Εφημερίδα Υπηρεσίας

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023.

Ημερομηνία: 09/12/2022 ΑΔΑ: ΨΝΩ2Ω1Μ-50Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 14251
+

Έγκριση της αριθμ.68/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2022.

Ημερομηνία: 09/12/2022 ΑΔΑ: Ω8ΑΩΩ1Μ-ΞΙΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14242
+

28η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 9/12/2022

Καλείστε όπως την 9η  Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 28η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδιά μέσα του Δήμου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023.
 3. Έγκριση της αριθμ.68/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2022.
 4. Έγκριση της αριθμ.67/2022 του Νομικού Πρόσωπού με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) που αφορά, τις οικονομικές κατάστασης χρήσης 2019 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΕ. ΑΡΝΗΣ (Α.Μ. 3/2021).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ -ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 8/2017).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησής Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :»ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ»(Α.Μ. 04/2019).
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση δημότισσάς για χρηματική βοήθεια.

Ημερομηνία: 01/12/2022 ΑΔΑ: 9074Ω1Μ-3Θ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13985
+

Έγκριση της αριθμ.41/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2022 (B΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.

Ημερομηνία: 01/12/2022 ΑΔΑ: ΩΜ44Ω1Μ-24Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13968
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 07/2021).

Ημερομηνία: 30/11/2022 ΑΔΑ: ΩΥΖΞΩ1Μ-74Φ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13915
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Ημερομηνία: 30/11/2022 ΑΔΑ: 9434Ω1Μ-ΥΤ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13908
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ» (Α.Μ. 08/2021).

Ημερομηνία: 30/11/2022 ΑΔΑ: Ψ8ΗΚΩ1Μ-7ΕΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13896
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Σοφάδων στην Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Ημερομηνία: 30/11/2022 ΑΔΑ: ΨΣΒΗΩ1Μ-Π3Λ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13874
+

Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ημερομηνία: 29/11/2022 ΑΔΑ: 948ΩΩ1Μ-1ΤΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13833
+

Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα και έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών κτηρίων με δημόσια σύμβαση.

Ημερομηνία: 28/11/2022 ΑΔΑ: 6ΜΠΠΩ1Μ-ΘΩΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13759
+

27η τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Ημερομηνία: 29/11/2022

Καλείστε όπως την 29η  Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 27η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 2. Έγκριση της αριθμ.63/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για αποτελέσματα οικ. έτους 2022 (Β΄ Τριμήνου) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Σοφάδων.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 07/2021).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ» (Α.Μ. 08/2021).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση δημότισσάς για χρηματική βοήθεια.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Σοφάδων στην Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
+

Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Σοφάδων στην Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Ημερομηνία: 25/11/2022 ΑΔΑ: 9Θ1ΞΩ1Μ-82Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13740
+

Ορισμός συμβολαιογράφου και καθορισμός αμοιβής για την κατάτμηση του υπ’ αρ.132 αγροτεμαχίου (αναδασμού Πασχαλίτσας 1969).

Ημερομηνία: 25/11/2022 ΑΔΑ: ΨΓ91Ω1Μ-ΙΝΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13738
+

Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Αθανάσιου Παππά στις Βρυξέλες για το χρονικό διάστημα 29/11/2022 έως 02/12/2022.

Ημερομηνία: 25/11/2022 ΑΔΑ: ΩΤ6ΘΩ1Μ-ΟΗΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13731