Παρακαλούμε όπως την 26η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 8η έκτακτη συνεδρίασητης Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

    

  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00 € για την προμήθεια καυσίμων .

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι κρίνεται αναγκαία η ψήφιση της ανωτέρω πίστωσης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου .