Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτών της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2020», προϋπολογισμού δαπάνης 54.736,23 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή 24% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη).

Κωδικοί CPV:

39222100-5 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ,

15982000-5 – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ,

15500000-3 – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

15812200-5 – ΓΛΥΚΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30/12/2019 ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 9.00 π.μ. και ώρα λήξης η 10.00 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (εκτός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι και μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών κατά την  ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε υποβάλλοντας συνολική προσφορά, είτε υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη ανά ομάδα για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους ανά ομάδα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31-12-2020.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Το  σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής προσφοράς διατίθεται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου  Σοφάδων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το παραπάνω σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής προσφοράς και ταχυδρομικά, εφόσον το ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής του.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στα γραφεία  της Οικονομικής  Υπηρεσίας του Δήμου μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κιερίου 49, τηλ. 24433 53225 & 53227, υπάλληλοι για επικοινωνία Ε. Γάκη-Ε. Σβάνα).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ