Παρακαλούμε όπως την 6η Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης .

  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.619,38 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2012) .
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 45.900,00 € για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από ΣΑΤΑ έτους 2011 .
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € για την επιχορήγηση του Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού , Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. ) .
  4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.428,00 € για τις εργασίες εξεύρεσης νερού για ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης» στην Τ.Κ Λουτρού .
  5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 492,00 € για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση λογισμικού» .
  6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.380,00 € για τις εργασίες «Τεχνική υποστήριξη ασύρματου δικτύου Δήμου Σοφάδων» .
  7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 664,74 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.
  8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.573,00 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών .
  9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων.

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 694,34 € για την προμήθεια λογισμικού .

11.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων .

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 576,56 € για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού . (ενισχυτή & μεγαφώνου) .

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 553,50 € για τις εργασίες συντήρησης γεφυροπλάστιγγας .

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για συνδρομές σε εφημερίδες , περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα .

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.800,00 € για εισφορά στο Δίκτυο Πόλεων Αμφικτυονία .

16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.300,00 € υπέρ Α.Ν.Κ.Α για την πληρωμή των εργασιών « τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο προσαρμογής των Ν.Π.Δ.Δ & και των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων του Δήμου Σοφάδων στις απαιτήσεις του Ν. 3852/2010 .

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.450,00 € υπέρ ΑΝΚΑ για την πληρωμή των εργασιών «τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στις διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού προγράμματος και του Ετήσιου προγράμματος δράσης του Δ. Σοφάδων βάση των απαιτήσεων του Ν.3852/2010 .

18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.476,00 € για συνδρομή στο website nomotelia .

19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων .

20.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων .

21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € ως οφειλή για την πληρωμή δημοσιεύσεων – συνδρομών εφημερίδων .

22.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.390,64 € για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού .

23.Ψήφιση πίστωσης ποσού 141,50 € ως οφειλή για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων .

24.Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € ως οφειλή στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας .

25.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.958,20 € για αποζημίωση μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (01-01-2011 έως 31-12-2011) .

26.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € ως οικονομική ενίσχυση σε δημότη .

27.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.288,00 € για την πληρωμή του δικηγόρου κ. Κων/νου Γκεζέρη έπειτα από εξώδικο συμβιβασμό .

28.Ψήφιση πίστωσης 71.722,00 € ως οφειλή για την πληρωμή του έργου «Αστική ανάπλαση κέντρου Τ.Δ Γεφυρίων & Σοφάδων» .

29.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Αποπεράτωση αρδευτικού αγωγού Τ.Κ Ερμητσίου» .

30.Ψήφιση πίστωσης 132.451,84 € για την πληρωμή του έργου «Ανάπλαση πάρκου και πλατείας Αγ. Γεωγρίου» .

31. Ψήφιση πίστωσης 81.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Αποχέτευση ομβρίων έδρας Δήμου και Τ. Δ/των» .

32.Ψήφιση πίστωσης 225.604,00 € για την πληρωμή του έργου «Ανακατασκευή κεντρικής οδού Μασχολουρίου» .

33.Ψήφιση πίστωσης 3.653,33 € ως οφειλή για την πληρωμή του έργου «Έργα υποδομής Δ. Σοφάδων» .

34.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.031,85 € για την εξόφληση του έργου «Εσωτερική διαμόρφωση ισογείου Δημαρχιακού Μεγάρου» .

35.Αποδοχή δωρεάς βιβλίων .

36.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δ. Σοφάδων να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σοφάδων την 07-06-2012 για την αντίκρουση αγωγής Άγγελου Μπαντή του Βασιλείου .

37.Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων να παραστεί ενώπιον του Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων την 17-5-2012 για την αντίκρουση εργατικής αγωγής των Χρυσάνθη Διαμαντή κ.λ.π. (+3) , η οποία στρέφεται κατά του πρώην Δήμου Ταμασίου .