Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαφάνεια

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΚ ΣΟΦΑΔΩΝ

11.1 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε[i] 163.306,45 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: 120.283,10€ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 21.650,96€ Απρόβλεπτα (ποσοστού ….. επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.290,11€ που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 82,28€ σύμφωνα με το άρθρο

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ-ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε[i]  443.548,39 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: 323.895,00€ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 58.301,10€ Απρόβλεπτα[ii] 57.329,42€ Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 522,87€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 και απολογιστικά 3.500,00€. Τόπος εκτέλεσης του έργου Δ.Κ. Σοφάδων, οικισμός Αθιγγάνων-Ρομά Δήμου, Σοφάδων ΠΕ Καρδίτσας Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Πρόκειται να γίνουν εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικής προστασίας μέσα στον οριοθετημένο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στον Δήμο Σοφάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/2020). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/18 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν. Τις διατάξεις

Πλειοδοτική δημοπρασία ενοικίασης δικαιώματος υλοτομίας Θραψιμίου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας της δασικής συστάδας 7β-Δρυός (Θέσεις Πυργάκος, Κριθαρόλακκα, Φροξυλιά, Ρ. Μπουρδαρόρεμα, Ρ. Ζιώγα, Ρ. Κλιματσίδας κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 422,00 χ.κ.μ. καυσόξυλων δρυός, σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση του δημοτικού δάσους Θραψιμίου, περιόδου 2012-2021 και τους όρους διακήρυξης. Σαν πρώτη προσφορά για το λήμμα της ανωτέρω συστάδας ορίζεται το ποσόν των 23,00 € ανά χ.κ.μ. καυσόξυλων δρυός. Για να γίνει