Σημαντικα Νεα
  • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

+

Έγκριση 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ημερομηνία: 15/05/2023 ΑΔΑ: Ψ335Ω1Μ-ΗΧΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4885
+

Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 15/05/2023 ΑΔΑ: 6ΑΟΘΩ1Μ-ΝΒ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4884
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απαλοιφής των περιορισμών της δωδεκαετούς παραμονής των ασύμβατων χρήσεων γης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.15 α της αριθμ. 8903/193281/2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 155/ΑΑΠΘ/16-06-2011). – Έγκριση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας.

Ημερομηνία: 08/05/2023 ΑΔΑ: 9ΨΦ2Ω1Μ-ΟΒΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4594
+

Περί ανανέωσης χρησιδανείου Γραφείου Κτηματογράφησης Σοφάδων.

Ημερομηνία: 05/05/2023 ΑΔΑ: 9ΝΕΟΩ1Μ-Ξ0Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4549
+

Τροποποίηση της αριθμ. 23/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 05/05/2023 ΑΔΑ: 6Λ3ΙΩ1Μ-ΥΧ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4550
+

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2023 (A’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 05/05/2023 ΑΔΑ: 6ΟΘΒΩ1Μ-ΗΕΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4545
+

Αποδοχή και κατανομή ποσού 62.940,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2023).

Ημερομηνία: 05/05/2023 ΑΔΑ: 940ΗΩ1Μ-ΟΙΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4535
+

Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2023.

Ημερομηνία: 05/05/2023 ΑΔΑ: 6ΕΘ9Ω1Μ-ΑΥ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4528
+

Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 24/04/2023 ΑΔΑ: 6Τ51Ω1Μ-ΠΨΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4090
+

Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2023.

Ημερομηνία: 20/04/2023 ΑΔΑ: 604ΚΩ1Μ-Γ3Ν Αρ. Πρωτοκόλλου: 3894
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί δύο (2) θεμάτων ως κατεπείγοντα με τίτλο : α) Ορθή επανάληψη της αριθμ. 44/2023 απόφασης του Δ.Σ. και β) Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκμίσθωση και καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου.

Ημερομηνία: 19/04/2023 ΑΔΑ: ΩΝΥΘΩ1Μ-Ξ1Ι Αρ. Πρωτοκόλλου: 3893
+

Ορθή επανάληψη της αριθμ. 44/2023 απόφασης του Δ.Σ.

Ημερομηνία: 19/04/2023 ΑΔΑ: Ψ605Ω1Μ-ΔΩΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3886
+

Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκμίσθωση και καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου.

Ημερομηνία: 19/04/2023 ΑΔΑ: 9ΚΓΨΩ1Μ-6ΞΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3876
+

Περί παράτασης ή μη μίσθωσης αγροτικού ακινήτου Τ.Κ. Ανάβρας.

Ημερομηνία: 19/04/2023 ΑΔΑ: 6ΘΜ3Ω1Μ-3ΥΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3866
+

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

Ημερομηνία: 19/04/2023 ΑΔΑ: 6ΝΧΜΩ1Μ-ΥΝΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3864