Παρακαλούμε όπως την 9η Απριλίου 2013, ημέρα Tρίτη  και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 6η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για τις εργασίες «Συντήρηση – επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων.
2.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για τις εργασίες «Καθαρισμός καναλιών Δ.Ε. Σοφάδων».
3.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για τις εργασίες «Συντήρηση – επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων.
4.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 123,00 € για τις εργασίες συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου ( μετεγκατάσταση σύζευξης) .
5.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείων.
6.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείων.
7.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.600,00 € για προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείων.
8.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.600,00 € για προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείων.
9.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 348,00 € για προμήθεια βιβλίων.
10.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.500,00 € για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
11.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.500,00 € για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
12.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για λοιπές προμήθειες (γενικά) – προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων άρδευσης Κ/Χ.
13.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
14.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
15.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών συντήρησης.
16.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για την προμήθεια σημάτων οδικής σήμανσης.
17.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την προμήθεια σημάτων οδικής σήμανσης .
18.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού υλικού .
19.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.700,00 € για την προμήθεια εξοπλισμού για το ασύρματο δίκτυο .
20.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.300,00 € για  την προμήθεια εξοπλισμού για το ασύρματο δίκτυο .
21.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για την προμήθεια των ανταλλακτικών για συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων.
22.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για την προμήθεια των ανταλλακτικών για συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων.
23.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 240,00 € για την προμήθεια υλικών για συντήρηση κεντρικής θέρμανσης.
24.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών .
25.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 €  για την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών .
26.    Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για την προμήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.
27.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την προμήθεια ξυλείας για επισκευή – συντήρηση παγκακίων σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους.
28.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για την προμήθεια υλικών για επισκευή – αποκατάσταση περιφράξεων γηπέδων, οικοπέδων.
29.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.
30.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.
31.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων.
32.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 230,00 € για προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού.
33.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.600,00 € για λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα.
34.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 444,21 € για την προμήθεια ξυλείας για συντήρηση σε παγκάκια πλατειών (οφειλή) .
35.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.765,00 € για την συνδρομή έτους 2013 στο Ε.Ο.Ε.Σ. – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.
36.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.721,49 € για επιστροφή χρημάτων δικαστικής απόφασης.
37.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για την πληρωμή του έργου «Περίφραξη γηπέδου ΤΚ Λεονταρίου».
38.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.441,17 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή δημοτικών οδών Δ.Ε. Ταμασίου».
39.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.901,25 € για την πληρωμή του έργου «Αστική ανάπλαση Κέντρου ΤΔ Γεφυρίων».
40.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Εργασίες συντήρησης περιβάλλοντος χώρου νερόμυλου ΤΚ Κέδρου».
41.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.200,00 € για την πληρωμή του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα Τ.Κ. Ματαράγκας» .
42.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη ασκηθείσας ανακοπής (πρώην Δ. Άρνης κατά 4 ΑΜΕΑ – 159/2008 απόφαση ΜΠρΚαρ).
43.    Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δ. Σοφάδων , κ. Γκατζιώνη Κων/νο, για την αντίκρουση αγωγής του δικηγόρου Αντωνόπουλου Αθανάσιου.