Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 17η Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 8η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την εγκατάσταση ΦΙΒ σταθμού (Αγροτεμάχιο Νο 472, αναδασμού Σοφάδων, έκτασης περίπου 1.500 στρ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. 2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

  1. 3.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 13/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση-επισκευή στέγης δημοτικού καταστήματος Κέδρου», πρ/σμού δαπάνης 12.600,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

  1. 4.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 14/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Κέδρου, Λουτρού, Θραψιμίου», πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

  1. 5.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πάρκου και πλατείας Αγ. Γεωργίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

  1. 6.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών οικισμού Αθιγγάνων».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

  1. 7.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «Διαμόρφωση Κ.Χ. για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση» στο Δήμο Σοφάδων, πρ/σμού δαπάνης 420.000,00 € με κωδικό ΜΙS 373961 στο Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, αποδοχή ποσού, αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2012, τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων, έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2012 τεχνικής μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. 8.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 15/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρόμων έδρας Δήμου» πρ/σμού δαπάνης 50.000,00 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

  1. 9.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ του έργου «Έργο άρδευσης και αποκατάστασης αντλιοστασίων» πρώην Δήμου Άρνης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου «Έργα ύδρευσης στα Τ.Δ Λουτρού-Λουτροπηγής».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής πρότασης για ερευνητικό αναπτυξιακό έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Πειραματική εκτροφή καραβίδας γλυκού νερού σε χωμάτινες δεξαμενές», ορισμός εκπροσώπων και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Εισηγητής: Δήμαρχος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ιδρύσεως και λειτουργίας «Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

13. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 180/2012 απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 2ου και 3ου δημοτικού σχολείου Σοφάδων, έτους 2011 και λήψη νέας απόφασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2011 (6 Μαΐου-31 Δεκεμβρίου 2011) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Κάιας Φώτιος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού μισθώματος για την εκποίηση ξυλείας Ελάτης από τη συστάδα 9α του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το έτος 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων σε αλλοδαπούς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων δημοτών για επιστροφές χρημάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2012 (Α’ τρίμηνο 2012) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αντικαταστάσεως παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας «Λουτρά Σμοκόβου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 4/2012 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας «Λουτρά Σμοκόβου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ισολογισμού χρήσης 2011 της εταιρείας «Λουτρά Σμοκόβου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 49/2012 απόφασης του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2012.

Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Κομπογιάννης Ευάγγελος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συναίνεσης ή μη στην παράταση της σύμβασης παραχώρησης των λουτρών Δρανίστας-Καΐτσας από τον ΕΟΤ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού οικ. έτους 2011 του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Κομπογιάννης Ευάγγελος

26. Καθορισμός αποζημίωσης στους Προέδρους της ΔΕΥΑΣ και του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

27. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 16/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Λουτροπηγής, Αηδονοχωρίου, Βαθυλάκκου» πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ισολογισμού χρήσης 2011 της εταιρείας Μ.Α.Ε.Δ.Ρ. Ρεντίνας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 17/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Ανάβρας» πρ/σμού δαπάνης 12.600,00 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 18/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Ρεντίνας» πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

32. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

33. Ψήφιση πίστωσης 363,81 € για εκδηλώσεις (προς τιμήν του λοχαγού Ισχόμαχου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ενοικίασης κυλικείου δημοτικού νεκροταφείου, έδρας Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ενοικίασης του δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Γεφυρίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ