Σημαντικα Νεα
 • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

 • Video Συνεδρίασης
 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/08/2017
+

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 21/07/2017

 

 

+

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/07/2017
+

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 20/06/2017
+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Β”)

+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Α”)

+

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/2012).

Ημερομηνία: 21/05/2018 ΑΔΑ: ΩΦΒΙΩ1Μ-Κ2Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 6587
+

Τροποποίηση της αριθμ. 287/2017 απόφασης του Δ.Σ.

Ημερομηνία: 21/05/2018 ΑΔΑ: 759ΓΩ1Μ-ΠΜΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6579
+

Περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης της εταιρείας «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».

Ημερομηνία: 17/05/2018 ΑΔΑ: Ψ9ΑΞΩ1Μ-Θ1Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 6448
+

Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση.

Ημερομηνία: 17/05/2018 ΑΔΑ: ΨΞΛΡΩ1Μ-ΙΕ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6442
+

Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.600,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2018).

Ημερομηνία: 17/05/2018 ΑΔΑ: Ω5ΓΖΩ1Μ-Ξ2Η Αρ. Πρωτοκόλλου: 6424
+

Εκδήλωση ή μη ενδιαφέροντος περί αγοράς οικοπέδου.

Ημερομηνία: 17/05/2018 ΑΔΑ: 6ΖΠΟΩ1Μ-ΥΟΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6420
+

Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της ΔΕΥΑΣ και εκλογή νέου.

Ημερομηνία: 16/05/2018 ΑΔΑ: 6ΖΥΩΩ1Μ-1Υ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6396
+

Αποδοχή παραίτησης μέλους της ΔΕΥΑΣ και αντικατάσταση αυτού.

Ημερομηνία: 16/05/2018 ΑΔΑ: 63Σ0Ω1Μ-ΑΟΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6393
+

Αποδοχή παραίτησης Προέδρου του ΔΟΠΑΠΣ και εκλογή νέου.

Ημερομηνία: 16/05/2018 ΑΔΑ: 6Τ85Ω1Μ-ΑΣΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6391
+

Αποδοχή παραίτησης μέλους του ΔΟΠΑΠΣ και αντικατάσταση αυτού.

Ημερομηνία: 16/05/2018 ΑΔΑ: 6ΕΔΓΩ1Μ-ΨΦ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6388
+

Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου, τακτικού μέλους της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 6/2015) προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: ΩΓΖΕΩ1Μ-ΓΕΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6330
+

Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτής.

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: 68Υ5Ω1Μ-ΞΗΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6309
+

Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: Ω248Ω1Μ-8ΣΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5962
+

Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: ΨΠΜΨΩ1Μ-Α1Ρ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5929
+

Περί οριοθέτησης οικισμού Ρεντίνας.

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: 7ΜΤΔΩ1Μ-45Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5915
+

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Ημερομηνία: 15/05/2018 ΑΔΑ: 6Ξ0ΔΩ1Μ-ΛΘΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5912
+

Περί οριοθέτησης οικισμού Θραψιμίου.

Ημερομηνία: 14/05/2018 ΑΔΑ: ΨΠΩΠΩ1Μ-Λ4Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 5905
+

Περί οριοθέτησης οικισμού Νέου Ικονίου.

Ημερομηνία: 14/05/2018 ΑΔΑ: 6Ζ9ΒΩ1Μ-ΦΞΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5903
+

Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 10/05/2018 ΑΔΑ: ΨΤΛΑΩ1Μ-ΞΣ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5806
+

Αποδοχή ποσού 36.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά στην κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας έτους 2018.

Ημερομηνία: 10/05/2018 ΑΔΑ: 6ΥΥ3Ω1Μ-ΑΩΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5761
+

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 22/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 22α  Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Ανάκληση εν μέρει της αριθμ. 98/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού περ. 2.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση 9ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

8. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 4/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

9. Τροποποίηση της αρίθμ. 330/2017 απόφασης του Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Συμπλήρωση της αριθμ. 120/2018 απόφασης του Δ.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Συμπλήρωση της αριθμ. 121/2018 απόφασης του Δ.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 14/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 14η  Μαϊου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 12η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Περί οριοθέτησης οικισμού Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Περί οριοθέτησης οικισμού Θραψιμίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

3. Περί οριοθέτησης οικισμού Νέου Ικονίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

4. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου για χρήση ποιμνιοστασίου σε σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Γραμματικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης της εταιρείας «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

6. Έγκριση του αριθμ. 1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Ονοματοδοσίας – Μετονομασίας Συνοικιών Οδών και Πλατειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/2012).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

8. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου, τακτικού μέλους της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 6/2015) προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

10. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Αποδοχή παραίτησης μέλους του ΔΟΠΑΠΣ και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου του ΔΟΠΑΠΣ και εκλογή νέου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

13. Τροποποίηση της αριθμ. 287/2017 απόφαση του Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας.

14. Αποδοχή παραίτησης μέλους της ΔΕΥΑΣ και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της ΔΕΥΑΣ και εκλογή νέου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

18. Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.600,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2018).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

19. Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

11η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 9/5/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 9η  Mαϊου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 11η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι η ΚΕΔΕ με έγγραφό της μας γνωστοποιεί ότι την 10 & 11 Μαϊου θα διεξαχθεί  έκτακτη γενική συνέλευση  με θέμα το σχέδιο Νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1». Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι Δήμοι της χώρας να προβούν στην λήψη απόφασης  η οποία θα αποσταλεί στην ΚΕΔΕ και στην ΠΕΔ.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 30/4/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ΄, για το μήνα Μάιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των : 1) ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 2) ΨΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΒΑΪΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593101 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

6. Έγκριση της αριθμ. 37/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 1/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΩΓΕΙΟΥ- ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ- ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 160.000,00 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 2/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Περί αποδοχής της συμμετοχής και έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Σοφάδων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

10. Περί αποδοχής συμμετοχής και έγκρισης υποβολής πρότασης  του Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την Πρόσκληση ΙΙ με τίτλο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

11. Περί αποδοχής συμμετοχής Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» (Πρόσκληση ΙΙΙ), και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 3/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΙΚΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. 8η & 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Αποδοχή ποσού 36.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά στην κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

15. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

16. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για αλλαγή της ΕΤΜΕ λατομικού χώρου – δανειοθαλάμου Ανάβρας ως προς την χρήση του χώρου ως χώρου αναψυχής.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

18. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

19. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

20. Εκδήλωση ή μη ενδιαφέροντος περί αγοράς οικοπέδου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

21. Περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, πρότασης στην με κωδικό 10.4.15.1.2-3, Α/Α ΟΠΣ: 2451 πρόσκληση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

22. Περί έγκρισης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 30/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 260.760,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 22/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

3. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση ΦΟΠ παροχής ισχύος 25 KVA για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση προς Γυμνάσιο Λεονταρίου με αριθμό παροχής 41603574-01».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

4. Απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου «Χορήγηση ΦΟΠ παροχής ισχύος 15 KVA για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στο δάσος Ανωγείου με αριθμό παροχής 41602028-01».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη .

5. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Φίλιας και απευθείας ανάθεση στηυν Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 3.480,76€ με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ’ , για το μήνα Απρίλιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Σύσταση ομάδας υπηρεσίας ελέγχου περιπτέρων και τον κοινόχρηστο περιβάλλοντα χώρο αυτών, του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

12. Διαχωρισμός περιπτέρων στις κατηγορίες 30% ή 70% (σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

13. Έγκριση της αριθμ. 35/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Δ΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

15. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2018, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Aντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

16. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

 

+

Ημερομηνία: 20/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 20η  Mαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 8η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 49/2018 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικ. έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6443.00.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 50/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6443.00.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 1. Έγκριση εκ νέου της πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 1. Ψήφιση πίστωσης εκ νέου δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 51/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου προγραμματισμός εκδήλωσης εορτασμού 25ης Μαρτίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι εκ παραδρομής πριν την λήψη των αριθμ. 49, 50 & 51/2018 αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν προηγήθηκε η ανάρτηση του  πρωτογενούς αιτήματος για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Λόγω του χρονικού περιορισμού όσον αφορά στις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου καλούμαστε να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα ως άνω θέματα.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 9/3/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την  Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Περί συγκροτήσεως της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Περί τροποποίησης της αριθμ. 28/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

+

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιου 2018

Ημερομηνία: 21/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 21η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 2η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς έτους 2018» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς έτους 2018» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.600,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2018).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

9. Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

10. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» (Α.Μ. 22/2011) προϋπολογισμού 600.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Συγκρότηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 6/2015) προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Έγκριση της αριθμ. 19/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

15. Περί διατήρησης ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Αγίου Γεωργίου και Ν. Πλαστήρα στη Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

16. Συγκρότηση επιτροπής πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών ανεξαρτήτως της αυτοδίκαιης παραλαβής τους.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 6/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπηρεσία WINBANK.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 2/2/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 2α  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2018 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 316/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 353/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών οικονομικού έτους 2018: α) παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 € και β) παραλαβής έργων από 5.869,40 € και άνω.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Έγκριση της αριθμ. 2/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 25/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 25η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 1η και 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00 € υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 9/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου; «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

14. Έγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

+

3η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 16/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 3η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην πρόσκληση 083 Α/Α ΟΠΣ 2419 με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι το ανωτέρω πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό. Η έναρξη υποβολών προτάσεων είναι η  16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14.00.

Διάστημα υποβολών: ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

Άμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα κριτήρια.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 16/1/2018

Την 16η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00 € υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Ψήφιση πίστωσης δαπάνης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2018 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

12. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 9/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 57.986,63 €.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου; «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

14. Έγκριση 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου; «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ»..

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

15. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

16. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην πρόσκληση 083 Α/Α ΟΠΣ 2419 με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».

Εισηγητής : Δήμαρχος.

18. Έγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

 

+

1η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 10/1/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 10η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 1η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικονομικού έτους 2018, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 116/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και  το αριθ. 39/1951/5-1-2018  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Κοντοβάς Δημήτριος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΟΠΑΠΣ καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με το αριθμ. 39/1951 από 05-01-2018 έγγραφό της μας γνωστοποιεί ότι αναπέμπει τον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2018, προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 να προχωρήσουμε εντός δεκαπέντε (15) ημερών στις απαιτούμενες ενέργειες αναμόρφωσης αυτού καθώς και του Ο.Π.Δ. (εφόσον απαιτείται ) οικ. έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

24η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 29/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 29η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 24η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 27/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 27η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 23η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση της έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας του Δήμου Σοφάδων : «Προμήθεια – Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου Led και Προμήθεια Λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος

5. Επιστροφή ποσού 15,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Παράταση συμβάσεων προμηθειών γάλακτος και τροφίμων παιδικών σταθμών Δήμου Σοφάδων μέχρι 28/2/2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη..

10. Περί μείωσης έκτασης στους δημοτικούς αγρούς 258-271 Μελισσοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Εκδήλωση ενδιαφέροντος ή μη περί αγοράς οικοπέδου στη Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. Έγκριση της αριθμ. 150/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

14. Ονοματοδοσία ανωνύμων οδών & πλατειών του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

15. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

16. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων έτους 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 407.941,42 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. Έγκριση του αριθμ. 3/2017 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Κοντοβάς Δημήτριος.

18. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

19. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενδοδικαστική ή μη συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή με αρ. κατάθεσης ΑΓ66/28-9-2017 της Ε.Ε. «Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Ο.Τ.Α. «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» και ορισμός εκπροσώπου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

22η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 19/12/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 19η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 22η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 19η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. 20η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος

3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για ακίνητα που μισθώνει ο Δήμος (άρθρο 194 του Ν. 3463/06 και άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ» (Α.Μ. 23/11).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: 1) «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ», Α.Μ. 37/12, προϋπολογισμού 12.416,21 € και 2) «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ», Α.Μ. 11/2013, προϋπολογισμού 36.600,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση της αριθμ. 90/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος .

13. Έγκριση της αριθμ. 91/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

14. Έγκριση της αριθμ. 92/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

15. Έγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (απολογισμός, ισολογισμός – χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2016 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2016 κατά είδος).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

16. Έγκριση της αριθμ. 136/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

17. Έγκριση της αριθμ. 122/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Γ΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

18. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

19. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

20. Περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (γιδιών επί 10 έτη, μεγάλων ζώων επί 7 έτη και προβάτων επί 5 έτη) μετά την υλοτομία των συστάδων πρεμνοφυούς δρυός και των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (παντός ζώου επί 10 έτη) μετά την υλοτομία των συστάδων ελάτης και αναγωγικής δρυός, σύμφωνα με τον πίνακα υλοτομίας της διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου, περιόδου 2014-2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

21. Περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (γιδιών επί 10 έτη, μεγάλων ζώων επί 7 έτη και προβάτων επί 5 έτη) μετά την υλοτομία των συστάδων πρεμνοφυούς δρυός και των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (παντός ζώου επί 10 έτη) μετά την υλοτομία των συστάδων ελάτης και αναγωγικής δρυός, σύμφωνα με τον πίνακα υλοτομίας της διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, περιόδου 2015-2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

22. Παράταση της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος της συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου στο έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δ. Σοφάδων» με αυτοχρηματοδότηση.

Εισηγητής: Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Παπαδόπουλος Χαράλαμπος.

24. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.» .

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 28/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 28η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος

3. Επιστροφή ποσού 5.081,56€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 59.360,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

5. Γνωμοδότηση για αναδάσωση 22.083,63 στρεμμάτων στη θέση «Λεπούχι».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΛΑΚΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΝΤΡΑΒΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΚΑΤΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593162 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΛΑΚΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΡΑ ΠΕΡΙΚΟΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΝΤΡΑΒΑΛΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ του ΘΩΜΑ, ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593186 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

8. Έγκριση της αρ. 116/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ψήφιση  του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων  οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

9. Έγκριση της αριθμ. 123/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

10. Έγκριση του αριθμ. 2/2017 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρου στην αυλή του 2ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Θραψιμίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Χούμου Βασιλείου, κατοίκου Βαθυλάκκου για την νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στην θέση «Αλωνάκι» του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

20η Συνεδρίαση (ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 28/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 28η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 20η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 17/11/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 17η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ενημέρωση – προτάσεις για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ