Παρακαλούμε όπως την 11η Μαΐου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 9η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης .

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνώμη της Οικονομικής Επιτροπής για την παροχή εγγύησης του Δήμου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη δανειοδότηση της ΔΕΥΑ Σοφάδων για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ».

 

 

 

Η ως άνω Συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι ζητήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο σήμερα 10-05-2012 η παραπάνω απόφαση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην αυριανή Συνεδρίασή του, σχετικά με αίτηση ανάκλησης για το παραπάνω δάνειο.