Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 2η Μαiου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄ προσέλθετε για την 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.     Περί αποδοχής δωρεάς βιβλίων από τον κ. Νίκο Μπαζιάνα

2.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ετήσιου δικαιώματος από τους προσερχόμενους πωλητές στους χώρους της λαικής αγοράς του Δήμου Σοφάδων.

3.    Περί καταχωρήσεως της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου , καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του , για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης.

4.    Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2011.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ