Σημαντικα Νεα
  • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

+

9η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 15/5/2023

Καλείστε να συμμετέχετε, την  15η Μαϊου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 11.00΄  και ώρα λήξης 12.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018), στην 9η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι θα πρέπει να εγκριθεί άμεσα η ανωτέρω αναμόρφωση για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου λόγω μη ολοκλήρωσης της  διαδικασίας της απευθείας διαπραγμάτευσης καυσίμων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ

+

8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 4/5/2023

Την 4η Μαϊου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2023 (A’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

3. Αποδοχή και κατανομή ποσού 62.940,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2023).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απαλοιφής των περιορισμών της δωδεκαετούς παραμονής των ασύμβατων χρήσεων γης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.15 α της αριθμ. 8903/193281/2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 155/ΑΑΠΘ/16-06-2011). – Έγκριση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Τροποποίηση της αριθμ. 23/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Περί ανανέωσης χρησιδανείου Γραφείου Κτηματογράφησης Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ

+

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία: 23/4/2023

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων στις 23.04.2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου», σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/ 2010 (Α’ 87).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

6η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 11/4/2023

Την 11η Απριλίου 2023, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ & Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 9/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΚ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 2/2020).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης  βοσκής μετά την υλοτομία μέρους της δασικής συστάδας   του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Θραψιμίου για το διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

5. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Περί έγκρισης ή μη υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Έγκριση της αριθμ. 14/2023 απόφασης της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. που αφορά στη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση – Δεδηλιάρη Θωμαή.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 1γ (μέρος), 2β (μέρος) και 11β (μέρος) του  διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων  12, 1β, 25, 18 (μέρος) και 19α (μέρος) του  διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 9α του  διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 10δ του  διακατεχομένου δάσους Αηδονοχωρίου στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

12. Περί έγκρισης αναμόρφωσης του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

13. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50 % ή απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τριτέκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

14. Έγκριση του απολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2021, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

15. Έγκριση του ισολογισμού οικ. έτους 2019, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

16. Έγκριση του ισολογισμού οικ. έτους 2020, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

17. Έγκριση του ισολογισμού οικ. έτους 2021, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

18. Έγκριση του ισολογισμού οικ. έτους 2022, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

19. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

20. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππάς Αθανάσιος.

21. Περί παράτασης ή μη μίσθωσης αγροτικού ακινήτου Τ.Κ. Ανάβρας.

Εισηγητής:Δήμαρχος.

+

5η (έκτακτη) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 31/3/2023

Καλείστε να συμμετέχετε, την  31η Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 11.30΄  και ώρα λήξης 12.30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018) ,στην 5η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 1ης δόσης ποσού 45.000.000,00 € , στους δικαιούχους Δήμους , για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2023,  οπότε θα πρέπει άμεσα να προβούμε στην λήψη σχετικής απόφασης  αποδοχής της πίστωσης, αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και απόδοσης της επιχορήγησης στη ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

+

4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 21/3/2023

Την 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περι συμμετοχής στην υπό σύσταση Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα με την Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΥΝ Π.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 104/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση της αριθμ. 11/2023 απόφασης  του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην 2η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

8. Ορισμός μηχανικού για τη σύνταξη φακέλου ταυτότητας ακινήτου για την ολοκλήρωση των Συμβολαίων Κληροδοσίας Αλεξίου της Τ.Κ. Ρεντίνας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Περί παράτασης ή μη μίσθωσης αγροτικού ακινήτου Τ.Κ. Ανάβρας.

Εισηγητής:Δήμαρχος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη χρήση έτοιμης μελέτης που διαθέτει ο Δήμος για βιολογικό καθαρισμό Τ.Κ. Καρποχωρίου και ανάθεση νέας μελέτης στην εταιρία «ΠΙΝΔΟΣ» με κόστος 130.000,00 €.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

+

3η κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 6/3/2023

Καλείστε να συμμετέχετε, την  6η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 9.00΄  και ώρα λήξης 9.30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018), στην  3η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του συνδημότη μας Αναστάσιου Κουτσόπουλου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη και οδύνη  και τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του συνδημότη μας Αναστάσιου Κουτσόπουλου που τόσο ξαφνικά και άδικα έφυγε από κοντά μας στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

 

+

2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 28/2/2023

Την 28η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, αναπροσαρμογή του ΟΠΔ και 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα της προμήθειας: «Προμήθεια  απορριμματοφόρου» του Δήμου Σοφάδων για τη χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σαμαράς Αθανάσιος.

4. Έγκριση της αριθμ. 4/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και την αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2023, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

6. Έγκριση κατ΄εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Γεφυρίων από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

7. Έγκριση κατ΄εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Σοφάδων από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

8. Έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δήμο Σοφάδων έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππάς Αθανάσιος.

9. Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2022, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

10. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2023, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

11. Αποδοχή και κατανομή ποσού 94.410,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2023).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

12. Ορθή επανάληψη της αριθμ.13/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση Θωμαή.

13. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

+

1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ημερομηνία: 31/1/2023

Την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Αντικατάσταση Τεχνικού υπαλλήλου στην Επιτροπή Διενέργειας Αποτερματισμού και Οριοθέτησης μεταξύ του Διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου και του Διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

5. Περί γνωμοδότησης σχετικά με την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού ύψους 80,00 μέτρων στη θέση Λεπούχι στην Τ.Κ. Αηδονοχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά στη κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση Θωμαή.

7. Έγκριση της αριθμ. 2/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά στην έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση Θωμαή.

8. Έγκριση της αριθμ. 3/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά στη ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων, οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση Θωμαή.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 2ου  Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 01/2020).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:  «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Α.Μ. 01/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ.: 06/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

12. Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2022 (Δ΄τρίμηνο).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

+

21η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 20/12/2022

Την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

+

20η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 20/12/2022

Την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 20η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 6β και 10α του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 23α, 23β, 13β, 9α, 9β και 13α του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 9δ και 6γ του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

5. Αποδοχή και κατανομή ποσού 62.940,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2022).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

6. Έγκριση της αριθμ. 40/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά την 1η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση – Δεδιλιάρη Θωμαή.

7. Περί παραχώρησης αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Λουτροπηγής στο Σύστημα Ομάδας Ναυτοπροσκόπων Διονύσου & στο Σύστημα Ομάδας Αεροπροσκόπων Νίκαιας.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Φραγκόπουλος Δημήτριος.

8. Έγκριση προαιρετικής οικονομικής επιχορήγησης στο Γυμναστικό Σύλλογο Σοφάδων ποσού 13.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

 

+

19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 8/12/2022

Την 8η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σοφάδων, έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 10ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση κατ’ εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Θραψιμίου από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κέδρου στον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΚΕΔΡΟΣ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Περί αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. «ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Εκίζογλου Σπυρίδωνος στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Τροποποίηση της αριθμ. 177/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

+

18η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 8/12/2022

Την 8η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (ισολογισμός, κατάσταση  αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

+

17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 6/12/2022

Καλείστε να συμμετέχετε, την  6η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9.00΄  και ώρα λήξης 11.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018) ,στην 17η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1. Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

 

 

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 

 

+

16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 17/11/2022

Την 17η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 9ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2021 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Α’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Β’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Γ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Τροποποίηση της αριθμ. 73/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).