Σημαντικα Νεα
  • ...

Ανακοινώσεις

Απόφαση αναστολής λειτουργίας του 5ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων για σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου

Αριθμ. Απόφασης  399   /2024 Ο Δήμαρχος Σοφάδων Έχοντας υπόψη Το άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. στ του Ν. 3463/2006 , όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/20102. Την παρ. 1. του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ.201/1998. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α ́/01.08.2017). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 “Νέα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ – ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ – ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΤΟ ΚΑΠΗ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ-ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ -ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».   Η ΔΡΑΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 8:00 Π.Μ.  ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΗΣΤΙΚΑ

Δημοσιοποίηση του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 206110 Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό συμπιεσμένο αρχείο από εδώ.

Κλείσιμο της οδού Κιερίου κατά τις ημέρες των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού.

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα την 1η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00‘ συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Δ.Κ Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, μετά από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/26-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 88  του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι σε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024»

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης εκάστου είδους κάθε τμήματος του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων

Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού/ης Συνεργάτη/ιδας Δημάρχου Σοφάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/2020). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”. Τις διατάξεις τωνάρθρων 3 &30 παρ.3 του ν. 5056/23σχετικάμε τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή