Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαγωνισμοί Έργων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43300, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Αραμπατζής Ευάγγελος, τηλ.: 2443-353229, fax: 24433-53234, e-mail: earampatzis@sofades.gr Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο: «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.sofades.gr -> Δήμος -> Διαφάνεια -> Διαγωνισμοί. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 375.000,00 €

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το συμπιεσμένο αρχείο με όλα τα έγγραφα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 467.741,94 €

Μπορείτε να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο με όλα τα σχετικά έγγραφα από εδώ.

Aνακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.. των έργων : Έργα ύδρευσης Κέδρου και Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Τσιγγάνων-ΡΟΜΑ στο Δήμο Σοφάδων

Ο Δήμος Σοφάδων κατ΄ εφαρμογή: 1. της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 2. της παρ. 10.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 3. της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017), 4. το με αρίθμ. πρωτ. 14026/06-12-2019 έγγραφο δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης. θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gov, για την

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ»

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5436 Ο Δήμος Σοφάδων κατ΄ εφαρμογή: 1. της παρ. 8.(β) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 2. της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 3. της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017), προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για το έργο, κάτω των ορίων, «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» με κριτήριο την πλέον

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ-ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5435 Ο Δήμος Σοφάδων κατ΄ εφαρμογή: 1. της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 2. της παρ. 10.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 3. της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017), προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για το έργο, κάτω των ορίων, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ-ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» με κριτήριο την

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ»

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5434 Ο Δήμος Σοφάδων κατ΄ εφαρμογή: 1. της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 2. της παρ. 10.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 3. της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017), προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για το έργο, κάτω των ορίων, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» με κριτήριο την

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ»

Ο Δήμος Σοφάδων κατ΄ εφαρμογή: της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της παρ. 10.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017), προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για το έργο, κάτω των ορίων, «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα