Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαγωνισμοί Έργων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ», εκτιμώμενης αξίας

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»

Ο Δήμος Σοφάδων κατ΄ εφαρμογή: της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της παρ. 10.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017), προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για το έργο, κάτω των ορίων, «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ»

Ο Δήμος Σοφάδων κατ΄ εφαρμογή: 1. της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 2. της παρ. 10.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 3. της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017), προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για το έργο, κάτω των ορίων, «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43300, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 24433-53200 Fax: 24433-53203, email: info@sofades.gr, url: www.sofades.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Αραμπατζής Ευάγγελος, τηλ.: 2443-353229, fax: 24433-53234, e-mail: earampatzis@sofades.gr Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο: «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.sofades.gr -> Δήμος -> Διαφάνεια -> Διαγωνισμοί. Τύπος αναθέτουσας

Μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής προσφορών-αποσφράγισης, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Κ. Σοφάδων» σε νέες ημερομηνίες.

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 232/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων αποφασίσθηκε η μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής προσφορών-αποσφράγισης, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  του έργου  «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Κ. Σοφάδων» σε νέες ημερομηνίες ως εξής:   Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών να ορισθεί η 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΚ ΣΟΦΑΔΩΝ»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43300, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2443353200 Fax: 2443353203, email: info@sofades.gr, url: www.sofades.gr, Αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ευανθία Κοντούλη, τηλ.: 2443353237, fax: 24433-53234, e-mail: ekontouli@sofades.gr Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο: «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.sofades.gr -> Δήμος -> Διαφάνεια -> Διαγωνισμοί. Τύπος αναθέτουσας