Παρακαλούμε όπως την 23η Μαίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄ προσέλθετε για την 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί ψηφίσεως πίστωσης (108.354,03) € για την πληρωμή του έργου : «Εσωτερική οδοποιία Β’ φάση» της Δημοτικής Ενότητας Μενελαίδας.
 2. Περί ψηφίσεως πίστωσης (11.158,39) € για την πληρωμή του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις στα Τ.Δ. Κέδρου – Λουτροπηγής» της Δημοτικής Ενότητας Μενελαίδας.
 3. Περί ψηφίσεως πίστωσης (173.229,27) € για την πληρωμή οφειλής του έργου : «Κατασκευή οδών οικισμού Αθιγγάνων».
 4. Περί ψηφίσεως πίστωσης (51.756,68) € για την πληρωμή οφειλής του έργου : «Έργα υποδομής του Δήμου Σοφάδων» .
 5. Περί ψηφίσεως πίστωσης (12.400,00) € για την πληρωμή οφειλής του έργου : «Κατασκευή αγροτικών οδών έδρας Δήμου».
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
 7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών αρδευτικών και υδρευτικών αντλιοστασίων.
 8. Περί ψηφίσεως πίστωσης (5.000,00) € για την προμήθεια χλωρίου
 9. Περί ψηφίσεως πίστωσης (100.000,00) € για την πληρωμή του έργου «Αποχέτευση ομβρίων έδρας Δήμου Σοφάδων»
 10. Περί ψηφίσεως πίστωσης 53.227,71 € για την πληρωμή του έργου «Επέκταση Νηπιαγωγείου Μελά»
 11. Περί ψηφίσεως πίστωσης (43.052,32) € για την πληρωμή οφειλής του έργου «Κατασκευή γέφυρας στο Τ.Δ. Δασοχωρίου»
 12. Περί ψηφίσεως πίστωσης (7.000,00) € για την πληρωμή οφειλής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Δασοχωρίου»  
 13. Περί ψηφίσεως πίστωσης ποσού (27.807,53) € για την πληρωμή οφειλής (υπ’αριθ. 27/23-12-2010 τιμολόγιο) του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Ματαράγκας και Δ.Δ. Πύργου Κιερίου και Δ.Δ. Κυψέλης» με Α.Μ. 182/10 της πρωην ΤΥΔΚ.
 14. Περί ψηφίσεως πίστωσης (7.441,50) € ως οφειλή για την πληρωμή προμήθειας ασφαλτομείγματος στην εταιρεία Αφοι Γούλα ΑΤΕΒΕ
 15. Περί ψηφίσεως πίστωσης (213.878,00) € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή νέου κτιρίου Δημαρχείου Ρεντίνας»
 16. Περί ψηφίσεως πίστωσης 303.250,00 € υπέρ ΠΑΔΥΘ για την πληρωμή εργασιών «Αποκομιδή απορριμμάτων οικον έτους 2011
 17. Περί ψηφίσεως πίστωσης (282.500,00) € υπερ της ΠΑΔΥΘ για την πληρωμή των εργασιών «Λειτουργία Ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων
 18. Περί ψηφίσεως πίστωσης (93.509,08) € για την πληρωμή του έργου : «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις και κατασκευή τεχνικών στα Τ.Δ. Κέδρου- Λουτρού – Θραψιμίου» της Δημοτικής Ενότητας Μενελαίδας.
 19. Περί ψηφίσεως πίστωσης (9.000,00) € για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια θραυστού υλικού στον Προσγολίτη Χαράλαμπο ΕΔΕ Σοφάδες.
 20. Περί ψηφίσεως πίστωσης (2.892,96) € για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια θραυστού υλικού (ορυκτό) στον Προσγολίτη Χαράλαμπο ΕΔΕ Σοφάδες.
 21. Περί ψηφίσεως πίστωσης (861,00) € για την πληρωμή οφειλής για τον αποχιονισμό οδού και κοινοχρήστου χώρου στον Προσγολίτη Θωμά ΕΔΕ Σοφάδες.
 22. Περί ψηφίσεως πίστωσης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
 23. Περί ψηφίσεως πίστωσης (290,53) € για την ηλεκτροδότηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Αγίου Αθανασίου στην Κάτω Κτιμένη.
 24. Περί ψηφίσεως πίστωσης (15.000,00) € για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
 25. Περί ψηφίσεως πίστωσης (7.500,00) € για την προμήθεια γραφικής ύλης.
 26. Περί ψηφίσεως πίστωσης (7.500,00) € για την προμήθεια γραφικής ύλης.
 27. Περί ψηφίσεως πίστωσης (7.500,00) € για την προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
 28. Περί ψηφίσεως πίστωσης (7.500,00) € για την προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
 29. Περί ψηφίσεως πίστωσης (10.000,00) € για την προμήθεια υλικών φωτοτυπικών μηχανημάτων.
 30. Περί ψηφίσεως πίστωσης (1.845,00) € στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης του Δήμου στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών «ΔΗΜΟΣΝΕΤ».
 31. Περί ψηφίσεως πίστωσης (1.476,00) € για την εταιρεία ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης
 32. Περί εγκρίσεως επιμόρφωσης Δημοτικών υπαλλήλων με την συμμετοχή τους σε σεμινάριο ACCESS διάρκειας 24 ώρων και διάθεση πίστωσης 400 €.
 33. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντίκρουση αγωγών στρεφομένων κατά του Δήμου Σοφάδων