Σημαντικα Νεα
  • ...

Περουσιακή Κατάσταση Αιρετών

Περιουσιακή Κατάσταση Αιρετών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος ‘Καλλικράτης’ (Ν.3852/2010, άρθρο 61, §4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.