Οικονομική Υπηρεσία

Τηλέφωνο:   24433-53225       (Κυριάκος Ευάγγελος) Προϊστάμενος Οικ.Υπ.

 

Τηλέφωνο:   24433-53223  (Κατσαρός Θωμάς)

email: tkatsaros@sofades.gr

 

Τηλέφωνο:   24433-53227  (Ρούσσος Δημήτριος)

email: droussos@sofades.gr

 

Τηλέφωνο:   24433-53222 (Γάκη Ελένη)

email: egaki@sofades.gr

 

Τηλέφωνο:   24433-53224 (Τσαδήλα Πολυξένη)

email: ptsadila@sofades.gr

 

 

Φάξ:            24433-53226