Σημαντικα Νεα
 • ...

Εφημερίδα Υπηρεσίας

+

19η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 9/7/2024

Καλείστε την 9η Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 19η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 και την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2024.
 2. Καθορισμός αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ μερικής/ή και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων διδ. Έτους 2024-2025.
 3. Γνωμοδότηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Σοφάδων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου  Παραλαβής   του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΓΠΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί «Σύναψη Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σοφάδων και Δήμου Παλαμά για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων του Δήμου Παλαμά».
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση επίτοιχου ιστού για μικροκυματική ραδιοζεύξη στο Δημαρχείο Ρεντίνας για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

18η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 19/6/2024

Καλείστε την 19η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 18η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 135 KVA με αριθμό 41606945-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του παρόχθιου στη διεύθυνση Καρποχωρίου».
 2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
 3. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν σε δημότες.

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

17η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 17/6/2024

Καλείστε την 17η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 17η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 και την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2024.
 2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων λόγω κατάργησης Νομικών Προσώπων.
 3. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Καρποχωρίου από δημότη μας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (DANIEL)” (Α.Μ. 11/2023).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», προϋπολογισμού δαπάνης 114.000,00€ με ΦΠΑ.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.
 7. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Ερμητσίου από δημότη μας.

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

16η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Ημερομηνία: 7/6/2024

Καλείστε την 7η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή για το έτος 2024 και ώρα 10.00 π.μ.  στην 16η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 2. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2024».
 3. Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00 € με ΦΠΑ. (Α.Μ.8/2018), με Σ.Α.:206959.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΤΑ) Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 6/2023).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Παραλαβής   του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής   του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καταβολής επιχορήγησης Γυμναστικού Συλλόγου.

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ

+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί τεσσάρων (4) θεμάτων ως κατεπείγον: α)Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, β) Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για παροχή νομικής συνδρομής σε υπάλληλους και μελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Σοφάδων, γ) Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων και δ) Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου στην Αθήνα στις 23/5/2024, 29/5/2024 & στην Φλώρινα στις 25-26 /5/2024.

Ημερομηνία: 23/05/2024 ΑΔΑ: ΨΦΦΒΩ1Μ-ΦΤΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6109
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».

Ημερομηνία: 23/05/2024 ΑΔΑ: 618ΕΩ1Μ-ΓΡΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6090
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ».

Ημερομηνία: 23/05/2024 ΑΔΑ: ΨΝΗΕΩ1Μ-ΙΔΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6089
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για παροχή νομικής συνδρομής σε υπάλληλους και μελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 23/05/2024 ΑΔΑ: 94Π1Ω1Μ-ΗΟΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6083
+

Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: 9ΧΞ1Ω1Μ-ΗΚ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6071
+

Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου στην Αθήνα στις 23/5/2024, 29/5/2024 & στην Φλώρινα στις 25-26 /5/2024.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: ΨΝ9ΡΩ1Μ-3Β6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6055
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: ΨΛ73Ω1Μ-ΙΘΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6061
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ».

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: ΨΟΚΜΩ1Μ-ΛΚΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6038
+

Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου, των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, καθώς και των πρανών αυτών αρμοδιότητας του Δήμου Σοφάδων με ιδία μέσα του Δήμου.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: 9Ε0ΝΩ1Μ-Π9Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6036
+

Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Καθαρισμός κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: ΨΘ3ΥΩ1Μ-ΓΜ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6031
+

Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Συντήρηση – καθαρισμός δασικών δρόμων.

Ημερομηνία: 22/05/2024 ΑΔΑ: ΨΤΧ7Ω1Μ-ΝΙΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6030