Σημαντικα Νεα
  • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ » (Α.Μ 7/2017).

Ημερομηνία: 25/09/2023 ΑΔΑ: ΨΦ2ΣΩ1Μ-4ΙΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10283
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ» (Α.Μ 4/2023).

Ημερομηνία: 25/09/2023 ΑΔΑ: 9Υ2ΧΩ1Μ-ΚΙΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10279
+

Έγκριση της αριθμ. 56/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (ΔΟΠΑΠΣ).

Ημερομηνία: 25/09/2023 ΑΔΑ: 63ΦΡΩ1Μ-Κ8Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 10277
+

Έγκριση 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και 5ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Ημερομηνία: 25/09/2023 ΑΔΑ: 63ΓΘΩ1Μ-2ΞΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10267
+

Ανάκληση της υπ΄αριθ.92/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 51.700,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023.

Ημερομηνία: 25/08/2023 ΑΔΑ: 6Α8ΥΩ1Μ-ΚΛ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9293
+

Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 25/08/2023 ΑΔΑ: ΨΡΟΘΩ1Μ-0Ε3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9290
+

Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 17/08/2023 ΑΔΑ: Ψ311Ω1Μ-ΝΚΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9009
+

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΠΕΤΑ Α.Ε.

Ημερομηνία: 17/08/2023 ΑΔΑ: ΨΗ7ΡΩ1Μ-5Θ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8996
+

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος (ΜΥΗΕ) 1,65MW στο ρέμα Αγ. Μαρίνης των Τ.Κ. Αηδονοχωρίου & Λουτροπηγής του Δήμου Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ημερομηνία: 17/08/2023 ΑΔΑ: 9ΕΖΤΩ1Μ-Ο0Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 8992
+

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος (ΜΥΗΕ) 1,65MW στο ρέμα Αγ. Μαρίνης των Τ.Κ. Αηδονοχωρίου & Λουτροπηγής του Δήμου Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ημερομηνία: 17/08/2023 ΑΔΑ: 9ΙΜ3Ω1Μ-ΙΦΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8984
+

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 105 MW και υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ) 33/150 kV, στη θέση ΚΤΙΜΕΝΗ, των Τ.Κ. Κτιμένης & Γαβρακίων, των Δ.Ε. Ταμασίου & Θεσσαλιώτιδος των Δήμων Σοφάδων & Δομοκού, των Π.Ε. Καρδίτσας & Φθιώτιδας, στις Περιφέρειες Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος.

Ημερομηνία: 17/08/2023 ΑΔΑ: ΨΦΩΔΩ1Μ-ΑΜΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8983
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί τεσσάρων (4) θεμάτων ως κατεπείγον με τίτλο: α) Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού επι Δημοτικής οδού, στον παλαιό οικισμό Αθιγγάνων της Δ.Ε. Σοφάδων, β) Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σοφάδων έτους 2024 γ) Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2024 και δ) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αίτησης στη ΔΥΠΑ για την υπαγωγή του Δήμου Σοφάδων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα».

Ημερομηνία: 17/08/2023 ΑΔΑ: 9Ο8ΡΩ1Μ-Η74 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8982
+

Έγκριση της αριθμ. 44/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην αποδοχή ποσού 10.000,00€ ως έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Σοφάδων και έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2023.

Ημερομηνία: 16/08/2023 ΑΔΑ: 9ΛΥ0Ω1Μ-ΝΒΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8956
+

Τροποποίηση της με αριθμ. 37/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί “Αποδοχής Εγκριτικής Απόφασης, Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου και Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους” ως προς τον ορισμό της Ομάδας Έργου.

Ημερομηνία: 16/08/2023 ΑΔΑ: Ψ3ΘΙΩ1Μ-3ΣΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8953
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού επι Δημοτικής οδού, στον παλαιό οικισμό Αθιγγάνων της Δ.Ε. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 16/08/2023 ΑΔΑ: 62ΦΔΩ1Μ-248 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8941