Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

+

Απευθείας ανάθεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών του Δήμου

Ημερομηνία: 20/09/2019 ΑΔΑ: 650ΘΩ1Μ-ΓΤ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10871
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση-επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων Δ.Ε. Άρνης».

Ημερομηνία: 20/09/2019 ΑΔΑ: 6Ρ07Ω1Μ-4ΟΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10776
+

Μετακίνηση υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων στο Γραφείο Λογιστηρίου Προϋπολογισμού & Προμηθειών του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.»

Ημερομηνία: 19/09/2019 ΑΔΑ: 68ΔΥΩ1Μ-ΛΨΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10734
+

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 17/09/2019 ΑΔΑ: 63Ξ7Ω1Μ-ΣΒΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10577
+

Παροχή εξουσιοδότησης στους προέδρους των κοινοτήτων.

Ημερομηνία: 13/09/2019 ΑΔΑ: ΩΛ67Ω1Μ-ΡΞ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10466
+

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας».

Ημερομηνία: 12/09/2019 ΑΔΑ: ΩΑΤ8Ω1Μ-3ΛΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10410
+

Βαθμολογική Προαγωγή και επανακατάταξη του υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων Παναγιώτη Καμινιώτη του Φωτίου λόγω κτήσης ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters)

Ημερομηνία: 12/09/2019 ΑΔΑ: 6ΘΣ2Ω1Μ-ΞΥΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10403
+

Ορισμός Νομικού Συμβούλου για την ποινική υποστήριξη Αιρετού του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 11/09/2019 ΑΔΑ: 66Ξ2Ω1Μ-Τ7Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 10355
+

Αναστολή και Επιμήκυνση απασχόλησης ωφελούμενης στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας¨»

Ημερομηνία: 11/09/2019 ΑΔΑ: 69Δ7Ω1Μ-ΠΞ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10333
+

Ορισμός Νομικού Συμβούλου για την ποινική υποστήριξη Αιρετού του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/09/2019 ΑΔΑ: 6Ζ0ΠΩ1Μ-ΤΧ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10295
+

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημερομηνία: 09/09/2019 ΑΔΑ: 6ΙΖΡΩ1Μ-ΞΝΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10237
+

Παραίτηση Τακτικού Μέλους Κοινότητας Δασοχωρίου και Αντικατάστασή του

Ημερομηνία: 04/09/2019 ΑΔΑ: ΩΘΖΛΩ1Μ-ΙΙΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10065
+

Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ημερομηνία: 03/09/2019 ΑΔΑ: 68ΨΒΩ1Μ-ΞΤ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10057
+

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.»

Ημερομηνία: 03/09/2019 ΑΔΑ: 9Ε4ΗΩ1Μ-ΟΑΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10053
+

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 03/09/2019 ΑΔΑ: 6ΘΜΑΩ1Μ-469 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10052