της αριθμ. 131/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού περ.3.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

26. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότες μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

27. Α. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και του ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Σοφάδων για το χρονικό διάστημα ενός έτους, από 01-04-2018 έως 31-03-2019 και Β. Επικύρωση – έγκριση της εν τοις πράγμασι ανωτέρω λειτουργούσας προγραμματικής σύμβασης της περιόδου από 01-04-2017 έως τις 31-03-2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

28. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου; «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 01/17).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

29. Έγκριση των πράξεων εκκαθάρισης, αποδοχή της περιουσίας (καθαρής θέσης) της  «Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Σοφάδων» (ΑΝ.Δ.Ε.Σ.) για ενσωμάτωσή της στον Δήμο, και ανάληψη των αναφερόμενων υποχρεώσεων στη έκθεση εκκαθάρισης των Εκκαθαριστών.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

30. Έγκριση των πράξεων εκκαθάρισης, αποδοχή της περιουσίας (καθαρής θέσης) της Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών Κατασκευών Ανάπτυξης και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Σοφάδων» (Δ.Ε.Μ.Κ.ΑΝ.Α.Ε.Σ.) για ενσωμάτωσή της στον Δήμο, και ανάληψη των αναφερόμενων υποχρεώσεων στην έκθεση εκκαθάρισης των Εκκαθαριστών.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

16η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 13/8/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 13η  Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 16η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ», προς αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 1. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως για την εύρυθμη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ», ενόψει της λουτρικής περιόδου.

 

.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 24/7/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Οριοθέτηση οικισμού Ρεντίνας (μετά τη γνωμοδότηση του Δασαρχείου και την απόφαση της Τ.Κ. Ρεντίνας).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
2 Οριοθέτηση οικισμού Θραψιμίου (μετά τη γνωμοδότηση του Δασαρχείου και την απόφαση της Τ.Κ. Θραψιμίου).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
3 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
4 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2018 (Α” Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
5 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
6 Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Αχλαδιάς πλησίον οικίας Τσακωνίτη Δημ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
7 Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση ΦΟΠ παροχής ισχύος 25KVA με αριθμό 41603792-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Θραψίμι.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
8 Ανάκληση της αριθμ. 154/2018 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.
9 Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.
10 Αποδοχή και κατανομή ποσού 51.450,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (έτους 2018).
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.
11 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας της συστάδας 5β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.
12 Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 01/17).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
13 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πορεία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» (Α.Μ. 02/17).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
14 Έγκριση της αριθμ. 79/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 5 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.
15 Συμπλήρωση της αριθμ. 254/2017 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής Αλεξόπουλος Βασίλειος.
16 Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
17 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
18 Ψήφιση πίστωσης δαπάνης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
19 Προγραμματισμός εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
20 Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
21 Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.
22 14η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
23 Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.
24 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
25 Έγκριση κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019- 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Εισηγητής: Δήμαρχος.
26 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ενδοδικαστικού ή μη συμβιβασμού επίλυσης της διαφοράς από αγωγή του ΕΔΕ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
27 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ενδοδικαστικού ή μη συμβιβασμού επίλυσης της διαφοράς από αγωγή του ΕΔΕ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 13/7/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 13η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Οριοθέτηση οικισμού Ρεντίνας (μετά τη γνωμοδότηση του Δασαρχείου και την απόφαση της Τ.Κ. Ρεντίνας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

2. Οριοθέτηση οικισμού Θραψιμίου (μετά τη γνωμοδότηση του Δασαρχείου και την απόφαση της Τ.Κ. Θραψιμίου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

3. 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2018 (Α’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Αχλαδιάς πλησίον οικίας Τσακωνίτη Δημ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

7. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση ΦΟΠ παροχής ισχύος 25KVA με αριθμό 41603792-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Θραψίμι.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

8. Ανάκληση της αριθμ. 154/2018 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

9. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

10. Αποδοχή και κατανομή ποσού 51.450,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (έτους 2018).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας της συστάδας 5β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

12. Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 01/17).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πορεία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» (Α.Μ. 02/17).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

14. Έγκριση της αριθμ. 79/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

15. Συμπλήρωση της αριθμ. 254/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής Αλεξόπουλος Βασίλειος.

16. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

18. Ψήφιση πίστωσης δαπάνης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

19. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

+

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 26/6/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 14η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. ΣΟΦΑΔΩΝ (άρθρο 242 παρ. 1 Ν.3463/2006).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση 9ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 6α-δρυός αναγωγικής του δημοτικού δάσους Θραψιμίου, το διαχειριστικό έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 9α-δρυός αναγωγικής και 13β-ελάτης  του δημοτικού δάσους Ρεντίνας, το διαχειριστικό έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

10. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

11. Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού σε αγροτεμάχιο για ανέγερση αγροτικής αποθήκης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

12. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

13. Έγκριση της αριθμ. 56/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

14. Έγκριση της αριθμ. 55/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Α΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

15. Έγκριση του αριθμ. 1/2018 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Κοντοβάς Δημήτριος.

16. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ερμητσίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. Περί κατακυρώσεως της διαδικασίας με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τον Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

18. Έκδοση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Ελευθερίου Παναγιώτα του Βασιλείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

19. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως εξώδικου συμβιβασμού για τον Χρήστου Χασιώτη του Ιωάννη.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως εξώδικου συμβιβασμού για τον Αλκιβιάδη Ροδίτη του Αλεξάνδρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

22. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3777/2-5-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 29/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 29η  Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

5. Ανάκληση εν μέρει της αριθμ. 98/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού περ. 2.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση 9ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

8. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 4/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

9. Τροποποίηση της αρίθμ. 330/2017 απόφασης του Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Συμπλήρωση της αριθμ. 120/2018 απόφασης του Δ.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Συμπλήρωση της αριθμ. 121/2018 απόφασης του Δ.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

13. Εξέταση αιτήματος των Δασικών Συνεταιρισμών  Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 2α-δρυός αποψιλωτικής του δημοτικού δάσους Θραψιμίου, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Θραψιμίου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

14. Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Βαθυλάκκου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 10ε-δρυός αναγωγικής του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Ρεντίνας του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

15. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.100/2018 απόφασης δημοτικού Συμβουλίου περί πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εφαρμογής του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα του Δήμου Σοφάδων και των Νομικών Προσώπων αυτού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» και σύμφωνη γνώμη περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑΣ για την εκτέλεση του έργου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 22/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 22α  Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Ανάκληση εν μέρει της αριθμ. 98/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού περ. 2.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση 9ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

8. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 4/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

9. Τροποποίηση της αρίθμ. 330/2017 απόφασης του Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Συμπλήρωση της αριθμ. 120/2018 απόφασης του Δ.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Συμπλήρωση της αριθμ. 121/2018 απόφασης του Δ.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 14/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 14η  Μαϊου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 12η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Περί οριοθέτησης οικισμού Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Περί οριοθέτησης οικισμού Θραψιμίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

3. Περί οριοθέτησης οικισμού Νέου Ικονίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

4. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου για χρήση ποιμνιοστασίου σε σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Γραμματικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης της εταιρείας «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

6. Έγκριση του αριθμ. 1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Ονοματοδοσίας – Μετονομασίας Συνοικιών Οδών και Πλατειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/2012).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

8. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου, τακτικού μέλους της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 6/2015) προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

10. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Αποδοχή παραίτησης μέλους του ΔΟΠΑΠΣ και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου του ΔΟΠΑΠΣ και εκλογή νέου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

13. Τροποποίηση της αριθμ. 287/2017 απόφαση του Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

14. Αποδοχή παραίτησης μέλους της ΔΕΥΑΣ και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της ΔΕΥΑΣ και εκλογή νέου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

18. Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.600,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2018).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

19. Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

11η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 9/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 9η  Mαϊου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 11η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι η ΚΕΔΕ με έγγραφό της μας γνωστοποιεί ότι την 10 & 11 Μαϊου θα διεξαχθεί  έκτακτη γενική συνέλευση  με θέμα το σχέδιο Νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1». Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι Δήμοι της χώρας να προβούν στην λήψη απόφασης  η οποία θα αποσταλεί στην ΚΕΔΕ και στην ΠΕΔ.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 30/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ΄, για το μήνα Μάιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των : 1) ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 2) ΨΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΒΑΪΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593101 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

6. Έγκριση της αριθμ. 37/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 1/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΩΓΕΙΟΥ- ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ- ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 160.000,00 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 2/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Περί αποδοχής της συμμετοχής και έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Σοφάδων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

10. Περί αποδοχής συμμετοχής και έγκρισης υποβολής πρότασης  του Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την Πρόσκληση ΙΙ με τίτλο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

11. Περί αποδοχής συμμετοχής Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» (Πρόσκληση ΙΙΙ), και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 3/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΙΚΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. 8η & 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Αποδοχή ποσού 36.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά στην κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

15. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

16. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για αλλαγή της ΕΤΜΕ λατομικού χώρου – δανειοθαλάμου Ανάβρας ως προς την χρήση του χώρου ως χώρου αναψυχής.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

18. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

19. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

20. Εκδήλωση ή μη ενδιαφέροντος περί αγοράς οικοπέδου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

21. Περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, πρότασης στην με κωδικό 10.4.15.1.2-3, Α/Α ΟΠΣ: 2451 πρόσκληση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

22. Περί έγκρισης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 30/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 260.760,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 22/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

3. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση ΦΟΠ παροχής ισχύος 25 KVA για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση προς Γυμνάσιο Λεονταρίου με αριθμό παροχής 41603574-01».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

4. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση ΦΟΠ παροχής ισχύος 15 KVA για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στο δάσος Ανωγείου με αριθμό παροχής 41602028-01».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη .

5. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Φίλιας και απευθείας ανάθεση στηυν Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 3.480,76€ με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ’ , για το μήνα Απρίλιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Σύσταση ομάδας υπηρεσίας ελέγχου περιπτέρων και τον κοινόχρηστο περιβάλλοντα χώρο αυτών, του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

12. Διαχωρισμός περιπτέρων στις κατηγορίες 30% ή 70% (σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

13. Έγκριση της αριθμ. 35/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Δ΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

15. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2018, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Aντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

16. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

 

+

Ημερομηνία: 20/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 20η  Mαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 8η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 49/2018 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικ. έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6443.00.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 50/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6443.00.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 1. Έγκριση εκ νέου της πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 1. Ψήφιση πίστωσης εκ νέου δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 51/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου προγραμματισμός εκδήλωσης εορτασμού 25ης Μαρτίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι εκ παραδρομής πριν την λήψη των αριθμ. 49, 50 & 51/2018 αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν προηγήθηκε η ανάρτηση του  πρωτογενούς αιτήματος για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Λόγω του χρονικού περιορισμού όσον αφορά στις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου καλούμαστε να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα ως άνω θέματα.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 9/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Περί συγκροτήσεως της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Περί τροποποίησης της αριθμ. 28/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

+

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιου 2018

Ημερομηνία: 21/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 21η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 2η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς έτους 2018» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς έτους 2018» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.600,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2018).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

9. Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

10. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 22/2011) προϋπολογισμού 600.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Συγκρότηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 6/2015) προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Έγκριση της αριθμ. 19/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

15. Περί διατήρησης ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Αγίου Γεωργίου και Ν. Πλαστήρα στη Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

16. Συγκρότηση επιτροπής πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών ανεξαρτήτως της αυτοδίκαιης παραλαβής τους.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 6/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπηρεσία WINBANK.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 2/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 2α  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2018 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 316/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 353/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών οικονομικού έτους 2018: α) παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 € και β) παραλαβής έργων από 5.869,40 € και άνω.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Έγκριση της αριθμ. 2/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 25/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 25η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 1η και 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00 € υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 9/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου; «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Έγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

+

3η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 16/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 3η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην πρόσκληση 083 Α/Α ΟΠΣ 2419 με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι το ανωτέρω πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό. Η έναρξη υποβολών προτάσεων είναι η  16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14.00.

Διάστημα υποβολών: ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

Άμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα κριτήρια.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ