Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 5η  Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
2.    Επιχορήγηση του Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφαδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότισσας για καταβολή αποζημίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας των συστάδων 7γ-8γ-9γ του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος
5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα
6.    Κατανομή ποσού 28.956,35 € για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα
7.    Ψήφιση πίστωσης 1.343,00 € ως οφειλή για εκδηλώσεις.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
8.    Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 20/2013 απόφασης Δ.Σ. .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
9.    Προγραμματισμός εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας Τ.Κ. Καρποχωρίου» προϋπολογισμού 18.450,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
11.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2013 και ανάκληση της αριθ. 413/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος
12.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης εκτέλεσης  προμηθειών του Δήμου και καθορισμός του τρόπου  εκτέλεσης τους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πεζοδρόμηση – αποχέτευση – φωτισμός ΤΔ Γραμματικού.» Α.Μ. 255/09
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών για κατεπείγουσες ανάγκες.
Εισηγητής: Δήμαρχος
16.    Προγραμματισμός πρόσληψης εποχικού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου μας για το έτος 2013 ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος
17.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου για το έτος 2013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος
18.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για την προμήθεια εφημερίδων και περιοδικών για το έτος 2013
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
19.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής συμβιβαστικής εκτίμησης φορολογικών διαφορών για το έτος 2013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
20.    Επανεξέταση αίτησης Χαλασιά κων/τιας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος
21.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παρατάσεως συμφωνητικών ενοικίασης δημοτικών αγροτεμαχίων κατά ένα (1) ή δύο (2) έτη για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα απονιτροποίησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος
22.    Αιτήσεις δημοτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ