Σημαντικα Νεα
  • ...

Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκ νέου μίσθωση του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. Ματαράγκας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.   Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Ματαράγκας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25/10/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων εντός του Δημοτικού καταστήματος  Δήμου Σοφάδων. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εκατό (100,00€) ευρώ. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση

Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Σοφάδων

Ο Δήμος Σοφάδων προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) κατ’ εφαρμογή του Ν. 4819/2021. Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς τις βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις όλων των οικισμών του Δήμου Σοφάδων.   Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, απευθυνόμαστε στους φορείς, τους κατοίκους και τις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας για την

Aνακοίνωση αποτελεσμάτων για τη ΣΟΧ1/2022 με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Aνακοίνωση αποτελεσμάτων για τη  ΣΟΧ1/2022 με  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2α) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»   Μπορείτε να κατεβάσετε τους πίνακες για το κωδικό 101 (ΠΕ Οικονομολόγος) εδώ : Μπορείτε να κατεβάσετε τους πίνακες για το

Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του ΚΕΠ 0422 Δήμου Σοφάδων

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει φανερό, προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 130 τ.μ., εκ των οποίων τα 80 τ.μ. τουλάχιστον πρέπει να βρίσκονται σε ισόγειο χώρο. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στο Δήμο Σοφάδων- Δημοτική Ενότητα Σοφάδων και συγκεκριμένα να έχει πρόσοψη επί της οδού ΚΙΕΡΙΟΥ και απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 μέτρων από το Δημοτικό Μέγαρο, για την μεταστέγαση του ΚΕΠ 0422 Δήμου

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Σοφάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/2020). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/18 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών