Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαγωνισμοί

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ-ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε[i]  443.548,39 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: 323.895,00€ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 58.301,10€ Απρόβλεπτα[ii] 57.329,42€ Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 522,87€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 και απολογιστικά 3.500,00€. Τόπος εκτέλεσης του έργου Δ.Κ. Σοφάδων, οικισμός Αθιγγάνων-Ρομά Δήμου, Σοφάδων ΠΕ Καρδίτσας Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Πρόκειται να γίνουν εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικής προστασίας μέσα στον οριοθετημένο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 € (πλέον Φ.Π.Α.). Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 182614   Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43 300, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Αραμπατζής Ευάγγελος, τηλ.: 2443-353229, e-mail: earampatzis@sofades.gr Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο: «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για επιλογή αναδόχου της πράξης ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43300, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2443353200 Fax: 2443353203, email: info@sofades.gr, url: www.sofades.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ευάγγελος Αραμπατζής, τηλ.: 2443353229, fax: 24433-53234, e-mail: erampatzis@sofades.gr Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο: «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.sofades.gr -> Δήμος -> Διαφάνεια -> Διαγωνισμοί. Τύπος αναθέτουσας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου της πράξης: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43300, Κωδικός NUTS: EL611, Τηλέφωνο: 2443353200 Fax: 2443353203, email: info@sofades.gr, url: www.sofades.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ευάγγελος Αραμπατζής, τηλ.: 2443353229, fax: 24433-53234, e-mail:earampatzis@sofades.gr Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο: «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.sofades.gr -> Δήμος -> Διαφάνεια -> Διαγωνισμοί. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ/ 45000000-7

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) – Ονομασία: [ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ] – Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 6285 ] – Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΚΙΕΡΙΟΥ 49 / ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ 43300 ] – Αρμόδιος για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43300, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Αραμπατζής Ευάγγελος, τηλ.: 2443-353229, fax: 24433-53234, e-mail: earampatzis@sofades.gr Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο: «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.sofades.gr -> Δήμος -> Διαφάνεια -> Διαγωνισμοί. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 375.000,00 €

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το συμπιεσμένο αρχείο με όλα τα έγγραφα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 467.741,94 €

Μπορείτε να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο με όλα τα σχετικά έγγραφα από εδώ.