Σημαντικα Νεα
  • ...

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΟΝΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 5,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (Pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στην ΤΚ Γραμματικού η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 30-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30-11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι παραγωγοί που καλλιεργούν Ελιές – Ροδιές – Συκιές, το φυτικό κεφάλαιο των οποίων  ζημιώθηκε (ξηράνσεις δένδρων, σχισίματα)  από τον παγετό  που εκδηλώθηκε τη χρονική περίοδο 15-18 Φεβρουαρίου 2021 και δεν υπέβαλαν αρχικές αιτήσεις, καλούνται  από  08/11/2021 έως και  22/11/2021   να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Στο πλαίσιο έναρξης εργασιών για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης, θα γίνει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας από Δευτέρα 1-11-2021 έως την Παρασκευή 5-11-2021 της οδού Πλαστήρα από την διασταύρωση  με την οδό Αγ. Γεωργίου έως την οδό 25η Μαρτίου και της οδού Κιερίου από την διασταύρωση με την οδό Γ. Καραϊσκάκη έως την οδό Σ. Παπάγου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΕ ΑΡΝΗΣ & ΤΑΜΑΣΙΟΥ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών  αγροτεμαχίων Δημοτικής Ενότητας Άρνης και Ταμασίου η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 09-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-13:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215.  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών  αγροτεμαχίων Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 08-11-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-13:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.)»   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του «Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α), περί  πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.  όπως  αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του