Πρωτόκολλο Δημοτολόγιο Ληξιαρχείο Αρχείο – ΟΓΑ Γραφείο Προσωπικού Γραφείο Αλλοδαπών

Τηλέφωνο:   24433-53213

Φαξ:            24433-53214

Τηλέφωνο:   24433-53217 (Ριζάβα Παναγιώτα)

Τηλέφωνο:   24433-53218 (Γιαννακόπουλος Νίκος)

Τηλέφωνο:   24433-53219 (Γάκη Ελένη)

Φαξ:            24433-53221

Τηλέφωνο: 24433-53211

Φαξ:          24433-53221

Τηλέφωνο: 24433-53235 

(Κούνουπα Τασία)

Τηλέφωνο:24433-53212 

(Κωστής Ευάγγελος)

Τηλέφωνο:24433-53305