Σημαντικα Νεα
  • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

+

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Παράδοσης & Παραλαβής του δανειοθαλάμου στην περιοχή «Κιόσκια» της Τ.Κ. Ανάβρας της Δ.Ε. Ταμασίου του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 16/08/2019 ΑΔΑ: ΨΒΞ4Ω1Μ-ΟΓΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9569
+

Έγκριση του αριθμ. 2/2019 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Ημερομηνία: 14/08/2019 ΑΔΑ: ΩΛΧ3Ω1Μ-6ΔΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9520
+

Έκδοση αδείας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου) στον κ. ΚΛΕΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Ημερομηνία: 14/08/2019 ΑΔΑ: ΩΡ05Ω1Μ-Ν3Ζ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9478
+

Τροποποίηση του Επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων προκειμένου να συμπεριληφθεί η πράξη: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ», πρ/σμού δαπάνης 515.000,00 €

Ημερομηνία: 14/08/2019 ΑΔΑ: ΩΤΩΥΩ1Μ-ΝΔ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9501
+

Έγκριση της αριθμ. 34/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 14/08/2019 ΑΔΑ: 66ΙΒΩ1Μ-27Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9451
+

Έγκριση της αριθμ. 33/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 14/08/2019 ΑΔΑ: 6ΧΙΩΩ1Μ-341 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9442
+

8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 14/08/2019 ΑΔΑ: ΨΠΧ6Ω1Μ-ΑΗΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9441
+

Ορθή επανάληψη της αριθμ. 330/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 22/07/2019 ΑΔΑ: 6ΚΤ5Ω1Μ-ΡΑΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8842
+

Έγκριση της αριθμ. 25/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2019 (Α΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 17/07/2019 ΑΔΑ: 69Ρ6Ω1Μ-ΚΛΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8711
+

Περί αποδοχής απόφασης ένταξης πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ» Δ. Σοφάδων, πρ/σμού δαπάνης 515.000,00 € με κωδικό Ο.Π.Σ. 5030246 από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποδοχή των όρων ένταξης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης.

Ημερομηνία: 17/07/2019 ΑΔΑ: ΩΦΗΧΩ1Μ-Η2Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 8709
+

Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της τοπικής εορτής Αγ. Παρασκευής.

Ημερομηνία: 17/07/2019 ΑΔΑ: Ψ4ΓΟΩ1Μ-3Σ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8708
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης σύνδεσης δημοτικών κτιρίων με το φυσικό αέριο.

Ημερομηνία: 17/07/2019 ΑΔΑ: Ω13ΟΩ1Μ-Χ48 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8706
+

7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 17/07/2019 ΑΔΑ: Ω3ΚΝΩ1Μ-ΦΕΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8703
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για γνωμοδότηση παρέκκλισης όρων δόμησης σε αγροτεμάχιο του αναδασμού της Τ.Κ. Λεονταρίου.

Ημερομηνία: 26/06/2019 ΑΔΑ: ΨΟ3ΗΩ1Μ-ΣΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7881
+

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/2012).

Ημερομηνία: 25/06/2019 ΑΔΑ: ΨΨΝΜΩ1Μ-4Κ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7831