Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

– Ονομασία: [ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ]

– Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 6285 ]

– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΚΙΕΡΙΟΥ 49 / ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ 43300 ]

– Αρμόδιος για πληροφορίες: [ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ]

– Τηλέφωνο: [ 2443353229 ]

– Ηλ. ταχυδρομείο: [ info@sofades.gr ]

– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [ http://www.sofades.gr ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

– Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ/ 45000000-7 ]

– Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [20PROC006995738 2020-07-09]

– Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΕΡΓΟ]

– Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ]

– Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ]

Μπορείτε να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο από εδώ.