Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε[i]  443.548,39 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 323.895,00€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 58.301,10€

Απρόβλεπτα[ii] 57.329,42€

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 522,87€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 και απολογιστικά 3.500,00€.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Δ.Κ. Σοφάδων, οικισμός Αθιγγάνων-Ρομά Δήμου, Σοφάδων ΠΕ Καρδίτσας

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Πρόκειται να γίνουν εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικής προστασίας μέσα στον οριοθετημένο οικισμό των Αθιγγάνων-Ρομά στην πόλη των Σοφάδων. Συγκεκριμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

  • Τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
  • Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00μ.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κάσεως αντοχής 120κτά ΕΛΟΤ 1916 ονομαστικής διαμέτρου Φ800,00mm, Φ 500,00mm, Φ400,00mm πλήρως εγκιβωτισμένες σε σκυρόδεμα C12/15.
  • Επιχώματα από κοκκώδη υλικά.
  • Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα όπου απαιτείται.
  • Κατασκευή τυποποιημένων φρεατίων αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ).
  • Αποκατάσταση των τμημάτων που θα κατασκευασθεί η αποχέτευση με ασφαλτοτάπητα.

Συνημμένα Αρχεία