Σημαντικα Νεα
  • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

  • Αποφάσεις
  • Ημερήσιες Διατάξεις
  • Συνεδριάσεις στο YouTube
+

Συγκρότηση επιτροπής για το Καρναβάλι.

Ημερομηνία: 15/04/2024 ΑΔΑ: ΡΠΝΒΩ1Μ-1Σ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4538
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγχώνευσης ή μη της Δημοτικής Επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ. στο Δήμο Σοφάδων.

Ημερομηνία: 15/04/2024 ΑΔΑ: 9Ε77Ω1Μ-ΤΔΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4525
+

Ορισμός Πολιτικού Υπεύθυνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ και την εκπλήρωση των κριτηρίων των μελών των Εθνικών Δικτύων, όπως απορρέουν εκ της συμμετοχής μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network).

Ημερομηνία: 12/04/2024 ΑΔΑ: 9ΔΑΔΩ1Μ-Μ3Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 4456
+

Ένταξη του Δήμου Σοφάδων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων.

Ημερομηνία: 12/04/2024 ΑΔΑ: 9ΙΜ8Ω1Μ-ΔΤΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4455
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου των ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ στο Δήμο Σοφάδων για χρήση ως έδρα του δικτύου πόλεων με ΛΙΜΝΕΣ.

Ημερομηνία: 12/04/2024 ΑΔΑ: 6Θ0ΓΩ1Μ-ΠΓΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4431
+

Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων στα πλαίσια του Φεστιβάλ Γαστρονομίας στα Λουτρά Σμοκόβου στις 28 έως 30 Ιουνίου 2024.

Ημερομηνία: 12/04/2024 ΑΔΑ: Ψ7ΕΦΩ1Μ-8ΒΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4422
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δημοτική Μουσική Σχολή του Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2024-2025.

Ημερομηνία: 12/04/2024 ΑΔΑ: ΨΩ39Ω1Μ-ΖΟ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4420
+

Περί εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Σοφάδων Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 12/04/2024 ΑΔΑ: 9ΑΨΣΩ1Μ-Υ35 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4417
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 05/2019) προϋπολογισμού 580.000,00 €.

Ημερομηνία: 12/04/2024 ΑΔΑ: 9Η5ΟΩ1Μ-179 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4413
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εις βάρος του αναδόχου του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Κ. Σοφάδων» (Α.Μ. 4/2018).

Ημερομηνία: 12/04/2024 ΑΔΑ: 9Ε10Ω1Μ-Ξ3Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4415
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 07/2017) προϋπολογισμού 394.000,00 €.

Ημερομηνία: 11/04/2024 ΑΔΑ: Ρ2ΝΘΩ1Μ-ΗΚΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4399
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» (Α.Μ. 06/2019) προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Ημερομηνία: 11/04/2024 ΑΔΑ: 94ΠΟΩ1Μ-3ΨΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4398
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ « (Α.Μ. 03/2020) προϋπολογισμού 29.912,00 €.

Ημερομηνία: 11/04/2024 ΑΔΑ: ΡΤ7ΜΩ1Μ-6Ε5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4397
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 05/2021) προϋπολογισμού 45.000,00 €.

Ημερομηνία: 11/04/2024 ΑΔΑ: Ψ7ΒΗΩ1Μ-ΨΓΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4396
+

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9/2024 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών, εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση και πληρωμή των λογαριασμών έργων (Π.Δ.Ε.) στη Τράπεζα της Ελλάδος.του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στη Τράπεζα της Ελλάδος.

Ημερομηνία: 11/04/2024 ΑΔΑ: 6ΙΧΣΩ1Μ-ΣΚΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4389
+

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 8/2024 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών, εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στη Τράπεζα της Ελλάδος.

Ημερομηνία: 11/04/2024 ΑΔΑ: ΨΖ3ΝΩ1Μ-71Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4388
+

Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Σοφάδων στην Tράπεζα Πειραιώς.

Ημερομηνία: 11/04/2024 ΑΔΑ: 6ΙΗ7Ω1Μ-ΧΔΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4387
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ίδρυσης νέου κοιμητηρίου στην Κοινότητα Καρποχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/04/2024 ΑΔΑ: ΨΨΜΡΩ1Μ-ΟΜΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4314
+

Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.020,00 € για ην κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2024).

Ημερομηνία: 10/04/2024 ΑΔΑ: 9ΥΚ4Ω1Μ-1Ο0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4313
+

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

Ημερομηνία: 10/04/2024 ΑΔΑ: ΡΓΑΓΩ1Μ-ΔΓΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4308
+

2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (11η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου) 2024

Ημερομηνία: 23/4/2024

Καλείσθε να παρευρεθείτε στην 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (11η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου) του άρθρου 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων την 23η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

1. Ενημέρωση για την βιωσιμότητα και την οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑ Σοφάδων.

Ερωτών: Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Δεδιλιάρης Γεώργιος .

2. Ενημέρωση για τις διαταγές πληρωμής που έχουν εκδοθεί εις βάρος του Δήμου Σοφάδων την τελευταία 4ετία και για το αν υπάρχουν υποχρεώσεις προς τρίτους οι οποίες δεν είναι συμβατοποιημένες  ή τιμολογημένες.

Ερωτώσα: Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα. Τσούκη Δήμητρα .

3.  Ποιο είναι το σχέδιο δράσης της δημοτικής αρχής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες του Daniel στην περιοχή μας.

Ερωτώσα: Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα. Βησαροπούλου Μαρία.

4. Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 55-67 ετών. 

Ερωτών: Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Παππάς Αθανάσιος.

5. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των ενταγμένων έργων του Δήμου στα Υπουργεία.

Ερωτών: Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Τσινόπουλος Γεώργιος.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

1. Αποκομιδή μπαζών λόγω της κακοκαιρίας DANIEL, (σιτάρια – κριθάρια – φερτά υλικά – κλαδιά – έπιπλα και κ.τ.λ.) από τον χώρο Σκατλάρη – Περιφέρεια μήκος 1 χιλιομέτρου, δίπλα στον δρόμο (αποτελεί μεγάλη εστία μόλυνσης).

Ερωτών: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης κ. Σακελλαρίου Κωνσταντίνος.

2. Ποια είναι η κατάσταση των αρδευτικών δικτύων, πώς αντιμετωπίζεται και τι προβλέπεται να γίνει.

Ερωτών: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων κ. Μαρκατσέλας Χρήστος.

3. Ποιες είναι οι ενέργειες της δημοτικής αρχής για την δασοπροστασία ενόψει αντιπυρικής περιόδου.

Ερωτών: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κέδρου κα. Κρανιώτου – Παπαντώνη Κωνσταντία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στη 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής 2024

Ημερομηνία: 23/4/2024

Καλείσθε στην 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (11η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου) του άρθρου 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων την 23η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ.

 

    Παρακαλούμε όπως καταθέσετε εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024  και ώρα 11.00 π.μ. τα θέματα που επιθυμείτε να θέσετε και τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής.

 

Σας γνωρίζουμε ότι:

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν. 5056/23).

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη  (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2)  θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση (άρθρο 67Α παρ. 2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2024

Ημερομηνία: 9/4/2024

 

Την 9η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 ,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Σοφάδων στην Tράπεζα Πειραιώς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

2. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 8/2024 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών, εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στη Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

3. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9/2024 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών, εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση  και πληρωμή των λογαριασμών έργων (Π.Δ.Ε.) στη Τράπεζα της Ελλάδος.του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στη Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 05/2021) προϋπολογισμού 45.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ « (Α.Μ. 03/2020) προϋπολογισμού 29.912,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» (Α.Μ. 06/2019) προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 07/2017) προϋπολογισμού 394.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εις βάρος του αναδόχου του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Κ. Σοφάδων» (Α.Μ. 4/2018).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 05/2019) προϋπολογισμού 580.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

10. Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.020,00 € για ην κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2024).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσιαντώνης Χρήστος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ίδρυσης νέου κοιμητηρίου στην Κοινότητα Καρποχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Αγγελόπουλος Βασίλειος.

12. Περί εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Σοφάδων Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δημοτική Μουσική Σχολή του Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2024-2025.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

14. Ένταξη του Δήμου Σοφάδων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

15. Ορισμός Πολιτικού Υπεύθυνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ και την εκπλήρωση των κριτηρίων των μελών των Εθνικών Δικτύων, όπως απορρέουν εκ της συμμετοχής μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

16. Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων στα πλαίσια του Φεστιβάλ Γαστρονομίας στα Λουτρά Σμοκόβου στις 28 έως 30 Ιουνίου 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

17. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 1β, 12 και 25 του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βράκας Κων/νος.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 1γ (μέρος), 2β (μέρος) και 11β (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βράκας Κων/νος.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος της δασικής συστάδας 9α του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βράκας Κων/νος.

21. Συγκρότηση επιτροπής για το Καρναβάλι.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγχώνευσης ή μη της Δημοτικής Επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ. στο Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου των ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ στο Δήμο Σοφάδων για χρήση ως έδρα του δικτύου πόλεων με ΛΙΜΝΕΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

+

9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2024

Ημερομηνία: 5/3/2024

Την 5η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 ,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, τροποποίηση του ΟΠΔ και 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

2. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2024, του «Κληροδοτήματος Γεωργίου Αλεξίου του Δημητρίου» της Τ.Κ. Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

3. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2024, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

4. Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΟΦΑΔΩΝ 2024».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

5. Συζήτηση και  λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

6. Επιλογή εταιρείας για συνδέσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

7. Συγκρότηση  Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθελοντισμού Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

8. Συγκρότηση Επιτροπής Υγείας Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (8η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου) 2024

Ημερομηνία: 29/2/2024

Καλείσθε να παρευρεθείτε στην 1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (8η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου) του άρθρου 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων την 29η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

1. Ενημέρωση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία του Daniel.

Ο ερωτών: Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Δεδιλιάρης Γεώργιος.

2. Ενημέρωση για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Δήμου.

Η ερωτώσα: Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα. Τσούκη Δήμητρα .

3.  Ενημέρωση για τα αρδευτικά αντλιοστάσια του Δήμου  – αρδευτικά κανάλια μετά τις καταστροφές του Daniel.

Ο ερωτών: Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αλεξόπουλος Δημήτριος

4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επαρχιακή Οδό Κέδρος – Ανάβρα- Ασημοχώρι – Δρούγος για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.

Ο ερωτών: Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Παππάς Αθανάσιος.

5. Οργανωτική διάρθρωση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του Δ. Σοφάδων για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της επιχειρησιακής του δράσης.

Ο ερωτών: Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Τσινόπουλος Γεώργιος.

6. Ενημέρωση για την πρόοδο της κατασκευή των γεφυροπλάστιγγων του Δήμου.

Ο ερωτών: Επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Εκίζογλου Σπυρίδων.

7. Ενημέρωση για τα ρυμοτομικά και πολεοδομικά προβλήματα των χωριών του Δήμου.

Ο ερωτών: Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Χαλής Αθανάσιος.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

1. Καθαρισμός καναλιών περιμετρικά του χωριού (αντιπλημμυρικά έργα).

Ο ερωτών: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ανωγείου.

2. Ποια η κατάσταση στο Σύνδεσμο Σμοκόβου και πού βρίσκεται το θέμα της Ύδρευσης Λεονταρίου.

Ο ερωτών: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Λεονταρίου.

3. Ποια η κατάσταση των μηχανημάτων του Δήμου και πώς θα γίνεται η χρήση τους από τις Τοπικές Κοινότητες.

Ο ερωτών: Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καρποχωρίου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (8η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου) 2024

Ημερομηνία: 29/2/2024

Καλείσθε στην 1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (8η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου) του άρθρου 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων την 29η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.

 

    Παρακαλούμε όπως καταθέσετε εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024  και ώρα 11.00 π.μ. τα θέματα που επιθυμείτε να θέσετε και τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής.

 

Σας γνωρίζουμε ότι:

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν. 5056/23).

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη  (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2)  θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση (άρθρο 67Α παρ. 2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2024

Ημερομηνία: 16/2/2024

Την 16η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 ,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων, που θέτει ο Ν. 4623/2019, για τον ορισμό μέλους Δ.Σ. στη Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων, ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχο πτυχίου Α.Ε.Ι.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Σοφάδων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3.  Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στο Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στην Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

6. Περί ορισμού νέου εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Δ.Ε.Π.ΑΝ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2023 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

8. Τροποποίηση της αριθμ. 17/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συμπληρωματικός ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε ΟΤΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκροτήσεως επιτροπής για την απόσυρση δημοτικών οχημάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος.

 

10. Περί εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Ανάβρας Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Συλλόγου Γυναικών Λουτρού.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

6η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2024

Ημερομηνία: 30/1/2024

Την 30η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 ,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων”.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων”.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3.  Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας και λοιπών Δήμων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Εκλογή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Σμοκόβου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Εκλογή αντιπροσώπου στον ΣΔΙΠΕ για την τετραετία 01/09/2019 – 31-12-2023, σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  και του Ν. 4623/2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

6. Ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

7. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2024 για την υπηρεσία πολιτισμού αθλητισμού κοινωνικής πολιτικής .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

8. Ορισμός τεσσάρων (4) μελών στο Δ.Σ. της “Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιαματικών Λουτρών Δρανίτσας – Καϊτσας”, ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (βάσει καταστατικού), καθώς και δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση διαδημοτικού οργάνου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

9. Περί εγγραφής νηπίου στον Παιδικό Σταθμό Λεονταρίου Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

+

5η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2024

Ημερομηνία: 25/1/2024

Την 25η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 ,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

2. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2024, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, για την υπόδειξη εκπροσώπου του (με τον αναπληρωτή του, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι.), ως μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Αγγελόπουλος Βασίλειος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Α.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. και στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος.

7. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

8. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε ΟΤΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, καθώς και δύο (2) εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσιαντώνης Χρήστος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

Πρόσκληση για την εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Ημερομηνία: 25/1/2024

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων στις 25.01.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 , ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ για την  εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Σοφάδων στις Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ

Ημερομηνία: 12/1/20224

Η Κ.Ε.Δ.Ε με το αριθμ. 33/08-01-2024 έγγραφό της , το οποίο ελήφθη από την υπηρεσία του Δήμου μας με ηλεκτρονικό μήνυμα, μετά την επίδοση της πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προς τα μέλη του Δ.Σ. για ειδική συνεδρίαση, για την εκλογή εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ, μάς γνωστοποίησε ότι η σχετική διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος και την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

Για τον λόγο αυτό σάς γνωστοποιούμε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 12-01-2024 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  για την  εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Σοφάδων στις Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2024

Ημερομηνία: 12/1/2024

Την 12η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 ,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση της αριθμ. 69/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

2. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσαντώνης Χρήστος.

3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή – ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και συγκρότηση επιτροπής ελέγχου στο Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

Πρόσκληση για την εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Ημερομηνία: 12/1/2024

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων στις 12.01.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 , ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής

Ημερομηνία: 2/1/2023

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων στις 02.01.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του ν. 5056/23, αντίστοιχα.

 

 

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

+

27η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 29/12/2023

Καλείστε να συμμετέχετε, την  29η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10.00΄  και ώρα λήξης 11.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018) ,στην 27η έκτακτη  συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2015 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

2.

 

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2016 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2017 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2018 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2019 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2020 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

7. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2021 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

8. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2022 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι δεν κατέστη δυνατή η συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων κατά την προγραμματισμένη  τακτική συνεδρίαση της 27ης Δεκεμβρίου 2023 λόγω έλλειψης απαρτίας και λόγω λήξης της θητείας της Δημοτικής Αρχής την 31-12-2023.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ

+

26η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 27/12/2023

Την 27η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 26η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 1β, 12, 18 (μέρος), 25 και 19α (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2024.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 1γ (μέρος), 2β (μέρος) και 11β (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2024.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

3. Έγκριση της αριθμ. 69/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠ Σοφάδων Κουτσομηλιάς Ιωάννης

4. Έγκριση της αριθμ. 74/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην αποδοχή ποσού 20.000,00 € ως έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Σοφάδων και έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠ Σοφάδων Κουτσομηλιάς Ιωάννης

5. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» (Α.Μ. 4/2019).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)». (Α.Μ. 10/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ»  (Α.Μ. 7/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 6/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

10. Έγκριση του αριθμ. 2/2023 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Χασιαλής Θεόδωρος.

11. Έγκριση 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της αριθμ. 126/2023 (ΑΔΑ: 9ΘΣΨΩ1Μ-ΚΥ1) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Συλλόγου Γυναικών Λουτρού.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος της δασικής συστάδας 9α του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2024.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

15. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2015 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

16. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2016 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

17. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2017 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

18. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2018 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

19. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2019 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

20. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2020 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

21. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2021 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

22. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2022 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

+

25η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 22/12/2023

Καλείστε να συμμετέχετε, την  22α Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10.00΄  και ώρα λήξης 11.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018) ,στην 25η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με  μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Καταβολή της παροχής γάλακτος σε χρήμα στους εργαζόμενους του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως λόγω λήξης του έτους 2023 πρέπει να προβούμε στην πληρωμή των χρημάτων παροχής γάλακτος.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ

 

+

24η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 22/12/2023

Την 22η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 24η Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ

+

23η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 6/12/2023

Την 6η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 23η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 & 7ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄ αρίθμ. 1784/2023 απόφασης Δημάρχου ανάθεσης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη θεομηνία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 3/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 96.030,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2023).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

5. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2021.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

6. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2022.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

7. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2021.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

8. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2022.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος

9. Περί συμπληρωματικής προγραμματικής σύμβασης – τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Σοφάδων για το έτος 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση παράταση της προγραμματικής σύμβασης ΔΗΜΟΥ -ΔΥΠΑ  για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή  ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για το Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. Περί ονοματοδοσίας πλατείας προς τιμήν του Στρατηγού Θωμά Σταφυλά.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς ακινήτου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ

+

22η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 23/11/2023

 

Την 23η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 22η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση της αριθμ. 64/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2023 (Γ΄τρίμηνο) του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων.

Εισηγητής: : Πρόεδρος ΔΟΠΑΠ Σοφάδων Κουτσομηλιάς Ιωάννης

3. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός της αποζημίωσης τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ» (Α.Μ. 21/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ  & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» (Α.Μ. 07/2018).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ», με Α.Μ. 1/2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης των υπ΄ αρίθμ. 1614/2023,1615/2023,1616/2023,1626/2023,1642/2023 & 1672/2023 αποφάσεων Δημάρχου ανάθεσης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη θεομηνία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

9. Γνωμοδότηση επί της εισήγησης κατάργησης σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2024-2025 της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ

 

+

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στο YouTube