Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαφάνεια

Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του ΚΕΠ 0422 Δήμου Σοφάδων

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει φανερό, προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 130 τ.μ., εκ των οποίων τα 80 τ.μ. τουλάχιστον πρέπει να βρίσκονται σε ισόγειο χώρο. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στο Δήμο Σοφάδων- Δημοτική Ενότητα Σοφάδων και συγκεκριμένα να έχει πρόσοψη επί της οδού ΚΙΕΡΙΟΥ και απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 μέτρων από το Δημοτικό Μέγαρο, για την μεταστέγαση του ΚΕΠ 0422 Δήμου

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Σοφάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/2020). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/18 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020

Διακήρυξη ενοικίασης δικαιώματος υλοτομίας συστάδων διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας

Έχοντας υπόψη Την αριθμ. 48/2022 απόφαση του ΔΣ Δήμου Σοφάδων με την οποία συμφωνεί περί της διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των συστάδων 6ε, 6β, 14γ, 11δ (μέρος), 9δ (μέρος), 1γ (μέρος), 11δ (μέρος) και 13β του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2022 Την αριθμ. 94/2022 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Σοφάδων περί καθορισμού των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των