Σημαντικα Νεα
  • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

+

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2024.

Ημερομηνία: 16/08/2023 ΑΔΑ: 6Θ4ΣΩ1Μ-Π30 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8937
+

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σοφάδων έτους 2024.

Ημερομηνία: 16/08/2023 ΑΔΑ: 9ΩΒ3Ω1Μ-Ζ0Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 8935
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αίτησης στη ΔΥΠΑ για την υπαγωγή του Δήμου Σοφάδων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα».

Ημερομηνία: 16/08/2023 ΑΔΑ: ΨΗΡΜΩ1Μ-ΧΨ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8932
+

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 105 MW και υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ) 33/150 kV, στη θέση ΚΤΙΜΕΝΗ, των Τ.Κ. Κτιμένης & Γαβρακίων, των Δ.Ε. Ταμασίου & Θεσσαλιώτιδος των Δήμων Σοφάδων & Δομοκού, των Π.Ε. Καρδίτσας & Φθιώτιδας, στις Περιφέρειες Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος.

Ημερομηνία: 14/08/2023 ΑΔΑ: 95Ξ3Ω1Μ-ΧΦ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8909
+

Έγκριση της αριθμ. 40/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του ΔΟΠΑΠΣ.

Ημερομηνία: 07/08/2023 ΑΔΑ: Ψ4Κ9Ω1Μ-9ΘΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8601
+

Έγκριση της αριθμ. 29/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του ΔΟΠΑΠΣ.

Ημερομηνία: 07/08/2023 ΑΔΑ: ΩΜ2ΡΩ1Μ-Δ17 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8600
+

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Ημερομηνία: 04/08/2023 ΑΔΑ: 9Ρ3ΗΩ1Μ-ΗΓΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8562
+

Τροποποίηση της αριθμ. 94/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 04/08/2023 ΑΔΑ: ΨΣΧΤΩ1Μ-986 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8539
+

Τροποποίηση της αριθμ. 93/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 04/08/2023 ΑΔΑ: ΩΧΟΓΩ1Μ-12Ι Αρ. Πρωτοκόλλου: 8536
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης, «ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ».

Ημερομηνία: 03/08/2023 ΑΔΑ: 9ΘΣΨΩ1Μ-ΚΥ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8505
+

Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2022 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 03/08/2023 ΑΔΑ: Ψ8ΔΨΩ1Μ-Ι73 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8495
+

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2023 (Β’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 03/08/2023 ΑΔΑ: ΨΗΝ4Ω1Μ-0ΩΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8447
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης για την είσοδο -έξοδο, στο αγροτεμάχιο αρ.808 αναδασμού Λουτρού 1962, ιδιοκτησίας Διαμαντή Χρήστου του Γεωργίου, προκειμένου να έχει πρόσβαση μέσω αγροτικής οδού, για προσθήκη ανέγερσης αγροτικού υπόστεγου σε υπάρχουσα αγροτική αποθήκη με άδεια οικοδομής την αρ.95/2005, εκτός οικισμού Λουτρού του Δήμου Σοφάδων.(Προσωρινό ΚΑΕΚ 220820321041).

Ημερομηνία: 03/08/2023 ΑΔΑ: 608ΗΩ1Μ-0Η3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8439
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης για την είσοδο – έξοδο, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Χανή Νικολάου του Βασιλείου, προκειμένου να έχει πρόσβαση, σε δημοτική οδό (εκτός οικισμού), για την εμπορική δραστηριότητα μηχανουργείου, εκτός οικισμού Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 03/08/2023 ΑΔΑ: Ψ9ΝΠΩ1Μ-ΜΩΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8430
+

Καθορισμός αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ μερικής/ή και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων διδ. Έτους 2023-2024.

Ημερομηνία: 03/08/2023 ΑΔΑ: Ψ611Ω1Μ-Θ91 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8413