Σημαντικα Νεα
 • ...

Εφημερίδα Υπηρεσίας

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ/Χ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ.05/2022).

Ημερομηνία: 07/06/2023 ΑΔΑ: 96Γ4Ω1Μ-56Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 5695
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού προσφορών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», που αποκλίνουν από το μέσο όρο και κλήση των οικονομικών φορέων για εξηγήσεις.

Ημερομηνία: 06/06/2023 ΑΔΑ: 9Π9ΣΩ1Μ-ΜΔΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5678
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ημερομηνία: 06/06/2023 ΑΔΑ: 6ΚΤΑΩ1Μ-9ΨΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5657
+

12η τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 6/6/2023

Καλείστε όπως την 6η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 12η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής η μη δωρεάς οικοπέδου στην ΔΚ Μασχολουρίου.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού προσφορών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», που αποκλίνουν από το μέσο όρο και κλήση των οικονομικών φορέων για εξηγήσεις.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ/Χ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ.05/2022).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 05/2022 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ/Χ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 31/05/2023 ΑΔΑ: Ψ3ΘΗΩ1Μ-0ΣΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5454
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδήλωσης.

Ημερομηνία: 30/05/2023 ΑΔΑ: 9ΡΥΘΩ1Μ-Μ2Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 5416
+

11η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 30/5/2023

Καλείστε όπως την 30η  Μαΐου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 11η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 05/2022 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ/Χ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδήλωσης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 9α του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2023.

Ημερομηνία: 24/05/2023 ΑΔΑ: 64ΡΖΩ1Μ-Μ7Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5195
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 12, 1β, 25, 18 (μέρος), 19α (μέρος), του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2023.

Ημερομηνία: 24/05/2023 ΑΔΑ: 902ΨΩ1Μ-ΟΓΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5213
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 1γ (μέρος), 2β (μέρος), 11β (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2023.

Ημερομηνία: 24/05/2023 ΑΔΑ: ΨΘΤΔΩ1Μ-ΩΓΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5204
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού δαπάνης 257.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία: 24/05/2023 ΑΔΑ: ΨΣΝΔΩ1Μ-4ΘΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5195
+

Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού του διαγωνισμού της προμήθειας Προμήθεια καυσίμων έτους 2023 που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

Ημερομηνία: 23/05/2023 ΑΔΑ: 64ΙΞΩ1Μ-4ΘΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5170
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ Δήμου Σοφάδων».

Ημερομηνία: 23/05/2023 ΑΔΑ: 9Τ4ΩΩ1Μ-ΥΓΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5156
+

10η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Ημερομηνία: 23/5/2023

Καλείστε όπως την 23η  Μαΐου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 10η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 1γ (μέρος), 2β (μέρος), 11β (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2023.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 12, 1β, 25, 18 (μέρος), 19α (μέρος), του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2023.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 9α του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2023.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού δαπάνης 257.000,00€ με ΦΠΑ.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ Δήμου Σοφάδων».
 6. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού του διαγωνισμού της προμήθειας Προμήθεια καυσίμων έτους 2023 που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ

 

+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ημερομηνία: 15/05/2023 ΑΔΑ: ΨΞΤΖΩ1Μ-0ΧΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4881