ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Την 8η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 7η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Σοφάδων και Δήμου Σοφάδων για την εκτέλεση της πράξης «Αγωγός ακαθάρτων οικισμού Αθιγγάνων».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. 2.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης «Αγωγός Ακαθάρτων οικισμού Αθιγγάνων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013 και έγκριση-παραλαβή της υπ’ αριθμ. 12/2012 τεχνικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. 3.Συζήτηση και λήψη απόφασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και την προθεσμιακή κατάθεση ποσού από τα διαθέσιμα του Δήμου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. 4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή εγγύησης του Δήμου προς τη ΔΕΥΑΣ για τη λήψη δανείου από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. 5.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων με το ποσό των 2.200,00 € για συντήρηση-επισκευή σχολικών κτιρίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

  1. 6.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στη “Μαθητιάδα”.

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. 7.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του “Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και το Ποδήλατο”.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ