Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6ο/07-04-2017

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων

 

Ματαίωση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ελλείψη απαρτίας

 

Στους Σοφάδες, σήμερα 7η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ συνήλθε στην 6η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων ύστερα από την υπ’ αρ. Πρωτ. 5889/03.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί σ’ αυτή.

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντες  (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι και απόντες (24)

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρόντες Απόντες
1. Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ.   Απών
2. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης Μέλος Δ.Σ.   Απών
3. Κουτσομηλιάς Ιωάννης Μέλος Δ.Σ.   Απών
4. Εκίζογλου Σπυρίδων Μέλος Δ.Σ.   Απών
5. Κοντοβάς Δημήτριος Μέλος Δ.Σ.   Απών
6. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Σ. Παρών  
7. Φιλίππου Ηλίας Μέλος Δ.Σ.   Απών
8. Ζάβαλος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Παρών  
9. Κούλπας Ευθύμιος Μέλος Δ.Σ.   Απών
10. Αγγελόπουλος Βασίλειος Γραμματέας Δ.Σ.   Απών
11. Τουλιάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.   Απών
12. Χαρίτος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.   Απών
13. Σκρέτα Αικατερίνη Μέλος Δ.Σ.   Απούσα
14. Ζήσης Ευάγγελος Μέλος Δ.Σ. Παρών  
15. Δασκαλάς Ανδρέας Μέλος Δ.Σ.   Απών
16. Γούζιος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ.   Απών
17. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Μέλος Δ.Σ.   Απών
18. Φαλούτσος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ.   Απών
19. Χατζηγιάννης Απόστολος Μέλος Δ.Σ.   Απών
20. Κεφαλάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.   Απών
21. Τρίγκας Ηλίας Αντιπρόεδρος Δ.Σ.   Απών
22. Κλιάρης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ.   Απών
23. Κάιας Φώτιος Μέλος Δ.Σ.   Απών
24. Τσέλιος Φώτιος Μέλος Δ.Σ.   Απών
25. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ.   Απών
26. Καρπούζας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ.   Απών
27. Στουρνάρας Σωτήριος Μέλος Δ.Σ.   Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Αθανάσιος Σκάρλος. Επίσης, προσκλήθηκαν και οι κάτωθι Πρόεδροι:

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ Απών
ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΤΙΜΕΝΗΣ Απών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ Απών

 

     
     
     
 
 

Απών ο Δήμαρχος Αθανάσιος Σκάρλος κληθείς νόμιμα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 5889/03-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρεβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ζαχαροπούλου Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει η προβλεπόμενη από τον Νόμο απαρτία ματαίωσε τη συνεδρίαση.

Η ημερομηνία και η ώρα νέας συνεδρίασης θα οριστεί με νέα πρόσκληση που θα δημοσιευθεί και θα γνωστοποιηθεί σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ