Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Την 28η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

  1. Κατάρτιση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2011.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

2.  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί καθορισμού ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής υπολοίπου Δήμου και ορισμού εκπροσώπου για την παραλαβή αυτού και την νόμιμη υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

5.  Αιτήσεις δημοτών.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ