Σημαντικα Νεα
  • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

+

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης).

Ημερομηνία: 12/12/2019 ΑΔΑ: 69ΕΛΩ1Μ-Σ5Ψ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14354
+

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε ΟΤΑ».

Ημερομηνία: 11/12/2019 ΑΔΑ: 6ΟΨ0Ω1Μ-94Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14300
+

Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Ημερομηνία: 11/12/2019 ΑΔΑ: ΩΩΞΧΩ1Μ-6ΦΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14260
+

Έγκριση της αριθμ. 131/2019 απόφασης της ΔΕΥΑΣ Σοφάδων που αφορά την κατάθεση αιτήματος στη ΔΕΗ για υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΥΑΣ.

Ημερομηνία: 09/12/2019 ΑΔΑ: ΨΨΛΓΩ1Μ-Ψ7Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 14065
+

Συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων ως Συνεργαζόμενου Φορέα στην κατάθεση πρότασης έργου στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης» του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 06/12/2019 ΑΔΑ: Ψ4Ρ8Ω1Μ-8ΛΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14013
+

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.).

Ημερομηνία: 05/12/2019 ΑΔΑ: 6ΠΠ9Ω1Μ-ΩΑΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13999
+

Έγκριση της αριθμ. 55/2018 απόφασης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ που αφορά την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2019.

Ημερομηνία: 05/12/2019 ΑΔΑ: Ω3ΗΞΩ1Μ-7Δ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13982
+

Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και του ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ για την χρονική περίοδο από 01-01-2020 έως και 31-12-2020.

Ημερομηνία: 05/12/2019 ΑΔΑ: Ω8ΤΩΩ1Μ-ΕΣΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13972
+

Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.330,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2019).

Ημερομηνία: 05/12/2019 ΑΔΑ: ΩΙΡΝΩ1Μ-96Ζ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13966
+

14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 05/12/2019 ΑΔΑ: 6ΩΔΟΩ1Μ-Ο5Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13959
+

Περί αλλαγής χρήσης κλειστού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βησσαρίου.

Ημερομηνία: 02/12/2019 ΑΔΑ: ΩΡ4ΛΩ1Μ-19Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13750
+

Ορισμός δύο εκπροσώπων, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για την εκπροσώπηση του στις Γενικές Συνελεύσεις και στα άλλα όργανα διοίκησης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ.

Ημερομηνία: 02/12/2019 ΑΔΑ: ΩΑ31Ω1Μ-ΙΥΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13733
+

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.

Ημερομηνία: 02/12/2019 ΑΔΑ: 6ΞΚΗΩ1Μ-5ΑΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13724
+

Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σοφάδων, έτους 2020.

Ημερομηνία: 28/11/2019 ΑΔΑ: Ω8ΞΕΩ1Μ-4ΥΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13681
+

Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ημερομηνία: 28/11/2019 ΑΔΑ: 6ΜΙΕΩ1Μ-73Ζ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13678