Παρακαλούμε όπως την 7η Μαϊου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄ π.μ. προσέλθετε για την 8η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης .

 

  1. 1.Περί εκδίκασης ένστασης κατά της διακήρυξης (Κεφάλαιο Γ. άρθρο 21.1 παρ. α για το έργο : Προστασία – Ανάπλαση – Ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού ΡΕΝΤΙΝΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ) .