11.1 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε[i] 163.306,45 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 120.283,10€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 21.650,96€

Απρόβλεπτα (ποσοστού ….. επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.290,11€ που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 82,28€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 και απολογιστικά 0,00€.

11.2 Τόπος εκτέλεσης του έργου

Στην πόλη των Σοφάδων και συγκεκριμένα σε τμήματα των δημοτικών οδών Στρ. Παπάγου και Βόρειας Εισόδου.

11.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Πρόκειται να γίνουν επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης τμημάτων του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

  • Θα γίνει απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος και εκ νέου ασφαλτόστρωση των δημοτικών δρόμων Στρ. Παπάγου και Βόρειας Εισόδου
  • Θα γίνει αντικατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της δημοτικής οδού της Βόρειας Εισόδου.

Σχετικά Αρχεία