Παρακαλούμε όπως την 9η Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ π.μ.

προσέλθετε για την 9η έκτακτη συνεδρίασητης Οικονομικής Επιτροπής για το έτος

2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

   

  1. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί

πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δ. Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο .

 

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι συντρέχουν

δικαστικοί λόγοι.