Σημαντικα Νεα
  • ...

Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών.   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Την την παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α’143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α΄) και το άρθρο 43 του ν. 5043/23, δόθηκε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση (πρόσληψη) δέκα (10) υδρονομέων άρδευσης

Έχοντας υπόψη: Το σχέδιο κανονισμού άρδευσης του Δήμου Σοφάδων, την υπ΄ αριθμ. 431/15.03.2024 απόφαση Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου, περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου, λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης, για το έτος 2024, την υπ΄ αριθμ. 44/09.04.2024 (ΑΔΑ: CB52V1M-F1P) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων, την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 25510/10.04.2024 (ΑΔΑ:93IPOPP10-4IX) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω απόφαση,    Π Ρ Ο Κ Η

Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού/ης Συνεργάτη/ιδας Δημάρχου Σοφάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/2020). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”. Τις διατάξεις τωνάρθρων 3 &30 παρ.3 του ν. 5056/23σχετικάμε τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν. Τις διατάξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης δύο ( 2 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Σοφάδων, που εδρεύει στους Σοφάδες

Έχοντας υπόψη:   Tις διατάξεις των άρθρων 37 έως 42 του Ν.4765/2021, όπως ισχύει. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/225/11-01-2023 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων (ΦΕΚ 2397/τ.Β΄/27-10-2011), καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 2838/21-03-2023 βεβαίωση του Δήμου Σοφάδων περί ύπαρξης κενών θέσεων.   Ο Δήμαρχος