Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 17η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄ προσέλθετε για την 4η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.     Περί ψηφίσεως πίστωσης για την επιχορήγηση των νομικών προσώπων του Δήμου Σοφάδων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (εκτελούμενη ως δωδεκατημόρια).

2.    Προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152του Ν.3463/2006 της 12538/205159/2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Καρδίτσας(λόγω της περιορισμένης προθεσμίας της υποβολής της ένστασης)

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ