Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαφάνεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Η επιχείρηση «Λουτρά Σμοκόβου-Δολοπία Α.Ε. ΟΤΑ» ύστερα από την υπ’ αριθ. 9/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας δύο μηνών  ενταγμένων στο ενιαίο μισθολόγιο), συνολικού αριθμού εκατό (100) ατόμων, για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, για τη λουτρική περίοδο έτους 2018.     ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας διάρκειας 3 μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών.   Έχοντας υπ’ όψη: Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τ.Α΄) με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για είδη τροφίμων

Ο Δήμος Σοφάδων θα προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης και τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθ. 2473/27-2-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 18PROC002726687) για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων για όσες ομάδες κηρύχτηκαν άγονες (καθώς δεν κατατέθηκαν προσφορές) στις διαδικασίες που προηγήθηκαν στον σχετικό διαγωνισμό. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία κενωθέντος περιπτέρου μία (1) θέση στη Δ.Κ. Σοφάδων, επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Ν. Πλαστήρα, η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 31-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30-11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Για μέρος της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμ. 74/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Σοφάδων, Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2473/27-2-2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018». Τα από 12-3-2018 & 04-04-2018 πρακτικά διενέργειας και αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών αντίστοιχα του ανωτέρω διαγωνισμού Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 32 & 106. Την υπ΄αριθμ.

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για επιλογή αναδόχου έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 68.548,39 € (πλέον Φ.Π.Α.).   Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43300, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2443353200 Fax: 2443353203, email: info@sofades.gr, url: www.sofades.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ευανθία Κοντούλη, τηλ.: 2443353237, fax: 24433-53234, e-mail: ekontouli@sofades.gr Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019

Με την αριθμ. 28/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (που αποτελεί την Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2019), εγκρίθηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από τις 31/03/2017 έως και τις 18/04/2017. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής σε συνεργασία με την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Σοφάδων και

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (Pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στην ΤΚ Καρποχωρίου η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 16-03-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30-11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και