Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαφάνεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης δύο ( 2 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Σοφάδων, που εδρεύει στους Σοφάδες

Έχοντας υπόψη:   Tις διατάξεις των άρθρων 37 έως 42 του Ν.4765/2021, όπως ισχύει. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/225/11-01-2023 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων (ΦΕΚ 2397/τ.Β΄/27-10-2011), καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 2838/21-03-2023 βεβαίωση του Δήμου Σοφάδων περί ύπαρξης κενών θέσεων.   Ο Δήμαρχος

Ανοικτος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 198793 Μπορείτε να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο με τα απαραίτητα έγγραφα από εδώ..

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για “Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων”

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή) για τις «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων», με ενδεικτικό προϋπολογισμό: 199.999,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για «Προμήθεια καυσίμων έτους 2023» για τις ανάγκες του Δήμου Σοφάδων

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης εκάστου είδους κάθε τμήματος του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών  αγροτεμαχίων η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 11-01-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215. Μπορείτε να κατεβάσετε τη διακήρυξη από εδώ.