Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων» για τις ανάγκες του Δήμου Σοφάδων,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  4. ΑΡΙΘ. 24_2018 ΜΕΛΕΤΗ
  5. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΦΟΡΤΗΓΟ
  6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  7. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
  8. ΤΕΥΔ
  9. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ