Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 21η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου στον ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι:

Λόγω παραιτήσεως έξι (6) μελών του πρόσφατα εκλεγμένου Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος και σύμφωνα με το Νόμο, θα πρέπει να ορισθεί προσωρινό Δ.Σ. με μοναδικό σκοπό τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και την ανάδειξη νέων μελών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ