Εφημερίδα Υπηρεσίας

+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ημερομηνία: 09/12/2022 ΑΔΑ: Ψ03ΞΩ1Μ-ΨΘΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14250
+

Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σοφάδων, έτους 2023.

Ημερομηνία: 09/12/2022 ΑΔΑ: ΨΘΓΑΩ1Μ-9ΟΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14243
+

Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Εκίζογλου Σπυρίδωνος στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.).

Ημερομηνία: 09/12/2022 ΑΔΑ: ΩΖΓΩΩ1Μ-ΔΚ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14244
+

Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ημερομηνία: 06/12/2022 ΑΔΑ: 6Β1ΦΩ1Μ-ΥΦΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14108
+

19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 8/12/2022

Την 8η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σοφάδων, έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 10ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση κατ’ εξαίρεσης εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Θραψιμίου από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κέδρου στον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΚΕΔΡΟΣ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Περί αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. «ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Εκίζογλου Σπυρίδωνος στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Τροποποίηση της αριθμ. 177/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

+

18η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 8/12/2022

Την 8η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (ισολογισμός, κατάσταση  αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

+

17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 6/12/2022

Καλείστε να συμμετέχετε, την  6η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9.00΄  και ώρα λήξης 11.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018) ,στην 17η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1. Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

 

 

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 

 

+

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Β’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 22/11/2022 ΑΔΑ: 9ΗΒ4Ω1Μ-8Ω5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13574
+

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Γ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 21/11/2022 ΑΔΑ: 9ΓΩΦΩ1Μ-3ΔΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13528
+

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Α’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 21/11/2022 ΑΔΑ: Ψ9ΣΙΩ1Μ-ΣΔΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13512
+

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2021 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 21/11/2022 ΑΔΑ: 6ΤΣΨΩ1Μ-3ΔΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13507
+

Έγκριση 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 9ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Ημερομηνία: 18/11/2022 ΑΔΑ: 63ΩΣΩ1Μ-Π45 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13458
+

Τροποποίηση της αριθμ. 73/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 18/11/2022 ΑΔΑ: ΩΖ0ΥΩ1Μ-Χ94 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13459
+

16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ημερομηνία: 17/11/2022

Την 17η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 9ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2021 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Α’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Β’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 (Γ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Τροποποίηση της αριθμ. 73/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (άρθρο 78 Ν.4954/22) (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022).

+

Τροποποίηση της αριθμ. 149/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 13/10/2022 ΑΔΑ: 68Χ9Ω1Μ-ΠΝΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11779