Σημαντικα Νεα
 • ...

Εφημερίδα Υπηρεσίας

 • Αποφάσεις Δημάρχου
 • Δημοτική Επιτροπή
 • Δημοτικό Συμβούλιο
 • Εκτελεστική Επιτροπή
 • Επίλυση Φορολογικών Διαφορών
 • Επιτροπή Διαβούλευσης
 • Οικονομική Επιτροπή
 • Ποιότητα Ζωής
 • Συμβούλια Κοινοτήτων
 • Χρήσιμα Αρχεία
+

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας οχήματος του Δήμου.

Ημερομηνία: 30/05/2024 ΑΔΑ: ΨΝ4ΔΩ1Μ-7ΕΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6391
+

Πράξη τοποθέτησης υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.

Ημερομηνία: 28/05/2024 ΑΔΑ: 6ΛΛ5Ω1Μ-4ΨΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6283
+

Διαπιστωτική πράξη κατάταξης υπάλληλων ΙΔΟΧ στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 28/05/2024 ΑΔΑ: 9ΓΡΕΩ1Μ-Χ1Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 6282
+

Ορισμός υπαλλήλου για τη παραλαβή και την εκτύπωση καταλόγων των εκλογέων, που αν και είχαν εγγραφεί σε κατάλογο επιστολικής ψήφου δεν απέστειλαν φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου ή ο φάκελος επιστροφής δεν παρελήφθη εμπρόθεσμα

Ημερομηνία: 27/05/2024 ΑΔΑ: 9ΦΤΨΩ1Μ-Κ47 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6255
+

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 27/05/2024 ΑΔΑ: ΨΖΤΩΩ1Μ-1Μ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6198
+

Διαπιστωτική πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπείας

Ημερομηνία: 27/05/2024 ΑΔΑ: 6ΞΧ3Ω1Μ-65Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5222
+

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας οχήματος του Δήμου.

Ημερομηνία: 24/05/2024 ΑΔΑ: 6Ε3ΞΩ1Μ-ΚΗ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6169
+

Αντιστοίχιση κλάδου και ειδικότητας νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες

Ημερομηνία: 24/05/2024 ΑΔΑ: Ρ9Κ0Ω1Μ-ΒΕΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3416
+

ΟΡΙΣΜΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

Ημερομηνία: 23/05/2024 ΑΔΑ: Ψ572Ω1Μ-Ρ5Ι Αρ. Πρωτοκόλλου: 6088
+

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: 23/05/2024 ΑΔΑ: ΨΧΝΚΩ1Μ-ΠΡΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6080
+

Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων υπαλλήλων του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: Ψ4ΘΩΩ1Μ-ΚΗΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6049
+

Ορισμός Σημείου Αναφοράς του Δήμου Σοφάδων στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: Ψ5Σ2Ω1Μ-ΠΔ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6001
+

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 763/2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: ΨΔΚΛΩ1Μ-ΨΥ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5998
+

Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων ως υπευθύνου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Σμοκόβου

Ημερομηνία: 20/05/2024 ΑΔΑ: 6Ν2ΨΩ1Μ-ΥΓΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5916
+

Ορισμός υπαλλήλου για τη συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής, εκποίησης, αξίας, ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο Σοφάδων

Ημερομηνία: 16/05/2024 ΑΔΑ: 9ΨΨ4Ω1Μ-7ΔΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5794
+

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε υπάλληλο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Σοφάδων για Μισθολογική Εξέλιξη

Ημερομηνία: 15/05/2024 ΑΔΑ: 9Χ4ΙΩ1Μ-06Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 5754
+

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ

Ημερομηνία: 15/05/2024 ΑΔΑ: 6ΜΤΧΩ1Μ-Χ6Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 5736
+

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας οχήματος του Δήμου

Ημερομηνία: 15/05/2024 ΑΔΑ: 6Δ1ΨΩ1Μ-ΜΓ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5714
+

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ημερομηνία: 14/05/2024 ΑΔΑ: ΡΡΠΚΩ1Μ-ΤΘ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5698
+

Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων

Ημερομηνία: 14/05/2024 ΑΔΑ: 67Χ8Ω1Μ-9ΛΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5688
+

18η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 19/6/2024

Καλείστε την 19η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 18η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 135 KVA με αριθμό 41606945-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του παρόχθιου στη διεύθυνση Καρποχωρίου».
 2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
 3. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν σε δημότες.

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

17η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 17/6/2024

Καλείστε την 17η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 17η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 και την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2024.
 2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων λόγω κατάργησης Νομικών Προσώπων.
 3. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Καρποχωρίου από δημότη μας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (DANIEL)” (Α.Μ. 11/2023).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», προϋπολογισμού δαπάνης 114.000,00€ με ΦΠΑ.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.
 7. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Ερμητσίου από δημότη μας.

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

16η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 7/6/2024

Καλείστε την 7η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 16η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 2. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2024».
 3. Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00 € με ΦΠΑ. (Α.Μ.8/2018), με Σ.Α.:206959.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΤΑ) Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 6/2023).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Παραλαβής   του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής   του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καταβολής επιχορήγησης Γυμναστικού Συλλόγου.

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί τεσσάρων (4) θεμάτων ως κατεπείγον: α)Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, β) Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για παροχή νομικής συνδρομής σε υπάλληλους και μελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Σοφάδων, γ) Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων και δ) Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου στην Αθήνα στις 23/5/2024, 29/5/2024 & στην Φλώρινα στις 25-26 /5/2024.

Ημερομηνία: 23/05/2024 ΑΔΑ: ΨΦΦΒΩ1Μ-ΦΤΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6109
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».

Ημερομηνία: 23/05/2024 ΑΔΑ: 618ΕΩ1Μ-ΓΡΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6090
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».

Ημερομηνία: 23/05/2024 ΑΔΑ: ΨΝΗΕΩ1Μ-ΙΔΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6089
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για παροχή νομικής συνδρομής σε υπάλληλους και μελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 23/05/2024 ΑΔΑ: 94Π1Ω1Μ-ΗΟΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6083
+

Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: 9ΧΞ1Ω1Μ-ΗΚ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6071
+

Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου στην Αθήνα στις 23/5/2024, 29/5/2024 & στην Φλώρινα στις 25-26 /5/2024.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: ΨΝ9ΡΩ1Μ-3Β6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6055
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: ΨΛ73Ω1Μ-ΙΘΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6061
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ».

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: ΨΟΚΜΩ1Μ-ΛΚΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6038
+

Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου, των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, καθώς και των πρανών αυτών αρμοδιότητας του Δήμου Σοφάδων με ιδία μέσα του Δήμου.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: 9Ε0ΝΩ1Μ-Π9Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6036
+

Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Καθαρισμός κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: ΨΘ3ΥΩ1Μ-ΓΜ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6031
+

Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Συντήρηση – καθαρισμός δασικών δρόμων.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: ΨΤΧ7Ω1Μ-ΝΙΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6030
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: 9Ψ24Ω1Μ-Λ7Ρ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6027
+

15η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 22/5/2024

Καλείστε την 22a Μαϊου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 15η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 2. Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Συντήρηση – καθαρισμός δασικών δρόμων.
 3. Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Καθαρισμός κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.
 4. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου, των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, καθώς και των πρανών αυτών αρμοδιότητας του Δήμου Σοφάδων με ιδία μέσα του Δήμου.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Παραλαβής   του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής   του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου  Παραλαβής   του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ».

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2024».

Ημερομηνία: 13/05/2024 ΑΔΑ: 683ΧΩ1Μ-2ΘΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5658
+

Έκτακτη σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 13/05/2024 ΑΔΑ: 9Γ3ΨΩ1Μ-6ΡΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5657
+

14η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 13/5/2024

Καλείστε  σήμερα 13η Μαϊου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή στην 14η έκτακτη  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 73 & 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2024».

 

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση  και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας καυσίμων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενός (1) θέματος ως κατεπείγον με τίτλο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Ανάκλησης της αριθμ. 7/2023 (ΑΔΑ: 6Ι25Ω1Μ-ΦΝ3) απόφασης Ποιότητας Ζωής και λήψη νέας περί έγκρισης σημειακής τροποποίησης της αριθμ. 8903/193281/2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας με θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας (ΦΕΚ 155/ΑΑΠΘ/16-06-2011). Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 5 παρ.15.

Ημερομηνία: 09/05/2024 ΑΔΑ: 93ΑΟΩ1Μ-ΓΥ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5539
+

15η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2024

Ημερομηνία: 18/6/2024

Την 18η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 ,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

2. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 & 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

3. Καθορισμός κωδικού του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 ως δεκτικός προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 135 KVA με αριθμό 41606945-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του παρόχθιου στη διεύθυνση Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

5. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Καρποχωρίου από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

6. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

7. Έγκριση  τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων λόγω κατάργησης του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΠΣ» και της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΚΟΙΕΔΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

8. Αποδοχή και κατανομή ποσού 53.100,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσιαντώνης Χρήστος.

9. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Ερμητσίου από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

10. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος για ένταξη στο πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση  ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Σοφάδων διαφόρων ειδικοτήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

3η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (16η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Ημερομηνία: 25/6/2024

Καλείσθε στην 3η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (16η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου) του άρθρου 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων την 25η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ.

 

    Παρακαλούμε όπως καταθέσετε εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024  και ώρα 11.00 π.μ. τα θέματα που επιθυμείτε να θέσετε και τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής.

 

Σας γνωρίζουμε ότι:

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν. 5056/23).

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη  (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2)  θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση (άρθρο 67Α παρ. 2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενός (1) θέματος ως κατεπείγον με τίτλο: «Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού».

Ημερομηνία: 31/05/2024 ΑΔΑ: Ψ1Υ9Ω1Μ-ΞΡΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6479
+

Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 31/05/2024 ΑΔΑ: ΡΟΕ1Ω1Μ-Ξ5Ι Αρ. Πρωτοκόλλου: 6473
+

Εξέταση αιτήσεως κ. Κούτρα Κων/νου σχετικά με την ανέγερση εξωκλησιού στη θέση «ΑΛΩΝΑΚΙΑ» στη μνήμη του Αγίου Βασιλείου Πρεσβυτέρου της εν ΑΓΚΥΡΑ Εκκλησίας.

Ημερομηνία: 31/05/2024 ΑΔΑ: ΨΔΡΞΩ1Μ-ΗΨΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6468
+

Περί εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Ανάβρας Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 30/05/2024 ΑΔΑ: 9ΒΕ5Ω1Μ-1Ι2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6453
+

Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Ημερομηνία: 30/05/2024 ΑΔΑ: Ψ5Ρ9Ω1Μ-ΩΟ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6450
+

Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» και ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού (υπάλληλος Δήμου) και Υπόλογος Διαχειριστής Έργου (Δήμος).

Ημερομηνία: 30/05/2024 ΑΔΑ: 6ΨΤΟΩ1Μ-4ΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6444
+

Έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027, με δικαιούχο και καθολικό διάδοχο τον Δήμο Σοφάδων έπειτα από το ΦΕΚ 31/Β’/4/1/2024 περί αυτοδίκαιης λύσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σοφάδων, καθώς και των συνημμένων στο ΤΔΠ ως προς τον Δικαιούχο.

Ημερομηνία: 30/05/2024 ΑΔΑ: 6ΞΛΟΩ1Μ-ΔΚΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6429
+

Ένταξη του Δήμου Σοφάδων στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας του σχολικού έτους 2024-2025.

Ημερομηνία: 29/05/2024 ΑΔΑ: 91ΩΓΩ1Μ-ΘΡ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6372
+

14η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ 2024

Ημερομηνία: 29/5/2024

    Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην έκτακτη διά περιφοράς (μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail: ezaxaropoulou@sofades.gr) 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, , την 29η Μαϊου 2024 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 11:00π.μ. και λύση της συνεδρίασης την 12η μεσημβρινή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και με την με αρ . Εγκ. : 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024 του Υπ. Εσωτερικών,  με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

1. Ένταξη του Δήμου Σοφάδων  στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας του σχολικού έτους  2024-2025.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

 

Το θέμα εισάγεται ως έκτακτο προκειμένου μέχρι 31-05-2024  να κατατεθεί πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων περί ένταξης ή μη του Δήμου Σοφάδων στο Πρόγραμμα Μαθητείας του σχολικού έτους 2024 – 2025.

Παρακαλούμε :

α) για τη ρητή συναίνεσή σας ως προς τον επείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και

β) σχετικά με τη συναίνεσή σας ως προς την έγκριση του ανωτέρω θέματος.

Οι απαντήσεις σας να σταλούν το αργότερο έως την 12:00 μεσημβρινή 29-05-2024 ημέρα Τετάρτη, είτε ατομικά είτε μαζικά από τους επικεφαλής των παρατάξεων.

 

Οι επικεφαλής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης έκδοσης ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Σοφάδων και σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης των Προτάσεων που θα υποβληθούν.

Ημερομηνία: 28/05/2024 ΑΔΑ: ΨΑ8ΥΩ1Μ-ΔΜΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6317
+

Λειτουργία ΚΑΠΗ Σοφάδων και παραρτημάτων ΚΑΠΗ Λουτροπηγής και ΚΑΠΗ Ματαράγκας –Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό ποσού α) της ετήσιας συνδρομής των μελών των ΚΑΠΗ, β) της τιμής πώλησης των ειδών κυλικείου.

Ημερομηνία: 28/05/2024 ΑΔΑ: 6ΥΗΛΩ1Μ-2ΙΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6302
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής μετά την υλοτομία μέρους της δασικής συστάδας 6β του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου για το διαχειριστικό έτος 2024.

Ημερομηνία: 28/05/2024 ΑΔΑ: ΨΗ99Ω1Μ-52Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 6304
+

Συζήτηση και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης σημειακής τροποποίησης της αριθμ. 8903/193281/2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας με θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας (ΦΕΚ 155/ΑΑΠΘ/16-06-2011). Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 5 παρ.15.

Ημερομηνία: 28/05/2024 ΑΔΑ: ΨΠΣ4Ω1Μ-ΩΟΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6280
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια.

Ημερομηνία: 27/05/2024 ΑΔΑ: ΡΛΗΙΩ1Μ-7Ι6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6259
+

Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ημερομηνία: 27/05/2024 ΑΔΑ: ΡΩΜΓΩ1Μ-ΗΨ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6244
+

Έγκριση ανακοίνωσης εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Γεωργίου Αλεξίου.

Ημερομηνία: 27/05/2024 ΑΔΑ: ΡΛ2ΝΩ1Μ-ΤΦ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6249
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΤΑ) Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 06/2023).

Ημερομηνία: 27/05/2024 ΑΔΑ: Ψ8Ν7Ω1Μ-ΨΑΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6242
+

Έγκριση προαιρετικής οικονομικής επιχορήγησης στο Γυμναστικό Σύλλογο Σοφάδων.

Ημερομηνία: 27/05/2024 ΑΔΑ: 9Η7ΣΩ1Μ-4Γ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6237
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

Ημερομηνία: 12/12/2023 ΑΔΑ: ΩΝΔΞΩ1Μ-ΑΟΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13283
+

8η Τακτική Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 12/12/2023

Την 12η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα  9:00 π.μ.  καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 8η Τακτική Συνεδρίαση  του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 06/12/2023 ΑΔΑ: ΨΙ1ΟΩ1Μ-ΛΔΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13111
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 7ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Ημερομηνία: 06/12/2023 ΑΔΑ: ΩΖ70Ω1Μ-ΑΥΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13107
+

7η Τακτική Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 6/12/2023

Την 6η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και  ώρα  9:00 π.μ.  καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 7η Τακτική Συνεδρίαση  του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 7ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 6ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Ημερομηνία: 03/10/2023 ΑΔΑ: 66ΥΙΩ1Μ-7Δ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10659
+

6η Τακτική Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 3/10/2023

Την 3η  Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα  9:00 π.μ.  καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 6η Τακτική Συνεδρίαση  του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 6ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 5ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Ημερομηνία: 05/09/2023 ΑΔΑ: ΨΟΕΠΩ1Μ-9ΨΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9676
+

5η Τακτική Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 5/9/2023

Την 5η  Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα  9:00 π.μ.  καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 5η Τακτική Συνεδρίαση  του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 5ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 4ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Ημερομηνία: 01/08/2023 ΑΔΑ: ΩΝΕ9Ω1Μ-Π79 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8264
+

4η Τακτική Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 01/08/2023

Την 1η  Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα  9.00  καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 4η Τακτική Συνεδρίαση  του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 4ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 3ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Ημερομηνία: 06/06/2023 ΑΔΑ: 6ΘΓ3Ω1Μ-ΕΑΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5651
+

3η Τακτική Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 6/6/2023

Την 6η  Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα  9.00  καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 3η Τακτική Συνεδρίαση  του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 3ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 2Ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Ημερομηνία: 11/04/2023 ΑΔΑ: ΨΙΑΖΩ1Μ-ΝΜΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3652
+

2η Τακτική Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 11/4/2023

Την 11η  Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα  9.00  καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 2η Τακτική Συνεδρίαση  του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 2ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 1Ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Ημερομηνία: 28/02/2023 ΑΔΑ: 6ΔΩΒΩ1Μ-5ΜΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1805
+

1η Τακτική Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 28/2/2023

Την 28η  Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 8.00 και ώρα λήξης 9.00 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 1η Τακτική Συνεδρίαση  του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 1ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 11Ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Ημερομηνία: 20/12/2022 ΑΔΑ: 639ΤΩ1Μ-4Ξ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14606
+

14η Τακτική Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 20/12/2022

Την 20η  Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 8.00 και ώρα λήξης 9.00 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 14η Τακτική Συνεδρίαση  του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 11ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 30/11/2022 ΑΔΑ: ΨΧ3ΩΩ1Μ-ΘΩΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13910
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης «Σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής έρευνας – έκθεσης για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λουτρού» και ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00 € .

Ημερομηνία: 08/10/2013 ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω1Μ-ΙΒ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 22641/08-10-2013
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήσεων δημοτών

Ημερομηνία: 10/08/2012 ΑΔΑ: Β4Γ9Ω1Μ-ΥΛΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 17481/16-07-2012
+

1η Συνεδρίαση (14-10-2011) Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Την 14η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής για το έτος 2011, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 17/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Σοφάδων.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης ύστερα από αίτηση του Τσιαλούκη Λάμπρου του Θωμά για διαγραφή βεβαιούμενης οφειλής ύδρευσης στην Τ.Κ. Κυψέλης

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης ύστερα από αίτηση του Παπαδόπουλου Θεόφιλου του Περικλή για διαγραφή βεβαιούμενης οφειλής ύδρευσης Σοφάδων

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης ύστερα από αίτηση του Κουτσομανή Δημητρίου του Βαίου για διαγραφή βεβαιούμενης οφειλής άρδευσης στην Τ.Κ. Ματαράγκας

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης ύστερα από αίτηση του Τράκα Αχιλλέα του Ιωάννη για διαγραφή βεβαιούμενης οφειλής δικαιώματος βοσκής στην Τ.Κ. Κυψέλης

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης ύστερα από αίτηση του Ζάχου Θωμά του Νικολάου για διαγραφή βεβαιούμενης οφειλής άρδευσης στην Τ.Κ. Κυψέλης

6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης ύστερα από αίτηση του Μάλιου Ευθυμίου του Γεωργίου για διόρθωση βεβαιούμενης οφειλής άρδευσης στην Τ.Κ. Ματαράγκας

7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης ύστερα από αίτηση του Ρούσσου Δημητρίου του Μαρίνου για επιστροφή ποσού 25,00 € από κλήση που εισπράχθηκε εκ παραδρομής από τον Δήμο μας.

8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης ύστερα από αίτηση της Δίκου Ελένης του Γεωργίου για διαγραφή ποσού 15,00 € .

9.  Συζήτηση και λήψη απόφασης ύστερα από αίτηση του Βουλωτά Κων/νου του Βαίου για διαγραφή ποσού 15,00 €.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης ύστερα από αίτηση του Μπούκη Παναγιώτη του Σωκράτη για διόρθωση ποσού που προέρχεται από τέλη ύδρευσης.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης ύστερα από αίτηση της Αλεξογιάννη Αντιγόνης του Αποστόλου για μείωση του βεβαιωμένου ποσού τέλους νεκροταφείων

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης ύστερα από αίτηση της Αλεξογιάννη Αντιγόνης του Αποστόλου για μείωση του βεβαιωμένου ποσού τέλους νεκροταφείων .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

+

Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 22/11/2019 ΑΔΑ: 6ΔΓΡΩ1Μ-ΧΤΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13487
+

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 22/11/2019 ΑΔΑ: ΩΗ8ΠΩ1Μ-348 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13483
+

1η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2019

Ημερομηνία: 21/11/2019

Την 21η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 π.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Σοφάδων.
 2. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (22/11/2019 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

+

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 10/12/2018 ΑΔΑ: 6009Ω1Μ-7Υ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14868
+

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/12/2018 ΑΔΑ: 6ΝΠΔΩ1Μ-Ν2Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 14858
+

1η Συνεδριαση Επιτροπης Διαβουλευσης 2018

Ημερομηνία: 7/12/2018

Την 7η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Σοφάδων.
 2. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (08/12/2018 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

 

 • Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

 

+

“Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 24/10/2017 ΑΔΑ: Ψ0ΗΦΩ1Μ-ΣΩ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 20039
+

“Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 24/10/2017 ΑΔΑ: 7ΣΓΖΩ1Μ-ΩΔΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 19961
+

2η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2017

Ημερομηνία: 20/10/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Την 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.
 2. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (21/10/2017 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

 

 • Ο Δήμαρχος

 

 

Αθανάσιος Σκάρλος

+

Γνωμοδότηση επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 06/06/2017 ΑΔΑ: ΨΩΚΧΩ1Μ-Θ9Φ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10629
+

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης 2017

Ημερομηνία: 18/5/2017

+

1η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2017

Ημερομηνία: 18/05/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Την 18η Μαϊου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (19/05/2017 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

 

 • Ο Δήμαρχος

 

 

Αθανάσιος Σκάρλος

+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: 5/4/2017

Ο Δήμαρχος Σοφάδων καλεί τους φορείς, συλλόγους και οργανώσεις που υφίσταται και δρουν στο Δήμο Σοφάδων, καθώς και τους δημότες του Δήμου μας, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους το αργότερο έως την 5 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν σχετικά έγγραφά τους, με τα οποία ορίζεται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προτεινόμενου εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφά τους στην έδρα του Δήμου, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Κιερίου 49 – 2ος όροφος).
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σοφάδων.
Με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι :
1. Στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2.Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3.Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4.Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του Δήμου”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

“Γνωμοδότηση προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων έτους 2017”.

Ημερομηνία: 10/11/2016 ΑΔΑ: 78Ν7Ω1Μ-89Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 19970
+

1η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2016

Ημερομηνία: 07/11/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 7η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δ. Σοφάδων έτους 2017.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (08/11/2016 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Σκάρλος

+

1η Συνεδρίαση (τακτική) Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2015

Ημερομηνία: 10/10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 10 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 6:30 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δ. Σοφάδων έτους 2016.
2. Γνωμοδότηση προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και ετήσιου προγράμματος δράσης.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (11/10/2015 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010) .

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Σκάρλος

+

1η Συνεδρίαση (έκτακτη) Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 23 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 6:00 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνεδρίαση (έκτακτη) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων έτους 2015.
Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι πρέπει να προβούμε άμεσα στην κατάρτιση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (24/11/2014 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010) .

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Σκάρλος

+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: 24-09-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
(ΆΡΘΡΟ 76 Ν. 3852/2010)
Ο Δήμαρχος Σοφάδων καλεί τους φορείς, συλλόγους και οργανώσεις που υφίσταται και δρουν στο Δήμο Σοφάδων, καθώς και τους δημότες του Δήμου μας, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους το αργότερο έως την 24 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν σχετικά έγγραφά τους, με τα οποία ορίζεται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προτεινόμενου εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφά τους στην έδρα του Δήμου, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Κιερίου 49 – 2ος όροφος).
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σοφάδων.
Με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι :
1. Στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2.Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3.Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4.Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του Δήμου”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ

+

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης (10-10-2013) Επιτροπής Διαβούλευσης 2013

Το αρχείο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

+

3η Συνεδρίαση (10-10-2013) Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την  10η Οκτωβρίου  2013 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ,  καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:

•Γνωμοδότηση επί του προσαρμοσμένου προσχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2014. 

•Γνωμοδότηση επί του προσαρμοσμένου προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2014.

•Γνωμοδότηση επί του προσαρμοσμένου προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

    Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας , η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (Παρασκευή  11/10/2013 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

 

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ.142/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 27/12/2023 ΑΔΑ: ΨΒ11Ω1Μ-ΞΟ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14096
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 18η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ημερομηνία: 27/12/2023 ΑΔΑ: 9Ρ0ΔΩ1Μ-ΦΛΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14073
+

29η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 27/12/2023

Καλείστε όπως την 27η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 29η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 18η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ.142/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων, έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.138/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ,

Ημερομηνία: 19/12/2023 ΑΔΑ: 9ΟΟ2Ω1Μ-ΤΜ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13722
+

Έκτακτη σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία: 19/12/2023 ΑΔΑ: 6ΡΩ6Ω1Μ-1ΝΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13705
+

28η (έκτακτη) συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 19/12/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 28η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 19-12-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων, έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.138/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ,

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Σοφάδων εκδόθηκε τη Παρασκευή 15-12-2023 μετά τις εργάσιμες ώρες με παρατηρήσεις οπότε θα πρέπει να προβούμε στην λήψη απόφασής καθώς το χρονικό περιθώριο είναι πολύ περιορισμένο. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

Έγκριση πρακτικών της δημόσιας επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ημερομηνία: 13/12/2023 ΑΔΑ: 9ΦΘΘΩ1Μ-Φ58 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13485
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024.

Ημερομηνία: 13/12/2023 ΑΔΑ: 9ΛΟΓΩ1Μ-Χ5Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13337
+

Αποδοχή ή μη δωρεάς για την Τ.Κ. Κέδρου.

Ημερομηνία: 12/12/2023 ΑΔΑ: 6Ω1ΠΩ1Μ-ΚΔΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13312
+

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων έτους 2023.

Ημερομηνία: 12/12/2023 ΑΔΑ: Ψ0ΚΨΩ1Μ-0ΛΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13301
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 12/12/2023 ΑΔΑ: 9Ξ41Ω1Μ-4ΟΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13297
+

Εξειδίκευση πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6731.03 με τίτλο «Προαιρετική (έκτακτη) επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού & περιβάλλοντος Σοφάδων».

Ημερομηνία: 12/12/2023 ΑΔΑ: 6Α2ΤΩ1Μ-7ΗΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13287
+

27η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 12/12/2023

Καλείστε όπως την 12η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 27η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 202
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00€ με ΦΠΑ.
 3. Αποδοχή ή μη δωρεάς για την Τ.Κ. Κέδρου.
 4. Έγκριση πρακτικών της δημόσιας επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 5. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων έτους 2023.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑ  00-6731.03 με τίτλο «Προαιρετική (έκτακτη) επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού & περιβάλλοντος  Σοφάδων».
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης τεχνικού δελτίου της πράξης: Δήμος Σοφάδων – καθαρισμοί και πρώτες αποκαταστάσεις ζημίων από την πλημμυρά – κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμυράς (daniel).
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ -ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (Daniel)» με κωδικό ΟΠΣ 5221684 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» πρ/σμού δαπάνης 1.150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Ημερομηνία: 06/12/2023 ΑΔΑ: 9Ο4ΙΩ1Μ-ΤΦΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13123
+

Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.

Ημερομηνία: 06/12/2023 ΑΔΑ: ΨΠΗ4Ω1Μ-ΩΧΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13117
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ημερομηνία: 06/12/2023 ΑΔΑ: ΨΗΖΓΩ1Μ-ΠΦ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13115
+

26η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 6/12/2023

Καλείστε όπως την 6η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 26η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ -ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (Daniel)» με κωδικό ΟΠΣ 5221684 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» πρ/σμού δαπάνης 1.150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης τεχνικού δελτίου της πράξης: Δήμος Σοφάδων – καθαρισμοί και πρώτες αποκαταστάσεις ζημίων από την πλημμυρά – κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμυράς (daniel).
+

Εξειδίκευση πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6731.03 με τίτλο «Προαιρετική (έκτακτη) επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού & περιβάλλοντος Σοφάδων».

Ημερομηνία: 24/11/2023 ΑΔΑ: 92Φ5Ω1Μ-Κ20 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12741
+

Έγκριση πρακτικών της δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ημερομηνία: 24/11/2023 ΑΔΑ: 6ΤΒ1Ω1Μ-ΗΞ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12739
+

Αποδοχή ή μη δωρεάς για την Τ.Κ. Κυψέλης.

Ημερομηνία: 22/11/2023 ΑΔΑ: 6ΠΜΑΩ1Μ-8ΑΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12621
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της αριθμ. 11/2023 (ΑΔΑ: ΩΧ33Ω1Μ-ΦΧ7) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ.

Ημερομηνία: 27/12/2023 ΑΔΑ: 6Δ12Ω1Μ-ΙΦ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14101
+

9η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Ημερομηνία: 27/12/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής, που θα γίνει την 27-12-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 πμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της αριθμ. 11/2023 (ΑΔΑ: ΩΧ33Ω1Μ-ΦΧ7) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

+

Έκτακτη σύγκλιση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ημερομηνία: 23/11/2023 ΑΔΑ: ΨΚΣ1Ω1Μ-ΗΤ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12679
+

Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου Εγγειοβελτιωτικά Έργα Σμοκόβου.

Ημερομηνία: 23/11/2023 ΑΔΑ: 9ΕΗΖΩ1Μ-5ΨΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12675
+

8η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Ημερομηνία: 23/11/2023

Παρακαλούμε όπως την 23η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 πμ προσέλθετε για την 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2023, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

 1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου Εγγειοβελτιωτικά Έργα Σμοκόβου

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως σύμφωνα με το αρθμ. Πρωτ 425389/26-10-2023 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας θα  πρέπει να αποστείλουμε το σχετικό έγγραφο Δ11 έως 24-11-2023

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

+

Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος (ΜΥΗΕ) 1,65MW στο ρέμα Αγ. Μαρίνης των Τ.Κ Αηδονοχωρίου & Λουτροπηγής του Δήμου Σοφάδων της Π.Ε Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ημερομηνία: 11/08/2023 ΑΔΑ: 9ΟΔ0Ω1Μ-Δ3Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8862
+

Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 105 MW και υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ) 33/150 Κv, στη θέση ΚΤΙΜΕΝΗ, των Τ.Κ Κτιμένης & Γαβρακίων, των Δ.Ε Ταμασίοιυ & Θεσσαλιώτιδος των Δήμων Σοφάδων & Δομοκού, των Π.Ε Καρδίτσας & φθιώτιδας, στις Περιφέρειες Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος.

Ημερομηνία: 11/08/2023 ΑΔΑ: 9ΦΘΩΩ1Μ-Λ2Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8860
+

7η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής 2023

Ημερομηνία: 11/8/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής,που θα γίνει την 11-08-2023, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 10.00 πμμε θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος (ΜΥΗΕ) 1,65MWστο ρέμα Αγ. Μαρίνης των Τ.Κ Αηδονοχωρίου&Λουτροπηγής του Δήμου Σοφάδων της Π.Ε Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 2. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 105 MWκαι υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ) 33/150 Κv, στη θέση ΚΤΙΜΕΝΗ, των Τ.Κ Κτιμένης&Γαβρακίων, των Δ.Ε Ταμασίοιυ&Θεσσαλιώτιδος των Δήμων Σοφάδων & Δομοκού, των Π.Ε Καρδίτσας &φθιώτιδας, στις Περιφέρειες Θεσσαλίας &Στ. Ελλάδος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

+

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αριθμ. 19/2022 (ΑΔΑ:6ΝΟ8Ω1Μ-ΣΗΓ) Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Σοφάδων που αφορά στην Έγκριση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σοφάδων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου.

Ημερομηνία: 19/07/2023 ΑΔΑ: Ψ46ΟΩ1Μ-ΩΩΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7668
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης για την είσοδο -έξοδο, στο αγροτεμάχιο αρ.808 αναδασμού Λουτρού 1962 όπου είναι όπου είναι και ο ιδιοκτήτης προκειμένου να έχει πρόσβαση, μέσω αγροτικής οδού για προσθήκη ανέγερσης αγροτικού υπόστεγου σε υπάρχουσα αγροτική αποθήκη με άδεια οικοδομής την αρ.95/2005, εκτός οικισμού Λουτρού του Δήμου Σοφάδων.(Προσωρινό ΚΑΕΚ 220820321041).

Ημερομηνία: 19/07/2023 ΑΔΑ: ΨΟ82Ω1Μ-ΙΑΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7667
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης για την είσοδο – έξοδο, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Χανή Νικολάου του Βασιλείου, προκειμένου να έχει πρόσβαση, σε δημοτική οδό (εκτός οικισμού), για την εμπορική δραστηριότητα μηχανουργείου, εκτός οικισμού Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 19/07/2023 ΑΔΑ: 6Φ66Ω1Μ-2ΤΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7665
+

6η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής 2023

Ημερομηνία: 17/7/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής, που θα γίνει την 17-07-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μεσημβρινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης, «ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ».
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης για την είσοδο – έξοδο, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Χανή Νικολάου του Βασιλείου, προκειμένου να έχει πρόσβαση, σε δημοτική οδό (εκτός οικισμού), για την εμπορική δραστηριότητα μηχανουργείου, εκτός οικισμού Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης για την είσοδο -έξοδο, στο αγροτεμάχιο αρ.808 αναδασμού Λουτρού 1962 όπου είναι όπου είναι και ο ιδιοκτήτης προκειμένου να έχει πρόσβαση, μέσω αγροτικής οδού για προσθήκη ανέγερσης αγροτικού υπόστεγου σε υπάρχουσα αγροτική αποθήκη με άδεια οικοδομής την αρ.95/2005, εκτός οικισμού Λουτρού του Δήμου Σοφάδων.(Προσωρινό ΚΑΕΚ 220820321041).
 4. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αριθμ. 19/2022 (ΑΔΑ:6ΝΟ8Ω1Μ-ΣΗΓ) Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Σοφάδων που αφορά στην Έγκριση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σοφάδων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ημερομηνία: 04/07/2023 ΑΔΑ: 61Τ5Ω1Μ-ΛΛΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7065
+

Χορήγηση άδειας για παράταση μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, “ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ”, στην ΤΚ. Πασχαλίτσας, ιδιοκτησίας του Παπαματθαίου Νικόλαος του Κυριάκου, για το έτος 2023.

Ημερομηνία: 04/07/2023 ΑΔΑ: ΨΧΖΝΩ1Μ-ΚΙΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7064
+

5η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Ημερομηνία: 3/7/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής, που θα γίνει την 03-07-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2022 του Δήμο Σοφάδων.
 2. Χορήγηση άδειας για παράταση μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ)”, στην ΤΚ. Πασχαλίτσας, ιδιοκτησίας του Παπαματθαίου Νικόλαος του Κυριάκου, για το έτος 2023.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιου για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροτεμαχίων.

 

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απαλοιφής των περιορισμών της δωδεκαετούς παραμονής των ασύμβατων χρήσεων γης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.15 α της αριθμ. 8903/193281/2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 155/ΑΑΠΘ/16-06-2011) Έγκριση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας

Ημερομηνία: 30/05/2023 ΑΔΑ: 6Ι25Ω1Μ-ΦΝ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5391
+

4η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής, που θα γίνει την 29-05-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απαλοιφής των περιορισμών της δωδεκαετούς παραμονής των ασύμβατων χρήσεων γης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.15 α της αριθμ. 8903/193281/2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 155/ΑΑΠΘ/16-06-2011) Έγκριση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οφειλόμενης εισφοράς σε ιδιοκτήτες που αφορά στα ΟΤ 184 και 187 της δυτικής επέκτασης Σοφάδων.

Ημερομηνία: 03/05/2023 ΑΔΑ: ΨΡΠΓΩ1Μ-ΡΟ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4410
+

Τροποποίηση της αριθμ.2/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ημερομηνία: 03/05/2023 ΑΔΑ: 9613Ω1Μ-ΛΒ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4400
+

3η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Ημερομηνία: 2/5/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την 02-05-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 2/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οφειλόμενης εισφοράς σε ιδιοκτήτη που αφορά στα ΟΤ 184 και 187 της δυτικής επέκτασης Σοφάδων.

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

+

Απόφαση 2η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2014

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από εδώ.

+

Απόφαση 1η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2014

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από εδώ.

+

Απόφαση 2η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 18η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 3η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 19η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 4η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 5η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 6η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 7η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 8η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 9η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 10η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 11η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 12η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 13η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 14η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 15η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 16η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

+

Απόφαση 1η Δημ. Κοιν. Σοφάδων 2013

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.