Σημαντικα Νεα
 • ...

Οικονομική Επιτροπή

+

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 8/8/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 8η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 15η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

14η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 29/7/2019

Παρακαλούμε όπως την 29η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μμ προσέλθετε για την 14η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση κατά της υπ΄αρ.382/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου.
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο, «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων».
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή και έγκριση της μελέτης, «Μελέτη αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Πασχαλίτσας Δήμου Σοφάδων».

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 24/7/2019

Παρακαλούμε όπως την 24η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 πμ προσέλθετε για την 13η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
 2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 7α, 7β, 9β, 4 και 26 του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2019.
 3. Παραχώρηση χώρου έναντι αντιτίμου στην πλατεία Αγίας Παρασκευής Σοφάδων για εγκατάσταση μέσων ψυχαγωγίας (λούνα πάρκ).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 10/7/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 12η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 913/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Νομικού Συμβούλου για ποινική υποστήριξη του Δημητρίου Καρπούζα, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Σοφάδων.
 4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου προς υποστήριξη αιρετού σε προκαταρκτική εξέταση.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

11η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 25/6/2019

Παρακαλούμε όπως την 25η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 11η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο για την άμεση ανάγκη κατάθεσης αίτησης αναθεώρησης της υπ’ αρ. 829/2019 πράξης του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ».

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

10η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 18/6/2019

Παρακαλούμε όπως την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 10η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού σύμφωνα με τα άρθρα 110-117 του Ν.4611/2019.
 4. «Περί εγκρίσεως διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού».

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 21/5/2019

Παρακαλούμε όπως την 21η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 9η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων σύναψης Δανείου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αυτών.
 2. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε εξωτερικό δικηγόρο για υπόθεση του Δήμου Σοφάδων .

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

8η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 15/5/2019

Παρακαλούμε όπως την 15η  Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 πμ προσέλθετε για την 8η (έκτακτη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο για την άμεση ανάγκη κατάθεσης αίτησης ανάκλησης της υπ’ αρ. 086/2019 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου για την αίτηση ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο απαιτεί στο φάκελο να υφίσταται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει την αρ. 502/2019 απόφαση Δημάρχου. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 16/4/2019

Παρακαλούμε όπως την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 7η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Α΄ Τριμήνου).
 4. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την διαδικασία διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας «Συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων».
 5. Εισήγηση για ανάκληση της αριθμ.256/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων (Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και εφεξής.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης το ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78382) του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»(Α.Μ.04/18).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79304) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»(Α.Μ.10/17).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 9/4/2019

Παρακαλούμε όπως την 09η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 7η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση για ανάκληση της αριθμ.256/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων (Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και εφεξής.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης το ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78382) του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»(Α.Μ.04/18).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79304) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»(Α.Μ.10/17).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

6η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 28/3/2019

Παρακαλούμε όπως την 28η  Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 6η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ένδικων μέσων για την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της αριθμ.267/2019 απόφασης του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής του, τα οποία θα εισηγηθεί ο επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, για την σύνταξη και κατάθεση των εγγράφων που απαιτούνται ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής για την αναστολή εκτέλεσης και ακύρωση της αριθμ.267/2019 απόφασης του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 19/3/2019

Παρακαλούμε όπως την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 5η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Εισήγηση για ανάκληση της αριθμ.256/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων (Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής) και επιβολή νέων τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 και εφεξής.
 4. Συμμόρφωση με την υπ΄αριθμ.267/2019 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ και λήψη απόφασης για συνέχιση ή μη της διαδικασίας για ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου στο ΣΤ’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ  του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

4η Συνεδρίαση (έκτακτη) Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 15/3/2019

Παρακαλούμε όπως την 15η  Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 πμ προσέλθετε για την 4η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2019».

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, για την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης των δημοτικών κτηρίων, και κίνησης  των οχημάτων του Δήμου μας και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 19/2/2019

Παρακαλούμε όπως την 19η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 3η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας.
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2018 (Β΄ Τριμήνου).
 3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2018 (Γ΄ Τριμήνου).
 4. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2018 (Δ΄ Τριμήνου).
 5. Επανακαθορισμός ή μη τελών άρδευσης έτους 2019 και εφεξής και επιβολή νέων τελών.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων, της νομικής στήριξης αιρετού.
 7. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση του Αντωνόπουλου Αθανάσιο του Ανδρέα ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Ημερομηνία: 5/2/2019

Παρακαλούμε όπως την 5η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 2η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων   συμβάσεων για το έτος 2019, σύμφωνα με το ν.4412/2016.
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 224/2018 απόφαση της Ο.Ε.
 3. Έγκριση των υπ΄αριθμ. 6,9,10,11,12,32,33,34 και 35/2019 αποφάσεων Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση εργασιών εκχιονισμού.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ